Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

TỘC TRẦN XƯA VÀ NAY

Toc Tran xua va nay

Táac gia: TRÂAN VĂN ĐƯỜNG

clip_image002

clip_image004

GIA PHAÛ

TRAÀN COÂNG TOÄC

LAØNG THANH CHAÂU

TOÅNG THANH CHAÂU

HUYEÄN HOØA VANG

PHUÛ ÑIEÄN BAØN

TÆNH QUAÛNG NAM

clip_image006

Hieän nay: Caåm Chaâu – Caåm Thanh, Thò xaõ Hoäi An,

Tænh Quaûng Nam.

clip_image007

clip_image009

YÙ kieán cuûa trung taâm Quaûn lyù vaø Baûo toàn di tích Hoäi An

Trung tâm QLBT di tích Hội An hoan nghênh việc làm có ý nghĩa của Tộc Trần (Thanh Châu) trong việc sưu tầm, lưu lại lịch sử của gia tộc. Việc làm vừa để tỏ lòng tri ân Tổ Tiên vừa có tác dụng giáo dục con cháu hiện tại và tương lai. Chúng tôi mong rằng toàn thể bà con Tộc Trần (Thanh Châu) tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia tộc, ra sức bảo tồn di sản cha ông, bảo tồn di tích của gia tộc, nhất là các di tích được nhà nước cấp bằng công nhận di tích lịch s văn hóa nổ lực động viên con cháu trong gia tộc thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng tộc họ, xóm làng văn minh, đoàn kết, gia đình hòa thuận.

Hội An ngày 19/03/1999

clip_image011

Trên đây là nội dung bài viết tay của TTQLBT di tích Hội An.

clip_image013

clip_image015

Tựa.

Dòng giống Tiên Rồng

Lạc Long Quân là ai? Mẹ Âu Cơ là ai? Một kẻ giống rồng, một người dòng Tiên cho dân tộc có từ thời Lạc Việt. Sự mở đầu của dân tộc Việt Nam cùng ở “đồng” một “bào” 100 trứng đẻ ra trải dài theo lịch sử biết yêu thương đùm bọc lấy nhau. Dẫu chỉ là giả sử, dẫu chỉ là truyền thuyết nhưng có ai trong ta không tự hào cái cội nguồn mấy ngàn năm lắng trong dòng máu.

Biết thế, sao vẫn có người quên cái riêng tư khi hỏi gia phả là caí gì chẳng biết! Một sự tủi hổ lớn mà làm người cần tỉnh ngộ. Ai sinh ra ta và trên ta ai là kẻ sinh ra, ấy là dòng giống của tộc họ. Ta biết hô hào theo bà ca của đất nước, biết cung thanh là tiếng mẹ, biết âm trầm là giọng cha thì ta phải biết cái họ ta mang là ở nơi nào. Ví như dòng họ ta đã có liệt oanh thì noi gương liệt oanh đó mà phát huy, mà tái tạo cho thế tộc hiển vinh, cho gia đình rạng rỡ. Dẫu chưa có được hiển hách bằng thiên hạ thì ta cố gắng ngẫng đầu tạo dựng để thế gian này không chỉ của người ta.

Gia phả là gia sử, người trước phải ghi chép để lưu truyền, kẻ đời sau giữ gìn và bổ khuyết để con cháu thấy được huyết thống, biết tự hào và cũng biết ngậm ngùi để nuôi dưỡng những ước mơ vinh quang đời đời phải có. Hãy để tiên tổ, tiền nhân dòng họ Trần Công vẫn sống như bình sanh trong con cháu, cuốn gia phả này được biên tập kỹ lưỡng, thiết kế mỹ thuật, rõ ràng và có thể nói chưa có được bao giờ của dòng tộc. Con cháu hãy tiếp nối cho trọn vẹn. Ta chỉ có thể nói thiếu chứ không nói thừa, vì tư liệu không dễ gì đáp ứng đủ và ta cũng không đủ sức để sưu tập hết tư liệu để được đầy đủ tình tiết.

Hơn nữa, những cảm nhận và những uổn khúc cũng đã buộc ta che giấu nhiều điều. Có những cái thật cần mạnh dạn nêu lên vì rồi đây thời gian và lịch sử sẽ nói khác hơn ngày nay nói. Những định kiến riêng tư trong gia phả không nên có, vì dòng máu này chỉ có một và luôn phải ngồi bên nhau, ôm nhau chia sẻ từng nỗi đau bởi vì “máu chảy ruột mềm”. Đó là vì dòng tộc, vì máu thịt trong một gốc của tổ tông chia ra để lại trong ta.

Hy vọng sự mở đầu này là một trang nhắc lại, để những dòng nghĩ suy xanh tươi trong lòng thế hệ sau, để những giọt máu Trần Công thắm đượm hơn nhiều so với hai tiếng dòng giống Rồng Tiên.

Sài Gòn, ngày đầu Xuân Mậu Tý (2008)

clip_image017

clip_image018

clip_image020

Ngaøn naêm vaên hieán coøn vang voïng

Moät thuôû coâng haàu boãng nhaït phai

Noãi loøng traên trôû cuûa con chaùu Traàn Toäc xuoâi maõi theo thôøi gian, gaàn 400 naêm chæ moät thoaùng hoài sinh roài laëng leõ. Coøn chaêng chæ laø dö aâm moät thôøi kì “Hoaøng ñeá Traàn Trieàu”, Traàn Coâng Toäc Thanh Chaâu. Rôøi xa Thaêng Long thaønh vaøo sanh cöù ñaát Quaûng Nam, coøn tröôùc ñoù choán cuû coù phaûi chaêng laø Toáng Sôn-Thanh Hoaù hay laø ñaát Thieân Tröôøng- Nam Ñònh vaãn chöa ñeán hoài keát luaän ñuùng sai. Nay tìm toøi maõi giöõa nhöõng tröôøng thieân chính söû vaãn chöa thaáy ñaâu laø nguoàn coäi. Theá söï vuøi daäp do

ñoåi chuùa thay ngoâi, ngöôøi cheùp söû xöa khoâng ñeå laïi söï thaät, vì ngoïn buùt loâng ngaøy aáy voâ tình khoâng giao duyeân cuøng giaáy möïc, vì coâng haàu döôùi tröôùng naëng nôï phaûi phuïng söï cô ñoà cuûa nguyeân ñaïi quaân vöông ! Ñieàu ñoù seõ ñöôïc minh chöùng phaàn naøo trong boä gia phaû Traàn Coâng qua nhöõng di tích baèng hieän vaät ñang coøn. Ngöôøi xem khoâng khoûi chaïnh loøng cho moät toäc Traàn töøng löøng laãy ñaõ hoaù thaønh taøn tro trong maït haïng cuûa theá nhaân.

Söû saùch khoâng löu daáu, chaùu con toäc Traàn phaûi tìm trong di chæ cheùp laïi thaønh vaên töï ñeå löu truyeàn. Vöông haàu hoaøng toäc maát nhöng doøng maùu anh linh vaø nieàm töï haøo cuûa chaùu con ngaøn ñôøi sau khoâng bao giôø maát, taøng coát cuûa Tieân Nhôn vaãn toaû ra nguoàn “Tröôøng sinh töø” boài tuï cho haäu dueä moät gioáng doøng haøo kieät.

Laàn môû töøng trang söû ca ngôïi vua quan Traàn, nhìn bia moä reâu phong daáu tích, veùn nhieãu ñieàu doø töøng chöõ coå Haùn Noâm treân linh vò, xeùt khí tieát cuûa chaùu con toäc Traàn hieän höõu vaãn thaáy aám laïnh doøng maùu ngang taøng. Ñieàu ñoù cho pheùp chaùu con Traàn Coâng Toäc laøng Thanh Chaâu, toång Thanh Chaâu, huyeän Hoaø Vang, phuû Ñieän Baøn, tænh Quaûng Nam ñöôïc pheùp nghó mình laø doøng hoaøng toäc töï thuôû xöa. (*)

Coá phuû Thieân Tröôøng hoàn ñaát nöôùc,

Hoaønh Sôn nhaát ñôùi tieát vöông gia.

Thanh göôm Taân Hoaù coøn thấp thoáng,

Nhaïc ngöïa Toáng Sôn voïng choán xa.

Traõi maáy thu phong duø höng pheá

Lieät oanh doøng maùu chaúng phoâi pha!

Saùch söû thì quaù nhieàu taøi lieäu, ít ai coù coâng tìm ra ñeå thaáy, ñeå hieåu neân ôû ñaây khi truy taäp ñaõ trích daãn moät soá tö lieäu cuûa moät soá taùc giaû ñeå vöøa thuaän cho ngöôøi xem ñoàng thôøi vöøa coù tính khaùch quan cho nhöõng ngöôøi bieân taäp. Ñoù laø phaàn trích chöông “Töùc Maëc Queâ Vua” trong Hoaøng Ñeá Traàn Trieàu cuûa taùc giaû Tröôøng Khaùnh – Nhaø xuaát baûn Vaên Hoaù Daân Toäc, “Caùc Trieàu Ñaïi Vieät Nam” cuûa taùc giaû Quyønh Cö & Ñoã Ñöùc Huøng - Nhaø xuaát baûn Thanh Nieân, “Nhöõng nhaân vaät lòch söû” cuûa Ñinh Coâng Vó – Nhaø xuaát baûn Vaên Hoaù Daân Toäc, cuøng nhieàu söû lieäu chính bieân baûn dòch nhö “Khaâm Ñònh Vieät Söû Thoâng Giaùm Cöông Muïc” ñöôïc tham khaûo ñeå coù ñöôïc caùc tình tieát ñoái chieáu. Phaàn tieáp laø daãn dòch Gia Phaû coå Traàn Coâng Toäc baûn chöõ Haùn Noâm vieát vaøo thôøi vua Töï Ñöùc, vua Thaønh Thaùi , vua Khaûi Ñònh vaø Baûo Ñaïi, theâm vaøo ñoù coøn coù caùc baûn dòch gia phaû Toäc, gia phaû caùc chi phaùi.

clip_image021

clip_image022Hoïï Traàn coù nôi phaùt tích laø nöôùc Traàn Coå cuûa Baùch Vieät nay ñaõ thaønh ñaát Trung Quoác. Nöôùc Traàn Coå ôû ñaát Dónh Xuyeân, nay laø huyeän Vuõ, tænh Haø Nam. Bôûi theá, con chaùu hoï Traàn moãi khi khaán cuùng ñeàu coù duøng “Dónh Xuyeân quaän Traàn Coâng,...” treân vaên teá. Haäu dueä cuûa vua Thuaãn laø Hoà Coâng Maãn laäp ra nöôùc Traàn, con chaùu Hoà Coâng Maãn laáy teân nöôùc ñaët cho taùnh cuûa doøng hoï mình. Hoï Traàn khai sinh töø thuôû ñoù. Khaùc vôùi caùc toäc hoï khaùc laø laáy hoï theo teân nöôùc nhöng hoï Traàn laäp nöôùc Traàn ñeå laáy hoï trong luùc thieân haï cuõng laáy teân nöôùc laøm hoï nhöng nöôùc laø nöôùc cuûa vua. Xeùt cho cuøng toäc Traàn coù söï khôûi ñaàu laø vua chuùa cuûa thieân haï.

Ngaøi Traàn Laõm veà laøm töôùng nhaø Ñinh khoâng thaân phaän chöa maáy vinh vang neân phaàn haäu vaän ñôøi sau khoâng ai roõ.

Maõi ñeán luùc Töùc Maëc (xaõ Töùc Maëc, huyeän Myõ Loäc, tænh Nam Ñònh, phuû Thieân Tröôøng) laø choán taïo döïng döông cô. Hoï Traàn töø oâng toå Kinh, vaø con chaùu laøm ngheà ñaùnh caù, moät thôøi tieàm long xöû theá, ñôïi tinh anh gia theá ñuû ñaày böôùc leân chín beä giöõ ñaïo trôøi coi soùc con daân Ñaïi Vieät.

Suoát töø naêm 1225 ñeán naêm 1400 choáng Nguyeân- Moâng trò nöôùc, ñaïo quaân thaàn treân döôùi nhö cha con, loøng daân nhö nhaát. Moät trang söû oai huøng choùi loïi phöông Baéc chaúng daùm coi khinh. Nhöng chaúng maáy ai vaïn ñôïi coâng haàu, vaän vua cuõng coù ngaøy mai moät. Quyeàn uy chuyeån ñoåi, Leâ Quí Ly töø thôøi Traàn Thuaän Toâng ñaõ baét ñaàu thao tuùng, sau ñoù gieát Thuaän Toâng ñöa Traàn Thieáu Ñeá môùi 3 tuoåi leân ngoâi ñeå chôø cô cöôùp

laáy ngoâi. Cha con Hoà Quí Ly 7 naêm chieám laáy ngoâi vua ñoåi nöôùc thaønh Ñaïi Ngu. Hoà Quí Ly taøi tuy coù nhöng ñöùc moûng, uy löïc khoâng ñuû bò nhaø Minh baét ñem veà ñaøy laøm lính. Nhaø haäu Traàn khoâi phuïc laïi töø naêm 1407 ñeán naêm 1413. Vua bò quaân Minh baét cuøng tuyø tuøng, treân ñöôøng giaûi veà Taøu nhaûy xuoáng bieån töï vaãn. Con daân Ñaïi Vieät phaûi chòu laàm than caûnh maát nöôùc 4 naêm. Leâ Lôïi ( töùc Leâ Thaùi Toå) daáy binh giaûi phoùng ñöôïc cho daân thoaùt hoaï maát nöôùùc vaø ñaõ tìm haäu dueä vua Traàn laø Traàn Caùo leân laøm vua ñeå chieâu an treân döôùi vaø caû nhaø Minh.

Coâng cuûa ai hoï Traàn ñaõ bieát, khoù loøng, phaûi boû cung hoaøng xuoáng thuyeàn troán vaøo Ngheä An nhöng Leâ Lôïi ñaõ sai ngöôøi ñuoåi theo baét veà böùc töû roài ñem choân theo nghi thöùc nhaø vua. Loøng daân coøn meán ñöùc hoï Traàn, lôïi duïng loøng meán moä aáy, nhaø Minh buoäc Leâ Lôïi ñi tìm doøng hoï Traàn ñeå noái ngoâi. Leâ Lôïi traû lôøi vôùi nhaø Minh, hoï Traàn khoâng coøn ai nöõa vaø ñaõ xöng vöông.

Traàn Nguyeân Ñaùn coù chaùu, ngoaïi laø Nguyeãn Traõi, noäi laø Traàn Nguyeân Haõn, moät quan vaên töøng töông keá, moät voõ töôùng thöôøng möu löôïc theo giuùp Leâ Thaùi Toå döïng cô ñoà Leâ Trieàu. Nhöng ngöôøi hoï Traàn thì bò traán nöôùc treân soâng Loâ treân ñöôøng veà kinh khaùng aùn, ngöôøi hoï Nguyeãn do côù Leä Chi Vieân laõnh aùn tru di tam toäc. Söï truy saùt töø thôøi cha con Hoá Quí Ly, roài nhaø Haäu Leâ, chaùu con nhaø Traàn löu laïc, mai danh caûi taùnh, coù ngöôøi ñaõ ñoåi thaønh hoï Ñoâng leân vuøng nuùi Thaùi Nguyeân aån naùu, sau naøy laø hoï Noâng vaø sau chuyeån thaønh hoï Ñaëng(*)

Theo gia phaû coå cuûa Traàn Coâng Toäc, khoaûng cuoái theá kyû XV thôøi vua Leâ Thaùnh Toân (1470 – 1497), coù moät Traàn Coâng sinh ra coù queâ quaùn taïi xaõ Taân Thuaän, huyeän Taân An, phuû Taân Hoaù, thaønh Thaêng Long. Sau ñoù vaøo toång Thanh Chaâu, huyeän Hoaø Vang, phuû Ñieän Baøn, tænh Quaûng Nam laäp nghieäp. OÂng ñaõ sanh haï ra doøng hoï Traàn taïi xöù sôû naày. Cuï Toå ñaõ thaønh Trieäu Toå, gia phaû caùc oâng baø xöa ghi cheùp coù thieáu nhöõng thoâng tin veà caùc vò Toå cao ñôøi neân chæ theå hieän töø Toå OÂâng Traàn Coâng Phaïp, sau naày phaùt hieän theâm ngoâi moä Toå oââng Traàn Coâng Moä do Toå oââng Traàn Coâng Phaïp laäp moä neân trong toäc ñaõù thoáng nhaát toân Toå oâng Moä laø thuûy toå. Caùc oâng ñaõ choïn theá traïch coù phong thuyû ñeå ñònh cö raát vöông trieàu tính caùch, aån daät moät thôøi. Caùc oâng vaãn choïn soùng nöôùc truøng döông ñeå sinh nhai, ngoaøi ngheà ñaùnh baét caù oâng cuøng chaùu con saùng laäp ra ngheà khai thaùc yeán saøo vaø cuõng töø ñoù coùù ñòa danh laøng Yeán Thanh Chaâu. Ñeán thôøi thöù IV keå töø Toå oâng Moä, thì baét ñaàu trôû laïi choán quan tröôøng döôùi tröôùng Taây Sôn. Hai laêm naêm (töø naêm 1778 ñeán naêm 1802) cuûa trieàu ñaïi Taây Sôn laø 25 naêm hoï Traàn khoâi phuïc laïi ôû baäc vò coâng haàu, chöa ñuû ñeå hoï Traàn laàn nöõa oai phong ghi teân vaøo lòch söû.

clip_image023

Vua Gia Long döïng neân cô ñoà Nguyeãn Phöôùc, doøng hoï Traàn cuøng chung soá phaän vôùi nhaø Taây Sôn. Taây Sôn laø Nguî caùc coâng thaàn ñaõ hoaù thaønh giaëc, thanh theá bao naêm qua ñaõ phaûi nhaït nhoaø. Cuõng töø thuôû aáy, thaàn daân Taây Sôn bò truy saùt khaép nôi, Traàn Coâng Toäc laïi coù theâm moät trang gia söû ñaày tang toùc bi thöông. Coù ngöôøi ñi khoâng coøn tung tích, bia moä bò xích xieàng cho ñeán luùc nhaø Nguyeãn caùo chung, bi chí phaûi ñuïc heát chöõ cho cô may chaùu con yeân oån soáng coøn. Baø Traàn Thò Quî Ñoâng Chaâu Quí Phi Quang Trung Hoaøng Ñeá bò traûm thuû sau nhöõng ngaøy troán veà ñöa ñoø treân soâng Hoaøi, caùc anh em cuûa baø cuõng chaúng coøn ai soáng soùt. Con chaùu Traàn Coâng ly taùn, löu laïc nhieàu nôi vì göôm ñao rình raäp haønh hình.

Caûnh hoang pheá daáu xöa moät thôøi oanh lieät, gaàn 200 naêm toäc hoï khoâng coù ñöôïc ngoâi teá töï, cho ñeán naêm 1999 töø ñöôøng môùi ñöôïc taïo döïng laïi. Naêm 1991, Boä Vaên Hoaù coâng nhaän quaàn theå moà maõ quan Traàn vaø baø Quí phi laø di tích vaên hoaù caáp quoác gia. Bieån baûng chaùu con möøng ñoùn röôùc veà thôø voïng nhöng moä bia reâu moïc laïi xanh hôn. Neùt vaøng son khoâng ai toâ ñieåm, chæ nghe ñaâu ñoù ñaát nöôùc vaø con ngöôøi voã veà moät lôøi ru! Caûnh ngoä chaùu con chöa thaáy boùng daùng cuûa söï hoài sinh, giaøu chöa ñaùng maët, quan chöa saùng danh quan, daân khoâng yeân vôùi phaän daân vì ñoá kò, so bì. Hoï Traàn haäu sinh yeâu nöôùc yeâu daân, gaàn moät phaàn naêm toäc hoï hoaù thaønh lieät só nhöng aâm thaàm laøm chieán só voâ danh.

Phaûi chaêng xöa ngaøi Thaùi sö Traàn Thuû Ñoä coù taïo ra cho doøng hoï moùn nôï naøo chöa traû xong cho Tieân Ñeá Lyù Trieàu! Hay nôi yeân nghæ cuûa Tieân nhôn bò caùc vua Leâ - vua Nguyeãn phaù ñoaïn long maø con chaùu khoâng ñöùng ngaãng ñaàu taïo laïi uy linh Tieân Toå ñöôïc.

Hoï Traàn treân döôùi xöa nay soáng khoâng coù aùc taâm, Ñöùc vaãn löu truyeàn ñaâu ñoù, chaùu con cuøng tìm cho gaëp laïi, tröôùc aám phaàn höông hoaû baùo ñaùp ôn cuùc duïc laâu ñôøi, sau tìm phöông hoaù giaûi.

Gia phaû Traàn Coâng Toäc goàm moät quyeån Thöôïng cheùp laïi töø Thuyû Toå ñeán ñôøi thöù baûy theo theá thöù taïi Thanh Chaâu, caùc quyeån Haï töø ñôøi thöù baûy noái ñeán caùc chi phaùi löu lai keá tuïc tuïc bieân.

Caùc vò laø con chaùu Traàn Toäc xaõ Taân Thuaän, huyeän Taân An, phuû Taân Hoaù, thaønh Thaêng Long cöïu toäc truy taäp thaáy raèng toäc Traàn Coâng laø haäu dueä laïc loaøi nôi xa xöù Nam Phöông nhôù nhaén cho coát nhuïc noái lieàn coát nhuïc, cho tình thaâm gaëp laïi tình thaâm.

Caùc toäc hoï Traàn ñoàng taùnh neáu thaáy goác tích mình ôû ñaây haõy noái laïi doøng maùu nguyeân sinh, cuøng döïng laïi moät gia phong cho ngôøi saùng.

Toå tieân ñaët hoaøi voïng nôi ta, ñöøng ñeå Toå toâng maéng quôû ta “Luõ chaùu con voâ duïng”!

Ñinh Hôïi, Quyù Xuaân

(Thaùng 5-2007)

Noäi toân Traàn Vaên Ñöôøng phuïng kyù

clip_image024

clip_image025

clip_image027

Caây Boàâ ñeà 30 naêm ñaâm choài xanh soáng vôùi laøng Vaân Quaät

thay cho coäi Thò giaø coøn ñoù hôn 400 naêm.

Khi vua Gia Long leân ngoâi, hai tieáng Vieät Nam gaén lieàn vôùi daân toäc, hy voïng moät thôøi tranh chaáp ñaõ qua, sôn haø moät moái, traêm hoï seõ höôûng ñöôïc caûnh thanh bình trong ñoù coù Traàn Coâng Toäc. Ai bieát raèng töø ñoù Traàn Coâng Toäc Thanh Chaâu baét ñaàu löu laïc, daân laøng Yeán Thanh Chaâu chòu söï chi phoái cuaû trieàu ñình, ngöôøi troâng doanh Quaûng Nam laø hoä tröôûng Hoà Vaên Hoaø chöù khoâng laø con chaùu ngöôøi taïo laäp thuôû xöa. Khoâng muoán ngöôøi sai khieán ta nhö moät thöù daân, thaø raèng nôi ñaâu goác tích mình khoâng ai bieát, oâng Traàn Coâng Phaän, ñôøi thöù baûy huynh ñeä thuùc baù ñoàng ñöôøng vôùi baø Quí phi Vuõ Hoaøng Ñeá Quang Trung ñaõ boû laøng Thanh Ñoâng, toång Thanh Chaâu ñeán laøng Vaân Quaät, huyeän Duy Xuyeân laäp laïi cô nghieäp.

Veà vôùi laøng Vaân Quaät, chaùu con ngaøi Traàn Coâng Phaän, moät nöûa tung hoaønh cuøng soâng nöôùc bieån khôi treân ghe baàu Nam Baéc laøm thöông nhaân, daét anh em theo laøm thuyû thuû nhö moät thöông ñoaøn. Nöûa chaùu con mua ñaát ñai soáng ñôøi noâng tang ñieàn vieân an phaän. Keû buoân baùn baèng ghe thuyeàn treân bieån, dó nhieân khoâng theå noùi laø ngheøo, ngöôøi coù tieàn mua ñaát ñai lieàn caû daõy ôû ñaàu laøng thì khoâng theå noùi khoâng giaøu. OÂâng baø veà ñaây trong tö theá thöôïng löu, danh gia voïng toäc nhöng khoâng mang tö töôûng phong kieán cöôøng haøo, ñaõ kính treân nhöôøng döôùi, khoâng khinh ai, khoâng nònh hoùt ai ñeå tieáng xaáu ôû ñôøi. Caùc oâng ñaõ keát hoân vôùi caùc baø taïi nôi cö nguï, caùc baø haàu heát mang toäc hoï tieáng taêm. Ngöôïc laïi, caùc baø laø gaùi toäc Traàn Coâng thì gaõ cho caùc oâng khoâng danh phaän, vì quan nieäm cuûa oâng baø coù khaùc “Ngöôøi hieàn khoù tìm, tính caàn maãn khoù kieám, söï theå ôû giaøu sang maø coù, deã taïo ñöôïc”, bôûi vaäy reãå toäc Traàn voán keû caàn maãn hieàn töø.

clip_image029

Chuøa Thoaïi Nam Phaät Ñöôøng Nam Toâng xaây döïng cuøng thôøi vôùi

caùc chuøa coå ôû Hoäi An vaø ñöôïc taùi taïo nhieàu laàn ôû ñaàu laøng Vaân Quaät

OÂng baø mang danh phaän ngöôøi laùnh naïn, duø khaù giaû, duø coù hoïc, döôùi maét daân baûn xöù vaãn laø daân nguï cö, khoâng ñöôïc caùi quyeàn aên treân ngoài tröôùc, chöùc höông dòch ôû laøng cuõng khoâng ñöôïc cöû. OÂng Tuù Caån ñaäu tuù taøi Nho song chæ ñöôïc laøm Thuû Boä, giöõ gìn maáy cuoán boä laøng, oâng Thuû Thieàu thi rôùt tröôøng ba ñöôïc phaân cho laøm Thuû Boån xoùm Thöôïng Bình, coi soùc lænh khænh moät boà troáng, chieâng, aùo maõo, côø xí teá thaàn. Chuû yeáu laø laáy tieàn mua vieäc ñeå khoûi laøm chuyeän ñoán boåi thui traâu, chieáu treân ai ngoài maëc hoï.

Ñôøi chaúng ñeå cho yeân, uaát öùc vieäc laøng, giaän vì danh phaän, chaùu con oâng Traàn Coâng Traïch (con oâng Phaän) phaù vöôøn, chaët cau, ñoán tre keát beø xuoâi soâng caùi veà laøng cuõ. Ñaát khoâng coøn, phaûi laäp vöôøn gaàn cöûa Ñaïi beân ñaàu caàu Phuùc Traïch sanh haï moät doøng thaønh chi phaùi Thanh Ñoâng.

Con chaùu oâng Traàn Coâng Dieäu baøo ñeä cuûa oâng Traïch tieác cuûa bao naêm vun troàng, meán doøng hoï ngoaïi chôû che, ôû laïi gaén boù nghieäp nhaø noâng cho ñeán baây giôø. Con chaùu oâng Dieäu ñöôïc haäu dueä Traàn quan lôùn Tieàn hieàn nhaän laø anh em haäu toäc, giao phaàn thöøa töï höông hoaû Xuaân Thu teá töï kî gioã caùc quan.Tuy vaäy, leä laøng vaãn lôùn, hôn nöõa Traàn Coâng Toäc Vaân Quaät voán laø thaàn daân cuûa Taây Sôn ñang hoài truy xeùt neân chaúng ai daùm ñöùng leân ñoøi phaàn treân tröôùc.

Traàn Coâng Toäc ngöôïc veà Vaân Quaät, coát ñeå ñöôïc bình yeân döôùi trieàu Nguyeãn ñöông thôøi. Maëc daàu vua Baûo Ñaïi ñaõ ñeán hoài thoaùi vò nhöng thôøi cuoäc coù khaùc neân phaûi vaãn giaáu kín daáu tích coâng haàu cuaû doøng hoï. Ñuùng laø theá, taïi laøng Vaân Quaät töø laâu khoâng

ai bieát Traàn Coâng Toäc voán dó laø toäc hoï coâng haàu, thaäm chí con chaùu ngoaïi cuõng khoâng ai hay ñieàu ñoù. Moät daùng voùc raát bình thöôøng, khoâng ai bieát trong ñoù coù moät coäi nguoàn ít doøng toäc naøo saùnh kòp.

Khi ñaát nöôùc coù teân Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoaø trai traùng Traàn Coâng coù ngöôøi ñaùnh Taây treân ñaàu buùt vaø ai cuõng laøm ngöôøi caàm gaäy taàm voâng. Meï ñöa con vaøo traän, gaùnh chòu nhieàu ñaéng caây ñeå choàng ñeán chieán khu, choân giaáu noãi loøng khi vôï Nam choàng Baéc chôø hoài ñaát nöôùc heát chia ñoâi. Vaø ñaõ coù meï anh huøng cuûa ñaát nöôùc ngaøy nay. Ñaõ coù baø daãn con taäp keát ra mieàn Baéc, choàng ôû mieàn Nam chòu tuø ñaøy. Thôøi mieàn Nam laø Vieät Nam Coäng Hoaø coù keû daán thaân laøm lính, coù ngöôøi ñaõ daønh chuùt quyeàn nôi quaän, xaõ ñeå anh em coù nôi nöông döïa, nhöng chaúng neân tích söï, thaéng thua doøng ñôøi cöù laëp laïi nhö thuôû tröôùc, luùc trôû veà keû maát-ngöôøi coøn, laøm ñôøi daân daõ. Sau giaûi phoùng 1975, coù ngöôøi laø ñaïi taù,trung taù, coù keû laø baùc só, naêm ba kó sö ,thaày giaùo chöa laáy laøm vinh haïnh, maáy chieán só voâ danh môø toû chöa ñuû traû ônï ñôøi.

clip_image031

Chuøa Giaùc Vaân daáu xöa laøng Vaân Quaät

Xöa nay, giaùo göôm suùng ñaïn vaãn voâ tình, chinh chieán can qua, toäc hoï naøo cuõng maát maùt tang thöông khoâng rieâng gì toäc ta. Traàn Coâng Toäc Vaân Quaät vaø Thanh Chaâu khoâng coù gì khaùc bieät, giaøu sang khoâng ñaùng maët, ngheøo khoù coù nhieàu, thaân theá nhieàu ñôøi chaúng laáy gì laøm raïng rôõ. Chæ moät ñieàu coát caùch vöông gia vaãn coøn trong doøng maùu, vaãn thaáy hôn ngöôøi baèng ñöùc ñoä vaø chaúng thua ngöôøi ôû neùt taøi hoa nhöng vaãn nhuùn nhöôøng ñeå ñaõi theá tri nhôn. Duø ngheøo, duø giaøu doøng hoï moät loøng hieáu ñeå vôùi meï cha vôùi oâng baø, truyeàn noái nhö caâu “Hieáu thuaän hoaøn sanh hieáu thuaän töû” vaø vaãn chöa vöôùng baän caâu “Ngoã nghòch hoaøn sanh ngoã nghòch nhi”. Baø con toäc hoï coâng vieäc ai naáy lo nhöng loøng luoân gaén boù, baùt côm khoai saén ñaõ töøng chia trong tình nghóa anh em. Neáu coù keû chaúng may nhaém maét caû moät doøng khoâng coøn noùi chuyeän rieâng tö. Moät caùi ñeïp khoâng theå khoâng ghi vaøo phaû kí cho nhieàu ñôøi con chaùu noi theo.

clip_image033

Lôøi giôùi thieäu mang theo traùi tim, doøng maùu oâng cha Traàn Coâng nhieàu ñôøi ñeå röôùi leân töøng cuoäc ñôøi chaùu con ñang laëng leõ giöõ laïi gioáng doøng. Khoâng theå maõi maõi giaáu thaân nôi taøn tro cuûa lòch söû maø voâ tình thaønh ngöôøi thaát hieáu vôùi tieàn nhaân. Thôøi theá taïo anh huøng nhöng ta cöù ñeå ta trong taøn luïi thì thôøi theá ñaâu cho ta theá ñöùng anh huøng. Haõy mô veà moät thôøi lieät oanh cuûa Hoaøng Ñeá Traàn Trieàu, haõy töôûng ñeán luùc döôùi tröôùng laø Coâng haàu, haäu cung laø Vöông Phi Taây Sôn Trieàu Ñaïi, haõy soáng trong doøng maùu töï haøo töøng giuïc ngöïa truy phong bao ñôøi vì con daân Ñaïi Vieät. Anh linh tieân toå seõ truyeàn cho ta khí tieát vöông gia ñeå moïi thôøi ñaïi soáng ñuû nghóa con ngöôøi.

Mô öôùc vaø nguyeän caàu sao cho:

“Phöông danh Toå Ñöùc minh quoác söû,

Haøo kieät ñöông lai chieáu gia phong”.

Soáng laïi baèng chính coát nhuïc mình, aáy laø con chaùu Traàn Coâng vaäy!

Saøi Goøn, Ñinh Hôïi Minh Ñieâu (6/2007)

Noäi toân Traàn Vaên Ñöôøng

chaáp buùt.

BA LINH VÒ TRAÀN QUAN LÔÙN

TIEÀN HIEÀN VAÂN QUAÄT

clip_image034

clip_image036

Sau ngaøy giaûi phoùng 30 thaùng 04 naêm 1975, caên nhaø tranh moät nöaû, toân moät nöûa cuûa oâng Xuaân ñöôïc döïng leân vaø toàn taïi ôû Vaân Quaät 20 naêm vôùi hình haøi aáy. Caên nhaø coå ba gian hai heø, xuyeân trính chaïy chæ, keøo ba ñoaïn coù chaïm troå hình ñaàu dao vaø laù lieåu – hoàià vaên. Tuy nhieân noù coù caùi xaùc cuûa hoa myõ aáy coøn thöïc söï noù ñaõ thöông tích vaø chaáp vaù nhieàu choã vì haäu quaû

cuûa chieán tranh. Noù ñaïi dieän moät caùch trung thaønh cho söï queø quaëc, söï sa suùt ñaùng nhaïo baùng, ñaùng thöông taâm cuûa moät nhaø hoï Traàn giöõa nhöõng dö aûnh coøn rôi rôùt trong maét nhieàu ngöôøi, khi doøng hoï naøy ñaõ coù moät gia theá khaù vöôït troäi töø laâu. Gioáng nhö moät söï caân baèng, bao nhieâu tröôûng giaû tieáng taêm thì baáy nhieâu raùch naùt, thaäm chí khoâng coøn khaû naêng ñeå taïo döïng laïi caên nhaø töû teá ñeå cuøng baø con trong laøng chung höôûng möøng vui caûnh thanh bình.

Moät dieän maïo nhö moät töôùng quaân ngaõ ngöïa, vaø beân trong laø moät gia baûo, khoâng phaûi moät maø laø ba dieän maïo “Töôùng Coâng” bò theá söï laõng queân.

Ba linh vò ñaët treân caùi baøn vuoâng ñôn sô thoâ thieån, phía sau laø böùc vaùch tre ñan, beân hoâng traùi laø taám toân loang loå quaù nhieàu khoâng theå lôïp ñöôïc, döïng laøm vaùch. Trong khung caûnh buoàn thiu vì khoâng coøn choã naøo khaùc hôn vaø yeân oån hôn khi ñöôïc ngoài ôû ñoù sau chieán tranh mieáu voõ bò san baèng. Theàm hoang thay vì chín beä, döôùi tröôùng coâng haàu giôø ñaây laø maùi laù lieâu xieâu. Thôøi gian xoùi moøn maøu son ñoû chöõ thieáp vaøng, luõ saâu moït cuõng huøa theo ñuïc khoeùt loang loå treân töøng phieàn goã. Chöõ nghóa cuûa ngöôøi xöa chaùu con moãi luùc lau chuøi khoâng buoàn ñoïc, chaúng coøn bieát oâng laø ai, oâng ôû ñaâu, töï luùc naøo.

Sao maø baû coâng haàu phuû phaøng ñeán theá!

OÂng Xuaân qua ñôøi, baø Xuaân giaø yeáu, caên nhaø khoâng theå gaùnh naéng chòu möa vaø khoâng theå gaèm maët nghe nhöõng nguyeàn ruûa cho hoï Traàn ñöôïc nöõa. Caên nhaø aáy suïp ñoå. Daâu tröôûng oâng Xuaân nghinh caùc

linh vò veà nhaø thieàt baøn thôø töï, chaêm chuoác ba linh vò coù phaàn chaán nguyeân thònh khí.

clip_image038

Nôi ñaây ñaõ laø nôi thôø töï caùc linh vò Tieàn Hieàn Quan Lôùn

Sau ñoù nhaø thôø toäc ôû Thanh Chaâu khaùnh thaønh, nghinh veà an vò khoùi höông cuøng Traàn Coâng Toäc. (döï kieán Traàn Coâng Vaân Quaät coù ñöôïc töø ñöôøng seõ nghinh veà laïi vì nôi ñaây môùi chính laø choã cuûa caùc oâng)

OÂng laø ai! Chaúng coøn ai tìm oâng nöõa! Vì sao theá, trong luùc bieát bao toäc hoï phaûi nhôø nhöõng nhaø khoa hoïc ngöôïc xuoâi truy tìm cho hoï coäi nguoàn? Nhìn taäp gia phaû cuûa hoï ngöôøi chæ voûn veïn saùu ñôøi, hoï möøng vui, trònh troïng söûa leã ñoùn nhaän, boãng chaïnh loøng neân chaáp buùt. Caùm caûnh ngöôøi sanh caùm caûnh ta, seõ bieát oâng trong nhöõng doøng dòch töø linh vò.

§Taùn Trò CoângThaàn Chính Trò Laïi Boä Thöôïng Thö Truï Quoác Tham Chính Tieát Vaên Haàu Traàn Quyù Coâng

Taêng Phong Taán Kim Nghi Töû Loäc Ñaïi Phu

§Tieàn Hieàn Nguyeân Hy Trieàu Binh Boä Thöôïng Thö

Haèøng Ñöùc Haàu Traàn Quyù Coâng.

§Tieàn Hieàn Nguyeân Quaûng Yeân Tuaàn Vuõ

Traàn Quyù Coâng Thaàn Vò.

Söû caùc trieàu ñaïi khoâng ghi töôùc vò caùc oâng. Tuy nhieân qua truy taäp trong gia phaû thaáy raèng:

Ngaøi Laïi Boä Thöôïng Thö laø quan thôøi vua Leâ Anh Toâng, nieân hieäu Chính Trò (Naêm 1558 – 1571) döôùi tröôùng Chuùa Tieân Nguyeãn Hoaøng, thuïy hieäu Theá Toå Gia Duï Hoaøng ñeáù. Phuïng meänh:

“Hoaønh Sôn vieãn traán Nam phuïc Trieäu cô ngaõ”õ.

Thæ toå Vaân Long haàu hoää giaù toà chinh khai cöông tòch kieäm, khai phaù töï Haûi Vaân Quan chí Bình Ñònh, Cao Ñoâi chö sôn loä.

Phaù thaûo laäp laïi lö lyù.

Ngaøi nhaäãm lònh Nguyeãn Hoaøng töùc Gia Duï Hoaøng ñeá traán ñaát Hoaønh Sôn töùc Quaûng Nam khai tòch laäp aáp töø Haûi Vaân ñeán Bình Ñònh.

Caùc Ngaøi tröôùc khoâng coù saéc phong “Tieàn hieàn” laøng Vaân Quaät. Ñieàu naøy chöùng toû Ngaøi laø Ñaïi Thaàn, laøng Vaân Quaät chöa ñuû tö caùch ñeå thôø, nhöng laøng phaûi gioã. Moä quan lôùn trong quaàn theå 5 vò khoâng bia neân con chaùu khoâng phaân bieät ñöôïc.

Ngaøi Boä Binh Thöôïng Thö ñöôïc ghi laø ø”Hy trieàu Binh Boä…” Ngaøi laøm quan thôøi Voõ Vöông Nguyeãn Phuùc Khoaùt, thuïy hieäu Theá Toân Hieáu Voõ Hoaøng Ñeá (1738_1765).Ngaøi theo maãu thaân vaøo Boàng Sôn , Bình Ñònh, (tuøng maãu Nam Thieân thích tö laïc thoå töùc sôû Boàng Sôn Ngung).

Ngaøi Tieàn Hieàn Nguyeân Quaûng Yeân Tuaàn Vuõ cuõâng laøm quan cuøng thôøi. Hai vò tieàn hieàn ñöôïc truy phong thôøi vua Töï Ñöùc naêm thöù 5, naêm1852. Vua Töï

Ñöùc xuoáng chieáu laäp saéc phong taëng 13066 saéc chæ Tieàn Hieàn, nôi naøo coù saéc chæ saéc phong thì ñaát nôi ñoù cuûa vua, daân ôû ñoù laø daân cuûa vua, moät hình thöùc tranh thuû giaønh ñaát giaønh daân.

Töông truyeàn trong gia toäc Ngaøi Tuaàn Vuõ Quaûng Yeân tröôùc laø quan Thöôïng phaåm trieàu ñình bò giaùng chöùc thaønh quan haønh taåu taïi ñaát Lao Qua (nöôùc Laøo) sau môùi veà Quaûng Yeân laøm Tuaàn Vuõ. Thanh theá caùc oâng coøn ñöôc ghi cheùp trong di chæ baûn Haùn ghi cheùp naêm Thaønh Thaùi thöù 3, ban bieân taäp coù in laïi vaø aâm dòch trong phaàn sau.

Trôû laïi vaán ñeà vì sao Traàn Coâng Vaân Quaät traùch nhieäm gìn giöõ thôø töï ba linh vò noùi treân. Khi Traàn Coâng Toäc Thanh Chaâu thaát theá, laø toäi ñoà cuûa vua quan nhaø Nguyeãn. Ñôøi thöù 7 baét ñaàu phieâu baït nhieàu nôi, Vaân Quaät laø ñieåm ñeán cuûa moät chi phaùi – Ñeán Vaân Quaät caùc tieàn boái goïi nhau laø doøng hoï, Traàn Coâng laø haäu toäc. Con chaùu caùc tieàn hieàn Traàn ñaõ chuyeån dôøi veà Thoân Vaïn Ñöùc , xaõ Hoaøi AÂn, huyeän Hoaøi Nhôn, tænh Bình Ñònh gaàn heát toäc hoï nay tieáp tuïc qui tuï vaø giao laïi cho Traàn Coâng. Kheá öôùc coù ghi: “Traàn Coâng Toäc laø haäu toäc, vöôøn quan lôùn treân 2 maãu, döôùi 4 maãu thaønh 6 maãu ñaát ñieàn höông hoûa (1 maãu = 5.000 m2) ñích toân thöøa töï, keá theá phuïng thuû, quaûn canh phuïng töï, linh vò mieáu voû baûo toàn, xuaân thu quí tieát tö teá, kî gioã muøng 7 thaùng chaïp haèng naêm, ñaõi laøng khoâng phaân bieät”.

Ñaát ñai höông hoûa tröôùc chieán tranh, ñeán thôøi oâng Thuû Thieàu, roài oâng Hai Xuaân laøm chuû töï ñaõ chia trong toäc Traàn Coâng moãi hoä moät ít ñeå canh taùc moãi naêm chung cuøng cuùng gioã, chuû töï giöõ canh taùc nhieàu hôn lo xuaân thu teá töï. Sau ngaøy giaûi phoùng 1975 ñaát ñai naøy trôû thaønh ñaát hôïp taùc xaõ noâng nghieäp, khoâng ñeå laïi ñöôïc phaàn naøo trí töï caû, töø ñoù Baø Ñöôøng daâu tröôûng oâng Xuaân haèng naêm töï saém söûa cuùng gioã nhöng khoâng coøn khaû naêng ñaõi laøng nöõa. Vaên teá, troáng- chieâng- côø loïng ñaâu coøn nhö xöa!

Mieáu toïa laïc trong khuoân vieân ñaát laøng, 4 x 20 meùt, beân traùi laø ñình laøng, beân phaûi laø nghóa töø, sau Giaûi phoùng ñaõ san baèng laøm saân phôi hôïp taùc xaõ noângnghieäp.

Moà maõ: Caùc ngoâi moä ñaát cao chöøng 2m hình troøn ñöôøng kính khoaûng 8m, coù aùn, huynh, naám ñeàu ñaép baèng ñaát, khoâng coù bia, gioáng nhau ôû giöõa ñoàng Trung Bình vaø Taân Höng tröôùc nhaø oâng Haïnh con trai oâng baø Nhó thuoäc laøng Vaân Quaät vaø Coàn Chuøa. Naêm 1977 vaøo muøa heø khoâ, Hôïp taùc xaõ noâng nghieäp caûi taïo ñaát tieán haønh cuoäc caùch maïng quan heä saûn xuaát ñoái vôùi noâng nghieäp. Con chaùu Traàn Coâng luùc aáy khoâng maáy ngöôøi ôû queâ khoâng ñuû söùc neân chæ di dôøi ñöôïc 01 ngoâi coøn laïi ñaõ bò san baèng, haøi coát caùc oâng baø ñeán nay hôn 30 naêm naèm giöõa ruoäng ñoàng, khoù loøng ñònh vò. Coù leõ nhöõng nhaùt cuoác, nhöõng ñöôøng caøy, bao nhieâu laàn daøy xeùo cuûa maùy caøy, maùy keùo naém xöông khoâ kia ñaõ raõi khaép ruoäng ñoàng.

Xa xöa caùc oâng veà ñaây khai môû ñaát cho daân laøng, laøm tieàn hieàn cho daân thôø laïy roài chính daân laøng ôû ñaây ñem xaùc thaân caùc oâng boùn cho ruoäng ñoàng xanh möôït khoâng chuùt ngaàn ngaïi, chaúng chuùt xoùt thöông.

Coâng Haàu trò quoác ai hôøn ghen, moät naém xöông taøn moä khoâng bi chí vaãn khoâng ñöôïc naèm yeân vaø ñi daàn vaøo maát tích. Höông hoûa ñiàu hiu, haønh traïng xoaù nhoaø, kim coå khoù giaûi baøy, hoûi nhaân tình, theå phaùch lieäu coøn thieâng ñeå ñaõi phöôùc cho haäu lai.

Kheùo traùch xöa baøy chi coå baøn thuø taïc caû laøng, moät taám bia khoâng caém ghi laïi daáu oâng baø. Cuõng coù theå uaån khuùc naøo ñaây khoâng cho nhöõng coâng thaàn naøy toû maët, chaúng phaûi ngheøo maø chaùu con khoâng saép ñaët cho caùc oâng, baø moät aâm phaàn ñuû nhö thieân haï, coù phaûi chaêng hoï Traàn ñeàu phaûi mang moät vaän naïn nhö nhau, ñeàu phaûi chòu caûnh tan taùc laâu ñôøi vaây buûa. ÔÛ ñaây ta coù theå xeùt, con chaùu ruoät thòt cuûa quan lôùn Traàn Tieân Hieàn boû ñaát Vaân Quaät nôi haèng naêm phuø sa raõi ñeàu maøu môõ, caây chöa bao giôø heùo uùa bôûi ñaát ñai mang tieáng baïc maøu ñeå ñi ñeán Bình Ñònh laäp nghieäp. Ñaát Hoaøi AÂn thoân Vaïn Ñöùc, huyeän Hoaøi Nhôn vuøng mieàn nuùi khoâ haïn, ñaát caùt baïc maøu, caây coái chaúng maáy xanh, caây mì (saén) ñöùng phôi mình nhö xöông khoâ, chæ coù caây döøa laø gan goùc vôùi xöù ngöôøi, thì ai baûo Bình Ñònh nôi toát laønh ñeå con chaùu ñeán sinh nhai.Söï tình chaùu con khoâng ai hieåu cho töôøng taän ñeå giaûi baøy .Ñuùng laø theá, vaãn sôï coù ngaøy taøn cuûa hoï Traàn treân ñaát Hoaøi Nhôn, oâng baø lo döïng bia ghi daáu laïi, giaáu treân nuùi vôùi 4 chöõ “Traàn Gia Toå Sô”.

Bia baèng ñaù nuùi, roäng hôn 1m, cao hôn 2m neùt chöõ to 10cm. Baét ñaàu thaäp nieân naêm möôi – Saùu möôi theá kyû XX con chaùu muoán leân thaêm vieáng cuùng teá phaûi meù röøng ñi, veà suoát moät ngaøy ñöôøng. Moät daáu veát ñaõ trôû thaønh hö danh, trôû thaønh moùn ñoà giaû taïo, moät bia taùnh giaáu nôi cuøng coác thaâm sôn vaø moät doøng hoï soáng aâm thaàm danh phaän lu môø!

Danh Thaàn löông Töôùng theá xuaát kyø nhôn, Coâng danh thuøy thanh söû, töû taùnh ñaèng cöï toäc ñang xeáp laïi nôi ñaâu? Coøn chaêng chæ bieát hoûi traùi tim mình!

“Theå phaùch toàn thieân ñòa

Tinh thaàn taïi töû toân”

Ñinh Hôïi, Thieân Trung Ngaøy moàng 2(16 – 06 – 2007)

Ñích Toân Haäu Toäc

Traàn Vaên Ñöôøng chaáp buùt.

clip_image040

Ñaïi Nam thöïc luïc taân bieân quyeån 2 coù ghi: oâng Traàn Ñöùc Hoøa , ngöôøi giaøu möu löôïc, laøm quan Khaùm Lyù Hoaøi Nhôn – Quaûng Nam.

Thôøi kyø aáy Hoaøi Nhôn coøn thuoäc tænh Quaûng Nam, neân oâng Hoøa coù phaûi laø doøng hoï cuûa tieàn hieàn Traàn Quan lôùn Vaân Quaät?

Phieân aâm

Gia Phaû

Tieàn Hieàn Traàn Quan Lôùn Vaân Quaät

Hoaøng Trieàu Thaønh Thaùi Töù Nieân

TRAÀN TOÄC PHOÅ NGUYEÂN TÖÏ

Gia chi höûu Phoå, Quoác chi höûu Söû. Quoác voâ söû haø dó kyõ Ñeá Vöông chi thoáng, gia nhöôïc voâ phoå haø dó minh theá thöù chi truyeàn. Thò taéc gia phoå chi tu hoà dung hoaûn daõ huoáng hoàø trung toäc chi gia khôûi khaû khuyeát nhö phuïng ngaõ.

Traàn Toäc Thanh Hoaù, Toáng Sôn nhaân daõ phuïng töï,

Hoaøng Tieân Trieàu Thaùi Toå GIA DUÏ Hoaøng Ñeá.(*)

Hoaønh Sôn vieãn traán Nam phuïc Trieäu cô ngaõ.

Thæ toå Vaân Long Haàu hoä giaù toà chinh khai cöông tòch kieäm, .

Khai phaù töï Haûi Vaân Quan chí Bình Ñònh, Cao Ñoâi chö sôn loä.

Phaù thaûo laäp lai lö lyù.

Do boån xaõ phuïng coâng vi khai canh chi To,å nhaân leä tòch yeân, töùc xaõ danh Vaân Khoát, Tam theá töông thöøa khaéc ñoân nghieäp nghieäp ñaõi chí .

Hieáu Voõ thaàn ngaõ. (**)

Cao Toå Haèng Ñöùc Haàu, tuøng maãu Nam Thieân thích tö laïc thoå töùc sôû Boàng Sôn Ngung.

Töï thöû dó lai, danh thaàn löông töôùng, theá xuaát kyø nhôn vó tích phong.

Coâng danh thuyø thanh söû, Chaâu lö phieân ngung coâng chi döï, töû taùnh ñaèng cöï toäc chi xöng.

Hoaøng Trieàu khai Quoác Trung Höng chi coâng thaàn ngaõ lieät toå haøm dö kyø lieät taéc ngaõ Traàn.

Quoác loäc luyõ haø hoàng tö huaân nghieäp thanh thæ öùng, döõ Ñoâng Trieàu Haàu chi theá gia.

Tònh tró vónh ngoân tö chi haït thaéng, ngöôõng chæ hueä coá sôn lî caän coâng vuï saûo maãn.

Hoäi ñoàng möu caäp gia keá taøi tu toäc phoå, vónh thò lai tö yù trieát nhôn tính hyõ khaùi vieân nguyeân.

Thöùc chi ích thuû chi nghieäp thò chi vò töï. Hoaøng Trieàu Thaønh Thaùi Tam nieân

Phaàn moä kính taïi Quaûng Nam, Vaân khoát xaõ.

Traàn Vaên Nghóa

Traàn Vaên Ñaéc

Traàn Vaên Cheá

Traàn Vaên Töø

Traàn Vaên Saéc

Traàn Vaên Mieãn

Traàn Vaên Thoâng

Traàn Vaên Minh.

**Traàn Vaên Quyù do haäu Tuaán, Haøn Laâm thaêng nhi Binh Boä Thöôïng Thö, Haèng Ñöùc Haàu.

**Traàn Vaên Tieát, Laïi Boä Thöôïng Thö taêng phong Taán Kim Nghi Töû Loäc Ñaïi Phu, Truï Quoác Tham Chaùnh Tieát Vaên haàu.

Traàn Vaên Hoøa

**Traàn Vaên Khieâm, Haøn Laâm Vieän tu soaïn kieán (tieán cöû) vaên thö, haønh taåu . . .

Cao Toå khaûo Traàn Vaên Traùnh, moä Vaân Khoát.

Taèng toå khaûo OÂng Kyø töùc Traàn Vaên Thu ,kò thaäp nhò ngoaït thaäp nhöùt nhöït,moä taïi Vaân Khoát, baø Kyø töùc Tröông Thò Kieán, kò töù ngoaït sô baùt nhöït, moä taïi Boàng Sôn.

Hieån Toå khaûo Traàn Vaên Xuaân baø Nguyeãn Thò Tröõ.

Hieån khaûo Binh Boä Thöôïng Thö Traàn Vaên Tuaán (Quyù).

Sanh haï tröôûng nam Dieäu töùc Traàn Vaên Dieäu.

Thöù namTraàn Vaên Baït moä taïi Vaân Khoát xaõ,

Traàn Thò Haùn, moä taïi Vaân Khoát xaõ.

(*) Thaùi Toå Gia Duï Hoaøng Ñeá Chuùa Tieân Nguyeãn Hoaøng, Leâ trieàu nieân hieäu Chính Trò.

(**) Theá Toân Hieáu Voõ Hoaøng ñeá, Voõ Vöông Nguyeãn Phuùc Khoaùt, Leâ trieàu nieân hieäu Vónh Höïu.

TIEÀN NHÔN TRAÀN TOÄC TIEÀN HIEÀN VAÂN QUAÄT

TÖÔÙC HIEÄU – COÂNG THAÀN

- Toå coâng: TRAÀN QUYÙ COÂNG (TRAÀN VAÊN TIEÁT)

Töôùc vò: Taùn Trò Coâng Thaàn Chính Trò Laïi Boä

Thöôïng Thö Truï Quoác Tham Chính

Tieát Vaên Haàu Traàn Quyù Coâng.

Taêng phong: Taán Kim Töû Ñaïi Phu.

- Toå coâng: TRAÀN QUYÙ COÂNG (TRAÀN VAÊN TUAÁN)

Töôùc vò: Tieàn Hieàn Nguyeân Hy Trieàu Binh Boä Thöôïng Thö Haèøng Ñöùc Haàu Traàn Quyù Coâng.

- Toå coâng: TRAÀN QUYÙ COÂNG (TRAÀN VAÊN KHIEÂM)

Töôùc vò: Tieàn Hieàn Nguyeân Quaûng Yeân Tuaàn Vuõ Traàn Quyù Coâng.

clip_image042

TIEÀN NHÔN TRAÀN COÂNG TOÄC THANH CHAÂU

clip_image044TÖÔÙC HIEÄU - COÂNG THAÀN

- Toå coâng: TRAÀN COÂNG PHAÏP

Truy Taëng hieäu: Thuïc Tuùc

- Toå coâng: TRAÀN COÂNG NGHÒ

Töôùc vò: Nghò Luaän Traàn Haàu

- Toå coâng: TRAÀN COÂNG LÔÏI

Töôùc vò: Tri Phuû Haøn Laâm Luïc Haøm

- Toå maãu: PHAÏM THÒ BAÏN

Toøng hieäu: Tri Phuû Phu Nhaân

- Toå coâng: TRAÀN COÂNG CAÅN

Töôùc vò: Hieàn Haàu Ñaëc Traán Chöôûng Cô

Voõ Duõng Töôùng Quaân – Phuû Quoác

Oanh Lieät Traàn Haàu Töôùng Quaân.

- Toå coâng: TRAÀN COÂNG THÖÙC

Töôùc vò: Quaân Taùn Traán Quoác Ñaïi Töôùng Quaân

Truï Quoác Ñaïi Ñoâ Ñoác – Tri Quaän Coâng

Traàn Töôùng Coâng.

- Toå maãu: TRAÀN THÒ LÖÔÙI

Töôùc vò: Maïng Phuï Y Phu Ñoâ Ñoác Tri Quaän Coâng Nöông Nöông.

- Toå coâng: TRAÀN COÂNG THAØNH

Töôùc vò: Ñaëc Traán Phuï Quoác Thöôïng Töôùng

Quaân - Thaùi Uyù Chôn Quaän Coâng.

Taêng Phong:Thaùi Baûo Quoác Coâng Töù Haøm Trung

Thuaän Traàn Töôùng Coâng.

- Toå maãu: ÑAËNG THÒ CÔ

Töôùc vò : Quaän Coâng Nöông Nöông

- Toå coâng: TRAÀN COÂNG THAÏNH

Töôùc vò: Ñoâ Ti Taû Thò Haàu Traàn Töôùng Coâng

- Toå maãu: TRAÀN THÒ DIEÂN

- Töôùc vò: Ñoâ Ti Traàn Phu Nhaân Töôùng Coâng

Nöông Nöông

- Toå coâng: TRAÀN COÂNG TRÒ

Taëng hieäu: Vieân Thaùi.

- Toå coâng: TRAÀN COÂNG GIAI

Töôùc vò: Voõ Veä Cai Ñoäi Nguyeân Hoaø Haàu

Traàn Töôùng Quaân.

- Toå coâ: TRAÀN THÒ QUÎ

Töôùc vò: Ñoâng Chaâu Tieàn Trieàu Hoaøng Ñeá

Quyù Phi Nöông Nöông.

clip_image046

Nôi nhaø nöôùc Coâng nhaän di tích lòch söû caáp Quoác gia

clip_image048

GIA PHAÛ

TRAÀN COÂNG

clip_image049

Chaùu con Traàn Coâng Toäc chöa daùm noùi mình laø gioït maùu rôi cuûa 400 naêm xöa Traàn Trieàu Hoaøng Ñeá, nhöng phaûi khaúng ñònh raèng coát nhuïc cuûa Traàn Coâng treân ñaát Thaêng Long vaø aâm höôûng coâng haàu ñích thöïc taïi toång Thanh Chaâu. Giaác mô noái laïi coäi nguoàn khoâng theå naøo khoâng coù. Ñieàu ghi laïi caàn nhieàu chính xaùc nhöng doøng suy nghó nhö coù moät söï sai khieán töø trong coõi huyeàn vi baûo chaùu con phaûi ñi tìm doøng maùu cuûa chính mình ôû nôi ñaâu coù veát tích toäc Traàn. Moät thôøi veû vang cuûa tieân ñeá, vua quan nhaø Traàn ñaõ thaønh daáu aán lòch söû theá giôùi. Thaønh Caùt Tö Haõn lieät oanh ñaõ laøm baù chuû moät phaàn theá giôùi nhöng tröôùc uy phong cuûa Traàn Trieàu phaûi döøng chaân, quay ngöïa ruùt quaân veà. Lòch söû Traàn ñaõ ñeå laïi cho traêm hoï ñôøi ñôøi baùi voïng, con chaùu ta Traàn Toäc cung nghinh voïng nieäm laø vieäc neân laøm.

Giaác mô naøo khoâng coù söï mô hoà vaø töø ñoù môùi coù theå tìm thaáy nhöõng gì caàn tìm thaáy. Do ñoù, ta coù quyeàn mô hoà ñeå coù ñöôïc giaác mô ngaøn naêm chöa gaëp, ñeå thaáy ñöôïc Toäc Traàn lôùp lôùp hoäi ngoä vôùi xa xöa.

Moïi suy nghó coøn trong ñôïi chôø vaø hy voïng. Laøng Thanh Chaâu, Toång Thanh Chaâu, Huyeän Hoøa Vang, Phuû Ñieän Baøn, nay laø Caåm Thanh – Caåm Chaâu , thaønh phoá Hoäi An vaãn laø nôi baét ñaàu cuûa Gia Phaû Traàn Coâng Toäc.

