Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

PHOTOHOUSE ĐỒI CÁT TRẮNG MOTEL

PHOTOHOUSE

ĐỒI CÁT TRẮNG

MOTEL 2013

ALBUMS ẢNH A2

AlBUMS A3

ALBUMS A4

VIDEO TRÊN YOUTUBE DÀI 44PHÚT

SLIDE SHOW DÀI 44 PHÚT TOÀN BỘ ẢNH CHỤP THÁNG 8 / 2013

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA  PHOTOHOUSE

NHỮNG BÀI ĐĂNG TRƯỚC