Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

GS TRẦN VĂN GIÀU

GS TRẦN VĂN GIÀU

GỒM TẤT CẢ 3 MỤC :
1 -  GIỖ ĐẦU GS TRẦN VĂN GIÀU 5/12/2011
     A -  Ở DƯỚI QUÊ LONG AN ,HÌNH ẢNH VÀ VIDEO
     B -  Ở LÝ THƯỜNG KIỆT Q.11 TPHCM ,HÌNH ẢNH VÀ VIDEO
2 -  NHÂN QUYỀN 2003 (báo cáo tình hình thực hiện nhân quyền 2002 VN )
3 -  VŨ TRỤ QUAN  ( Trần Văn Giàu xuất bản lần thứ 2 năm 1955 )

CameraFilmstripWorkSchoolAutoRed roseUmbrellaStarStarStar
AT 6

GS_TRẦN VAN GIAU

1 -  CameraWorkStar  GIỖ ĐẦU GS TRẦN VĂN GIÀU 5/12/2011
                             A -  Ở DƯỚI QUÊ LONG AN, HÌNH ẢNH VÀ VIDEO

IMG_0006IMG_0010

IMG_0027IMG_0036IMG_0029IMG_0061

IMG_0083IMG_0086

IMG_0131IMG_0140

IMG_0149IMG_0152

các bạn xem toàn bộ ảnh tất cả 160 ảnh hãy mở 3 hộp ảnh dướI .Mở hộp ảnh
các bạn nhấn chuột vào hàng chữ lớn,muốn ảnh lớn nhấn chuột vào ảnh

HỘP ẢNH SỐ 1A dướI quê Long An

HỘP ẢNH SỐ 1B dướI quê Long An

HỘP ẢNH SỐ 1C dướI quê Long An

FilmstripStar  VIDEO GIỖ ĐẦU GS TRẦN VĂN GIÀU Ở QUÊ LONG AN , tổng cộng 10 video

B – Ở LÝ THƯỜNG KIỆT Q.11 TPHCM

mở hộp ảnh để xem nhiều ảnh hơn , các bạn nhấn chuột vào hàng chữ lớn ở
dưới hộp ảnh

HỘP ẢNH GIỖ ĐẦU GS TRẦN VĂN GIÀU Ở LÝ THƯỜNG KIỆT Q.11 TPHCM
            tất cả 2 hộp ảnh

 FilmstripWorkStar  VIDEO GIỖ ĐẦU GS TRẦN VĂN GIÀU Ở
                         LÝ
THƯỜNG KIỆT Q.11 TPHCM

Graphic f

2KTH212TKHVN2DN.VN 120

2TVKHDU LICH KHOA HOCKHOA HOC THE KY 21 so 2

QUANG CAO DICH VUTHOI TRANG KHOA HOCKHOA HOC DU LICH

VN2DLVN2DN.VN 120VN2DVN

 Graphic2

2 -  NHÂN QUYỀN 2003

Nếu máy của bạn không đọc tiếng việt được các ban phải cài font  VNI-BOOK  vào máy

BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH THÖC HIEÄN NHAÂN QUYEÀN -2002- VIEÄT NAM

Vaên phoøng Daân chuû, Nhaân quyeàn vaø Lao ñoäng,

BOÄ NGOAÏI GIAO MYÕ

Coâng boá ngaøy 31 Thaùng Ba 2003

Vieät Nam laø moät quoác gia ñoäc ñaûng, do Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam hieán ñònh cai trò, thoâng qua caùc chöùc vò chuû choát trong chính quyeàn ñeàu do ñaûng vieân naém. Maáy naêm gaàn ñaây, ñaûng coù nôùi chuùt ñænh ñeå chính quyeàn coù theâm chuùt quyeàn haønh phaùp. Rieâng Quoác hoäi thì vaãn naèm trong ñònh loái ñaûng ñeà ra, ña soá öùng vieân ñeàu do ñaûng pheâ duyeät (gaàn 90%), tuy vaäy [ñònh cheá] vaãn ngaøy caøng coù vai troø theâm ñoäc laäp, laøm dieãn ñaøn trình baøy caùc thaéc maéc, chæ trích cuûa ñòa phöông vaø tænh, cuøng laø leân tieáng pheâ phaùn caûnh tham oâ, nhuõng laïm taïi ñòa phöông vaø treân caû nöôùc; Quoác hoäi 498 ñaïi bieåu raát tích cöïc trong vieäc xem xeùt laïi caùc luaät leä, pheâ phaùn caùc coâng boäc, thaåm tra caùc boä tröôûng vaø caùc vuï vieäc boå nhieäm cao caáp. Coøn ngaønh tö phaùp thì vaãn coøn noâ dòch cho Ñaûng Coäng saûn, cho caùc aùp löïc ngoaøi ngaønh cuõng nhö theá löïc cuûa chính quyeàn.

Luïc löôïng quaân söï, goàm caû löïc löôïng bieân phoøng, chòu traùch nhieäm phoøng veä choáng caùc moái ñe doïa ngoaïi lai. Luïc löôïng quaân söï thì coù vai troø keùm noåi troäi hôn so vôùi vai troø vai troø cô baûn laø ngöôøi baûo veä an ninh noäi chính, chính laø traùch vuï cuûa Boä Coâng an. Tuy nhieân, taïi nhöõng nôi heûo laùnh, luïc löôïng quaân söï laø cô quan chính quyeàn haøng ñaàu, thöïc hieän moïi chöùc naêng giöõ gìn baûo an coâng coäng vaø haï taàng cô sôû, goàm caû vieäc duy trì an ninh traät töï trong tröôøng hôïp coù baïo ñoäng daân söï. Keå töø 2001, luïc löôïng quaân söï ñaõ ñoùng vai troø roäng raõi taïi Taây Nguyeân baèng caùch aùp ñaët nhöõng haïn cheá trong tuï taäp, giam giöõ ngöôøi, vaø cöôõng eùp haïn cheá söï ñi laïi. BoÄ Coâng an thì kieåm soaùt [löïc löôïng] coâng an, töùc cô quan ñaëc bieät chuyeân ñieàu tra an ninh quoác gia, vaø nhieàu cô quan khaùc chuyeân traùch an ninh noäi chính. BoÄ Coâng an aùp duïng nhöõng luaät leä vaø quy ñònh coù tính chaát haïn cheá moät caùch roõ reät moïi quyeàn töï do caù nhaân vaø vi phaïm nhöõng quyeàn khaùc cuûa con ngöôøi. BoÄ Coâng an cuõng thöïc thi moät cheá ñoä ñaêng kyù hoä khaåu vaø aùp duïng heä thoáng daân phoøng khu vöïc ñeå theo doõi daân chuùng, taäp trung vaøo soá nhöõng ngöoøi bò nghi ngôø coù tham gia,hoaëc coù veû nhö coù khaû naêng coù tham gia vaøo nhöõng hoaït ñoäng chính trò khoâng ñöôïc cho pheùp. Tuy vaäy, heä thoáng naøy vöøa khoù nhìn thaáy vöøa toûa roäng khaép trong theá xaâm nhaäp cuûa noù vaøo ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa caùc coâng daân. Thaønh vieân cuûa caùc löôïng coâng an ñaõ phaïm raát nhieàu toäi laïm duïng nhaân quyeàn.

Quoác gia gaàn 80 trieäu daân naøy ñang quaù ñoä töø neàn kinh teá chæ huy taäp trung sang “neàn kinh teá thò tröoøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa”. GDP naêm 2001 taêng 4,8%. Laïm phaùt taêng trong naêm 2001 chæ yeáu laø do taêng giaù löông thöïc, xaáp xæ 2,9%. Noâng nghieäp, ngheà röøng, ngheà caù söû duïng 62,5 % löïc löôïng lao doäng, vaø chieám 23,6% toång saûn löôïng. Kyõ ngheä vaø xaây döïng goùp 37,8%, dòch vuï chieám 38,6%. Trong naêm, ODA treân 1,5 tyû USD, gaàn 5% GDP. Noùi chung, tình traïng ngheøo ñaõ giaûm ñaùng keå, gaàn 37% soáng döôùi ngöôõng ngheøo duø chæ coù 15% soáng döôùi ngöôõng ngheøo löông thöïc. Ñaëc bieät laø taïi TPHCM vaø Haø Noäi, nhôø caûi caùch kinh teá,möùc soáng ñaõ taêng vaø giaûm ñöôïc söï kieåm soaùt cuûa ñaûng vaø chính quyeàn, vaø caû söï xaâm phaïm, vaøo ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa coâng daân. Tuy nhieân, nhieàu coâng daân taïi nhöõng khu vöïc noâng thoân heûo laùnh, nhaát laø khu vöïc daân toäc thieåu soá ôû cao nguyeân mieàn baéc, Taây nguyeân, vaø ôû vuøng duyeân haûi mieàn trung vaãn phaûi tieáp tuïc soáng trong caûnh cöïc ngheøo. Hieän ñang coù söï gia taêng daàn caùch bieät thu nhaäp/phaùt trieån giöõa ñoâ thò vaø noâng thoân. Cô hoäi vieäc laøm bò thieáu; 25 trieäu ngöôøi bò thieáu vieäc laøm hoaëc chæ laøm vieäc caàm hôi.

Thaønh tích nhaân quyeàn cuûa chính quyeàn raát teä vaø hoï tieáp tuïc phaïm nhieàu laïm duïng nghieâm troïng. Nhieàu khi coâng an ñaùnh ñaäp caùc nghi can khi baét giöõ,toáng giam vaø tra hoûi. Nhieàu nguoàn tin coøn baùo raèng, trong naêm qua, coâng an ñaõ baét bôù, ñaùnh ñaäp vaø laøm maát tích nhieàu ngöôøi. Chuyeän baét giam coâng daân moät caùch ñoäc ñoaùn, trong ñoù coù vieäc toáng giam vì leõ ñaõ baøy toû moät caùch oân hoøa quan ñieåm chính trò vaø toân giaùo, tieáp dieãn. Ñieàu kieän tuø traïi vaãn aùc nghieät nhö xöa, nhaát laø ôû nhöõng tænh heûo laùnh, vaø moät soá ngöoøi ñaõ phaûi cheát vì caûnh ngöôïc ñaõi luùc giam caàm. Nghe noùi nhaø tuø buoäc tuø nhaân phaûi laøm vieäc song thuø lao chaúng bao nhieâu hoaëc chaúng coù thuø lao gì caû. Heä thoáng xeùt xöû thì khoâng ñöôïc ñoäc laäp, vaø Chính quyeàn thì khoâng cho moät soá coâng daân ñöôïc höôûng quyeàn coù nhöõng phieân toøa xeùt xöû coâng baèng vaø mau choùng. Chính quyeàn tieáp tuïc giam giöõ moät soá ñoâng tuø chính trò. Duø raèng Chính quyeàn ñaõ phoùng thích treân 9.500 tuø nhaân trong naêm nay, theá nhöng chaúng hieåu vì sao tuø chính trò vaø tuø toân giaùo laïi khoâng ñöoïc naèm trong soá ñoù. Chính quyeàn haïn cheá caùc quyeàn tö höõu cuûa coâng daân duø raèng thöïc teá ñang tieáp dieãn xu theá tieán ñeán söï giaûm bôùt söï can döï cuûa chính quyeàn vaøo cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa ña soá caùc coâng daân. Chính quyeàn haïn cheá moät caùch ñaùng keå quyeàn töï do ngoân luaän, quyeàn töï do baùo chí, quyeàn töï do hoäi hoïp vaø quyeàn töï do laäp hoäi. Chính quyeàn tieáp tuïc chính saùch laâu nay cuûa hoï laø khoâng dung thöù cho söï baát bình coâng chuùng döôùi nhieàu daïng thöùc vaø ñaåy maïnh vieäc kieåm soaùt tình hình baát maõn chính trò treân Internet. Löïc löôïng coâng an tieáp tuïc aùp duïng nhöõng haïn cheá nghieâm ngaët khaùc thöôøng ñoái vôùi vieäc tuï taäp quaàn chuùng vaø ñi laïi taïi moät soá nôi trong nöôùc. Nhöõng o eùp khaùc thöôøng ñoái vôùi vieäc tuï taäp quaàn chuùng vaø ñi laïi ñöôïc öu tieân aùp duïng taïi Taây nguyeân vaø cao nguyeân mieàn baéc.

Chính quyeàn cho pheùp caùc quan chöùc ñöôïc baàu vaø caùc thöôøng daân moät chuùt quyeàn coù hôi töï do hôn trong ngoân luaän cuõng nhö hoäi hoïp taïi nhöõng dieãn ñaøn ñaõ ñöôïc cho pheùp ñaëng noùi leân nhöõng phaøn naøn keâu ca cuûa hoï. Chính quyeàn caám chæ moïi toå chöùc chính trò, xaõ hoäi, thôï thuyeàn ñoäc laäp; nhöõng toå chöùc loaïi ñoù chæ toàn taïi döôùi quyeàn kieåm soaùt cuûa chính quyeàn. Chính quyeàn haïn cheá töï do toân giaùo vaø giôùi haïn hoaït ñoäng caùc toå chöùc toân giaùo trong khuoân khoå caùc toå chöùc toân giaùo do Chính quyeàn chuaån pheâ. Ñaëc bieät laø, moät soá Phaät töû, tín ñoà Hoøa Haûo, Tin Laønh hay bò quaáy nhieãu bôûi caùc nhaø chöùc traùch. Chính quyeàn aán ñònh moät soá haïn cheá töï do ñi laïi ñoái vôùi caùc caù nhaân ñaëc bieät maø hoï cho raèng ñang ñe doïa ñeán quyeàn cai trò cuûa hoï. Vieäc tieáp caän Taây nguyeân daønh cho caùc quan saùt vieân ngoaïi quoác ñaõ ñöôïc caûi thieän töø 2001, song vieäc ñi ñeán ñaáy vaø ñi laïi trong vuøng vaãn coøn bò o eùp nhieàu hôn so vôùi nhöõng nôi khaùc trong nöôùc. Chính quyeàn tieáp tuïc haïn cheá moät caùch ñaùng keå caùc quyeàn töï do coâng daân vieän leõ vì an ninh quoác gia vaø oån ñònh xaõ hoäi. Duø raèng Ñaûng Coäng saûn vaãn tieáp tuïc noã löïc cuûng coá coâ cheá taïo ñieàu kieän cho coâng daân kieán nghò leân Chính quyeàn, nhaø chöùc traùch vaãn tieáp tuïc khoâng cho coâng daân höôûng caùi quyeàn thay ñoåi chính phuû cuûa hoï. Chính quyeàn khoâng cho pheùp caùc toå chöùc nhaân quyeàn hình thaønh vaø hoaït ñoäng. Baïo haønh vaø kyø thò xaõ hoäi ñoái vôùi phuï nöõ vaãn coøn laø moät vaán ñeà. Naïn ñieám treû con laø moät vaán ñeà. Söï kyø thò xaõ hoäi ñoái vôùi moät soá saéc toäc thieåu soá tieáp tuïc laø moät vaán ñeà. Chính quyeàn haïn cheá moät soá quyeàn then choát cuûa thôï thuyeàn, chaúng haïn nhö quyeàn töï do laäp hoäi, duø Chính quyeàn ñaõ hôïp taùc vôùi Toå chöùc Lao ñoäng Quoác teá (ILO) vaø caùc nhaø taøi trôï quoác teá ñeå caûi tieán Boä Luaät Lao ñoäng hieän haønh. Ñaõ coù baùo caùo noùi raèng treû em laøm vieäc trong hoaøn caûnh bò boùc loät. Chính quyeàn coù thöøa nhaän raèng lao ñoäng treû em laø moät vaán ñeà vaø ñaõ coù yù ñònh giaûi quyeát noù. Naïn buoân laäu phuï nöõ vaø treû em ñeå laøm ñieám, trong nöôùc vaø ra haûi ngoaïi, tieáp tuïc laø nhöõng vaán ñeà nghieâm troïng, vaø ñaõ coù baùo caùo noùi veà naïn buoân laäu phuï nöõ sang Trung Quoác vaø Ñaøi Loan cho nhöõng chuyeán haøng hoân nhaân mua baùn hoaëc hoân nhaân cöôõng böùc.