“Thöôïng Nieäm Boån AÂâm Ñöôøng Thöôïng

Traàn Coââng Moân Dónh Xuyeân Quaän,

Tieân Vieãn Lòch Ñôïi Quaù Coá Chö Tieân Linh Vò Tieàn”

(Trích theo buùt ñeà ñaàu baûn gia phaû sao cheùp baèng Haùn Noâm)

clip_image051

TOÅ COÂNG

THUYÛ TOÅ TRAÀN COÂNG TOÄC THANH CHAÂU

clip_image049[1]

TRAÀN QUYÙ COÂNG

clip_image053

Moä Thuyû Toå Traàn Coâng

Moä Toå Coâng Traàn Coâng an taùn taïi xöù Baøu Ñaø, laøng Thanh Taây trong khuoân vieân tröôøng Traàn Höng Ñaïo, ñoäi 9 Thanh Taây, Caåm Chaâu thò xaõ Hoäi An. Moä coù bia ñaù, thaønh quaùch xaây baèng hoån hôïp ngao heán nung troän vôùi nöôùc maät ñöôøng vaø keo thöïc vaät coøn goïïi laø ma gzuùt hay voâi boà gheø. Moâï baø chöa tìm thaáy.

SANH HAÏ

Toå oâng TRAÀN COÂNG PHAÏP

ÑÔØI THÖÙ II

clip_image054

Toå coâng: TRAÀN COÂNG PHAÏP

公 乏

Hieäu: THUÏC TUÙC

clip_image056

Moä oâng taùn taïi xöù Traø Quaân, laøng Thanh Chaâu Ñoâng, Thoân 5 Caåm Thanh, Thò xaõ Hoäi An. Moä coù caáu truùc baèng hoån hôïp voâi boà gheø (ma guùt). Moä Baø chöa tìm thaáy.

Sanh haï

Toå Coâng: TRAÀN COÂNG CHÖÛNG (CHUAÅN)

Toå Coâng: TRAÀN COÂNG CHUOÄT (THUAÄT)

Toå Coâng: TRAÀN COÂNG DÖÏC (DÖÏ)

ÑÔØI THÖÙ III - PHAÙI 1

clip_image057

Toå coâng baù phuû: TRAÀN COÂNG CHÖÛNG

陳 公 拯

Toå maãu: PHAÏM THÒ MOÄT (MAÏT)

笵 氏 沒

clip_image059

Kî gioå oâng ngaøy 21 thaùng gieâng aâm lòch

Kî gioå baø ngaøy 23 thaùng 9 aâm lòch

Song moä oâng baø an taùn taïi Thanh Taây, saùt töôøng raøo Tröôøng Traàn Höng Ñaïo, ñoäi 9 Thanh Taây, Caåm Chaâu beân leà tænh loä töø hoäi an ñi Cöûa Ñaïi phía tay traùi moä coù caáu truùc hình chuû nhaät baèng hoån hôïp ma giuùt coå kính

Sanh haï

Toå Coâng Baù Phuû: 1. TRAÀN COÂNG LINH

2. TRAÀN COÂNG NGHÒ

Toå Coâng Troïng Phuû:3. TRAÀN COÂNG LÔÏI

4. TRAÀN COÂNG LEO (LAØNH)

Toå Coâng Thuùc Phuû: 5. TRAÀN COÂNG TREØO (PHEO)

Toå Coâng Quyù Nöông:6. TRAÀN THÒ MÍCH

7. TRAÀN THÒ PHAÅM

8. TRAÀN THÒ HAÂN

9. TRAÀN THÒ CHÖÙC (LEÄ)

* OÂng Traàn Coâng Pheo (OÂng Treøo) hieän chöa tìm ra oâng ôû toäc phaùi naøo, ôû ñaâu?

clip_image061

Nhaø thôø Toäc Traàn Coâng taïi Caåm Chaâu-Hoäi An–Quaûng Nam

ÑÔØI THÖÙ III

clip_image062

Toå coâng baù phuû: TRAÀN COÂNG CHUOÄT (THUAÄT)

陳 公 贖

clip_image064

Sanh haï

Toå coâng baù phuû: TRAÀN COÂNG GIAÛN (Y)

Sanh haï

Toå Coâng Quyù Nöông:

Ñôøi thöù IV: 1. TRAÀN THÒ Y

2. TRAÀN THÒ CUOÁC

Moà maõ caùc oâng chöa xaùc ñònh ôû ñaâu.

Toå Coâng baù Phuû ñôøi III, khoâng sanh haï nam töû neân quy lai noäi ñoàng töï toân ñöôøng Traàn Coâng Toäc.

Caùc baø cao ñôøi xuaát giaù veà toäc hoï naøo, ôû ñaâu neân khoâng bieát con chaùu chaéc cuûa caùc baø laø ai. Neáu caùc chaùu ngoaïi Traàn Coâng Toäc tìm veà toäc hoï ñuùng toân tính seõ ñöa vaøo trong ngoaïi phaû ñeå ñôøi sau nhôù veà doøng maùu meï.

Ngöôøi xöa duøng töø baù phuû ñeå chæ ngöôøi con thöù nhaát vaø nhì trong phuû ñeå chæ ngöôøi con thöù ba vaø tö Thuùc phuû ñeå chæ ngöôøi con thöù naêm vaø saùu Quyù phuû ñeå chæ ngöôøi con thöù baûy trôû ñi caùc baø ñeàu laø quyù nöông khoâng theo thöù töï. Theo saùch xöa ma nghieâu coù 8 ngöôøi con laø 1. Baù Ñaït, 2. Baù Quaùt, 3. Troïng Ñoät, 4. Troïng Hoát, 5. Thuùc Haï, 6. Thuùc Daï, 7. Quyù Thuyø, 8. Quyù Hoa – theo thöù töï ñoù goïi thöù cuûa gia ñình

ÑÔØI THÖÙ III - PHAÙI 2

clip_image062[1]

Toå coâng troïng phuû: TRAÀN COÂNG DÖÏC (DÖÏ)

陳 公 翼

clip_image066

Sanh haï

Toå Coâng Baù Phuû: 1. TRAÀN COÂNG NEÂN

2. TRAÀN COÂNG TUAÁN

3. TRAÀN COÂNG CAÅN

ÑÔØI THÖÙ IV - PHAÙI 1

clip_image067

Toå coâng baù phuû: TRAÀN COÂNG LINH

公 靈

clip_image069

Sanh haï

Toå Coâ Quyù Nöông : 1. TRAÀN THÒ ÑAÙ.

2. TRAÀN THÒ LUÕ.

Toå coâng sanh haï hai quyù nöông, khoâng nam töû neân quy lai noäi ñoàng töï toân ñöôøng Traàn Coâng Toäc. Caùc quy nöông khoâng roû xuaát giaù veà ñaâu neân haäu dueä caùc quyù nöông laø ai chöa ñöôïc bieát. Neáu caùc chaùu ngoaïi nhieàu ñôøi cuûa Traàn Coâng Toäc tìm laïi doøng maùu meï seõ boå sung ôû phaàn ngoaïi phaû.

ÑÔØI THÖÙ IV - PHAÙI I - CHI 1

clip_image067[1]

Toå coâng baù phuû: TRAÀN COÂNG NGHÒ

陳 公 議

Töôùc vò: Ñoâ Tröôûng Nghò Luaän Traàn Haàu

Toå maãu: HUYØNH THÒ RAÈM.

黄 氏

clip_image071

Kî gioå oâng ngaøy 6 thaùng 3 aâm lòch.

Kî gioå baø ngaøy muøng 4 thaùng gieâng aâm lòch.

Moä oâng ñoái dieän song moä cuûa Toå Coâng Traàn Coâng Chöûng, tröôùc maët tröôøng Traàn Höng Ñaïo, ñoäi 9 Caåm Chaâu. Caáu truùc baèng ñaù, thaønh quaùch xaây baèng hoån hôïp voâi boà gheø, naám hình löng qui

Sanh haï

Toå coâng baù phuû: 1. TRAÀN COÂNG KÆNH.

2. TRAÀN COÂNG THÖÙC.

Toå Coâng Troïng Phuû 3. TRAÀN COÂNG PHONG.

4. TRAÀN COÂNG ÑAÙO.

Toå coâng thuùc phuû: 5. TRAÀN COÂNG THUAÀN.

6. TRAÀN COÂNG HUAÂN.

Toå coâquyù nöông: 7. TRAÀN THÒ TUYEÂN.

8. TRAÀN THÒ KEÁ.

9. TRAÀN THÒ CUÛA.

10. TRAÀN THÒ NHUAÄN.

11. TRAÀN THÒ DEÃ

12. TRAÀN THÒ COÁI.

13. TRAÀN THÒ TRAÙI.

14. TRAÀN THÒ YEÁN

Ngoaøi 2 Toå Coâng Traàn Coâng Kænh vaø Traàn Coâng Thöùc, caùc oâng, caùc baø khoâng ñeå laïi thoâng tin naøo trong gia phaû. Do ñoù vieäc thaân theá coøn ñöôïc chôø vaø qui laïi ñoàng töï taïi toâng ñöôøng toå töï.

clip_image073

Moä baø

ÑÔØI THÖÙ IV - PHAÙI I - CHI 2

clip_image067[2]

Toå coâng troïng phuû: TRAÀN COÂNG LÔÏI

陳 公 利

Hieäu: TAÁN TAØI

Töôùc vò: TRI PHUÛ HAØN LAÂM LUÏC HAØM

Toå maãu: PHAÏM THÒ BAÏN

clip_image075

Kî gioå oâng ngaøy muøng 5 thaùng 10 aâm lòch.

Kî gioå baø ngaøy muøng 27 thaùng 9 aâm lòch.

Moä oâng qui trí taïi röøng Thanh Taây phía ñoâng baéc

Bia ñaù cuû naèm phía tröôùc, phía sau coù döïng theâm bia xi maêng (ñaàu naám) moä oâng taùng chaân naèm veà phía soâng Ñeá

Voõng Caåm An, höôùng bieån ñoâng. Caáu truùc thaønh quaùch hình chöõ nhaät baèng hoån hôïp voâi boà gheø.Moä baø toïa laïc taïi phía röøng Ñuoài tröôùc maët laêng Traø Quaân, thoân 5 Caåm Thanh, bia ñaù Non nöôùc. Truøng tu naêm 1935 thaønh thaønh quaùch xaây baèng gaïch hình chöõ nhaät, toïa ñoaøi höôùng ñoâng.

Sanh haï

Toå oâng baù phuû: 1. TRAÀN COÂNG THANH.

2.TRAÀN COÂNG CHAÂU

ÑÔØI IV - PHAÙI I - CHI 3 -TRAÀN VAÊN TOÄC – DUY NGHÓA

clip_image067[3]

Toå coâng troïng phuû: TRAÀN COÂNG LEO

Töï: TRAÀN VAÊN LAØNH

clip_image077

Khu moä Toå Traàn Vaên taïi Duy Nghóa

Moä oâng toaï thoân 1, xaõ Duy Haûi, huyeän Duy Xuyeân

Chi phaùi 3 cuûa oâng sanh haï raát ñoâng taïi thoân 1, xaõ Duy Haûi, huyeän Duy Xuyeân. Thaønh laäp toäc hoï Traàn taïi Duy Haûi (Duy Nghóa cuõ) vaø laáy theo teân cöïu toäc laø TRAÀN VAÊN.

Töø ñöôøng xaây döïng 1996 ngaøy 23 thaùng 10 – Bính Tyù coù hoaønh phi ghi “TRAÀN TÖØ ÑÖÔØNG”, Khung chaïm töù linh ñaùnh boùng chöõ giaû kim “ñeä nhaát phaùi ñeä töù chi” ôû goùc.

Ñuùng ra theo caùch xaép xeáp cuûa phaû heä, gioøng hoï thì ñôøi oâng naøo khoâng coù con chaùu noäi keá theá thôø töï thì phaàn thôø töï ôû nhaø thôø toäc chính vaø khoâng coù phaân ôû ñoù laø chi, neân chöõ ñeä töù chi phaøi ghi ñeä tam chi treân hoaønh phi

ÑÔØI THÖÙ IV - PHAÙI II

clip_image067[4]

CHI 1 - TRAÀN COÂNG TOÄC HAØ QUAÛNG - ÑIEÄN DÖÔNG

Toå coâng baù phuû: TRAÀN COÂNG NEÂN (GIOÛI)

clip_image079

Nhaø thôø Ñieän Döông

Sanh haï

Toå oâng baù phuû: 1. TRAÀN COÂNG BAÙNH.

2. TRAÀN COÂNG SIEÂU (ÑOAN).

OÂng Sanh haï haäu dueä vaø laäp thaønh toäc TRAÀN COÂNG phaùi II ôû thoân 5 Ñieän Döông, Ñieän Baøn, Quaûng Nam.

ÑÔØI THÖÙ IV - PHAÙI II

clip_image067[5]

CHI 2 - TRAÀN COÂNG TOÄC - ÑIEÄN DÖÔNG

Toå coâng troïng phuû: TRAÀN COÂNG CAÅN clip_image081

Töôùc vò: Hieàn Haàu Ñaëc Traán Chöôûng Cô Voõ Duõng Phuï Quoác Oanh Lieät Traàn Haàu Töôùng Quaân.

clip_image083

Moä oâng caáu truùc khoâng khaùc caùc moä vaø an taùng taïi Myõ Kheââ Ñaø Naêng. OÂng ñöôïc phong taêng laø Haäu Hieàn cuûa laøng Myõ Kheâ.

Khi töôùng coâng ñoâ ñoác Traàn Coâng Caån laõnh meänh taûi löông tieáp cho quaân Baéc tieán cuûa Quang Trung, cuoäc haûi haønh gaëp khi baõo toá phaûi caäp bôø taïi cöûa bieån Myõ Kheâ. Trong luùc ñôïi chôø bieån laëng soùng yeân oâng thaáy soâng Haøn coù nhieàu thuaän theá neân sai caùc töôùng só, ba quaân laäp aáp khaån ñaát ñeå ñöa daân ñeán ñònh cö. Vaø töø ñoù töôùng coâng Traàn Coâng Caån ñaõ thaønh Haäu Hieàn laøng Myõ Kheâ, coâng lao Traàn töôùng coâng to lôùn neân daân laøng toân oâng leân haøng ñoàng chö Tieàn hieàn.

Daáu xöa thaønh quaùch ñaõ hoang sô, dö aûnh coâng haàu ñaõ nhaït môø theo soùng lôùp pheá höng, nhöng may thay uy danh cuûa moät coâng thaàn doøng hoï Traàn Coâng coøn röïc rôõ treân taám bia ñaù giaønh laïi coâng phaåm cho ngaøi. Nhöõng gì coøn tieáp noái cuûa oâng chaùu con khoâng ai hay bieát, hieàn ñieät cuûa oâng laø oâng Traàn Vaên Thieät ngöôøi laäp bia cuõng bieàn bieät nôi ñaâu.Tuy gia phaû lu môø nhöng teân tuoåi vaø coâng danh cuûa oâng, ngoâi ñình Myõ Kheâ coøn toàn taïi thì oâng vaãn coøn ñoù vôùi daân ñôøi ñôøi.

Daáu chaám cuoái cuøng chaùu con vaãn maõi maõi hoaøi nghi.

ÑÔØI THÖÙ V - PHAÙI I - CHI 1

clip_image067[6]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG KÆNH

陳 公 敬

clip_image084

Moä ngaøi taùng taïi Ñoàng Luùc thoân 4 Caåm Thanh, Hoäi An. Caáu truùc thaønh quaùch baèng hoån hôïp ma giuùt hình chöõ nhaät bia ñaù coå, naám löng qui. Töôùùc vò coù ghi nhöng thôøi gian laøm lu môø chöa ñoïc ñöôïc.

Sanh haï

Toå oâng baù phuû : 1. TRAÀN COÂNG BOÀI .

2. TRAÀN COÂNG NGHIEÂM .

OÂng Traàn Coâng Boài trong gia phaû khoâng coøn thoâng tin neân chôø ñôïi boå sung trong phuï phaû.

clip_image086

Moä baø

ÑÔØI THÖÙ V - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[7]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG THÖÙC

陳 公

Töùc vò: Traán Quoác Ñaïi Töôùng Quaân

Truï Quoác Ñaïi Ñoâ Ñoác Taây Sôn Hoaøng Trieàu Tri Quaän Coâng Traàn Töôùng Coâng.

Toå maãu: TRAÀN THÒ LÖÔÙI.

陳 氏 網

Töôùc vò: Maïng Phuï Y Phu Ñoâ Ñoác Tri Quaän Coâng Nöông Nöông.

clip_image088

OÂng Sanh naêm AÁt tî (1725) maát naêm Quyù maõo (1783) kî oâng ngaøy 30 thaùng 06 aâm lòch, kî baø muøng 05 thaùng gieâng. Moä oâng baø caáu truùc hình chöõ nhaät, song moä coù 2 naám hình löng qui, thaønh quaùch xaây baèng gaïch xöa vöõa voâi maät, moãi naám döïng 1 bia, ñaõ truøng tu nhöng sau 2 cuoäc chieán thaønh bò hö. Moä an taùng taïi Röøng Raãy thoân 5 Caåm Thanh, Hoäi An.

Sanh haï

Toå oâng baù phuû : 1. TRAÀN COÂNG THAØNH

2. TRAÀN COÂNG THAÏNH

Toå oâng troïng phuû: 3. TRAÀN COÂNG TRÒ

4. TRAÀN COÂNG MON

Qui lai ñoàng töï töø ñöôøngï

Toå coâ quyù nöông: 5. TRAÀN THÒ TÍN

Baø toå coâ quyù nöông Traàn Thò Tín xuaát giaù veà toäc hoï naøo gia phaû khoâng ghi roõ.

ÑÔØI THÖÙ V - PHAÙI I - CHI 1

clip_image067[8]

Toå oâng troïng phuû: TRAÀN COÂNG PHONG

陳 公

clip_image089

Sanh haï

Toå coâ: 1. TRAÀN THÒ TÖÙ.

2. TRAÀN THÒ CUOÄC.

Toå oâng: 3. TRAÀN COÂNG ÑÌNH.

Toå oâng phong gia phaû cuû khoâng ghi theâm thoâng tin naøo nöõa, coù theå oâng ñaõ quy vaøo toå ñöôøng ñoàng töï toäc.

Gia phaû naêm 1999 ñöa oâng vaøo ñôøi thöù 8 laø khoâng ñuùng vì coù ngöôøi ghi cheùp gia phaû coå thôøi Töï Ñöùc naêm thöù nhaát goïi oâng laø Cao Thuùc Toå thì ta suy luaän phaûi xeáp oâng vaøo ñôøi thöù IV.

Vua Töï Ñöùc naêm thöù I laø naêm 1847

Ngöôøi cheùp luùc aáy khoaûng 25 tuoåi töùc sinh naêm 1822.

Cha oâng sinh naêm 1797.

Oâng noäi cuûa oâng sinh naêm 1772.

OÂng coá sinh naêm 1752.Vaø cao thuùc toå cuûa oâng phaûi sinh vaøo khoaûng naêm 1726à1730, dó nhieân oâng phaûi nhoû hôn oâng Thöùc (1725) khaû naêng oâng sinh vaøo naêm 1727.

ÑÔØI THÖÙ V - PHAÙI I - CHI 2

clip_image067[9]

TRAÀN COÂNG TOÄC - VAÂN QUAÄT

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG THANH ( Nguyeân )

陳 公 清

Toå maãu: LEÂ THÒ KHOA

clip_image090

Moä oâng baø caûi taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh laøng Vaân Quaät xaõ Duy Thaønh huyeän Duy Xuyeân.

Sanh haï

Toå coâ : 1. TRAÀN THÒ NGUYEÂN

Toå oâng baù phuû: 2. TRAÀN COÂNG TOAÙN (HUYEÂN)

Sanh haï haäu dueä thaønh toäc Traàn Coâng Vaân Quaät, huyeän Duy Xuyeân.

Toå coâ : 3.TRAÀN THÒ HOAØNG

ÑÔØI V - PHAÙI II - CHI PHAÙI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[1]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG BAÙNH

Toå baø:Chaùnh Thaát HUYØNH THÒ THAØNH

Thöù Thaát LEÂ THÒ NHÒ

Kò oâng ngaøy 21 thaùng 9,moä taïi Xoùm Caùt

Baø ngöôøi Toäc Huyønh laøng Gia Loäc-Haø Loäc

Baø thöù hai Toäc Leâ nhöng khoâng ghi gì theâm

Sanh haï

Quyù coâng (doøng 1) 1. TRAÀN COÂNG PHÖÔNG

2. TRAÀN COÂNG LAI

3. TRAÀN COÂNG THAÏNH

4. TRAÀN COÂNG LÔÏI

5. TRAÀN COÂNG THUAÄN

Quyù coâ 6. TRAÀN THÒ THAÙI

Quyù coâng 7. TRAÀN COÂNG VAËC

Quyù coâ 8. TRAÀN THÒ BAÛO

9. TRAÀN THÒ QUYEÀN

10. TRAÀN THÒ QUYEÂN

Quyù coâ (doøng 2) 11. TRAÀN THÒ KHÔÛI

clip_image092

clip_image094

Moä oâng Traàn Coâng Baùnh Moä Baø Huyønh Thò Thaønh

ÑÔØI V - PHAÙI II - CHI PHAÙI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[2]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG SIEÂU (ÑOAN).

Sanh haï

Toå oâng 1. TRAÀN COÂNG LOÀNG (LUØNG).

2. TRAÀN COÂNG LAÊNG.

clip_image096

ÑÔØI THÖÙ VI - PHAÙI I – CHI 1 – NHAÙNH 1

clip_image067[10]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG NGHIEÂM

陳 公 嚴

Hieäu: Haèng Ñöùc

Toå maãu: LEÂ THÒ NÔÕ

氏 開

clip_image097

Kî oâng ngaøy 13 thaùng 4 aâm lòch – kî baø 19 thaùng chaïp.

Sanh haï:

Quí coâng baù phuû: 1. TRAÀN COÂNG ÑÖÔÏC

2. TRAÀN COÂNG LAÊN

Quí coâ nöông nöông: 3. TRAÀN THÒ TROØN

Quí coâng troïng phuû: 4. TRAÀN COÂNG SÖØNG

Quí coâng thuùc phuû: 5. TRAÀN COÂNG TRAÙI

6. TRAÀN COÂNG SAÙCH

Quí coâng quí phuû: 7. TRAÀN COÂNG SOÅ

8. TRAÀN COÂNG AÅN

9. TRAÀN COÂNG SOAÏN

ÑÔØI THÖÙ VI - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[11]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG THAØNH

陳 公 成

Töôùc vò: Ñaëc Traán Phuï Quoác Thöôïng Töôùng Quaân Thaùi Uyù Chôn Quaän Coâng.

Taêng phong: Thaùi Baûo Quoác Coâng.

Töù Haøm Trung Thuaän Traàn Töôùng Coâng

Toå maãu : ÑAËNG THÒ CÔ

鄧 氏 基

Töôùc vò : Traàn Quaän Coâng Phu Nhaân Thöôïng Töôùng Quaân Nöông Nöông.

clip_image099

Kî oâng ngaøy raèm thaùng 7 vaø baø hieäp kî cuøng oâng.

Moä oâng baø an taùng taïi röøng Ñoâng Giaù, gaàn keânh thoân 5 Caåm Thanh Hoäi An.

Sanh haï:

Quí coâng baù phuû: 1. TRAÀN COÂNG GIAI

2. TRAÀN COÂNG ÑAÏI

Quí coâng troïng phuû: 3. TRAÀN COÂNG ÑÍCH

4. TRAÀN COÂNG QUYEÀN

Quí coâ nöông nöông: 5. TRAÀN THÒ QUÎ

6. TRAÀN THÒ BAÙI

7. TRAÀN THÒ THAÛO

Tieåu söû Toå coâ Quyù phi:

Toå coâ Traàn Thò Quî quyù phi hoaøng ñeá Quang Trung.

Khi vua Gia Long döïng laïi cô ñoà Nguyeãn Phuùc, trieàu ñaïi Taây Sôn thuùc thuû, bò vua Gia Long haønh hình ,baø quay veà queâ cuøng 2 tyø nöõ aån naùu taïi Kim Boàng, Hoäi An ñöa ñoø ñôøi daân giaõ taïi beán ñoø Ba Nöõ, baø bò thuoäc haï quan quaân cuûa vua Gia Long truy baét. Baø bò xöû traûm taïi baõi caùt thoân Thí Laïi (Thoân 2), xaõ Duy Thaønh, huyeän Duy Xuyeân. Thuû caáp cuûa baø hoï mang veà daâng noäp vaø sau ñoù beâu taïi cöûa An Hoaø, kinh thaønh Hueá, ôû ñoù coù laêng thôø. Phaàn thi theå thaû soâng troâi daït ñeán beân hai moä noäi toå, ngöôøi trong gia toäc bí maät an taùng taïi Röøng Raãy thoân 5 Caåm Thanh, trong quaàn theå khu di tích vaên hoaù caáp nhaø nöôùc ñöôïc coâng nhaän ngaøy 21 thaùng 11 naêm 1991.

Moä baø caáu truùc hình löng qui, bia döïng phía ñaàu coù ñeà: “Ñoâng Chaâu Tieàn Trieàu Hoaøng Ñeá Quyù Phi Nöông Nöông Moä” Bia laäp naêm Maäu tuaát 1875.

clip_image101

Baõi caùt Thi Laïi, nôi baø Quyù phi Traàn Thò Quî bò haønh hình.

*Caùc toå oâng ñôøi thöù 7 laø baøo huynh cuûa baø khoâng coøn ai keá theá, ñaõ qui lai toå ñöôøng ñoàng töï.

* Toå oâng Traàn Coâng Giai coù töôùc vò “Voõ Veä Cai Ñoäi Nguyeân Hoaø Haàu.”

clip_image103

“Ñoâng Chaâu Tieàn Trieàu Hoaøng Ñeá

Quyù Phi Nöông Nöông Moä”

ÑÔØI THÖÙ VI - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[12]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG THAÏNH

陳 公 盛

Töôùc vò: Ñoâ Ty Taû Thò Haàu Traàn Töôùng Coâng

Toå maãu : TRAÀN THÒ DIEÂN (TAÙ)

Töôùc vò : Traàn Phu Nhaân Töôùng Coâng Nöông Nöông

clip_image104

Hai moä cuûa oâng baø an taùng taïi Röøng Khueâ, thoân 5 Caåm Thanh. Caáu truùc kieåu dieäp, bia coå ñaù ñoû thaønh quaùch xaây baèng voâi maät, ñaõ bò taøn phaù trong khaùng chieán choáng Phaùp. Naêm 1954 chi phaùi truøng tu baèng xi maêmg, che khuaát bia cuû, ñaép cao treân maõ ñieäp hình löng qui, naèm trong khu di tích vaên hoùa.

Sanh haï:

Quí coâng baù phuû: 1. TRAÀN COÂNG ANH

2. TRAÀN COÂNG VOÕ

Quí coâng troïng phuû: 3. TRAÀN COÂNG NGA

4. TRAÀN COÂNG BAÈNG

Quí coâ nöông nöông: 5. TRAÀN THÒ HUYEÀN

6. TRAÀN THÒ LOAN

7. TRAÀN THÒ ÖNG

ÑÔØI THÖÙ VI - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[13]

Toå oâng troïng phuû: TRAÀN COÂNG TRÒ

Toå maãu :

clip_image105

Moä oâng qui trí taïi Röøng Khueâ, Thoân 5 Caåm Thanh gaàn moä Baøo huynh Traàn Coâng Thaïnh trong quaàn theå di tích vaên hoaù, moä baø chöa roõ.

Sanh haï

Quyù coâng baù phuû: TRAÀN COÂNG TRUNG

clip_image107

ÑÔØI THÖÙ VI - PHAÙI I - CHI 2

clip_image067[14]TRAÀN COÂNG TOÄC - VAÂN QUAÄT

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG TOAÙN (oâng HUYEÂN)

陳 公 算

Toå maãu : VOÕ THÒ MÍNH

氏 茗

clip_image109

Moä oâng baø caûi taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh laøng Vaân Quaät.

Sanh haï

Toå coâ quyù nöông: 1. TRAÀN THÒ HUYEÂN

2. TRAÀN THÒ DUYEÂN

Toå oâng baù phuû: 3. TRAÀN COÂNG PHAÄN

Toå coâ quyù nöông: 4. TRAÀN THÒ THAÄN

Toå oâng baù phuû: 5. TRAÀN COÂNG THUAÄN

Toå coâ quyù nöông: 6. TRAÀN THÒ AN

ÑÔØI VI - PHAÙI II - CHI PHAÙI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[3]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG PHÖÔNG

Toå baø:Chaùnh Thaát PHAÏM THÒ ÑOÃ

Kò oâng ngaøy 6 thaùng 3, moä taïi Röøng Laøng

Baø ngöôøi Toäc Phaïm laøng Haø Loäc, kò baø ngaøy muøng 6 thaùng 10

Moä taïi Röøng Laøng.

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG LÖU

2. TRAÀN COÂNG QUAÙT (Son)

3. TRAÀN COÂNG HAÏT

Quyù coâ 4. TRAÀN THÒ NÖÙC

5. TRAÀN THÒ DUYEÂN

6. TRAÀN THÒ DÒ

7. TRAÀN THÒ SAÏN

Quyù coâng 8. TRAÀN COÂNG LAI

9. TRAÀN Voâ Danh (2 vò)

ÑÔØI VI - PHAÙI II - CHI PHAÙI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[4]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG LAI

Toå baø:Chaùnh Thaát MAI THÒ DAÄT

Kò oâng ngaøy 21thaùng 7, moä taïi Xoùm Caùt

Baø ngöôøi Toäc Mai khoâng roõ laøng.

Moä taïi Xuaân Nhaâm.

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG NGÖÕ

2. TRAÀN COÂNG Baát Thöùc Danh

Quyù coâ 4. TRAÀN THÒ Baát Thöùc Danh

ÑÔØI VI - PHAÙI II - CHI PHAÙI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[5]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG LÔÏI

Toå baø:Chaùnh Thaát NGUYEÃN THÒ DIEÂN

Kò oâng ngaøy 28 thaùng 4, moä taïi AÁp Taây Röøng Laøng

Baø ngöôøi Toäc Nguyeãn laøng Dieâm Ñoâng, kò baø theo oâng.

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG DUÏ

2. TRAÀN COÂNG DOÃ

3. TRAÀN COÂNG LAÀN

Quyù coâ 4. TRAÀN THÒ KHA

Quyù coâng 5. TRAÀN COÂNG TÔÙI

6. TRAÀN Voâ Danh

clip_image111

Bình minh treân bieån Cuø lao chaøm - Hoäi An

clip_image112

QUAÛNG NAM TRIEÄU CÔ

TRAÀN COÂNG THUYÛ TOÅ

TRAÀN COÂNG MOÄ

Nguyeân Quaùn:

Xaõ Taân Thuaän, Huyeän Taân An, Phuû Taân Hoùa, Thaønh Thaêng Long

ÑEÄ NHÒ THEÁ TRAÀN COÂNG PHAÏP (陳 公 乏)

ÑEÄ TAM THEÁ TRAÀN COÂNG CHÖÕNG (陳 公 拯)

ÑEÄ TÖÙ THEÁ TRAÀN COÂNG NGHÒ (陳 公 議)

ÑEÄ NGUÕ THEÁ TRAÀN COÂNG KÓNH (陳 公 )

ÑEÄ LUÏC THEÁ TRAÀN COÂNG NGHIEÂM(陳 公 嚴)

ÑEÄ THAÁT THEÁ TRAÀN COÂNG ÑÖÔÏC (陳 公 得)

ÑEÄ BAÙT THEÁ TRAÀN COÂNG XUAÂN (陳 公 春)

(Theo Gia Phoå chi phaùi Thi Lai löu giöõ, phuïng luïc tröôøng bieân vaøo Thôøi Vua Töï Ñöùc, taát caû ñeàu ghi laø Traàn Vaêên)

Baûn phieân Aâm Gia Phaû chi phaùi Thi Lai

phuïng luïc naêm Töï Ñöùc nguyeân nieân

Töï Toân Traàn Vaên Ñöôïc (Ñaëc), toaøn boån toäc nam nöõ ñaïi tieåu ñaúng phuïng luïc tröôøng bieân.

Tieân Linh voïng nieäm, Moäc höõu boån Thuûy höõu nguyeân, Nguyeân boån taéc trang tuyeàn chi thònh, Sanh do Toå Thaønh do Toân, Toân Toå höng taéc töû toân vinh, duïc caàu ñaïi nghóa tu laäp tröôøng bieân,

Truy taàm

Töï Ñöùc Nguyeân Nieân

Ñeä nhaát theá :

Thöôïng Thuûy Toå : TRAÀN VAÊN MOÄ (Thuyû Toå)

Sanh haï : Traàn Vaên Phaïp

Ñeä nhò theá :

Thaùi Thuûy Toå : TRAÀN VAÊN PHAÏP

Sanh haï : Traàn Vaên Chuaån töùc Toan (caùc baûn Gia Phoå khaùc ghi laø Chöõng)

Traàn Vaên Thuaät (caùc baûn khaùc ghi la øChuoät)

Traàn Vaên Döï töùc Döïc

Ñeä tam theá :

Ñeä nhöùt

Hieån Thuûy toå : TRAÀN VAÊN CHUAÅN

Hieån Thuûy Toå Tyû: PHAÏM THÒ MOÄT (Maït)

Sanh haï : Traàn Vaên Linh

Traàn Vaên Nghò

Traàn Vaên Lôïi

Traàn Vaên Leo (Laønh)

Traàn Vaên Treøo

Traàn Thò Mích

Traàn Thò Phaåm

Traàn Thò Haân

Traàn Thò Chöùc (Leä)

Ñeä nhò

Hieån Thuûy toå : TRAÀN VAÊN THUAÄT(Chuoäc)

Hieån Thuûy Toå Tyû baát ñeà danh taùnh

Sanh haï : Traàn Vaên Cöõu (Giaûn)

Ñeä tam

Hieån Thuûy Toå : TRAÀN VAÊN DÖÏ töùc Döïc

Hieån Thuûy Toå Tyû baát ñeà danh taùnh

Sanh haï : Traàn Vaên Gioûi

Traàn Vaên Tuaán

Traàn Vaên Caån

Ñeä nhöùt chi TRAÀN VAÊN NGHÒ

Sanh haï : Traàn Vaên Kính

TRAÀN VAÊN KÍNH

Sanh haï : Traàn Vaên Boài

Traàn Vaên Nghieâm

TRAÀN VAÊN NGHIEÂM

Sanh haï Traàn Vaên Ñöôïc (Ñaëc)

TRAÀN VAÊN ÑÖÔÏC

Cöu phoái NGUYEÃN THÒ TOAØN

Sanh haï Traàn Vaên Ngöõ

Traàn Long

Traàn Thò Nhö

Traàn Thò Ñieàu

Traàn Thoaùi

Keá phoái VOÕ THÒ VIEÁT

Sanh haï : Traàn Vaên Xuaân

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 1

clip_image054[1]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG ÑÖÔÏC (Ñaëc)

Toå maãu chaùnh theâ: NGUYEÃN THÒ TOAØN

VOÕ THÒ VIEÁT

clip_image113

Kî gioå oâng ngaøy moàng 5 thaùng 3, baø chaùnh ngaøy 11 thaùng 11, baø thöù raèm thaùng 8 aâm lòch.

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN VAÊN NGÖÕ

2. TRAÀN LONG

Quyù nöông: 3. TRAÀN THÒ NHÖ

4. TRAÀN THÒ ÑIEÀU

Quyù coâng: 5. TRAÀN THOAÙI

6. TRAÀN VAÊN XUAÂN ( doøng sau)

* Baø Toaøn ngöôøi laøng An Phöôùc , baø Vieát ngöôøi laøng La Qua .Caùc toå oâng Coâng Laân, Coâng Long gia phaû khoâng ghi theâm phaàn sanh haï ñaõ quy lai döï phaàn höông hoûa cuøng boån toäc, caùc toå coâ cuõng khoâng ghi xuaát giaù veà ñaâu.

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI 1 - CHI 1 - THI LAI

clip_image054[2]

Toå coâng : TRAÀN NGÖÕ

(anh ruoät cuûa oâng Xuaân)

Sanh haï

Quyù Coâng: 1. TRAÀN VAÊN ÑAÉC

2. TRAÀN VAÊN TRUNG

3. TRAÀN VAÊN TRÖÏC

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI 1 - CHI 1 - THI LAI

clip_image054[3]

Toå coâng : TRAÀN VAÊN XUAÂN

Toå maãu :

Chaùnhtheâ: PHAN THÒ LIEÅU

Thöù thaát: DÖÔNG THÒ MAY

OÂng sinh naêm quyù maõo maát ngaøy muøng 9 thaùng 6 Bính ngoï 1905. Baø chaùnh maát 15 thaùng gieâng naêm Taân söûu, baø thöù maát ngaøy 15 thaùng tö naêm kæ hôïi, caùc moä taïi Thi Nhôn.

Sanh haï

Toå coâ: 1. TRAÀN THÒ HOEØ

2. TRAÀN THÒ LÖÏU

3. TRAÀN THÒ NGUYEÂN

Toå oâng: 4. TRAÀN VAÊN NHAØN (OÂâng xaõ Quaän)

5. TRAÀN VAÊN LAÏC (OÂng Döông)

6. TRAÀN VAÊN THOÛA (OÂng Thanh)

7. TRAÀN VAÊN TRÖÔÙC (OÂng Khaùi)

8. TRAÀN SAU

9. TRAÀN VAÊN

10. TRAÀN BOÀI (con baø May)

Toå coâ Hoøe laø baø AÁm xuaát giaù veà Phuù Toaûn, xaõ Sôn Phöôùc huyeän Hieäp Ñöùc.

- Toå coâ Löïu laø baø Xaõ Töûu coù choàng veà toäc Huyønh

- Toå oâng Nhaøn töùc xaõ Qõuaän ôû Thi Nhôn, Phuù Loäc, Ñieän Baøn.

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI 1 - CHI 1 - THI LAI

clip_image054[4]

Toå oâng : TRAÀN VAÊN NHAØN (sinh naêm giaùp tuaát)

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ LIEÂM (sinh naêm aát hôïi)

clip_image115

Maát ngaøy 10 thaùng 6 naêm quyù söûu

Maát ngaøy 23 thaùng 5 naêm bính tyù

Sanh haï

Quyù nöông: 1. TRAÀN THÒ QUAÄN

Quyù coâng: 2. TRAÀN VAÊN DÖÏ

3. TRAÀN VAÊN THUAÅN

4. TRAÀN THUYÙ (töï Phong)

Quyù nöông: 5. TRAÀN THÒ THÔ

QuyÙ coâng: 6. TRAÀN TAÛO (thaày Haûo)

7. TRAÀN PHUÙ PHONG (Xaõ Baûy)

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI 1 - CHI PHAÙI 1 - THI LAI

clip_image054[5]

Toå coâng thuùc phuû: TRAÀN VAÊN LAÏC

Toå maãu : NGUYEÅN THÒ DÖÔNG

NGUYEÃN THÒ TRUNG

Gioã oâng ngaøy 4 thaùng 11,baø Döông ngöôøi toäc Nguyeãn Ñình, sinh naêm maäu daàn gioå ngaøy 14 thaùng 11, baø Trung sinh naêm Ñinh hôïi.

Sinh Haï

Quyù coâng/ nöông: 1. TRAÀN VAÊN DÖÔNG

2. TRAÀN VAÊN THAÂN

3. TRAÀN VAÊN HÖÕU

4. TRAÀN VAÊN BAÕI

5. TRAÀN THÒ MAÕI

6. TRAÀN VAÊN MAI

7. TRAÀN THÒ HÖÔNG

8. TRAÀN THÒ THUAÄN

9. TRAÀN VAÊN THIEÄN

10. TRAÀN THÒ THÖØA (con baø Trung)

11. TRAÀN THÒ NGUYEÄN (nt)

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI 1 - CHI 1 - THI LAI

clip_image054[6]

Toå coâng thuùc phuû: TRAÀN VAÊN THOÛA (sinh kæ muøi)

Toå maãu : ÑINH THÒ TUAÁN (sinh nhaâm ngoï)

Gioã oâng ngaøy muøng 6 thaùng 9, moä taïi Thi Nhôn, gioã baø ngaøy 13 thaùng 12, moä taïi Phuù Höõu.

Sinh Haï

Quyù coâng/ nöông: 1. TRAÀN KIEÂN

2. TRAÀN THÒ UAÁT(sinh kæ tî,xuaát giaù

toäc Leâ Phöông Traø)

3. TRAÀN VOÂ

4. TRAÀN THÒ NHÔN (sinh quyù söûu,

xuaát giaù Leâ An Myõ)

5. TRAÀN VAÊN ÑÖÔNG

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI 1 - CHI PHAÙI 1 - THI LAI

clip_image054[7]

Toå coâng thuùc phuû: TRAÀN VAÊN TRÖÔÙC (sinh nhaâm

ngoï,maát naêm canh ngoï)

Toå maãu : THÒ DUYEÂN (sinh naêm quyù muøi,maát

naêm nhaâm ngoï)

ÑAËNG THÒ NHAÂM (sinh naêm nhaâm

thìn,maát muøng 2 thaùng gieâng)

Sanh haï

Quyù Coâng/ Nöông : 1. TRAÀN THÒ KHAÙI

2. TRAÀN VAÊN BÌNH

3. TRAÀN THÒ….

4. TRAÀN VAÊN TÖØ

5. TRAÀN CU

6. TRAÀN VAÊN NGAÏCH

7. TRAÀN VAÊN TRUÙC

8. TRAÀN THÒ …

9. TRAÀN VAÊN AÁT

10. TRAÀN VAÊN VAÂN

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI 1 - CHI PHAÙI 1 - THI LAI

clip_image054[8]

Toå coâng : TRAÀN VAÊN THUAÅN sanh nhaâm daàn

Toå maãu : TRÖÔNG THÒ PHAÛI sanh naêm canh tyù

maát naêm aát hôïi ngaøy 15 thaùng 11

TRAÀN THÒ XÖÛ

Sanh haï

Quyù nöông: 1. TRAÀN THÒ . . .

Quyù coâng: 2. TRAÀN VAÊN THÍNH

3. TRAÀN MINH VAÊN

4. TRAÀN VAÊN ÑOAN

Quyù nöông: 5.TRAÀN THÒ NGÖÕ

( coøn 5 vò voâ danh)

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI 1 - CHI PHAÙI 1 - THI LAI

clip_image054[9]

Toå coâng : TRAÀN VAÊN TAÛO (Thaày Haûo)

Toå maãu : HOÀ THÒ NGOÏC

TRÖÔNG THÒ CAØNH

NGUYEÃN THÒ LEÃ

clip_image117

Baø toäc Hoà sinh naêm Bính Ngoï ,maát ngaøy 16 thaùng 10

Baø Tröông sinh naêm Maäu Thaân, maát muøng 6 thaùng 7

Baø toäc Nguyeãn sinh naêm Kæ Muøi.

Sanh haï

Quyù coâng: (Doøng 1) 1.TRAÀN THAÛO

Quyù nöông: 2.TRAÀN THÒ BOÄ

(Doøng 2) 3. TRAÀN THÒ HÖÔØNG

Quyù coâng: 4.TRAÀN BAØNG

5. TRAÀN SOAÏN

Quyù nöông:(Doøng 3) 6. TRAÀN THÒ BAÛY (Lôïi)

Quyù coâng: 7. TRAÀN TAÙM (Loäc)

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[10]

Toå coâng : TRAÀN PHUÙ PHONG (xaõ Baûy)

Toå maãu : NGOÂ THÒ SÔÛ

NGUYEÃN THÒ PHAÅM

clip_image118

OÂng sinh naêm nhaâm tyù, kò thaùng 3, moä taïi Thi Nhôn, caûi taùng taïi nghóa trang Caåm Haø, Tp Hoäi An. Baø Sôû ngöôøi toäc Ngoâ laøng Ngoïc Sa, maát naêm Bính Tyù, baø Phaåm maát naêm kæ tî.

Sanh haï

Quyù nöông 1. TRAÀN THÒ ÑOÁC (Thaát Loäc)

2. TRAÀN THÒ TROÏN

3. TRAÀN THÒ TUYEÁT

4. TRAÀN THÒ BÍCH (Thaát Loäc)

Baø Troïn ñang sinh soáng taïi Traïi Maùt, tænh Laâm Ñoàng

Baø Tuyeát ñang sinh soáng taïi ñöôøng Traàn Mai Ninh ,beân caïnh chôï Baø Hoa Taân Bình

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[11]

Quyù coâng: TRAÀN KIEÂN ( oâng höông Traø )

Quyù nöông : BAØ TRAØ

clip_image118[1]

Sanh haï

1. TRAÀN ÑÌNH NHA

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[12]

Quyù coâng: TRAÀN VAÊN ÑÖÔNG

Quyù nöông :

clip_image118[2]

Sanh haï

1. TRAÀN Ø TÖÔNG

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[13]

Quyù coâng: TRAÀN NGOÏC LIEÂN

Quyù nöông : NGUYEÃN THÒ LAØO

clip_image118[3]

Sanh haï

1. TRAÀN BA (HOAÏT) (S.Nhaâm Daàn)

2. TRAÀN VOÂ DANH (S. Giaùp Thìn)

3. TRAÀN NGOÏC LINH (S. Bính Ngoï)

OÂng Lieân sinh naêm Kyû tî (1929) cheát Bính Ngoï (1966) moä taùng taïi Hoaø Caàm.

Baø Laøo ngöôøi toäc Nguyeãn Höõu laøng Phuù Boâng, Ñieän Baøn, sinh naêm Nhaâm thaân (1932) maát naêm Nhaâm tuaát (1982) moä taùng taïi Ñaéc Laéc

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[14]

Quyù coâng: TRAÀN COÂNG

Quyù nöông :

clip_image118[4]

Sanh haï

1. TRAÀN Ø VAÊN CHÖÙC

2. TRAÀN THÒ BA

3. TRAÀN VAÊN BOÁN

4. TRAÀN VAÊN THAØNH

5. TRAÀN THÒ SAÙU

6. TRAÀN VAÊN BAÛY

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[15]

Quyù coâng: TRAÀN THAÛO

Quyù nöông : ÑOÅ THÒ NGAÂN

clip_image089[1]

Sanh haï

1. TRAÀN Ø THÒ HAI

2. TRAÀN THÒ BA

3. TRAÀN THÒ HOA

4. TRAÀN PHUÙ THAÏNH

5. TRAÀN THÒ SAÙU

6. TRAÀN PHUÙ TAÂN

7. TRAÀN PHU HÖNG

8.TRAÀN PHUÙ TAØI

9. TRAÀN PHUÙ LÔÏI

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI 1 – CHI 1 - THI LAI

clip_image054[16]

Quyù coâng: TRAÀN SOAÏN

Quyù nöông : NGUYEÃN THÒ LIEÄU

clip_image120

Maát naêm Ñnh hôïi 2007 ngaøy muøng 6 thaùng gieâng

Moä taùng taïi Nhuaän Ñöùc, huyeän Cuû Chi, Tp HCM

Sanh haï

1. TRAÀN ØTHÒ KIM LOAN (Bính Ngoï 1966)

2. TRAÀN THÒ KIM ANH (Maäu Thaân 1968)

3. TRAÀN THÒ KIM YEÁN (Kyû Daäu 1969)

3. TRAÀN XUAÂN DUÕNG (Taân HôïI 1971)

Hieän ôû taïi Taây Thaïnh, quaän Taân Phuù. Tp Hoà Chí Minh

- Kim Loan xuaát giaù veà toäc Vaên, Ñieän Baøn

- Kim Anh xuaát giaù veà toäc Hoà , Ñieän Phong

- Kim Yeán xuaát giaù veà toäc Löông, laøng Maõ Chaâu, Duy Xuyeân.

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[17]

Quyù coâng: TRAÀN TAÙM

Quyù nöông : ÑINH THÒ XUAÂN HOA

Sanh haï

1. TRAÀØN COÂNG THAØNH

2. TRAÀN THÒ THIEÄN TAÂM

3. TRAÀN THUØY TRM

Hieän ôû taïi 138/15 ñöôøng Phan Thanh, Tp Ñaø Naüng

ÑT: 0511 3650137.

Trong nhöõng naêm thaùng tham gia khaùng chieán, cuoäc ñôøi laø boä ñoäi, loäi suoái baêng ngaøn, chí trai thôøi loaïn ly saün saøng xaõ thaân! Ngaøy trôû veà ñaõ ñeå laïi chieán tröôøng moät caùnh tay. Vinh quang cho ngöôøi, Traàn Taùm vaãn laø keû maát maùt, vaãn ñeå cho doøng ñôøi cuoán troâi chöa thaáy caûnh giaøu sang.

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[18]

Quyù coâng : TRAÀN ÑÌNH NHA

Quyù nöông chaùnh thaát : PHAN THÒ TUY

Thöù thaát : LEÂ THÒ QUYÙ

clip_image089[2]

Sanh haï

1. TRAÀN THÒ MOÄT

2. TRAÀN THÒ BA

3. TRAÀN THÒ SAÙU

4. TRAÀN VAÊN BOÁN

5. TRAÀN VAÊN CHAÙNH ( con baø Quyù )

6. TRAÀN THÒ HAÏNH

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[19]

Quyù coâng: TRAÀN VAÊN TÖÔNG

Quyù nöông :

clip_image122

Hieän ñang ôû thoân Ñoâng Sôn, Xaõ Queá An, Huyeän Queá Sôn, tænh Quaûng Nam

Sanh haï

1. TRAÀN THÒ

2. TRAÀN THÒ

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[20]

Quyù coâng : TRAÀN BA (HOAÏT)

Quyù nöông: NGUYEÃN THÒ HÖÙA

clip_image118[5]

Sanh haï

1. TRAÀN THÒ BÍCH THAÛO S.n 1986

2. TRAÀN THÒ DIEÃM TRUÙC S,n 1988

3.TRAÀN THÒ HOAØI THÖÔNG S.n 1990

4. TRAÀN ANH TUAÁN S.n 1992

5. TRAÀN NGOÏC CAÅM TUÙ S.n 1997

OÂng Traàn Ba (Hoaït) hieän ñang cö nguï taïi Xuaân Thaønh, Xuaân Loäc, Ñoàng Nai.

Vôï oâng ngöôøi toäc Nguyeãn Taán, con oâng Nguyeãn Toaùn, queâ ôû Ñieän Phong, Ñieän Baøn, Quaõng Nam

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[21]

Quyù coâng : TRAÀN NGOÏC LINH Sinh 1966

Quyù nöông: LEÂ THÒ KIM VAÂN Sinh 1963

clip_image089[3]

Sanh haï

1. TRAÀN NGOÏC QUYØNH GIAO Sinh 1994

OÂng Linh hieän ñang soáng taïi 1657 P.Taây Thaïnh, Q.Taân Phuù, TP.HCM, moà coâi cha meï sôùm, hai anh em dìu nhau vaøo Xuaân Loäc Ñoàng Nai tìm keá sinh nhai. Sau ñoù vaøo TP.HCM laäp nghieäp vaø oâng ñaõ thaønh coâng

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[22]

Quyù coâng : TRAÀN VAÊN THAØNH Sinh 1975

Quyù nöông:

clip_image089[4]

OÂng Thaønh sinh ra vaø lôùn leân Taïi Thaêng Phöôùc, Hieäp Ñöùc, Quaõng Nam. Theo goùt coâ chuù vaø anh chò, oâng vaøo Nam laäp nghieäp, böôùc ñaàu khoù khaên muoân truøng, nhöng oâng ñaõ vöôït qua vaø thaéng lôïi.

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[23]

Quyù coâng : TRAÀN PHUÙ THAÏNH Sinh 1965

Quyù nöông: NGUYEÃN THÒ HAØNG Sinh 1969

clip_image124

Sanh haï

1. TRAÀN PHUÙ HIEÁU Sinh 1992

2. TRAÀN NGUYEÃN ANH THÖ Sinh 2002

OÂng Thaïnh sinh ra vaø lôùn leân taïi Quaõng Nam, theo gia ñình vaøo Tieàn Giang laäp nghieäp, mieàn ñaát ñoàng baèng soâng Cöûu Long khoâng phaûi laø nôi an cö laïc nghieâp, oâng leân TP.HCM vöøa laøm vöøa ñeøn saùch, trôøi khoâng phuï loøng ngöôøi, oâng ñaõ nhaän ñöôïc vaên baèng Kyõ Sö Xaây Döïng, vôï oâng ngöôøi ñieän Phong, Ñieän Baøn, Quaõng Nam

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[24]

Quyù coâng : TRAÀN PHUÙ TAÂN

Quyù nöông: NGUYEÃN THÒ HOÀNG ANH

clip_image126

Sanh haï

1. TRAÀN PHUÙ QUOÁC Sinh 2002

2. TRAÀN PHUÙ HUY Sinh 2006

OÂâng Taân sinh ra vaø lôùn leân taïi Quaõng Nam, theo cha meï vaøo Nam laäp nghieäp, vöøa hoïc vöøa phuï giuùp cha meï laøm noâng, heát tuù taøi oâng laïi khaên goùi leân thaønh phoá duøi maøi kinh söû, cuoäc soáng vaát vaû khoâng naûn loøng chí trai, vôùi chí höôùng laø nhaø quaûn lyù taøi chaùnh, oââng ñaõ doàn heát taâm söùc cho ngaønh taøi chaùnh keá toaùn vaø nhaän ñöôïc vaên baèng Cöû Nhaân Taøi Chaùnh Keá Toaùn.

Vôï oâng ngöôøi toäc Nguyeãn, ôû P.10, Taân Bình, TP.HCM

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI 1 – CHI 1 – THI LAI

clip_image054[25]

Quyù coâng: TRAÀN XUAÂN DUÕNG

Quyù nöông : LEÂ THÒ KIEÀU

clip_image128

Sanh haï

1. TRAÀN LEÂ BAÛO VY (Bính Tyù -1996)

2. TRAÀN MINH THIEÄN (Giaùp Thaân - 2003)

Traàn Xuaân Duõng ñöôïc sinh ra taïi Saøi Goøn (nay laø TP.HCM), naêm 1976 theo cha, meï vaø ba chò ñi hoài höông laäp nghieäp taïi xaõ An Thaùi Trung, huyeän Caùi Beø, tænh Tieàn Giang. Sau saùu naêm laøm noâng, gia ñình veà laïi xoùm chöõ U, P.11, Q.Taân Bình,TP.HCM laøm ngheà deät vaûi, vöøa laøm ngheà deät vöøa ñi hoïc, oâng ñaõ nhaän ñöôïc vaên baèng Kyõ Sö Ñieän Töû, do Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP.HCM caáp.

Vôï oâng, Baø Kieàu ngöôøi toäc Leâ Cao, laøng Phong Thöû, Ñieän Baøn Quaûng Nam, con gaùi oâng Leâ Cao Trung, hieän ñònh cö taïi Baûy Hieàn, Taân Bình, TP.HCM. Hieän gia ñình oâng ôû taïi P.Phuù Thoï Hoaø, Q.Taân Phuù. TP.HCM.

clip_image129

QUAÛNG NAM TRIEÄU CÔ

TRAÀN COÂNG THUYÛ TOÅ

TRAÀN COÂNG MOÄ

Nguyeân Quaùn:

Xaõ Taân Thuaän, Huyeän Taân An, Phuû Taân Hoùa, Thaønh Thaêng Long

ÑEÄ NHÒ THEÁ TRAÀN COÂNG PHAÏP (陳 公 乏)

ÑEÄ TAM THEÁ TRAÀN COÂNG CHÖÕNG (陳 公 拯)

ÑEÄ TÖÙ THEÁ TRAÀN COÂNG NGHÒ (陳 公 議)

ÑEÄ NGUÕ THEÁ TRAÀN COÂNG KÓNH (陳 公 )

ÑEÄ LUÏC THEÁ TRAÀN COÂNG NGHIEÂM(陳 公 嚴)

ÑEÄ THAÁT THEÁ TRAÀN COÂNG LAÊNG (陳 公 崚)

TRAÀN COÂNG SÖØNG (陳 公 覺)

TRAÀN COÂNG TRAÙI (陳 公 債)

TRAÀN COÂNG SAÙCH (陳 公 索)

TRAÀN COÂNG SOÅ (陳 公 數)

TRAÀN COÂNG AÅN (陳 公 隱)

TRAÀN COÂNG SOAÏN (陳 公 )

ÑÔØI THÖÙ VI - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 1

clip_image054[26]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG NGHIEÂM

陳 公 嚴

Hieäu: Haèng Ñöùc

Toå maãu: LEÂ THÒ NÔÕ

氏 開’

clip_image131

Kî oâng ngaøy 13 thaùng 4 aâm lòch – kî baø 19 thaùng chaïp.

Sanh haï:

Quí coâng baù phuû: 1. TRAÀN COÂNG ÑÖÔÏC

2. TRAÀN COÂNG LAÊN

Quí coâ nöông nöông: 3. TRAÀN THÒ TROØN

Quí coâng troïng phuû: 4. TRAÀN COÂNG SÖØNG

Quí coâng thuùc phuû: 5. TRAÀN COÂNG TRAÙI

6. TRAÀN COÂNG SAÙCH

Quí coâng quí phuû: 7. TRAÀN COÂNG SOÅ

8. TRAÀN COÂNG AÅN

9. TRAÀN COÂNG SOAÏN

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 1

clip_image054[27]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG LAÊNG

Toå maãu : ÑINH THÒ XU

clip_image133

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG AÁN

2. TRAÀN COÂNG CAÂU

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 1

clip_image054[28]

Toå oâng troïng phuû: TRAÀN COÂNG SÖØNG

Toå maãu :

clip_image135

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG HOAÙT

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 1

clip_image054[29]

Toå oâng thuùc phuû: TRAÀN COÂNG TRAÙI (HOÄI)

Toå maãu :

clip_image137

Kî gioå oâng moàng moät thaùng 2 aâm lòch

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG NAM

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 1

clip_image054[30]

Toå oâng thuùc phuû: TRAÀN COÂNG SAÙCH

Toå maãu : ÑOAØN THÒ THAÂN

clip_image139

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG NGUYEÂN

2. TRAÀN COÂNG GIÔÙI

Quyù nöông: 3. TRAÀN THÒ TAÂN

4. TRAÀN THÒ KHOA

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 1

clip_image054[31]

Toå oâng quí phuû: TRAÀN COÂNG SOÅ

Toå maãu : KIEÀU THÒ DUNG

clip_image141

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG NAM

Quyù nöông: 2. TRAÀN THÒ DÖÔÕNG

4. TRAÀN THÒ BEÁP

5. TRAÀN THÒ PHAÁN

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 1

clip_image054[32]

Toå oâng quí phuû: TRAÀN COÂNG AÅN (CHAÁT)

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ BÍCH

clip_image143

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG DIEÂU

2. TRAÀN COÂNG CÖÙ

3. TRAÀN COÂNG TRAÏCH (Quy lai toå ñöôûng)

4. TRAÀN COÂNG KIEÅN

Quyù nöông: 5. TRAÀN THÒ PHIEÂU

6. TRAÀN THÒ THÖÙ

7. TRAÀN THÒ PHÖÔÙC

8. TRAÀN THÒ THOÂNG

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 1

clip_image054[33]

Toå oâng quí phuû: TRAÀN COÂNG SOAÏN (TAÛI)

Toå maãu : ÑINH THÒ ÑÒNH

clip_image144

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG LEÃ

2. TRAÀN COÂNG NGHI

3. TRAÀN COÂNG ÑOÁNG

4. TRAÀN COÂNG NHU

5. TRAÀN COÂNG LOÄC

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image054[34]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG ANH

Toå maãu : PHAN THÒ TRÖÔØNG

clip_image145

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG CHAÙNH

Quyù nöông: 2. TRAÀN THÒ CAÙ (CHIEÁU)

3. TRAÀN THÒ CÖ

Quyù coâng: 4. TRAÀN COÂNG RIEÀU

5. TRAÀN COÂNG BUÙA

6. TRAÀN COÂNG PHUÙ

* Toå coâng baù phuû laø cö syû taïi gia

* Chaùu noäi cuûa toå coâng xuaát giaù veà toäc Quaûng (gia ñình oâng boán Baân)

* Baø Traàn Thò Caù xuaát giaù veà toäc Döông laøng Traø Ñoâng – Duy Vinh, Duy Xuyeân. Coøn chaùu chaét laø oâng Thònh, oâng Phaåm, oâng Ñoä… thöôøng xuyeân daãn chaùu con veà teá töï Traàn Coâng raát hieáu ñaïo.

* Baø Traàn Thò Cö Xuaát giaù veà toäc Leâ aáp Caây Giaù – Caåm Thanh, coù chaét noäi laø trung taù Leâ Taây

* OÂng Buùa, oâng Rieàu, oâng Phuù khoâng roû toâng tích.

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image054[35]

Toå oâng thuùc phuû: TRAÀN COÂNG BAÈNG

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ NAËNG

clip_image147

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG HÖÕU (SOAÏN)

2. TRAÀN COÂNG HAÛO

3. TRAÀN COÂNG TYÙ

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image054[36]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG TRUNG

Toå maãu :

clip_image148

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG HAÄU

2. TRAÀN COÂNG THÒNH

3. TRAÀN COÂNG ÑOÁNG

· Caùc oâng trong gia phaû khoâng coøn thoâng tin.

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI 1 – CHI 1 – NHAÙNH 1

clip_image054[37]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG DIEÂU

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ LYÙ

clip_image150

Kî oâng ngaøy muøng 8 thaùng gieâng.

Kî oâng ngaøy muøng 3 thaùng gieâng.

Sanh haï

Toå oâng: 1. TRAÀN COÂNG GIAO

2. TRAÀN COÂNG KIEÁT

Toå coâ: 3. TRAÀN THÒ LÖÏC

Toå oâng: 4. TRAÀN COÂNG DÔI

5. TRAÀN COÂNG DU

6. TRAÀN COÂNG LYÙ

7. TRAÀN COÂNG ÑIEÄN

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI 1 – CHI 1 – NHAÙNH 1

clip_image054[38]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG CÖÙ

Toå maãu :

clip_image152

Kî oâng ngaøy muøng 6 thaùng gieâng.

Sanh haï

Toå oâng: 1. TRAÀN COÂNG NHAÂM

2. TRAÀN COÂNG BIEÄN

3. TRAÀN COÂNG YÙ

4. TRAÀN COÂNG LÖÏC

Con chaùu cuûa Toå coâng Traàn Coâng Cöù ñònh cöù taïi Nha Trang, tænh Khaùnh Hoaø, ít lieân laïc vôùi toäc hoï.

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI 1 – CHI 1 – NHAÙNH 1

clip_image054[39]

Toå oâng troïng phuû: TRAÀN COÂNG ÑOÁNG

Toå maãu : PHAN THÒ DIEÄM

clip_image153

Kî oâng ngaøy 24 thaùng 9.

Kî baø ngaøy 01 thaùng 2.

Sanh haï

Toå oâng: 1. TRAÀN COÂNG KHUOÂN

2. TRAÀN COÂNG HÔÏI

Toå coâ: 3. TRAÀN THÒ ÑÖÔØNG

4. TRAÀN THÒ MAÄT

Toå oâng: 5. TRAÀN COÂNG OÂNG

Toå coâ: 3. TRAÀN THÒ CHU

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI 1 – CHI 1 – NHAÙNH 1

clip_image054[40]

Toå coâng thuùc phuû: TRAÀN COÂNG LYÙ

Toå maãu : PHAÏM THÒ ÑÔÏI

clip_image154

Kî oâng ngaøy 06 thaùng 6.

Kî baø ngaøy 21 thaùng 5.

Sanh haï

Toå coâ : 1. TRAÀN THÒ NGAÂN

Toå oâng: 2. TRAÀN COÂNG ÑAÊNG

3. TRAÀN COÂNG ÑÖÔNG

4. TRAÀN COÂNG HOAN

5. TRAÀN COÂNG HÔÏP

6. TRAÀN THÒ HÔÏI

7. TRAÀN THÒ THÖÔNG

8. TRAÀN THÒ HOØA

9. TRAÀN COÂNG ÑOÀNG

10. Voâ danh vò

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI 1 – CHI 1 – NHAÙNH 1

clip_image054[41]Toå coâng thuùc phuû: TRAÀN COÂNG ONG

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ LOAN

clip_image155

Kî oâng ngaøy 06 thaùng 6.

Kî baø ngaøy 21 thaùng 5.

Sanh haï

Toå oâng: 1. TRAÀN COÂNG NHÒ

2. TRAÀN COÂNG DÖ

Toå coâ: 3. TRAÀN THÒ CHO

Toå oâng: 4. TRAÀN THÖØ

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI 1 – CHI 1 – NHAÙNH 1

clip_image054[42]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG ÑAÊNG

Toå maãu : NGOÂ THÒ KEÀ

clip_image156

Kî oâng ngaøy 11 thaùng 03

Kî oâng ngaøy 09 thaùng chaïp

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG NOØ

2. TRAÀN COÂNG DÖÔÕNG

3. TRAÀN COÂNG CHÖÔÕNG

4. TRAÀN COÂNG VEÄ

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI 1 – CHI 1 – NHAÙNH 1

clip_image054[43]

Toå coâng troïng phuû: TRAÀN COÂNG ÑÖÔNG

Toå maãu : HUYØNH THÒ CAÛNH

clip_image157

Kî oâng ngaøy 24 thaùng 11

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG BAØNG

Quyù nöông: 2. TRAÀN THÒ PHAØN

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI 1 – CHI 1 – NHAÙNH 1

clip_image054[44]

Quyù coâng: TRAÀN COÂNG CHÖÔÛNG

Quyù nöông :

Sanh haï

1. TRAÀN Ø

2. TRAÀN …..

Hieän ôû taïi Thanh Chaâu

clip_image158

Chuøa Caàu – Hoäi An

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI 1 – CHI 1 – NHAÙNH 1

clip_image054[45]

Quyù coâng: TRAÀN COÂNG VEÄ

Quyù nöông :

Hieän ôû taïi Thanh Chaâu

clip_image159

Sanh haï

1. TRAÀN

2. TRAÀN

ÑÔØI XII

OÂâng

Baø

Sanh haï

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI 1 – CHI 1 – NHAÙNH 1

clip_image054[46]

Quyù coâng: TRAÀN COÂNG BAØNG

Quyù nöông :

clip_image161

Hieän ôû taïi Thanh Chaâu

Sanh haï

1. TRAÀN AN

2. TRAÀN …..

ÑÔØI XII

OÂâng

Baø

Sanh haï

clip_image162

clip_image164

Nhaø thôø toå Laøng yeán

clip_image166

GIA PHAÛ TRAÀN COÂNG THANH CHAÂU - PHAÙI 1 - CHI 1 - NHAÙNH 2

Ngaøi Traàn Coâng Thaïnh con trai thöù 2 cuûa ngaøi Traàn Coâng Thöùc; Laøm quan trong trieàu ñaïi Taây Sôn vôùi töôùc phaåm “ ÑOÂ TY TAÛ THÒ HAÀU TRAÀN TÖÔÙNG COÂNG”

OÂng Keát duyeân cuøng baø Traàn Thò Dieân (Töï cuûa baø laø Taù) baø ñöôïc phong haøm phaåm laø “Traàn Phu Nhaân Traàn Töôùng Coâng Nöông nöông”

OÂng baø sanh haï trai gaùi 7 ngöôøi, coù leõ caùc vò naøy coøn treû neân chöa ra phoø Vua giuùp nöôùc vì vaäy coâng phaåm gia phaû coå khoâng ghi.

Haäu dueä cuûa oâng baø vaãn löu truù taïi boån laøng Thanh Chaâu giöõ gieàng moái cho toäc Traàn Coâng noi daáu, daãu traõi qua nhieàu thaêng traàm cuûa theá söï con chaùu chöa ñuû löïc ñeå toâlaïi neùt vaøng son do tieàn nhôn taïo döïng, nhöng cuõng ñaõ baûo quaûn ñöôïc caùc di tích thay theá cho caùc chi phaùi khaùc phaûi löu laïc nhieàu nôi.

Nhieàu naêm aám laïnh, höông hoûa nhaït môø theo söï troâi noãi cuûa doøng hoï cuøng soá phaän vôùi vöông trieàu Taây Sôn nhöng ñaïo nhaø vaãn thöôøng giöõ – cuoái cuøng töø ñöôøng cuõng ñöôïc taïo döïng, uy phong xöa seõ ñöôïc boài tuï, coát nhuïc tröôøng sinh seõ röôùi leân töøng maõnh ñôøi cuûa chaùu con cho veû vang trôû laïi, cô may daáu xöa haäu dueä nhieàu ñôøi daàn daàn böôùc tieáp.

Söï vinh quang seõ trôû laïi ñeå lôùp lôùp haèng soáng trong hieáu ñaïo, chaán höng nhöõng gì mình ñaõ coù,ñaõ töï haøo laøm ñeïp doøng toäc

Con chaùu coù ñöôïc phaû kyù nhö doøng hoï ta, moãi laàn môû laïi khoâng theå khoâng sung söôùng, khoâng theå khoâng

tieác nuoái ñieàu hình nhö mình ñang ñaùnh maát – aáy vaäy, chaúng leõ ta aâm thaàm ñeå böôùc maõi trong tuoåi nhuïc maáy traêm naêm!

Gia theá cho ta doøng doõi coâng haàu, taïi ta khoâng coøn loái thoaùt, taïi ta quen roài söï nhaãn nhuïc baáy laâu, hay taïi ta ñaõ loaõng ñi doøng maùu cuõ.

Khoâng ñaâu ! Doøng hoï Traàn nôi ñaây cuõng ñaày khí phaùch haõy nguyeän caàu aâm ñöùc toå tieân cho chuùng ta khoâng laø luõ voâ tích söï, khoâng queân nguoàn coäi xöa, neáu khoâng laø hoaøng toäc cuõng phaûi roõ maët coâng haàu!

Ngaøi Traàn Coâng Thaønh baøo huynh cuûa ngaøi Traàn Coâng Thaïnh, laø anh ñeå laïi göông cho em ôû choã con gaùi ngaøi laø Quyù Phi Nöông Nöông nôi Taây cung,coøn con trai ngaøi cuõng vöông vaán vôùi coâng haàu döôùi tröôùng theá maø con trai ngaøi Thaïnh Chöa laøm ñöôïc. Doøng toäc nhaùnh 2 vaãn ung dung laøm anh cho toäc hoï, caùi aám aùp töø baøn tay mình seõ vöïc daäy caû toâng moân.

clip_image168

Chaùu con töø phaùi I – Chi phaùi II – Vaân Quaät

Ñinh Hôïi nieân, ngaøy muøng moät, Tuùc haï (2007)

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[15]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG CHAÙNH

Toå maãu : ÑINH THÒ THAØNH

clip_image170

gioã oâng ngaøy 26 thaùng 10.

gioã baø ngaøy 16 thaùng 4.

Moä oâng baø an taùng taïi ôû aáp Caây Giaù, thoân 5 Caåm Thanh

Sanh haï

Toå coâ: 1. TRAÀN THÒ THAÂN

Toå Coâng : 2. TRAÀN COÂNG CAÂN

3. TRAÀN COÂNG THUAÄN

Toå coâ: 4. TRAÀN THÒ NGUYEÂN (Thaát loäc)

6. TRAÀN THÒ PHÖÔÙC (Thaát loäc)

- Baø Thaân xuaát giaù veà laøm daâu toäc Leâ Höõu (Thanh nhì) sanh 1 con gaùi, choàng cheát sôùm con thaát loäc, baø quy toân soáng vôùi song thaân buoân baùn mua vöôøn ruoäng roäng hôn vaø mua ngöïa cho em giöõ neáp phong löu con chaùu nhaø quan thuôû tröôùc. Sau naøy moà maû oâng baø ñöôïc an taùng trong vöôøn chaùu con keá theá thôø töï.

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[16]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG HÖÕU (OÂ.SOAÏN)

Toå maãu : LEÂ THÒ BEÁP

clip_image172

Sanh haï

Toå coâng: 1. TRAÀN COÂNG HIEÅN

Toå coâ : 2. TRAÀN THÒ GAÀN (Baù Theû)

3. TRAÀN THÒ XA

- Baø Gaàn xuaát giaù veà toäc Phaïm (Thanh nhöùt) Caåm Thanh

- Baø Xa voâ tö quy toân ngoaïi ñoàng töï Traàn toäc.

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[17]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG HAÄU

Toå maãu keá maãu : THÒ LAN

clip_image173

Sanh haï

Toå coâ: 1. TRAÀN THÒ LAN

2. TRAÀN THÒ XUAÂN

Toå coâng : 3. TRAÀN COÂNG THUYØ

Toå coâ: 4. TRAÀN THÒ HYÙ

Toå coâng : 5. TRAÀN COÂNG PHÖÔÏNG

6. TRAÀN COÂNG TUÙC

Toå coâ: 7. TRAÀN THÒ PHAÙP

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[18]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG THINH (TINH)

Toå maãu :

Sanh haï

Toå coâng : 1. TRAÀN COÂNG KIM

2. TRAÀN COÂNG ÑÔÙP

3. TRAÀN COÂNG GAËP (Töï taïi töø ñöôøng)

Toå coâ: 4. TRAÀN THÒ LUÕI

Toå coâ: 5. TRAÀN THÒ BUOÄI

6. TRAÀN THÒ KIEÂN

7. TRAÀN THÒ RUOÄNG

Toå coâng : 8. TRAÀN COÂNG COÂI

- Baø Luõi (Baø Tôùi) xuaát giaù veà An Löông, thoân 1 xaõ Duy Haûi. Sanh haï oâng Baûy Queá

- Baø Buoäi ( Baø Hoanh) xuaát giaù veà Duy Nghóa sanh haï oâng Tró

- Baø Kieân, xuaát giaù veà Toäc Nguyeãn, Caây Giaù thoân 5, Caåm Thanh sanh haï Nguyeãn thò Bôøm (Baø Saâm), baø Saâm sanh haï : Saâm, Hoà, Ngoâ, Ñaïo, Nhó vaø baø Nhöùt ôû Phan Thieát.

- Baø Ruoäng xuaát giaù veà toäc Traàn Thanh Taây, Caåm Chaâu. Sanh haï Traàn Thò Tö, Baø Tö sanh Traàn Thò Ñöùc laáy

choàng Leâ Ñöùc anh huøng löïc löôïng vuõ trang.

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[19]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG CAÄN

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ GIAI

clip_image174

Kî oâng ngaøy 14 thaùng 4, kî baø ngaøy 27 thaùng 04 aâm lòch

Sanh haï

Toå oâng : 1. TRAÀN COÂNG AÁM

2. TRAÀN COÂNG DUNG

Toå coâ: 3. TRAÀN THÒ TRÖÔÙC (Thaát loäc)

4. TRAÀN THÒ SAU (Thaát loäc)

5. TRAÀN THÒ HEØ

- Toå coâ Traàn Thò Heø xuaát giaù nhöng choàng maát sôùm, quy toân laäp vöôøn caát nhaø beân nhaø anh ruoät laø oâng Dung ( Khöông) coù 1 con gaùi laø Heïn thaát loäc luùc 12 tuoåi. Baø soáng ñôn coâi sôùm hoâm buoân gaïo nuoâi soáng. Tuy nhieân baø raát kính hieáu vôùi toå tieân. Tam toøng töù ñöùc baø coù ñuû anh em baø thöông meán vaø ñuøm boïc. Baø soáng thoï 60 tuoåi maát luùc 4 giôø ngaøy muøng 6 thaùng gieâng. Moä nay ñaõ dôøi veà vöôøn oâng Xaõ Daàn bia ñeà “Thanh Nhì Traàn Thò Heø”

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[20]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG THUAÄN (XAÕ DAÀN)

Toå maãu : VOÕ THÒ LAI

clip_image176

Kî oâng ngaøy 14 thaùng chaïp, baø ngaøy 18 thaùng 04 aâm lòch

Sanh haï

Toå oâng : 1. TRAÀN COÂNG SÖÛU (Thaát loäc)

Toå coâ: 2. TRAÀN THÒ DAÀN

Toå coâ: 3. TRAÀN THÒ CAÀN

Toå oâng : 4. TRAÀN COÂNG KIEÂN

5. TRAÀN COÂNG TIEÄM

6. TRAÀN COÂNG COÂNG (Thaát loäc)

7. TRAÀN COÂNG TYÙ (thaát loäc)

8. TRAÀN COÂNG ME Töùc Traàn Xe(1903)

9.TRAÀN COÂNG CHEÙN (Traàn Vaên Luïa)

Toå coâ: 10. TRAÀN THÒ TÔ (Thaát loäc )

Toå oâng 11. TRAÀN COÂNG LUÏA Töùc Traàn Lôïi(1910)

12. TRAÀN COÂNG ÑÒNH ( 1912)

- OÂng baø Thuaän töùc oâng baø Xaõ Daàn sinh trong gia ñình trung noâng traâu ruoäng thöøa höôûng cuûa hoài moân, laõnh canh theâm ruoäng ngoaøi, caû ñôøi caàn cuø nghieäp nhaø noâng. Sanh haï 9 trai 3 gaùi, ñeán naêm 40 tuoåi ñöôïc baàu laøm xaõ tröôûng daân laøng thöông meán, naêm 42 tuoåi oâng bò beänh vaø qua ñoài.

- Baø Thuaän thuû tieát thôø choàng nuoâi con aên hoïc chöõ nho oâng Kieäm, oâng Tieäm, Ñònh hoïc ñöôïc nhieàu, caùc ngöôøi khaùc lo taêng gia saûn xuaát phuï meï nuoâi em. Ñeán luùc 85 tuoåi vaøo ngaøy 18 thaùng 04 naêm Canh Thìn baø qua ñôøi.

- Baø Traàn Thò Daàn, hai ñôøi choàng nhöng khoâng coù con, maát ngaøy 29 thaùng gieâng, quy toân thôø töï.

- Baø Caàn xuaát giaù veà nhaø toäc Phaïm An Löông, Duy Haûi thöôøng goïi baø laø Truøm Cöûu. Baø raát thuaän tình hieáu nghóa, coù raát nhieàu chaùu chaét, chaùu noäi.

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[21]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG HIEÅN (Thuû Nhuaän)

Toå maãu : HUYØNH THÒ THI

Kî oâng ngaøy 19 thaùng 6 aâm lòch

Sanh haï

Toå oâng : 1. TRAÀN COÂNG ÑIEÀN (Töï taïi töø ñöôøng)

2. TRAÀN COÂNG NHUAÄN

Toå coâ : 3. TRAÀN THÒ LIEÂN (Nhöï)

Toå oâng : 4. TRAÀN COÂNG HOAØN (hay Höông Xích)

Toå coâ : 5. TRAÀN THÒ TAÙN

6. TRAÀN THÒ THANG (Höông Tö)

7. TRAÀN THÒ HOAN (Thaát loäc)

- OÂngThuû Nhuaän laøThuû Saéc laøng Thanh Ñoâng, thaânHaøo Nhaân só cuûa toång Thanh Chaâu, baûn tính oâng Trung Haäu ñöôïc daân laøng quyù meán

- Baø Lieâm xuaát giaù veà toäc Ñaëng daâu cuï Thöû Töø, Thoân 2 Caåm Thanh, Hoäi An, kî baø ngaøy 14 thaùng chaïp.

- Baø Taùn xuaát giaù veà toäc Nguyeãn Taán, Thoân 3 Caåm Thanh kî baø ngaøy 20 thaùng naêm.

- Baø Thanh xuaát giaù veà toäc Leâ Thoân 2 Caåm Thanh kî baø ngaøy 10 thaùng gieâng.

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[22]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG THUYØ (THAÄP ÑEÄ)

Toå maãu : NGUYEÂN THÒ VÒ

clip_image177

Sanh haï

Toå oâng : 1. TRAÀN COÂNG THAÄP (Thaát loäc)

Toå coâ : 2. TRAÀN THÒ MUÏC

Toå oâng : 3. TRAÀN COÂNG SÔÛ

4. TRAÀN COÂNG HÖÔÙNG

Toå coâ : 5. TRAÀN THÒ CÔ

- Baø Muïc xuaát giaù veà toäc Huyønh, Thanh Tam - Caåm Thanh ,Hoäi An, sanh haï 2 con Thöôøng vaø Maãn, 3 gaùi Kha, Löïu nöõ anh huøng löïc löôïng vuõ trang.

- Baø Cô xuaát giaù veà toäc Nguyeãn Thanh Nhì, Caåm Thanh sanh haï 2 trai laøTheâ vaø Can gaùi laø hai Phu.

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[23]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG TUÙC

Toå maãu : THÒ TRINH

clip_image178

Sanh haï

Toå oâng : 1. TRAÀN COÂNG GIAÙO

Toå coâ : 2. TRAÀN THÒ XIN

3. TRAÀN THÒ VOÂ DANH

4. TRAÀN THÒ VOÂ DANH

Toå oâng : 5. TRAÀN COÂNG CHÖÙC

Toå coâ : 6. TRAÀN THÒ MOÂ

- Toå oâng Thaäp con oâng Thuøy vaø Toå oâng Chöùc con oâng Tuùc ñaõ quy lai noäi toå ñöôøng chæ coøn laïi chaùu ngoaïi noi daáu

- Baø Traàn Thò Chuùc laø con gaùi cuûa oâng Chöùc, xuaát giaù veà laøng Thanh Nhì, Caåm Thanh.

THÖÙ IX - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[24]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG KIM

Toå maãu :

Sanh haï

Toå oâng : 1. TRAÀN COÂNG MAËN

2. TRAÀN COÂNG LAÏC

- Caùc toå oâng Maën vaø Laïc ñònh cö taïi Lagi, Huyeän haøm Thuaän Nam, tænh Bình Thuaän, Sanh haï con chaùu vaø laäp chi nhaùnh ôû ñoù ít coù thoâng tin ñeå ghi cheùp gia phaû.

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[25]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG ÑÔÏP

Toå maãu : THI ÑUØNG

Sanh haï

Toå oâng : 1. TRAÀN COÂNG ÑUØNG

Toå coâ: 2. TRAÀN THÒ THIEÀU

- Toå coâng Ñôïp ñaõ Quy lai noäi töï töø ñöôøng.

- Baø Traàn Thò Thieàu xuaát giaù veà toäc Leâ Coâng, Thanh Tam – Caåm Thanh, sanh haï Leâ Chaïy töùc Nhanh, ñònh cö aáp Nam Thaønh, Caåm Chaâu Hoäi An.

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[26]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG COÂI (Taùm Lòch)

Toå maãu : THÒ LÒCH

Ñôøi IX – Sanh haï

Toå oâng: 2. TRAÀN COÂNG HIEÄP

Ñôøi X - Sanh haï

Toå coâ : 1. TRAÀN THÒ TRÒNH

Toå oâng : 2. TRAÀN VOÂ DANH

3. TRAÀN TÖÔNG

Toå coâ : 4. TRAÀN THÒ THÒ

5. TRAÀN LÖU

Toå coâ : 6. TRAÀN THÒ TAÙM

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[27]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG AÁM

clip_image179

OÂng baø sinh quaùn taïi Thanh Nhì, thoân 4 Caåm Thanh,

tröôùc naêm 1930 ñaõ ñònh cö taïi aáp San hoâ, Quy Nhôn,

Bình Ñònh – sanh haï con chaùu laäp chi nhaùnh taïi ñoù

.

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[28]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG DUNG

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ ÑEÀ

Kî oâng ngaøy raèm thaùnh 10 vaø kî baø ngaøy 27 thaùng 3.

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG KHÖÔNG

2. TRAÀN COÂNG ÑOÙ

Quyù nöông: 3. TRAÀN THÒ CHÖÔNG

4. TRAÀN THÒ PHOØ (Höông Ngoä)

Quyù coâng: 6. TRAÀN COÂNG MUA (NGUYEÃN KHEÁ)

Quyù nöông: 7. TRAÀN THÒ GIAÛNG (Thaát loäc)

Quyù coâng: 8. TRAÀN COÂNG TOÀN (Nhôn)

Moä caùc oâng baø taäp trung taïi vöôøn oâng aáp Caây Giaù,

Caåm Thanh coù thaønh vaø bia xaây naêm 1992.

- Ba Chöông laáy choàng ngöôøi cuøng queâ teân laø Thao, coù moät con gaùi laø Thò Döông – tröôùc naêm 1940 vaøo beán Vaân Ñoàn ,Saøi Goøn laäp nghieäp, choàng cheát con thaát loäc thuû tieát thôø choàng . Baø tham gia caùch maïng , sau 1975 bò beänh cheát thoï 65 tuoåi, Chính quyeàn vaø Maët Traän Toå Quoác lo mai taùng, nhaø cöûa taøi saûn nhaø nöôùc giao laïi cho Traàn Coâng Mua (Nguyeãn Kheá). Moä taùng taïi nghóa trang thaønh phoá ñöôïc truy taëng huy chöông khaùng chieán haïng 3.

- Baø Phoø daâu toäc Phaïm Thanh Nam, Caåm Thanh.

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[29]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG KIEÄM

Toå maãu : THÒ NHAÏC

clip_image180

Toå coâng : TRAÀN COÂNG TIEÄM

Toå maãu : THÒ TIEÀN

OÂng Kieäm laø oâng boán Kieäm, con thöù 4 cuûa cuï xaõ Daàn ñöôïc cha meï cho hoïc 14 naêm chöõ nho, chuaån bò ñi thi hoäi ôû Hueá chaúng may thaân phuï taï theá ngaøy 14 thaùng chaïp, tieáp ñeán 16 thaùng chaïp em gaùi laø baø Tô cuõng töø traàn do beänh ñaäu muøa.

Gia caûnh trôû neân bi ñaùt moät ñaøn em thô daïi khoâng theå ngoài ñoù chôø khoa baûng ñaønh boû thi tìm vieäc , laøm bieän ghe baàu kieám tieàn, löông giuùp meï. Laøm ñöôïc vaøi naêm oâng laäp gia ñình cuøng baø hai Nhaïc ngöôøi Duy Xuyeân nhöng khoâng coù con. Caûnh ñôøi quanh naêm suoát thaùng leânh ñeânh treân bieån soáng cuøng baïn ghe baàu khaùc tænh , giöõa bieån bò cöôùp ghe oâng ñöôïc thaû veà queâ. Buoàn cho gia caønh thaát chí chuyeän laøm aên oâng boû ñi bieät tích vaøo ngaøy chính thu naêm aáy.

OÂng Tieäm, cuøng caûnh ngoä moät nhaø, coù vôï khoâng con vaøo Phan Thieát laøm vieäc. Chaúng may ñeán nôi bò soát reùt töø traàn moà choân nôi xa xöù, moä bia coøn ôû Phan Thieát. Gioå ngaøy 24 thaùng 2.

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[30]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG ME (TRAÀN XE)

Toå maãu : PHAÏM THÒ LÖÏC (LÖÙC)

OÂng sanh naêm Quyù Meïo 1903 maát ngaøy 08 thaùng 10 Quyù Hôïi 1983 baø sanh naêm Canh Tyù 1900 maát ngaøy 25 thaùng 8 Aát daäu 1945

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN THÒ NGOÏ sanh Canh Ngo 1930ï

2. TRAÀN HÔN (hai Boàn) sanh nhaâm

Thaân 1932

3. TRAÀN VOÂ DANH sanh Quyù Muøi 1943

OÂng Me (saùu Xe) xuaát thaân töø moät gia ñình trung noâng, cha maát sôùm, 2 chò coù choàng xa, anh Kieäm ñi bieät tích, anh Tieäm vaøo Phan Thieát roài maát ôû ñoù.

Thöông caûnh nhaø meï goaù con coâi, môùi 16 tuoåi oâng cuøng oâng Kænh 14 tuoåi vaø oâng Lôïi 8 tuoåi vaät loän vôùi ñôøi möu sinh nuoâi oâng Ñònh aên hoïc

Luùc tröôûng thaønh oâng keát duyeân cuøng Baø Phaïm Thò Löïc con gaùi thöù tö cuûa oâng Phaïm Coâng Tieån (Xaõ Hoaèng) ôû Thanh Nhì möôøi naêm sau môùi sanh con ñaàu loøng. Caû ñôøi lo vieäc noâng tang, maõn muøa ñi baïn ghe baàu, laøm thôï moäc tay ngheà khaù baøi baûn neân nhieàu ngöôøi thích chuoäng

Naêm 1945 baø maát laïi phaûi caûnh gaø troáng nuoâi con, ñuøm boïc, cöôùi vôï cho em laø oâng Lôïi ñeán naêm 1955 cho ra rieâng. Sinh thôøi, oâng raát thích chôi nhaïc baùt aâm coå, suoát moät ñôøi caàn kieäm vaø nhaãn naïi, troïng tieàn nhaân, thaân thuoäc giöõ boán chöõ “Leã – Nghóa – Tri—Tín”(. Phoùng theo chaáp buùt cuûa oâng Traàn Hôn.)

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[31]

Toå coâng : TRAÀN VAÊN KÆNH (Traàn Coâng Cheùn)

Toå maãu : LEÂ THÒ CUOÄC (Phaùp danh Taâm Haûi)

OÂng sanh naêm AÁt Tî (1905) vaø töø traàn ngay muøng 1 thaùng 01 Nhaâm Tuaát (1982)

Sanh haï

Quyù coâ: 1. TRAÀN THÒ KIM ANH

(sanh Taân Tî 1941, maát 22.2.1966)

2. TRAÀN THÒ SAÂM (LUØN)

(sanh Quyù Muøi 1943 (Thaát loäc)

Quyù Coâng:3. TRAÀN VAÊN NHUNG (Tö)

Sinh naêm Bính Tuaát 1946

4. TRAÀN COÂNG TOÂN Sanh Taân meïo 1951

- OÂng Kænh (OÂng Baûy Cheùn) laø con cuï Xaõ Daàn, aáp Caây Giaù thoân 5, xaõ Caåm Thanh – Hoäi An – Quaûng Nam. Sinh tröôûng trong boái caûnh meï goaù con coâi (Ba anh em laø oâng: OÂ.Xe, OÂ.Kænh, OÂ.Lôïi) moà coâi cha luùc oâng 14 tuoåi; Raát chí hieáu. Chia seû noåi khoå gia ñình cuøng meï vaø anh em . OÂng theo ghe baàu vaøo Phan Thieát laøm ngheà goõ tæn,, gaàn 40 tuoåi môùi keát duyeân cuøng baø Cuoäc phöôøng Ñöùc Thaéng, Phan Thieát vaø ñònh cö ôû ñoù sanh ñöôïc 2 trai 2 gaùi , 1 gaùi nuoâi laø baø Traàn Thò Ñöôïc con daâu oâng Leâ Bình. Cuoäc ñôøi oâng gaén lieàn vôùi nhieàu noåi öu tö nhöng laïi mang taâm hoàn ngheä só, haùt daân ca chôi ñaøn baàu coù taøi aên noùi thuyeát phuïc,thoï 78 tuoåi, moä bia naèm taïi caûng phía ñoâng baéc ñöôøng vaøo saân bay Phan Thieát, gaàn moä con gaùi Traàn Thò Kim Anh

- Traàn Thò Kim Anh coù choàng laø ngöôøi Hoa.(theoTraàn Hôn)

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[32]

Toå oâng : TRAÀN VAÊN LÔÏI (OÂ.Luïa)

Toå maãu : LEÂ THÒ NHOÛ (Baø Sung)

OÂng sanh naêm Canh Tuaát (1910) vaø töø traàn

ngay muøng 1 thaùng 10 Quyù Meïo (1963)

Baø sanh naêm Quyù Hôïi (1923) vaø töø traàn

Ngaøy muøng 3 thaùng 6 Giaùp Tuaát (1996).

Sanh haï

Quyù coâ: 1. TRAÀN THÒ SUNG

2. TRAÀN VOÂ DANH

Quyù Coâng: 3. TRAÀN COÂNG NAÃM (Taùm Luïa

- OÂng Lôïi sanh ra moà coâi cha luùc 8 tuoåi – Tuoåi thô sôùm nhoïc nhaèn chaên traâu giuùp meï, giuùp anh lo cuoäc soáng gia ñình. Ñeán luùc thaønh nieân oâng cöôùi baø Leâ Thò Chöøng, khoâng con sau 5 naêm 1937 hai ngöôøi ñoàng yù ly hoân. Duyeân nôï xöù Phan Thieát vôùi nhaø oâng ñaõ daãn daét ø oâng ñeán ñoù laäp nghieäp laøm ngheà nöôùc maém, ñeâm ñeâm hoïc theâm chöõ nghóa, naêm 1945 veà queâ cöôùi baø Leâ Thò Nhoû (Sung).Trôû laïi quaûn lyù ghe baàu ñi Phan Thieát, nöõa chuøng bò Phaùp baét tòch thu taøi saûn ôû Nha Trang, cuoái cuøng oâng ñeán Phan Thieát laäp nghieäp vôùi ngheà laøm nöôùc maém. Naêm 1950 veà queâ cuøng vôï con vaø anh ruoät chung soáng caûnh chieán tranh taûn cö heát nôi naøy ñeán choán khaùc vöøa phaûi lo baùm truï caøy böøa lo löông thöïc soáng. OÂng lôïi bò Phaùp baén bò thöông ôû ñaàu, naèm beänh vieän hôn 1 naêm trôû veà trong thöông taät. Naêm 1953 coù theâm 1 trai laø oâng

- Naãm, ngaøy muøng moät thaùng 10 naêm Quyù Meïo 1963 töø traàn luùc 53 tuoåi.

- Ñôøi oâng giaûn dò, hieàn löông, kính troïng toå tieân quyù meán tình coát nhuïc thuyû chung moïi ngöôøi.

- Baø Nhoû thôø choàng nuoâi con aên hoïc qua caùc thôøi chinh chieán – Bò nhoài maùu cô tim maát ngaøy muøng 3 thaùng 6 naêm Giaùp Tuaát, thoï 71 tuoåi.

- Baø Sung con gaùi oâng Lôïi sinh naêm 1946 xuaát giaù veà toäc Nguyeãn thoân 6, Caåm Thanh.(theo Traàn Hôn)

clip_image182

Caây caàu tre baét ngang soâng Tröôøng Giang noái

Duy Thaønh-Duy Nghóa

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[33]

Toå oâng : TRAÀN COÂNG ÑÒNH (DAØY)

Toå maãu : VOÕ THÒ THIEÄT

Phoái maãu: NGUYEÃN THÒ KIEÀU

OÂng maát ngaøy 28 thaùng 8 naêm Maäu Tyù 1948

Baø chaùnh maát ngaøy 17 thaùng 6 naêm Maäu daàn 1938

Baø keá maát ngaøy 14 thaùng 2 naêm Kyû Muøi 1979

Sanh haï

Chaùnh sanh quyù coâ: 1. TRAÀN THÒ TRÍ

(Sinh 1937 Ñinh Söûu)

Thöù sinh: 2. TRAÀN THÒ LÖ (thaát loäc)

3. TRAÀN THÒ THÖÙC

- OÂng Ñònh (OÂ.Höông Möôøi) Sinh naêm Nhaân Tyù 1912, moà coâi cha khi 6 tuoåi meï vaø anh chò lo aên hoïc. Naêm 1936 tröôûng thaønh keát duyeân cuøng baø Voõ thòThieät, sanh baø Trí,ñöôïc 8 thaùng tuoåi baø Thieät qua ñôøi, baø Boàn laø chò daâu phaûi lo saên soùc nuoâi döôõng lôùn khoân. Naêm 1942 oâng cöôùi baø Nguyeãn thò Kieàu sanh theâm 2 gaùi. Tuoåi thanh nieân oâng laøm höông leã ôû laøng Thanh Ñoâng lo vieäc vaên teá ,ñoïc vaên trong ban quyù teá.Hoaøn caûnh coù nhieàu laän ñaän nhöng thanh nhaøn yeâu chuoäng vaên chöông, quyù troïng ñaïo thaùnh hieàn laïi theâm taøi öùng xöû.

- Naêm maäu tyù 1948 ñang caøy ruoäng luùc tinh mô ngaøy 28 thaùng 8 bò Phaùp baén cheát chæ vì trong tuùi oâng coù moät giaáy thoâng haønh do Uyû Ban Khaùng Chieán haønh chaùnh

-

- Vieät Minh caáp. Oan öùc moät daân laønh, tieác thöông moät hieáu toäc 36 tuoåi phaûi töø taï coõi ñôøi.

- Baø Trí ñònh cö taïi 1350 Hoaøng Vaên Thuï.quaänTaân Bình, Tp Hoà Chí Minh, choàng baø laø Huyønh Truùc, queâ Caåm Kim, Hoäi An, sinh 1 trai 5 gaùi.

- Baø Thöùc Xuaát giaù veà toäc Traàn Huyeän Queá Sôn, cö truù ôû cöûa Ñaïi, Sôn Phoâ, Caåm Chaâu, Hoäi An.

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[34]

Toå oâng : TRAÀN COÂNG NHUAÄN ( Truøm Baøng)

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ LAN

PHAÏM THÒ TAÙN

OÂng maát ngaøy muøng 7 thaùng 7 naêm Ñinh Hôïi (1947)

Baø Lan maát ngaøy 25 thaùng 8 naêm Maäu Tyù (1948)

Baø Taùn kî ngaøy 28 thaùng 11.

Sanh haï

Doøng chaùnh

Quyù coâ: 1. TRAÀN THÒ BOÂNG

2. TRAÀN THÒ BAØNG (Baø Quyù)

xuaát giaù toäc Phaïm Thanh nhì

Quyù coâng: 3. TRAÀN COÂNG COÅ

Quyù coâ: 4. TRAÀN THÒ KIEÅN (Baø Ñeâ)

xuaát giaù Toäc Leâ Coâng Thanh Nhöùt

Quyù Coâng: 5. TRAÀN COÂNG KHIEÅN (OÂng Quyeån)

Maát ngaøy 19 thaùng 7 taïi Bình Thuaän

Doøng thöù:

Quyù coâ: 6. TRAÀN THÒ QUAÛNG xuaát giaù toäc Ñaëng

Thanh Nhì

Quyù Coâng: 7. TRAÀN COÂNG ÑAÛNG

maát ngaøy 26 thaùng 7 AÁt Meïo 1975

8. TRAÀN COÂNG THAÙNG

maát ngaøy 10 thaùng 10 aâm lòch.

9. TRAÀN TOÂ (Thaát loäc)

10. TRAÀN VOÂ DANH

11. TRAÀN THÒ THA (Thaát loäc)

12. TRAÀN THÒ SOÂ (Thaát loäc)

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[35]

Toå oâng : TRAÀN COÂNG HOAØNG (Hieäu)

Toå maãu : LEÂ THÒ LIEÂM

OÂng maát ngaøy muøng 6 thaùng 3 naêm Kyû maûo (1939)

Baø maát ngaøy 08 thaùng 5 naêm

Sanh haï

Quyù coâ: 1. TRAÀN THÒ CAÀN (thaát loäc)

2. TRAÀN THÒ CHI (thaát loäc)

Quyù coâng : 3. TRAÀN COÂNG HIEÄU (thaát loäc)

4. TRAÀN ÑÒNH (thaát loäc)

Quyù coâ: 5. TRAÀN THÒ KYØ

Quyù coâng : 6. TRAÀN ÑÌNH KHOÂI

7. TRAÀN VOÂ DANH

8. TRAÀN COÂNG THOÂI

Traàn Coâng Thoâi ñöôïc nhaø nöôùc taêng Huaân Chöông Khaùnh Chieán haïng 3, hy sinh 06/02/1970.

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[36]

Quyù coâng : TRAÀN HÔN

Quyù nöông : LEÂ THÒ EM

clip_image184

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN SEN

Quyù coâ: 2. TRAÀN THÒ NÔÛ

Quyù coâng: 3. TRAÀN BOÂNG

Quyù coâ: 4. TRAÀN THÒ HOÀNG

Quyù coâng: 5. TRAÀN HIEÀN ( maát)

6. TRAÀN ÑÖÙC

Quyù coâ: 7. TRAÀN THÒ BÖÔÛI

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[37]

Quyù coâng : TRAÀN COÂNG KHÖÔNG

Quyù nöông : NGUYEÃN THÒ KIEÄM

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG TIEÂN (Sinh 1935)

2. TRAÀN COÂNG MINH (Sinh 1938)

Quyù coâ: 3. TRAÀN THÒ DUY

Quyù coâng : 4. TRAÀN COÂNG BEÛN (thaàt loäc)

Traàn Coâng Tieân ñònh cö taïi Coàn Chaø, Laïc Ñaïo ,Phan Thieát

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[38]

Quyù coâng : TRAÀN COÂNG MUA (Nguyeãn Kheá)

Quyù nöông : NGUYEÃN THÒ COÙ

Sanh haï

Quyù coâ: 1. NGUYEÃN THÒ NGAØ (Sinh 1937)

2. NGUYEÃN THÒ BA LAN (Sinh 1940)

3. NGUYEÃN THÒ TÖ (Sinh 1942)

4. NGUYEÃN NGOÏC THANH LOAN (Sinh 945)

Quyù oâng : 5. NGUYEÃN VAÊN CÖ (Sinh 1947)

Quyù coâ: 6. NGUYEÃN THÒ NGOÏC LIEÅU (Sinh 1951)

Quyù oâng : 7. NGUYEÃN VAÊN CHÍN (Sinh 1952)

Quyù coâ: 8. NGUYEÃN THÒ CHIEÁN (Sinh 1954)

9. NGUYEÃN NGOÏC THUØY AÙNH (Sinh 1957)

10. NGUYEÃN NGOÏC THUYØ TRANG (S.1960)

Thôøi theá ñoåi thay oâng Traàn Coâng Mua ñaõ thay ñoåi teân mình thaønh Nguyeãn Kheá. Chaùu vaø con oâng baây giôø cuõng mang doøng hoï Nguyeãn ñaõ hai ñôøi,lieäu doøng maùu Traàn Coâng coù bò nhaït môø ñi vôùi chaùu con oâng sau naày vaø taäp gia phaû 10 ñôøi Traàn Coâng Toäc Thanh Chaâu nôi nhaø oâng coù hay khoâng!

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[39]

Quyù coâng : TRAÀN COÂNG NHÔN (Toàn)

Quyù nöông : TAÏ THÒ BOÂNG

OÂng sinh naêm kyû muøi 1919

Baø maát ngaøy 19 thaùng gieâng Bính tyù 1996

Sanh haï

Quyù oâng : 1. TRAÀN VAÊN THANH (Sinh 1945)

Quyù coâ: 2. TRAÀN THÒ LAÄP Ø (Sinh 1949)

Quyù oâng : 3. TRAÀN VAÊN CAÛNH (Sinh 1954)

Quyù coâ: 4. TRAÀN THÒ XUAÂN (Sinh 1956)

5. TRAÀN THÒ THUÏ (Sinh 1959)

Quyù oâng : 6. TRAÀN VAÊN SANG

Quyù coâ: 7. TRAÀN THÒ GIAØU

Quyù oâng : 3. TRAÀN VAÊN PHUÙ

Quyù coâ: 7. TRAÀN THÒ QUYÙ

8. TRAÀN THÒ UÙT

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[40]

Quyù coâng : TRAÀN ÑÌNH KHOÂI

Quyù nöông : NGUYEÃN THÒ CHÆ

Sanh haï

Quyù coâ: 1. TRAÀN THÒ NGAØ (Sinh 1967)

2. TRAÀN THÒ HOAØ (Sinh 1977)

Traàn Ñình Khoâi tham gia khaùng chieán, quaân haøm ñaïi uùy. Gia ñình ñònh cö taïi Traàn Höng Ñaïo, Phuù Thuyû, Phan Thieát.

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[41]

Quyù oâng : TRAÀN COÂNG HIEÄU (Sinh naêm 1947)

Quyù nöông :

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG HOÂ

clip_image185

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[42]

Quyù oâng : TRAÀN COÂNG THOÂI (Sinh 1947)

Quyù nöông : NGUYEÃN THÒ TRUYEÄN

clip_image186

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN AÙNH

2. TRAÀN TRINH

Quyù coâ 3. TRAÀN THÒ DAÂN

Gia ñình ôû Hoäi An, Quaûng Nam

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[43]

Quyù oâng : TRAÀN SEN

Quyù nöông : PHAN THÒ TÖÏ

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN NHAÄT MINH (1981)

2. TRAÀN NHAÄT HIEÁU ( 1983)

Gia ñình ôû Hoäi An, Quaûng Nam.

Traàn Nhaät Minh laø kieán truùc sö

Traàn Nhaät Hieáu laø kyõ sö

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 1 - NHAÙNH 2

clip_image067[44]

Quyù oâng : TRAÀN BOÂNG

Quyù nöông : HOÀ THÒ VUI

Sanh haï

1. TRAÀN HOÀ THIEÄN DIEÄP

2. TRAÀN HOÀ HOAØN LONG

Gia ñình ôû Phaïm Vaên Hai, quaän Binh Chaùnh, thaønh phoá Hoà Chí Minh.

clip_image187

QUAÛNG NAM TRIEÄU CÔ

TRAÀN COÂNG THUYÛ TOÅ

TRAÀN COÂNG MOÄ

Nguyeân Quaùn:

Xaõ Taân Thuaän, Huyeän Taân Hoùa, Phuû Taân An, Thaønh Thaêng Long

ÑEÄ NHÒ THEÁ TRAÀN COÂNG PHAÏP (陳 公 乏)

ÑEÄ TAM THEÁ TRAÀN COÂNG CHÖÕNG (陳 公 拯)

ÑEÄ TÖÙ THEÁ TRAÀN COÂNG LÔÏI (陳 公 利)

ÑEÄ NGUÕ THEÁ TRAÀN COÂNG THANH (陳 公 倩)

ÑEÄ LUÏC THEÁ TRAÀN COÂNG TOAÙN (陳 公 算)

ÑEÄ THAÁT THEÁ TRAÀN COÂNG PHAÄN (陳 公 分)

ÑEÄ BAÙTÕ THEÁ TRAÀN COÂNG TRAÏCH (陳 公 )

TRAÀN COÂNG DIEÄU (陳 公 曜)

clip_image188

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[47]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG PHAÄN (CHIEÂU)

陳 公 分

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ ÑÒCH

阮 氏 敵

clip_image190

Toå coâng Phaän laø ñôøi thöù 2 coù maët treân ñaát Vaân Quaät, oâng cöôùi baø hoï Nguyeãn laøng Taân Myõ, thoân Phöôùc Myõ xaõ Duy An, chi nhaùnh cuûa baø coù oâng Thaäp Phieân(ñôøi thöù 11), caùc oâng Caåm, oâng Höôøng hieän laø con chaùu theo lôùp ñôøi thöù 12 cuûa, xaõ Duy An, huyeän Duy Xuyeân. Moà maõ oâng baø ñöa veà an taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh laøng Vaân Quaät naêm 2005.

Sanh haï

Toå oâng : 1. TRAÀN COÂNG CHIEÂU

2. TRAÀN COÂNG GIAÛN

3. TRAÀN COÂNG TRÖÏC

4. TRAÀN COÂNG TOAØN

5. TRAÀN COÂNG TRAÏCH

6. TRAÀN COÂNG TRINH (oâng Dieäu)

Toå coâ: 7. TRAÀN THÒ AÂN

8. TRAÀN THÒ LIEÃU

9. TRAÀN THÒ THIEÄU

I0. TRAÀN THÒ BUÙT

* Baø Chieâu xuaát giaù veà toäc Leâ Chæ chi nhaùnh oâng Tröïc, oâng Truùc con chaùu cuûa baø hieän coøn laø: OÂng Hai Tröïc, oâng Caån laøng Vaân Quaät.

* Toå oâng Traïch quay veà laïi Thanh Chaâu, khoâng coøn ñaát phaûi xaây döïng nhaø gaàn Cöûa Ñaïi beân ñaàu caàu Phuùc Traïch nhaäp laïi chi phaùi 2

clip_image191

Nhaø thôø TRAÀN COÂNG taïi Caåm Chaâu, Hoäi An

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI I - CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[48]

Baù phuû toå coâng: TRAÀN COÂNG TRAÏCH (oâng Tuù Caån)

Toå maãu : LEÂ THÒ CHIEÁU (Kieàu)

Sanh haï

Toå oâng : 1. TRAÀN COÂNG CAÅN (oâng Xuyeân)

2. TRAÀN COÂNG YÙ

3. TRAÀN COÂNG LUAÂN

Toå coâ: 4. TRAÀN THÒ HAÄU (baø Loø )

5. TRAÀN THÒ THEÅ

6. TRAÀN THÒ VAÊN (baø Traû)

7. TRAÀN THÒ BÍCH

OÂng ñaäu tuù taøi, khoâng ñöôïc laøm quan veà queâ soáng ñôøi ñieàn vieân an haï. Daân baûn xöù laán löôùt do cöôøng haøo phong kieán; phaän laøm daân nguï cö,nhôø ñöôïc hoïc maø nhieàu ngöôøi neã maët, tuy nhieân khoâng khoûi nhöõng böùc xuùc. Töùc giaän khi moät haäu dueä cuûa moät doøng toäc coâng haàu aên treân ngoài tröôùc thieân haï phaûi cuùi ñaàu chòu söï khieán sai trong chöùc thuû boä laøng Vaân Quaät, oâng quyeát ñònh boû cô nghieäp – chaët cau, chaët tre keát beø xuoâi soâng caùi veà laïi queâ xöa. Moà maõ oâng baø em oâng laø oâng Dieäu ôû laïi troâng coi höông khoùi

tieáp ñeán ngaøy nay.Thanh Chaâu vaãn laø chieác noâi cho con

chaùu oâng tieáp noái.

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI 1 - CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[49]

Toå oâng baùù phuû: TRAÀN COÂNG CAÅN (oâng Xuyeân)

Toå maãu : NGUYEÂN THÒ MYÕ

clip_image193

Sanh haï

Toå coâ: 1. TRAÀN THÒ XUYEÂN

Toå oâng : 2. TRAÀN COÂNG TRAÙNH

3. TRAÀN COÂNG DAÄU

4. TRAÀN COÂNG TÎ

Toå coâ: 5. TRAÀN THÒ Voâ Danh

ÑÔØI THÖÙ X - PHAÙI I - CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[50]

Toå coâng baù phuû : TRAÀN OÂNG TRAÙNH (oâng Cöôøng)

Toå baù maãu : NGOÂ THÒ MAÏNH

clip_image194

Sanh haï

Toå coâ: 1. TRAÀN THÒ CÖÔØNG

ÑÔØI THÖÙ X – PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[51]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG DAÄU (oâng Thuû Löõ)

Toå maãu : PHAÏM THÒ NUOÂI

clip_image196

OÂng maát naêm 62 tuoåi, kî gioå oâng ngaøy 14 thaùng 11 aâm lòch

Baø ngöôøi Thanh Taây ,khi maát thoï 82 tuoåi, kî gioå baø ngaøy 16 thaùng gieâng.

Sanh haï

OÂng: 1. TRAÀN COÂNG LÖÕ

2. TRAÀN COÂNG XÖÕ (Thaát loäc)

3. TRAÀN COÂNG TUAÂN

4. TRAÀN COÂNG HOAØNG (THANH)

Baø 5. TRAÀN THÒ XUØ (KIM) Kî 19 -10

OÂng: 6. TRAÀN COÂNG XOAØN (Thaát loäc)

7. TRAÀN COÂNG XIN (Thaát loäc)

8. TRAÀN Voâ Danh

9. TRAÀN THÒ Voâ Danh

* OÂng laø thuû saéc laøng Thanh Ñoâng neân coù teân laø Thuû Löõ, sau moät thôøi gian ngaén gia ñình sa suùt oâng taïo döïng laïi nghieäp thöông laùi ghe baàu – Ghe cuûa oâng caäp beán Vuõng Taøu, Caùt Laùi, TP.HCM, baàu baïn thuûy thuû laø anh em trong doøng hoï sinh hoaït nhö moät thöông ñoaøn trong nhieàu naêm ñeán khi oâng maát.

Suoát ñoài oâng laø moät toäc vieân maãu möïc, toân kính toå tieân giuùp ñôû trong gia toäc nhieàu maët, ngoaøi xaõ hoäi raát tin yeâu.

Baø Traàn Thò Xuø (töùc baø Kim) con gaùi thöù 5 vaø cuõng laø aùi nöõ duy nhaát cuûa oâng Thuû Löõ, Baø xuaát giaù veà laøm daâu toäc Phaïm Laøng Thanh Nam – Sanh ñöôïc moät gaùi vaø moät trai – Con trai laø oâng Phaïm Nhaát, hieän ñònh cö taïi phöôøng Ñöùc Thaéng, thò xaõ Phan Thieát sanh haï con caùi ôû ñoù oâng Phaïm Nhaát ñoàng caáp ñôøi thöù XII.

ÑÔØI THÖÙ X – PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[52]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG TÎ

Toå maãu Chaùnh Thaát NGUYEÃN THÒ NGHÓA

Thöù Thaát HAØ THÒ MEÏO

Sanh haï

OÂng: 1. TRAÀN COÂNG DAÄT (con baø Meïo)

Baø Nghóa ngöôøi Thanh Taây, baø Meïo ngöôøi Qui Nhôn.

ÑÔØI THÖÙ XI – PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[53]

Toå coâng baù phuû : TRAÀN COÂNG LÖÕ

Toå baù maãu : PHAÏM THÒ CAM

clip_image197

Kî gioå oâng ngaøy 15 thaùng 6 aâm lòch.

Sanh haï

OÂng: 1. TRAÀN COÂNG DIEÁU (1926)

2. TRAÀN THÒ CHAÙC

3. TRAÀN THÒ NHÖÔÕNG

OÂng maát sôùm chæ môùi ôû tuoåi 25, baø laø ngöôøi toäc Phaïm taïi Haø Lam,Thaêng Bình ,Quaûng Nam.

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[54]

Troïng phuû : TRAÀN TUAÂN (oâng DAÙCH)

Baù maãu : PHAÏM THÒ MAÕI (töï Moïi)

clip_image198
clip_image198[1]

OÂâng sanh ngaøy 07 thaùng 1 naêm Maäu Thaân (1908) oâng maát ngaøy 24 thaùng 06 naêm Canh Thaân (1980) thoï 72 tuoåi.

Sanh haï

OÂng: 1. TRAÀN COÂNG TUAÁN (Thaát loäc luùc 4 tuoåi)

2. TRAÀN COÂNG TUÙ (Sinh Giaùp Tuaát 1934)

3. TRAÀN COÂNG ÑOÁNG (cheát naêm 1998)

4. TRAÀN COÂNG AÁT (Thaát loäc luùc 2 tuoåi)

5. TRAÀN COÂNG VOÂ DANH

6. TRAÀN THÒ ÑAÏM (1939)

7. TRAÀN THÒ BEÂ (1941)

OÂng Daùch thôû sinh thôøi raát hieàn hoaø, thöông yeâu con chaùu. Trong doøng toäc thöôøng tôùi lui thaêm hoûi nhaát laø doøng toäc Traàn Coâng Vaân Quaät raát thöông meán oâng, luoân xem oâng laø ngöôøi chaùu hieáu thaûo, nguôøi anh ñaùng kính. Oâng khoâng phaân bieät ngheøo giaøu sang heøn. OÂng theo taân hoïc, laø nguôøi tai maét ôû Thanh Ñoâng, Caåm Chaâu

quaän Hieáu Nhôn tröôùc ngaøy giaûi phoùng 1975 oâng laø Uûy vieân Hoäi ñoàng tænh Quaûng Nam luùc ra tranh cuû vôùi daáu hieäu caùi quaït naêm 1966. Tuoåi giaø oâng veà nghæ döôõng dìu daét caùc con tröôûng thaønh, coù Traàn Coâng Ñoáng laø thaày giaùo daïy taïi tröôøng Traàn Quyù Caùp Hoäi An.

Coâ Beâ con gaùi oâng xuaát giaù veà toäc................,.............

Coâ Ñaïm con gaùi oâng xuaát giaù veà toäc................,...................

-

clip_image200

Caàu Phuùc Traïch – Hoääi an

ÑÔØI THÖÙ XI - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[55]

Troïng phuû : TRAÀN HOAØNG (oâng THANH)

Troïng maãu :

Chaùnh theâ LUÔNG THÒ NHU

Thöù thaát VOÕ THÒ LIEÂN

clip_image201 clip_image201[1] clip_image201[2]

Baø Lieân OÂng Hoaøng Baø Nhu

Sinh naêm S.Naêm 1922 S.Naêm

Maát naêm: Maát naêm: Maát naêm: 1996

Sanh haï

Doøng chaùnh: Coâ 1. TRAÀN THÒ BEÀN

Coâ 2. TRAÀN THÒ GIAO

OÂng 3. TRAÀN COÂNG HUØNG

Doøng thöù: OÂng 4. TRAÀN COÂNG DUÕNG.

OÂng 5. TRAÀN COÂNG LIEÂM

Coâ 6. TRAÀN THÒ HÖÔNG

Coâ 7. TRAÀN THÒ CHAÂU

OÂng 8. TRAÀN ÑÖÙC MINH

OÂng Hoaøng thôøi khaùng chieán choáng phaùp oâng tham gia khaùng chieán taïi lieân khu V khu vöïc phía Nam, sau ngaøy kyù hieäp ñònh Geneøve (1954) oâng ñöôïc toå chöùc Vieät Minh cöû ñi laøm uûy vieân trong ban kieåm soaùt ñình chieán. OÂng bò chính quyeàn Mieàn Nam baét coùc giam taïi nhaø lao Hueá, khoâng coøn ai can thieäp ñoøi hoûi thaû oâng, oâng Daùch laø anh ruoät tìm ra baûo laõnh oâng veà vaø oâng soáng taïi Saøi Goøn.

Baø Nhu vôï oâng ñöa caùc con taäp keát ra ngoaøi Baéc trong chuyeán ñi taäp keát naêm 1954, sau 1975 baø ñöa caùc con veà laïi Ñaø Naüng sinh soáng. Con trai laø Traàn Coâng Huøng laøm giaùm ñoác cty xuaát nhaäp khaåu (thuoäc boä ngoaïi thöông?) Coâ Beàn con gaùi oâng xuaát giaù veà toäc............

Khi ôû Saøi Goøn oâng Hoaøng cöôùi baø Lieân laøm thöù thaát. cö nguï taïi ñöôøng Traàn Quang Dieäu Quaän 3 Tp, HCM laøm ngheà chuïp aûnh sinh theâm 3 trai 2 gaùi.

Con caùi oâng ôû Saøi Goøn ít khi veà queâ neân anh em trong doøng toäc ít bieát veà thaân theá.

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[56]

oâng: TRAÀN COÂNG DAÄT

Baø: THÒ TUØ

Sanh haï

Coâ: 1. TRAÀN THÒ NHÌ

2. TRAÀN THÒ TAM

3. TRAÀN THÒ BEÙ

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[57]

oâng: TRAÀN COÂNG DIEÁU

Baø: NGUYEÃN THÒ HOØA

clip_image201[3] clip_image201[4]

OÂng Baø

Sinh naêm 1926 S.Naêm

Sanh haï

1. TRAÀN THÒ MYÕ PHÖÔNG

2. TRAÀN THÒ BAÏCH LAN

3. TRAÀN THÒ NGOÏC ANH

4. TRAÀN COÂNG MINH

5. TRAÀN THÒ VAÂN ANH

6. TRAÀN THÒ HOAØNG YEÁN

7. TRAÀN TRUNG CHAÙNH

OÂng Dieáu phuï thaân maát sôùm, ôû Thanh Ñoâng, luùc thieáu thôøi ñi hoïc phaûi loäi nöôùc qua soâng, qua beán loäi nguy hieåm, oâng ñöôïc meï gôûi veà queâ ngoaïi ôû cuøng caäu ruoät taïi thò traán Haø Lam huyeän Thaêng Bình tieáp tuïc hoïc haønh ñaäu primeøre. OÂng tham gia laøm ñieäp baùo cho chính quyeàn Vieät Minh, hoaït ñoäng ôû Tourant (Ñaø Naüng). Hieäp ñònh Geneøve kyù keát, khoâng taäp keát ra Baéc ôû laïi Mieàn Nam laøm cho Bæ

taïi Saøi Goøn. OÂng ôû vôùi ngoaïi, tröôûng thaønh cuôùi baø Hoaø laø ngöôøi toäc Nguyeãn coù thaân theá cuûa toäc hoï lôùn taïi Haø Lam. Hieän gia ñình ôø taïi soá 575/42 chung cö Nguyeãn Thieän Thuaät, Ñieän Bieân Phuû quaän 3.

Con caùi cuûa oâng trai gaùi ñeàu raát thaønh ñaït vaø coù khoa baûng

- Myõ Phöông xuaát giaù veà toäc Ngoâ, choàng laø ngoâ Vaên Baøng ôû Hoäi An. Myõ Phöông laø baùc syõ beänh vieän maét Tp, HCM.

- Baïch Lan kyõ sö xaây döïng, coù moät con gaùi doøng hoï Nguyeãn ôû Quaùn Goø, Tam kyø, Quaûng nam.Hieän ñònh cö ôû Myõ.

- Ngoïc Anh.

- Vaân Anh xuaát giaù veà toäc Nguyeãn ôû Long An, choàng laø Nguyeãn Höõu Danh, ñònh cö taïi Myõ

- Hoaøng Yeán xuaát giaù veà toäc Phaïm ôû Quaûng Nam choàng laø Phaïm Vaên Bình gia ñình ñònh cö taïi Myõ.

- Con trai xem ñôøi thöù 13

- Baø Hoaø, vôï oâng Dieáu laø ngöôøi ñaøn baø chia seõ vôùi ñôøi oâng treân böôùc ñöôøng nhieàu thaêng traàm, nhöõng khi cô cöïc nhaát laø sau 1975 baø laø ngöôøi ñaõ chòu ñöïng vaø kheùo leùo lo lieäu ñeå caùc con tieáp tuïc hoïc haønh thaønh taøi. Baø ñaõ laø ñieåm töïa cho oâng ñeå oâng vieát laùch, laøm dòch giaõ trong luùc tuoåi giaø.

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[58]

oâng: TRAÀN COÂNG TUÙ (1934)

Baø: ÑAËNG THÒ TAÈM

Sanh haï

1. TRAÀN THÒ NGUYEÂN

2. TRAÀN MINH TRIEÁT

3. TRAÀN COÂNG OAI

4. TRAÀN THÒ THUÙY

5. TRAÀN MINH TOAØN

6. TRAÀN MINH TUAÁN

7. TRAÀN THÒ MINH THY

8. TRAÀN THÒ MINH TRINH

9. TRAÀN THÒ MINH THÔ

OÂng Traàn Coâng Tuù laø con thöù nhöng laø tröôûng nam cuûa oâng Daùch. Sau ngaøy oâng Traàn Coâng Ñoâng bò caên beänh quaùi aùc xieâu veïo coät soáng phaûi mang treân ngöôøi moät giaù ñôõ ôûnhaø daïy hoïc, söùc yeáu daàn qua ñôøi naêm 1998. OÂngTuù trôû thaønh ngöôøi gaùnh vaùc vieäc toäc hoï ôû nhaùnh ñaàu oâng Tuù Caån beân caïnh caùc con trai vaø chaùu trai cuûa oâng.

Doøng hoï raát ít ngöôøi nhöng cuõng ñaõ xaây döïng ñöôïc ngoâi töø ñöôøng ñeå phuïng thôø oâng baø sau nhieàu naêm höông taøn khoùi laïnh. Haøng naêm teá thu vaøo ngaøy 12 thaùng 09 vaø chaïp maõ ngaøy 25 thaùng 11 aâm lòch oâng thöôøng ñöa anh em ruoät, em reå vaø con veà tham döï cuùng teá ôû Vaân Quaät, oâng chòu traùch nhieän teá xuaân ngaøy 16 thaùng gieâng.

Thaân sinh cuûa baø Daùch khoâng coøn ai lo phaàn höông hoûa neân oâng Traàn Coâng Tuù nghinh thænh höông aùn ngoaïi veà phuïng thôø. Noäi laø gioáng, ngoaïi laø choå döôõng sinh khoâng ngoaïi laáy ñaâu cho doøng noäi tröôøng toàn, bôøi vaäy vieäc laøm cuûa oâng Tuù vaø con chaùu laø caùi göông toát ñeå laïi cho mai sau.

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[59]

oâng: TRAÀN COÂNG ÑOÁNG (ÑOÂNG)

(1948 – 1998)

Baø: NGUYEÃN THÒ HAÏNH

sanh haï

1. TRAÀN THÒ HAÏNH ÑOÂNG sanh naêm 1974

2. TRAÀN COÂNG NGUYEÂN sanh naêm 1976

3. TRAÀN COÂNG VIEÂN sanh naêm 1981

OÂng Ñoâng hoïc gioûi, toát nghieäp ÑHSP daïy taïi tröôøng Traàn Quyù Caùp Hoäi An, moân toaùn. Gia ñình sinh soáng taïi neàn cuû nhaø oâng Daùch beân caàu Phuùc Traïch, Cöûa Ñaïi, Hoäi An. Vôï oâng baø Nguyeãn Thò Haïnh sanh naêm 1956, cuõng laø giaùo vieân, ngöôøi mieàn Taây goác doøng hoï Nguyeãn Phöôùc taïi Hueá. Sau nhieàu naêm bò chaán thöông coät soáng, ñi laïi khoù khaên, treân xe laên oâng daïy cho nhieàu hoïc sinh taïi nhaø ñeå sinh soáng vaø qua ñoøi naêm 1998. Gioã ngaøy muøng 01 thaùng 5 aâm lòch.

Con gaùi vaø reã cuûa oâng hieän laø Giaùm Ñoác chuû nhaân beänh vieän tim Thaùi Bình Döông Hoäi An.

clip_image203

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[60]

oâng: TRAÀN COÂNG HUØNG

Baø:

clip_image204
clip_image201[5]

Sinh naêm S.Naêm

(Con trai vaø con daâu cuûa oâng Hoaøng vaø Baø nhu)

Sanh haï

1.

2.

OÂâng theo meï taäp keát ra Baéc, naêm 1975 veà laïi queâ. OÂng ñaõ ñònh cö taïi Ñaø Naüng

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[61]

OÂâng: TRAÀN COÂNG DUÕNG

Baø:

clip_image205
clip_image201[6]

Sinh naêm S.Naêm

Sanh haï

1.

2.

OÂng Traàn Coâng Duõng soáng vôùi meï taïi Tp, HCM

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[62]

OÂâng: TRAÀN COÂNG MINH

Baø: LEÂ THÒ THU HÖÔNG

clip_image201[7]
clip_image201[8]

Sinh naêm Sanh Naêm

Traàn Coâng Minh laø kyõ sö hoaù ngaønh thöïc phaåm, hieän ñang laøm vieäc taïi coâng ty Cocacola Vieät Nam taïi TP, HCM. Vôï laø Leâ Thò Thu Höông laø ñoàng nghieäp queâ ôû Quaûng Ngaõi (Con vaø daâu cuûa oâng Traàn Coâng Dieáu)

Sanh haï

1. TRAÀN LEÂ MINH QUANG

2.

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[63]

OÂng: TRAÀN TRUNG CHAÙNH

Baø: NGUYEÃN THÒ MINH HIEÀN

clip_image201[9] clip_image201[10]

Sinh naêm S.Naêm

Traàn Trung Chaùnh toát nghieäp ñaïi hoïc keá toaùn – Kieåm toaùn quoác teá vôï laø ñoàng nghieäp – Coâng taùc taïi coâng ty kieåm toaùn quoác teá UÙc, ñöôïcs ñieàu veà laøm vieäc vaø ñònh cö taïi UÙc.(Con vaø daâu cuûa oâng Traàn Coâng Dieáu).

Sanh haï

1.

2.

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[64]

OÂâââng: TRAÀN MINH TRIEÁT

Baø;

clip_image206 clip_image207

Sinh naêm S.Naêm

clip_image209

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[65]

OÂng TRAÀN COÂNG NGUYEÂN (1976)

Baø NGUYEÃN THÒ THUÙY ANH (1977)

Sanh caùc con:

1. TRAÀN NGUYEÃN NGUYEÂN KHANH (2004)

2. TRAÀN COÂNG ANH KHOA (2008)

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I – CHI 2 - THANH ÑOÂNG

clip_image054[66]

OÂng TRAÀN COÂNG VIEÂN (1981)

Baø

Sanh caùc con:

clip_image210

GIA PHAÛ TRAÀN COÂNG VAÂN QUAÄT

clip_image054[67]

Toå oâng Traàn Coâng Phaïp sinh ra toå oâng Traàn Coâng Chöõng laø phaùi I cuûa toäc Traàn Coâng laøng Thanh Chaâu.

Ngaøi Chöõng sinh ra chín ngöôøi con, goàm coù naêm trai vaø boán gaùi, oâng thöù nhaát chæ sinh ñöôïc hai toå coâ neân khoâng coù chi phaùi keá tuïc. OÂng Traàn Coâng Lôïi laø con thöù ba sanh haï haäu dueä chi phaùi hai. Con Ngaøi Lôïi laø caùc toå oâng: Traàn Coâng Thanh vaø Traàn Coâng Chaâu. Toå oâng Chaâu trong gia phaû khoâng ghi gì theâm chæ coù toå oâng Thanh sanh ra oâng Traàn Coâng Toaùn.

OÂng Traàn Coâng Phaän veà laøng Vaân Quaät laäp nghieäp cuøng cha meï laø toå oâng Traàn Coâng Toaùn vaø toå maãu Voõ Thò Mính.

TRAÀN COÂNG TOÄC VAÂN QUAÄT ñöôïc sinh ra töø ñaây vaø keá theá ñeán nay ñang laø ñôøi thöù XIV keå töø toå coâng Traàn Coâng laøng Thanh Chaâu, tænh Quaûng Nam.

clip_image212

Laøng Vaân Quaät hoài sinh

clip_image214

Baûn phieân aâm Gia phaû Haùn Noâm phaùi II laøng Vaân Quaät (1952)

TRAÀN COÂNG TOÄC ÑEÄ NHÒ PHAÙI GIA PHAÛ

(Trang 1) Nhaâm Thìn nieân Trung Thu tieát

Traàn Coâng Toäc ñeä nhò phaùi gia phoå

Töï toân: Traàn Coâng Phieân thöøa tuyeån tính tu

Coå Y Phuïng Kyø Nguyeãn Ñaïi Queá döõ thuû quaùn ñaèng.

Dòch:

Tieát Trung Thu naêm Nhaâm Thìn (1952) Gia phaû cuûa phaùi nhì toäc Traàn Coâng.

Chaùu thôø töï oâng Traàn Coâng Phieân ñaïi dieän lo chænh söûa cuøng vôùi oâng Nguyeãn Ñaïi Queá laø thaày thuoác coå truyeàn coù hieäu Phuïng Kyø.

(Trang 2 ) Quaûng Nam Tænh, Ñieän Baøn phuû, Hoøa Vang huyeän, Thanh Chaâu xaõ, Ñoâng Giaùp.

Thieân cö : Duy Xuyeân phuû, Maäu Hoøa Trung toång, Vaân Khoát xaõ, Thöôïng Bình aáp.

Traàn Coâng Toäc Ñeä Nhò Phaùi.

Boån phaùi hoäi teà caån thieát kieát nhöït dó tu nhöùt phaùi chi gia phaû giaû daõ.Thieát nieäm boån phaùi truy tö:

Moäc chi höõu boån, thuyû chi höõu nguyeân. Nhôn maït baát do hoà toâng toå, huoáng ngaõ phaùi töï.

Tieân Toå khai thaùc dó lai,

Boån Thanh Thuyû Nhi Quaùn Truù Vaân Phong

Ñoái Chaâu Giang Nhi Kieát Cö Khoát Ñòa

Nguyeân lai nhöùt boån nhôn boài nghóa troïng giaû. Thaâm chi phaùt löôõng ñieàu. Vuõ nhuaän huaân trim thaâm haäu.

Dòch: xoùm Ñoâng Giaùp, xaõ Thanh Chaâu, huyeän Hoøa Vang, phuû Ñieän Baøn, Tænh Quaûng Nam ,

Chuyeån nôi ôû ñeán: xoùm Thöôïng Bình, laøng Vaân Khoát, toång Maäu Hoøa Trung, phuû Duy Xuyeân.

Phaùi Nhì Toäc Traàn Coâng cuøng hoïp laïi choïn ngaøy toát ñeå theâm vaø söûa Gia Phaû cuûa moät phaùi cho ñaày ñuû.Caû phaùi nghó raèng :

Caây coù coäi, nöôùc coù nguoàn. Ngöôøi khoâng ai khoâng coù toå toâng, huoáng chi ôû phaùi ta. Toå Tieân ñaõ khai môû ñeå laïi.

Nguoàn nöôùc trong laø nhôø maây treân ñænh nuùi, ñöôïc doøng soâng ngoïc bôûi ñöôïc keát lieàn vôùi ñaát toát töôi. Hai caâu ñoái coøn coù nghóa: Thanh Chaâu laø laøng cuû, Vaân Khoát (Vaân Quaät) laø nôi chuyeån ñeán, Thanh chaâu coù coát caùch coâng haàu vi nhö maây treân ñænh nuùi vaø Khoát ñòa coù nghóa laø Vaân Khoát maø cuõng coù nghóa laø nôi kín ñaùo che cho ta laùnh cö veà ñoù. Töø xöa nay vun boài nghóa naëng, caønh giaø nhaûy sinh ra caønh non,möa ñaõ thaám öôùt thaâm saâu.

(Trang 3 ) Minh Ñöùc kyø lai Vieãn hyû, Töû toân chung taát laïi chi nhöùt vi thieân noäi phaùi. Cao Taèng Toå Khaûo sanh haï lieät Traàn vu haäu.

Dòch: Ñöùc saùng laâu daøi ñeå maõi veà sau cho con chaùu ñöôïc bieát troïn veïn rieâng trong moät phaùi. OÂng Cao Taèng sanh ra doøng hoï Traàn taát caû noái tieáp veà sau.

(Trang 4 ) Thæ Toå Khaûo Traàn Coâng huyù Phaïp (*)

Boån toäc laäp mieáu moä thaïch bi taïi Thanh chaâu xaõ, Ñoâng Giaùp, Traø Quaân aáp. Boån toäc ñeä nhaát phaùi ñeä nhò phaùi ñoàng laäp thaïch. Bi minh noäi tuyeân:

Ñaïi Nam Ñieän Dieân Song Thanh, Thæ toå khaûo Hieäu Thuïc Tuùc, Dónh Xuyeân quaän Traàn Quyù Coâng, Chi giai thaønh.

Dòch: Thæ Toå Traàn Coâng, huyù Phaïp, boån toäc laäp mieáu moä bia ñaù taïi Thanh Chaâu, Ñoâng Giaùp aáp Traø Quaân. Phaùi nhöùt vaø phaùi nhì cuøng döïng bia, treân bia chaïm khaéc noäi dung: Teân nöôùc Ñaïi Nam, Ñòa danh huyeän Ñieän Baøn, toång Thanh Chaâu, laøng thanh Chaâu.

Hieäu cuûa toå laø Thuïc Tuùc, Dónh Xuyeân quaän laø hieäu cuûa toäc Traàn, Traàn Quyù Coâng laø oâng hoï Traàn

Ñaõ ñöôïc ñeïp ñeû thaønh quaùch.

. . . . . .

(*) Hieän nay tìm thaáy moä Thuyû Toå laø ngaøi Traàn Quyù Coâng do Nam laø Traàn Coâng Phaïp laäp thaïch (töùùc con trai laø oâng Phaïp xaây moä).

QUAÛNG NAM TRIEÄU CÔ

TRAÀN COÂNG THUYÛ TOÅ

TRAÀN COÂNG MOÄ

Nguyeân Quaùn:

Xaõ Taân Thuaän , Huyeän Taân An, Phuû Taân Hoùa, Thaønh Thaêng Long

ÑEÄ NHÒ THEÁ TRAÀN COÂNG PHAÏP (陳 公 乏)

ÑEÄ TAM THEÁ TRAÀN COÂNG CHÖÕNG (陳 公 拯)

ÑEÄ TÖÙ THEÁ TRAÀN COÂNG LÔÏI (陳 公 利)

ÑEÄ NGUÕ THEÁ TRAÀN COÂNG THANH (陳 公 倩)

ÑEÄ LUÏC THEÁ TRAÀN COÂNG TOAÙN (陳 公 算)

ÑEÄ THAÁT THEÁ TRAÀN COÂNG PHAÄN (陳 公 分)

ÑEÄ BAÙT THEÁ TRAÀN COÂNG TRAÏCH (陳 公 )

TRAÀN COÂNG DIEÄU (陳 公 曜)

clip_image215

ÑÔØI VI - PHAÙI I - CHI 2 - TRAÀN COÂNG - VAÂN QUAÄT

clip_image216

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG TOAÙN (oâng HUYEÂN)

Toå maãu : VOÕ THÒ MÍNH

clip_image217

Moä oâng baø caûi taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh laøng Vaân Quaät, xaõ Duy Thaønh, huyeän Duy Xuyeân, tænh Quaûng Nam.

Kî oâng ngaøy:17 thaùng 11

Kî baø ngaøy muøng 1 thaùng 2

Sanh haï

Toå coâ quyù nöông: 1. TRAÀN THÒ HUYEÂN (baø Tuyeân)

2. TRAÀN THÒ DUYEÂN (baø Dieân)

Toå oâng baù phuû: 3. TRAÀN COÂNG PHAÄN

Toå coâ quyù nöông: 4. TRAÀN THÒ THAÄN

Toå oâng baù phuû: 5. TRAÀN COÂNG THUAÄN

Toå coâ quyù nöông: 6. TRAÀN THÒ AN

ÑÔØI VII - PHAÙI II - CHI 2 - TRAÀN COÂNG - VAÂN QUAÄT

clip_image054[68]

Toå oâng baù phuû: TRAÀN COÂNG PHAÄN (oâng Chieâu)

Toå maãu: NGUYEÃN THÒ ÑÒCH

clip_image219

Moä oâng baø caûi taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh laøng Vaân Quaät, xaõ Duy Thaønh, huyeän Duy Xuyeân, tænh Quaûng Nam. Xaây moä vaø döïng bia naêm 2005 theo daïng song moä. Kî oâng ngaøy: 12 thaùng 9, choïn ngaøy naøy laøm ngaøy teá thu. Kî baø ngaøy: 16 thaùng gieâng, choïn ngaøy naøy laøm ngaøy teá xuaân.

Sanh haï

Toå oâng : 1. TRAÀN COÂNG CHIEÂU

2. TRAÀN COÂNG GIAÛN

3. TRAÀN COÂNG TRÖÏC

4. TRAÀN COÂNG TOAØN Toå coâ: 5. TRAÀN THÒ AÂN (baø Thoâng Lan)

6. TRAÀN COÂNG TRAÏCH (oâng Tuù Caån)

7. TRAÀN COÂNG TRINH (oâng Dieäu)

8. TRAÀN THÒ LIEÃU

9. TRAÀN THÒ THIEÄU

I0. TRAÀN THÒ BUÙT

Toå maãu laø ngöôøi hoï Nguyeãn laøng cuõ Taân Myõ, nay laø Phöôùc Myõ ,xaõ Duy An,huyeän Duy Xuyeân.con chaùu tröïc heä cuûa baø hieän nay laø con chaùu oâng Thaäp Phieân;nhö: oâng Höôøng, oâng Caåm, oâng Hoøa laø cuøng ñôøi thöù XII vai anh. Thænh thoaûng toäc Traàn Coâng Vaân Quaät coù veà döï leã Hoï maõ taïi toäc Nguyeãn Phöôùc Myõ.

Toå oâng Traàn Coâng Traïch veà laïi laøng cuõ Thanh Chaâu nhaäp laïi vôùi Traàn Coâng toäc.

Baø AÂn (töùc baø Thoâng Lan) xuaát giaù veà laøm daâu toäc Leâ Chæ. Chi phaùi oâng Truùc, oâng Huyønh, oâng Truaät hieän nay coøn con chaùu laø oâng Caån, oâng Chín Huyønh, oâng Hai Tröïc ngang vôùi ñôøi thöù XII cuûa gia toäc.

ÑÔØI VIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT.

clip_image220

Toå coâng Troïng Phuû: TRAÀN COÂNG DIEÄU (oâng Töôøng)

Teân Töï laø TRINH

Toå maãu: LEÂ THÒ HÔÏI

clip_image222

Moä oâng baø qui taäp caûi taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh laøng Vaân Quaät. Kî oâng ngaøy muøng 6 thaùng gieâng haèng naêm hieän Traàn Vaên Boán (ñôøi thöù XIII) phuïng töï.

Kî baø ngaøy 27 thaùng 10 haèng naêm, Traàn Coâng Thoaûng (ñôøi thöù XII) teá töï.

Sinh haï

Toå oâng 1. TRAÀN COÂNG TÖÔØNG (oâng Tö)

2. TRAÀN COÂNG NGOÂN (OÂng Thöøa)

Toå coâ 3. TRAÀN THÒ LOAN (Baø Döông)

4. TRAÀN THÒ HIEÀN

5. TRAÀN THÒ NGÖÕ

6. TRAÀN THÒ ÑIEÄT (baø Dieân, Xuaân Phuù)

7. TRAÀN THÒ HIEÁU (B.Chaïy, Long Xuyeân)

8. TRAÀN THÒ THUÙC

9. TRAÀN THÒ HÖÕU

10. TRAÀN THÒ TOÁNG

11. TRAÀN COÂNG ÑAÏT (OÂng Taïo)

12. TRAÀN THÒ VOÂ DANH (5 baø)

OÂng Töôøng laø con tröôûng cuûa oâng Dieäu vaø laáy teân con ñeå goïi oâng laø oâng Töôøng theo taäp tuïc ñòa phöông.

Baø Döông xuaát giaù laáy choàng ngöôøi hoïï Leâ Vaên, goác toäc naøy ôû Goø Caâu, xaõ Duy Nghóa töùc Duy Haûi, huyeän Duy Xuyeân, tænh Quaûng Nam. OÂng Döông ngöôøi raát caàn maãn, hieàn haäu, laùnh cö taïi laøng Vaân Quaät vaø oâng baø Traàn Coâng ñaát ñai nhieàu, oâng ôû laïi phuï giuùp. Sau ñoù thaáy oâng Döông laø ngöôøi toát, ñuû nghò löïc vaø thoâng minh neân chaáp nhaän

cho oâng laøm reå trong nhaø. OÂng ñònh cö taïi Vaân Quaät sinh ra moät nhaùnh toäc “Leâ Vaên” soáng xuùm xít taïi Phöôùc Myõ, Duy An vaø Thöôïng Bình, Duy Thaønh, cuøng doøng toäc Traàn. Baø sanh ra oâng Quî, oâng 4 Tröông chaùu laø oângHieàn, Kieân, Thaùi, Phuï ñôøi XII, chaùu chaéc laø 2 Hieàn, Ta, Môùi cuøng ñôøi XIV cuûa toäc Traàn.

Oâng Gia: sanh ra oâng Taëng, oâng Tröïc, oâng Cam, baø Phuùc cuøng ñôøi XI cuûa toäc Traàn.

OÂng Nho: sanh ra oâng Phoù, baø A(XI)Ù, chaùu hieän nay laø Höông ñôøi thöù XII.

OÂng Truyeän: sanh ra oâng Haïnh, oâng Vui, oâng Baèng(XI), chaùu laø Cöông, Sôn ñôøi thöù XII ñoái vôùi toäc Traàn.

OÂng Löï: sanh ra oâng Nhò – coù con laø oâng Laøo, Taân chaùu laø Thaønh ñôøi thöù XIII.

Baø Chaïy: xuaát giaù veà Toäc Traàn, laøng Long Xuyeân, xaõ Duy An, huyeän Duy Xuyeân. Con chaùu baø löu laïc nhieàu nôi khoâng lieân laïc ñöôïc.

Baø Dieân: xuaát giaù veà toäc Nguyeãn laøng Xuaân Phuù, con chaùu baø haèng naêm ngaøy 25 thaùng 11 chaïp maõ hieäp kî ñieàu coù veà tham döï.

Toå maãu Leâ Thò Hôïi laø ngöôøi toäc LEÂ CHÆ laøng Vaân Quaät, chi phaùi oâng Höông Dieäm – oâng Kieäu chaùu laø oâng Naêng, oâng Phuùc, oâng Kieân (ñôøi XI), Leâ Chæ Baûy,Leâ Chæ Naêm,Leâ Chæ Tònh thuoäc lôùp ñôøi XII so vôùi toäc Traàn Coâng.

ÑÔØI IX - PHAÙI I - CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH I

clip_image223

Toå oâng Baù phuû: TRAÀN COÂNG TÖÔØNG (oâng Tö)

Teân Töï laø HOAØ

Toå maãu: PHAÏM THÒ THUAÀN

clip_image225

Moä oâng tröôùc ñaây raát lôùn ñaép baèng ñaát cao gaàn 2m roäng ñöôøng kính 7m. Khi qui hoaïch môûû ñöôøng ñaõ dôøi oâng veà choân treân ñaàu maõ oâng Troïng ,ñaàu baøu Vaân Quaät, chöa truøng tu bia moä ñöôïc. Kî oâng nhaèm ngaøyø raèm thaùng Chaïp haèng naêm.

Kî baø ngaøy muøng 3 thaùng 11.

Sanh haï:

Toå coâ: 1. TRAÀN THÒ TÖ (BaØ Ñoân)

2. TRAÀN THÒ LÖÏ (BaØ Cöûu)

3. TRAÀN THÒ ÑUÙM (BaØ Xaùng)

Toå oâng 4. TRAÀN COÂNG ÑIEÁU (OÂngTöï)

5. TRAÀN COÂNG PHIEÂN (OÂng Thuû Thieàu)

6. TRAÀN COÂNG ÑAÏM (OÂng Kyù)

Toå coâ 7. TRAÀN THÒ TÖÔÛNG

8. TRAÀN THÒ KEÁ

9. TRAÀN THÒ THÌN

10. TRAÀN THÒ MUØI

11. TRAÀN THÒ TYÙ

12. TRAÀN THÒ ÑAËT (Baø Haøn)

13. TRAÀN THÒ UÙT (Baø Sa)

clip_image227

Toå maãu toäc Phaïm ôû laøng Phuù Trang nay laø thoân 10 xaõ Queá Xuaân, huyeän Queá Sôn. Toå ngoaïi khoâng coù con trai neân sau oâng Thuû Thieàu veà mua ñaát ñaët töï cho oâng baø giao cho gia ñình oâng Huông Khöông teá töï. Phía baø coøn coù caùc oâng coù tieáng taêm nhö oâng Chaùnh Hoùa, oâng xaõ Ñòch, oâng Cöûu Töông, oâng xaõ Thaêng.

Tröôùc ñaây, con chaùu coù ñaïi dieän veà döï toå ngoaïi ôû Phuù

Trang, khi vaøo Hôïp taùc xaõ, gia ñình chæ kî gioã ñôn giaûn con chaùu khoâng veà döï thöôøng xuyeân.

Baø Ñoân xuaàt giaù laáy choàng veà toäc Leâ Taán, choàng baø laø lyù tröôûng Ñoân. Thôøi kyø choáng Phaùp daân tình thöôøng hay bò boïn quan Taây ôû ñoàn Baø Reùn xuoáng luøng baét ñem veà laøm taïp dòch, coù keû bò nghi ngô,ø bò tra taán giam caàm. Laáy uy tín laø lyù tröôûng oâng thöôøng lui tôùi ñeå xin cho daân nhöng chính quyeàn Vieät Minh nghi ngaïi söï quan heä laâu daøi seõ coù haïi cho ta neân baét oâng vaø maát tích. Con chaùu oâng baø:

OÂng Phong: sinh ra oâng Leâ taán Phong (Chính) –Leâ Taán Höng(ñaïi taù tænh ñoäi Baûo Loäc,Laâm Ñoàng),Thò Thaïi,Thò Boøng.Baø Trôï: sanh oâng Leâ Trung Trôï, Leâ Trung Ñòch

OÂng Khöông: sanh ra oâng Leâ Taán Khöông (Hoàng), Thò Tröng, Leâ Taán A, Thò Baân.

OÂng Luaät: sanh ra Leâ Taán Nga (lieät só), Thò Luaät, Thò Caû.

OÂng Bang: sanh ra Leâ Taán Bang (oâng Tích), Leâ Taán Ñoác (oâng Thoaïi), Thò Kieåu, Thò Maõnh.

OÂng Chöôõng: sanh ra Thò Daøy, Thò Lieãu, Leâ Taán Hoaøng (bò thöông cheát), Leâ Taán Ñaøo, Leâ Taán Löôõng – ñôøi thöù XII theo lôùp Traàn Coâng.Con chaùu theo lôùp thöù XIII cuûa toäc Traàn Coâng coù: Leâ Taán Toá, Leâ Taán Toân, Leâ Taán Môùi, Leâ Taán Taâm, Leâ Taán Saùu, Leâ Taán Hoàng,.… Con chaùu baø ôû gaàn neân raát thaân thieän vôùi doøng hoï ngoaïi, moãi khi coù vieäc troïng ñaïi thì con chaùu baø laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân coù maët ñeå lo lieäu, raát hieáu vôùi oâng baø toå tieân.

Baø Cöûu: xuaát giaù veà toäc Tröông laøng Lang Chaâu xaõ Duy Phöôùc, huyeän Duy Xuyeân, tænh Quaûng Nam. OÂng baø maát sôùm thanh theá khoù töôøng tri. Baø sanh ra oâng Cö,

chaùu laø oâng Nhöùt, . . . , baø Haân vôï oâng Ñaëng Hoang xoùm Taân Myõ laøng Vaân Quaät. Con chaùu baø khoâng ñoâng, haèng naêm chæ veà ngaøy chaïp maõ 25 thaùng 11.

Baø Xaùng: xuaát giaù veà toäc Nguyeãn laøng Taân Myõ nay laø thoân 10 xaõ Queá Xuaân I, huyeän Queá Sôn. Laøng Taân Myõ nay ñaõ qui hoaïch thaønh ruoäng ñoàng Hôïp taùc xaõ khoâng coøn nhaø cöûa nöõa. Choàng baø laø oâng chaùnh Xaùng vöøa laø löông y vöøa laøm noâng. Baø sanh: Baø hai Xaùng khoâng laáy choàng, Baø Taùc laáy choàng toäc Ñoaøn laøng Moâng Laõnh, doøng hoï vôùi toäc Ñoaøn oâng Chaùnh Ngheä. OÂng Taùc luùc sanh thôøi thöôøng veà döï kî gioã ôû toäc Traàn Coâng trong nhaùnh oâng Thuû Thieàu vaø chaïp maõ vôùi toäc haèng naêm. Con Baø Taùc raát ñoâng, trai gaùi 7 ngöôøi.OÂng thaày Höông, con trai duy nhaát cuûa baø Xaùng, caû ñôøi chæ laøm thaày thuoác. Vôï oâng thaày Höông laø con gaùi cuûa oâng Cöûu Lyù toäc Phaïm, xoùm Vaøng laøng Phuù Traïch doøng hoï oâng Chaùnh Thung. Luùc sanh thôøi oâng thöôøng veà vôùi toäc Traàn döï kî gioã, chaïp maõ. OÂng laø ngöôøi raát hieáu nghóa, tình anh em raát ñaäm ñaø. Khi oâng ñaõ qua ñôøi baø Höông theo göông oâng vaãn thöôøng xuyeân lui tôùi, haàu nhö khoâng coù ngaøy kî gioã naøo maø khoâng coù maët baø. Nay baø ôû Saøi Goøn cuøng con chaùu, moãi naêm veà truøng dòp kî gioã baø vaãn ñeán döï, theå hieän vai veá ngöôøi chò daâu con nhaø chaùu ngoaïi göông maãu, hieáu kính. Khoâng phaûi phuù quí sanh leã nghóa maø hieáu ñaïo ñaõ thoâi thuùc löông taâm – Thaät quí thay! OÂng baø Höông sanh 3 ngöôøi con trai ôû Tp Hoà Chí Minh raát khaù giaû, con gaùi cuõng ôû Tp Hoà Chí Minh vaø coù 1 ngöôøi ôû Phaùp (ngang ñôøi lôùp XII).

Baø xaõ Haøn: xuaát giaù veà toäc Löu laøng Döôõng Moâng xoùm nhaø sau chuøa Phuù Thaïnh, xaõ Queá Xuaân nay ñaõ caûi taïo thaønh ñaát luùa cuûa Hôïp taùc xaõ noâng nghieäp Queá Xuaân I. do ñoù con chaùu baø cö truù quanh khu chôï Baø Reùn thuoäc thoân 2 vaø 3 xaõ Queá Xuaân. Con baø coù ùoâng Ngoïc, oâng Baùch,oâng Vaïn,oâng Nga, oâng Ñöôøng (Moïi), chaùu noäi baø laø Löu Ngaø ôû Vuõng Taøu,Löu Thaïch ôû Baø ReÙn, Löu Baùch ôû Baûo Loäc, Löu Baûy ôû baø Reùn vaø Löu Xoâ ôû Hoäi An (ñôøi thöù XII vai em). Haèng naêm chaïp maõ luoân coù con chaùu baø.

Baø Sa: xuaát giaù veà toäc Leâ Trung ôû xoùm Baøu. Choàng baø laø oâng Höông Sa daân boån ñòa, toäc lôùn cuûa laøng nhöng gia ñình khoâng maáy giaøu sang. Baø sanh ra chæ 2 con trai laø oâng Leâ Trung Sa (oâng Thieäp) vaø em laø Leâ Trung Theá. OÂng Thieäp sanh 2 gaùi 2 trai laø Trung Xu chuû nhieäm Hôïp taùc xaõ NN Duy Thaønh vaø Trung Hai trung taù coâng an.OÂng Theá sanh Leâ Trung Leã vaø Leâ Thò Döông (lôùp ñôøi thöù XII). Con chaùu baø ôû gaàn neân cuõng thöôøng lui tôùùi baèng tình nghóa anh em hoï haøng raát thaân thieát.

ÑÔØI IX – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH II

clip_image054[69]

Toå coâng Troïng phuû: TRAÀN COÂNG NGOÂN (oâng Thöøa).

Toå maãu: LEÂ THÒ THÖÛ.

clip_image229

Moä oâng baø ñaõ dôøi veà an taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh laøng Vaân Quaät.

Kî oâng ngaøy 22 thaùng 11 aâm lòch.

Kî baø ngaøymuøng 6 thaùng 2 aâm lòch.

Sanh haï

Toå coâ 1. TRAÀN THÒ THÖØA (thaát loäc)

Toå oâng 2. TRAÀN COÂNG DUÏNG (oâng Quyeàn)

3. TRAÀN COÂNG TÌNH (oâng Chung)

4. TRAÀN COÂNG HYÙ (thaát loäc)

5. TRAÀN THÒ NGHÓA (thaát loäc)

Toå coâ 7. TRAÀN THÒ VOÂ DANH.

Toå maãu laø con gaùi toäc Leâ Taán laøng Vaân Quaät

Baø hai Thöøa xuaát giaù veà toäc Nguyeãn Xoùm Caây Da

Nhaùnh cuûa oâng Thöøa hieän nay chæ coøn con chaùu cuûa oâng Chung, caùc oâng baø khaùc ñaõ qui lai noäi ngoaïi ñoàng töï toäc ñöôøng hieäp kî xuaân thu teá töï.

clip_image231

Moä baø Thöøa

ÑÔØI IX – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH III

clip_image232

Toå coâng Quyù phuû: TRAÀN COÂNG ÑAÏT (oâng Taïo)

Toå maãu: VOÕ THÒ KIEÀN.

clip_image234

Moä oâng baø ñaõ qui taäp caûi taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh, laøng Vaân Quaät.

Kî oâng ngaøy:muøng 3 thaùng 11

Kî baø ngaøy: muøng 2 tnaùng 4

Sanh haï

Toå oâng: 1. TRAÀN COÂNG TAÏO (oâng Lieâu)

2. TRAÀN COÂNG AÙI (thaát loäc)

3. TRAÀN COÂNG COÀ (oâng Ninh)

Toå coâ: 4. TRAÀN THÒ LAÄP

5. TRAÀN THÒ NHOÛ (baø Nöõ,Leâ Taán)

6. TRAÀN THÒ MEÁÙ

7. TRAÀN VOÂ DANH

8. TRAÀN THÒ KÒCH

9. TRAÀN COÂNG HIEÄP

10. TRAÀN THÒ ÑÒNH

Toå maãu ngöôøi toäc Voõ laøng Moâng Laõnh,Queá Xuaân,Queá Sôn.

ÑÔØI THÖÙ X- PHAÙI I- CHI 2 - VAÂN QUAÄT – NHAÙNH I

clip_image216[1]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG PHIEÂN (OÂ.Thuû Thieàu)

Phaùp danh: MINH THOÂNG

Toå maãu: LEÂ THÒ DI

Phaùp danh: TÒNH TAÂM

clip_image236

OÂng sanh naêm 1890, maát naêm 1972

Moä oâng taùng taïi vöôøn oâng Lôùn döôùi.

Moä baø taùng taïi ñoàng Moâng Haï sau dôøi veà xaây song moä vôùi oâng. Caûi taùng laàn 2 taïi Taân Ñònh

Kî oâng ngaøy 19 thaùng 9 aâm lòch

Kî baø ngaøy 28 thaùng 9 aâm lòch

Sanh haï

Toå coâng 1. TRAÀN THIEÀU (oâng Xuaân)

Toå coâ 2. TRAÀN THÒ MIEÀU (baø Hieåu)

3. TRAÀN THÒ QUA (thaát loäc)

Toå coâng 4. TRAÀN BOÀI (oâng Lieàn)

Toå coâ 5. TRAÀN THÒ TRUÙC (baø Kieåm)

6. TRAÀN THÒ XIEÂM (baø Kænh)

7. TRAÀN THÒ VOÂ DANH

-OÂng laø moät Nho só nhöng trôû veà vui thuù ñieàn vieân.

-Baø laø con gaùi oâng Tuù, chò ruoät oâng Cöûu Nhu toäc Leâ Vieát laøng Vaân Quaät.

-Baø Hieåu xuaát giaù veà toäc Nguyeãn Theá ,Döôõng Moâng, thoân1, xaõ Queá Xuaân

-Baø Kieåm laáy choàng toäc Tröông Ñöùc laøng Lang Chaâu,xaõ Duy Phöôùc,baø chæ coù Tröông Nhì laø trai ñi du kích hy sinh

-Baø Kænh laáy choàng toäc Traàn laøng Trieàu Chaâu xaõ Duy Phöôùc sanh hai trai moät gaùi, Traàn Teá Chaâu daïy Anh ngöõ taïi tröôøng Saøo Nam, Duy Xuyeân, Traàn Duõng cuõng laø giaùo vieân, coâ Dung laø con gaùi laáy choàng ôû Ñaø Naüng.

-Tieáng taêm oâng Thuû Thieàu laøng Vaân Quaät chaúng ai daùm so bì nhöng oâng chæ laø moät thuû boån cuûa xoùm Thöôïng Bình vì doøng hoï naøy laø doøng hoï “nguï cö”. Sau chieán tranh daáu tích xoùa nhoøa, con chaùu keû ôû ngöôøi ñi nhöng vaãn giöõ ñöôïc theá gia doøng hoï. Buùt tích cuûa oâng coøn ñeå laïi khaù nhieàu trong caùc taäp gia pha ûtrong ñoù coù caâu ñoái sau:

Boån Thanh Thuyû nhi quaùn truù Vaân phong

Ñoái Chaâu giang nhi kieát cö Khoát ñòa

clip_image238

clip_image240

Baøi vò vaø aûnh thôø OÂâng Thuû Thieàu taïi chuøa Thoaïi Nam

ÑÔØI THÖÙ X- PHAÙI I- CHI 2 - VAÂN QUAÄT – NHAÙNH I

clip_image216[2]

Toå coâng Thuùc phuû: TRAÀN COÂNG ÑAÏM (oâng Kyù)

Toå maãu: LEÂ THÒ LEM (taùi giaù)

clip_image242

Kî oâng ngaøy 26 thaùng chaïp

Sanh haï

Toå coâng 1. TRAÀN COÂNG KYÙ (thaát loäc)

Toå coâ 2. TRAÀN THÒ QUYÙ (thaát loäc)

ÑÔØI X – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH II

clip_image054[70]

Toå coâng : TRAÀN COÂNG DUÏNG (oâ.Quyeàn)

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ DUEÄ

clip_image244

Kî oâng ngaøy 19 thaùng 9 aâm lòch

Kî baø ngaøy 28 thaùng 9 aâm lòch

Sanh haï

Toå oâng: 1. TRAÀN COÂNG QUYEÀN (Thaát loäc)

2. TRAÀN COÂNG HUNG (Thaát loäc)

Toå coâ 3. TRAÀN THÒ ÑAØO

4. TRAÀN THÒ BIEÄT

5. TRAÀN VOÂ DANH

OÂng Quyeàn, oâng Hung thaát loäc, oâng baø Duïng ñaõ qui lai toå ñöôøng.

Baø Quyeàn ngöôøi Toäc Nguyeãn laøng Lang Chaâu,xaõ Duy Phöôùc.

ÑÔØI X – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH 2

clip_image057[6]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG TÌNH (oâ. Chung)

Toå maãu: VOÕ THÒ MUOÄN

clip_image246

Kî oâng ngaøy muøng 8 thaùng10

Kî baø ngaøy14thaùng 5

Moà maõ oâng baø ñöôïc di dôøi veà nghóa ñòa Taân Ñònh

Sanh haï

Toå coâ: 1. TRAÀN THÒ CHUNG (baø Taùc)

Toå coâng: 2. TRAÀN COÂNG LYÙ (oâ.Lónh)

3. TRAÀN COÂNG QUY (oâ.Saâm)

Toå coâ: 4. TRAÀN THÒ HUYEÀN (baø Haûo)

Toå coâng: 5. TRAÀN HINH (oâng Trieàu)

Toå coâ: 6. TRAÀN THÒ KINH

. . 7. TRAÀN VOÂ DANH

Baø laø con gaùi hoï Voõ taïi Taân Höng laøng Vaân Quaät,con chaùu baø coøn oâng Voõ Hoaø Duy Thaønh

Baø 2 Chung coù choàng veà toäc Leâ laøng Lang Chaâu

Baø 5 Huyeàn coù choàng veà toäc Tröông xoùm Baøu laøng Vaân Quaät, con caùi baø ñaõ coù gia ñình vaø quay sang ñaây ôû gaàn nhaø trong xoùm.

Baø 7 Kinh coù choàng toäc Nguyeãn Theá laøng Döôõng Moâng

clip_image248

Con cháu ông Chung

ÑÔØI X – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH 3

clip_image057[7]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG TAÏO (OÂ.Lieâu)

Toå maãu: NGUYEÃN THÒ HAØN

clip_image250

Kî oâng ngaøy 22.thaùng 7.Kî baø ngaøy 8 thaùng 3.

Moà maõ oâng baø ñöôïc dôøi veà nghóa ñòa Taân Ñònh, DuyThaønh.

Baø ngöôøi toäc Nguyeãn laøng Long Xuyeân, Duy An.

Sanh haï

Toå oâng: 1. TRAÀN LIEÂU (oâ.Nghieâu)

2. TRAÀN COÂNG BIEÅU

Toå coâ: 3. TRAÀN THÒ CON (baø Tieån)

Toå oâng: 4. TRAÀN ÑÔÙI (oâ. Xaûo)

5. TRAÀN COÂNG NHÍ (cheát 24.12)

6. TRAÀN SOAÏN (oâ. Thöù)

Toå coâ: 7. TRAÀN THÒ BÖÔÙM (baø Maân)

Baø Tieån coù choàng veà toäc LeâTaán laøng Vaân Quaät

Baø Böôùm coù choàng veà toäc Buøi laøng Vaân Quaät,

ÑÔØI X – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH 3

clip_image057[8]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG COÀ (oâ. Ninh)

Toå maãu: TRÖÔNG THÒ KHEÁ

PHAN THÒ MIEÂU

clip_image252

Moä oâng Ninh

OÂâng maát ngaøy 13 thaùng 5 naêm1966.

Baø Kheá kî ngaøy16 thaùng 2

Baø Mieâu kî ngaøy 11 thaùng 9

-Baø Kheá laø vôï chaùnh ,ngöôøi toäc Tröông laøng Vaân Quaät.

-Baø Mieâu laø vôï keá,ngöôøi laøng Moâng Laõnh,xaõ Queá Xuaân

Moà maõ cuûa oâng sau ñôït buoäc di dôøi khi vaøo hôïp taøc xaõ Noâng Nghieäp ñaõ caûi taùng taïi baõi caùt Duy Nghóa, taát caû haàu nhö ñaõ chuyeån veà Taân Ñònh rieâng oâng vaãn coøn ôû ñoù.

Sanh haï

Toå oâng: 1. TRAÀN COÂNG NINH (Thaát loäc)

2. TRAÀN (COÂNG) CHINH (OÂ. Ñeán)

3. TRAÀN COÂNG CHÌNH (cheát taïi Phan Thieát)

Toå coâ: 4. TRAÀN THÒ VÓNH (B.Duõng)

5. TRAÀN THÒ CAÙ (B.Taây)

6. TRAÀN VOÂ DANH (2 vò)

-Baø Duõng xuaát giaù toäc Nguyeãn laøng Thi Laïi,

-Baø Taây xuaát giaù toäc Leâ Trung Xoùm Thöôïng Bình laøng Vaân Quaät.

ÑÔØI XI – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH I

clip_image057[9]

Toå coâng : TRAÀN THIEÀU (oâ. Xuaân)

Phaùp danh: MINH QUANG

Toå maãu: TRÖÔNG THÒ TRÓ

Phaùp danh: DIEÄU CHÔN

clip_image254

clip_image256

OÂâng sinh naêm Bính Ngoï 1905 ø

maát ngaøy 14 thaùng 5 naêm Bính Daàn

Baø sinh naêm Kó Daäu 1909

maát ngaøy muøng 6 thaùng gieâng naêm Giaùp Thaân 2005

Sanh haï

Quyù coâng:1. TRAÀN VAÊN XUAÂN (oâ. Ñöôøng)

2. TRAÀN VAÊN LONG (LAI) (oâ. Lieân)

3. TRAÀN COÂNG QUAÛNG (thaát loäc)

Quyù coâ: 4. TRAÀN THÒ PHÖÔNG

Coâ 5 Phöông coù choàng veà toäc Nguyeãn ôû Moäc Baøi, laáy oâng Nguyeãn Thanh Tuaàn con oâng Chaùnh Ta, em oâng Nguyeån âThanh Hoaù nhaø ôû saùt chôï Moäc Baøi, Toäc Nguyeãn naày tröôùc ñaây nguyeân laø toäc Leâ Vieát laøng Vaân Quaät. Coâ sinh 4 gaùi 2 trai. OÂng 7 Tuaàn raát hieàn töø,raát coù hieáu vôùi nhaïc phuï, nhaïc maãu. Tuy söùc yeáu nhöng luùc oâng baø Xuaân coøn soáng oâng thöôøng xuyeân ra phuï giuùp, ñôõ ñaàn vaø ñöôïc oâng baø Xuaân raát thöông.

clip_image258

Moä Baø Xuaân

ÑÔØI XI – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH I

clip_image057[10]

Toå coâng: TRAÀN BOÀI (oâ. Lieàn)

Toå maãu: Chaùnh theâ: ÑAËNG THÒ HAÁN

Thöù thaát: TRAÀN THÒ BAÙN

Maõi thaát: LEÂ THÒ CA

clip_image260

Moä oâng an taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh, keá beân oâng Kyù laø chuù ruoät cuûa oâng. Moä baø an taùng taïi Bình Ñònh.

OÂâng maát ngaøy 28 thaùng 5naêm Giaùp Daàn (1974).

-Baø Haán ngöôøi toäc Ñaëng laøng Taân Myõ ,

-Baø Lieàn ngöôøi toäc Traàn Thanh laøng Thí Laïi ,maát ngaøy12.thaùng 6,

-Baø Ca ngöôøi toäc Leâ Taán laøng Vaân Quaät.

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG LIEÀN (thaát loäc)

2. TRAÀN COÂNG THIEÂM

3. TRAÀN Voâ Danh

Quyù coâ: 4. TRAÀN THÒ XÍ

Quyù coâng:5. TRAÀN COÂNG BAÛO (oâ. Thònh)

Quyù coâ: 6. TRAÀN THÒ TIEÂM.

-Coâ 5 Xí coù choàng toäc Nguyeãn laøng Döôõng Moângchoàng coâ teân laø Nguyeãn Baûo, chaùu oâng thaày Chín Maõ , nhaø gaàn nhaø thôø thieân chuùa giaùo xaõ Queá Xuaân, sinh 2 gaùi, 1 trai nhaù chæ coù 2 chò em neân coâï thöông xuyeân veà nhaø baùc Xuaân cuøng lo chuyeän oâng baø luùc oâng Thònh ôû xa.Sau ngaøy Giaûi Phoùng moät thôøi gian oâng Thònh ñöa baø Lieàn vaøo Bình Ñònh ,baø Lieàn maát ôû ñoù,oâng taïo döïng cô nghieäp nôi queâ vôï taïi Nhôn Phong ,An Nhôn ,Bình Ñònh.

子 非 浮 玉

子 非 生 骨

是 尽

守 存 百 三

萑 公 年 尺

人 土

AÂm: Chí Vaân Dòch:

Ngoïc coát dó quy tam xích thoå Thaân xaùc vuøi nôi ba thöôùc ñaát,

Phuø sanh khôûi taän baù nieân nhôn Traêm naêm chöøng ñoù moät kieáp ngöôøi

Phi phi thò thò toàn coâng luaän Ñuùng sai döông theá treân cöûa mieäng,

Töû töû toân toân thuû chuy phaàn Moà xanh con chaùu giöõ rieâng phaàn.

ÑÔØI XI – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH 2

clip_image057[11]

Toå coâng: TRAÀN LYÙ (oâ. Lónh)

Toå maãu: NGUYEÃN THÒ DAÙNG

clip_image262

Moà maõ oâng baø taïi nghóa ñòa Taân Ñònh,xaõ Duy Thaønh.

OÂâng sanh naêm Taân Hôïi 1922 maát naêm Aát Tî1965 kî gioã oâng ngaøy18.thaùng6.

Baø sanh naêm Nhaâm Tyù 1923 maát naêm 1992 kî gioã baø ngaøy13 thaùng 2

Sanh haï

Quyù coâng: 1. TRAÀN COÂNG LÓNH (Thaát loäc)

2. TRAÀN THÒ BA (Thaát loäc)

3. TRAÀN THANH SÔN

4. TRAÀN COÂNG THÆNH (hy sinh)

5. TRAÀN (COÂNG) THOAÛNG.

OÂng Lónh thuôû coøn trai traùng oâng laø thuyû thuû ñoaøn ghe baàu cuøng oângThuû Löõ ôû Thanh Chaâu,oâng cuøng oâng Saâm em ruoät oâng vaø oâng Nghieâu,oâng Xaûo ñaõ töøng xuoâi ngöôïc treân bieån khôi Nam Baéc. Sau laäp gia ñình oâng veà laøm ruoäng. Naêm1965 ñaát nöôùc baét ñaàu coù tranh chaáp,Maët Traän Giaûi Phoùng laøm chieán dòch Ñoàng Khôûi khaép mieàn Nam, chính quyeàn Saøi Goøn boû chaïy, lính traùng thænh thoaûng haønh quaân, nhaø oâng coù chuøa Giaùc Vaân gaàn beân. Moät saùng tinh mô lính ñoå boä, oâng mang aùo chaïy sang chuøa, boïn lính ñaõ baén oâng cheát naêm 1965.

Baø Lónh laø con gaùi toäc Nguyeãn Theá laøng Döôõng Moâng Thoân 1, xaõ Queá Xuaân baø laø chò oâng Nguyeãn Baù, chaùu laø Nguyeãn Theá Loäc, Nguyeãn Theá Lònh.

clip_image264Con trai oâng baø laø Traàn Thanh Sôn, ñi lính Vieät Nam Coäng Hoaø (Saøi Goøn) ñoùng taïi Quaûng Trò, naêm 1975 maát tích cheát nhö theá naøo khoâng ai noùi giuùp. Traàn Thanh Sôn coù vô ïlaø Leâ Thò Tröõ thuû tieát thôø choàng nuoâi con laø Traàn Thanh Laâm ñaõ taïo döïng gia ñình.

Con thöù laø Traàn Coâng Thænh cheát sau 1975, khi chöa coù vôï con.

Traàn Coâng Thoaûûng laø con uùt laây laát laøm noâng ôû HTX NN phuïng döôõng meï, ba ñôøi vôï, boán ñöùa con. Cuoäc ñôøi gaëp nhieàu vaát vaõ, daãu nhaø cöûa ñaõ khang trang.

ÑÔØI XI – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH 2.

clip_image057[12]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG QUY (oâ. Saâm)

Toå maãu: TRÖÔNG THÒ ÑAÉT

clip_image266

OÂng laø Traàn Quy, sanh naêm Ñinh Maõo, maát naêm Ñinh Daäu 1957, gioã ngaøy 13 thaùng 7

Baø sanh naêm maäu Thín 1927, maát 15 thaùng 11 naêm Aát Daäu 2005

Moà maõ oâng baø an taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh.

Sanh haï

Quyù coââ: 1. TRAÀN THÒ SAÂM

Quyù coâng: 2. TRAÀN THANH HUØNG (Traâm)

3. TRAÀN THAÂM

- OÂng Saâm cheát sau khi sinh ñöôïc 3 ngöôøi con. Chuyeän ñôøi ñöa ñaåy, thaát chí oâng quyeân sinh. Con oâng phaûi lôùn leân trong ñieàu kieän nhieàu thieáu thoán.

Baø Saâm laø con gaùi toäc Tröông Taán xoùm Ñaïi An, laøng Vaân Quaät, anh baø laø oâng Tröông Buoân, chaùu baø laø Tröông Taán Xuaân. Tuy ngheøo nhöng cuoäc ñôøi baø thaûnh thôi hôn ai caû.

Coâ 2 Saâm laáy ngöôøi hoï Leâ ôû Duy An, khoâng xuaát giaù maø nuoâi con khoân lôùn ñaëng nhôø luùc tuoåi giaø, nhaø cöûa gaàn nhaø baùc ruoät laø oâng Lónh.

Rieâng Traàn Thaâm, Chí Pheøo thôøi ñaïi, buoâng xuoâi ngaøy thaùng queân maát tuoåi thanh xuaân.Tuy nhieân vaãn mang trong loøng noãi ñau maát maùt, thöông xoùt thaân phaän mình.

clip_image175

ÑÔØI XI – PHAÙI I – CHI PHAÙI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH 2

clip_image057[13]

Toå oâng : TRAÀN COÂNG HINH (oâ.Trieàu)

Toå baø: LÖU THÒ HYÛ

clip_image267

OÂâng laø Traàn Hinh, sanh naêm Giaùp Tuaát 1933 maát ngaøy 23 thaùng 5naêm Taân Hôïi1973

Baø sanh Giaùp Tuaát 1933

Moà oâng an taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh.

Sanh haï

Quyù oâng: 1. TRAÀN COÂNG TRIEÀU

2. TRAÀN COÂNG QUANG

Quyù coâ: 3. TRAÀN THÒ QUAÛNG (Thaát loäc)

4. TRAÀN THÒ NAÊM

5. TRAÀN THÒ SAÙU (Thaát loäc)

Quyù coâng 6. TRAÀN COÂNG BAÛY (Thaát loäc)

7. TRAÀN COÂNG TAÙM

OÂng Trieàu (oâng 6 Hinh) voán hieàn töø, ít hoïc, coù vôï con nhöng gia caûnh coù phaàn sa suùt. Luùc chieán tranh oâng bò thöông phaûi nöông nhôø anh laø oâng Xuaân nuoâi giuùp taám thaân. Sau ñoù daét vôï con ra Hoaø Khaùnh sinh soáng, chaúng may bònh saïn thaän sau khi moã oâng ñaõ töø traàn. Vôï oâng nuoâi con khoân lôùn laäp gia ñình

Baø Hyû ngöôøi toäc Löu laøng Döôõng Moâng, Queá Xuaân.

Traàn Coâng Trieàu cöôùi vôï hoï Traàn doøng hoï oâng Traàn Traû, hoï naøy ñeán ñaây khoâng coøn thöøa töï, Traàn Trieàu ñaùp nghóa lo thôø töï oâng baø nhaø vôï cho khoùi höông khoâng taøn laïnh. Tuy nhieân nhaø cha meï voán laø gaùnh naëng ñaõ lo toan xong moïi maët. Coâng Trieàu coù ñieác ñoâi chuùt nhöng trí theá vöõng vaøng, hieàn haäu. Tình nghóa xoùm gieàng, doøng toäc chaúng coù tieáng hôn thua neân deã meán.

Traàn Coâng Quang cuõng coù nhaø rieâng saùng suûa ôû gaàn beân toäc hoï. Laøm ruoäng laø chính, luùc noâng nhaøn vaøo TpHCM laøm thôï, cuoäc soáng keå ra cuõng coù nhieàu eâm thaám hôn thuôû cha mình khi tuoåi giöõ 30.

Thò Naêm coù choàng veà toäc Leâ laøng Taân Myõ.

Traàn Coâng Taùm ñaõ ñònh cö taïi Q12, TpHCM laøm ngheà thôï hoà.

ÑÔØI XI – PHAÙI I – CHI CHAÙI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH 3

clip_image057[14]

Toå oâng: TRAÀN LIEÂU (OÂ. Nghieâu)

Toå baø chaùnh thaát TRÖÔNG THÒ ROÁN (baø Nghieâu)

Keá thaát TRÖÔNG THÒ LIEÂN (baø Tieäm)

Keá thaát NGUYEÃN THÒ DÖÏC (baø Duïc)

clip_image269

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN (COÂNG) NGHIEÂU

Quyù coâ 2. TRAÀN THÒ ÑIEÅU

Quyù coâng 3. TRAÀN (COÂNG) ÑIEÄU

4. TRAÀN DUÕNG

Quyù coâ 5. TRAÀN THÒ NHÖ

- Oâng Nghieâu tham gia khaùng chieán ñaùnh Phaùp, taäp keát ra Baéc. Sau 30/4/1975 veà laïi Quaûng Nam laøm caùn boä vaät tö Hoûa xa, nghæ höu taïi xaõ Duy Thaønh, ñöôïc taëng danh hieäu 60 naêm tuoåi ñaûng. Tuoåi giaø maét muø vaø maát ngaøy muøng 9 thaùng 7 naêm Quí Tî, moä taïi nghóa ñòa Taân Ñònh.

- Baø Nghieâu ngöôøi toäc Leâ Trung laøng Vaân quaät,baø maát sôùm sinh chæ moät trai laø Traàn nghieâu ,tham gia vaøo quaân Du kích vaø ñaõ hy sinh .

- Baø Tieäm ngöôøi toäc Tröông xoùm Nam An, laøng Vaân Quaät veà vôùi oâng Nghieâu sinh moät trai moät gaùi laø Thò Ñieåu vaø Coâng Ñieäu tham gia vaøo Du kích hy sinh.

clip_image271- Baø Duïc ngöôøi tænh Ngheäã An, laø vôï thöù ba cuûa oâng Nghieâu ,hai ngöôøi gaëp nhau ngoaøi mieàn Baéc khi oâng taäp keát vaø coâng taùc möôøi naêm ôû ñoù.Baø Duïc sanh moät trai vaø moät gaùi laø Duõng vaø Nhö. Hai oâng baø soáng vôùi nhau luùc tuoåi giaø. Baø Tieäm ôû rieâng.

- Traàn Duõng coù 1 con trai ngoaøi giaù thuù laø Traàn Trung con cuûa baø Traàn Thò Trinh ngöôøi laøng Taân Myõ xaõ Duy An,ôû vôùi baø Tieäm. Chuù Duõng cöôùi vôï ngöôøiø toäc Ñaëng laøng Taân Myõ con cuûa oâng Ñaëng Hoät chaùu baø Ngoïc,nhaø hoï Ñaëng naøy khoâng ai theá töï neân Coâng Duõng theo ôû nhaø vôï thôø phuïng ñap nghóa.

- Thò Nhö coù choàng veà toäc Nguyeãn, Thò traán Nam Phöôùc.

ÑÔØI XI – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH 3

clip_image057[15]

Toå oâng TRAÀN ÑÔÙI (oâng Xaûo)

Toå baø NGUYEÃN THÒ LUYEÁN

clip_image273

clip_image275

Sanh Haï

Quyù coâ 1. TRAÀN THÒ XAÛO

2. TRAÀN THÒ BOÁN

OÂâng sanh naêm1927, maát muøng 2 thaùng7 naêm Quyù Muøi 2003 Moä an taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh.

Baø Xaûo con gaùi toäc Nguyeãn, laøng Taân Myõ giaùp vôùi xoùm Thöôïng Bình, laøng Vaân Quaät. Anh em baø coøn oâng Nguyeãn Chính töùc oâng Ñieån, doøng hoï naày voán tröôùc ñaây cuõng ôû Thanh Chaâu, Hoäi An.

Baø Xaûo maát ngaøy 19 thaùng 4 naêm Kyû Söûu (01.6.2010), moä an taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh.

Coâ 2 Xaûo coù choàng toäc Tröông xoùm Baøu laøng Vaân Quaät, daâu oâng Truyeän Xoùm Baøu, choàng coâ sau naêm 1975 ñi boä ñoäi chieán tröôøng Campuchia töû traän khoâng tìm ñöôïc toâng tích, sanh 1 con gaùi veà ôû cuøng meï qui toân theo toäc hoï Traàn.

Thò Boán coù choàng toäc Nguyeãn laøng Thí Laïi gaàn Caàu Leo.

clip_image277

ÑÔØI XI– PHAÙI I – CHI PHAÙI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH 3

clip_image057[16]

Toå oâng: TRAÀN SOAÏN (oâng Thöù)

Toå baø: LEÂ THÒ TAM

clip_image279

clip_image281

OÂâng sinh naêm Giaùp Tuaát (1933)

Baø sinh naêm Aát Hôïi (1934), maát 11-7- Ñinh Hôïi (2007)

Sanh haï

Quyù coâ 1.TRAÀN THÒ THÖÙ

2.TRAÀN THÒ NGOÏT (Thaát loäc)

3.TRAÀN THÒ LAÉM

4.TRAÀN THÒ THAÉM

5.TRAÀN THÒ SAÙU

Quyù coâng 6.TRAÀN COÂNG BAÛY (Thaát loäc)

7.TRAÀN ÑÖÙC

Quyù coâ 8.TRAÀN THÒ VAÂN

9.TRAÀN THÒ TRÌ (Thaát loäc)

10.TRAÀN VOÂ DANH

11.TRAÀN THÒ MÖÔØI

OÂng baø Thöù sinh ra trong gia ñình coù cô cöïc neân hoïc haønh khoâng ñöôïc bao nhieâu nhöng raát hieàn.

Baø thöù ngöôøi toäc Leâ Trung laøng Vaân Quaät.

Traàn Ñöùc laø con trai, sau nhieàu naêm löu laïc laøm thôï hoà ôû TpHCM veà queâ cöôùi vôï vaø ôû nhaø lo phuïng döôõng cha meï cuøng caùc chò chöa xuaát giaù, doøng hoï raát meán thöông.

Coâ Laém coù choàng Toäc Phan Laøng Moâng Laõnh, xaõ Queá Xuaân

Coâ Saùu coù choàng toäc Tröông laøng Lang Chaâu,Duy Phöôùc.

Coâ Thaém coù choàng veà toäc Nguyeãn, Haøi Sôn, Bình Ñònh,

Coâ Vaân coù choàng veà Duy An.

ÑÔØI XI – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH 3

clip_image057[17]

Toå oâng TRAÀN COÂNG CHINH

(TRAÀN THEÁ CANG)

Toå baøChaùnh thaát: PHAN THