Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÓ PHƯƠNG NAM Họp HDDHVVPN tai nhà hàng ẩm thực 39 số 39 Trần Não Q2 TPHCM .Nội dung: kế hoạch và chương trinh cho ngày giỗ tổ tai nhà thờ tổ Ô. Vũ Hồn ở Long Thanh ĐN và báo cáo vài vấn đề đã được thực hiện .Ngày giỗ tổ là ngày 19 tháng 01 năm 2018.dưới đây là những Video + photos trong buổi họp .Số người tham gia họp khoảng trên 20 Ngày 10/01/2018 Anh TuấnCÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới
 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 
NHỮNG CLIP VIDEO CHẠY TRÊN YOUTUBE

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÓ PHƯƠNG NAM
Hp HDDHVVPN tai nhà hàng m thc 39
 s
39 Trn Não Q2 TPHCM .Ni dung: kế hoch
  và ch
ương trinh cho ngày gi t tai nhà th 
t
Ô. Vũ Hn Long Thanh ĐN và báo cáo vài vn
 đ
đã được thực hiện .Ngày gi t là ngày 19 tháng
 01 năm 2018.dưới đây là nh
ng Video + photos
trong bu
i hp .Số người tham gia họp khoảng trên 20
Ngày 10/01/2018 Anh Tu
n


PHOTOS 
Những trang khác cùng tác giả .Nhấn chuột vào link dưới đây


 MỤC LỤC KHÔNG ĐẦY ĐỦ

nhấn chuột

Không có nhận xét nào: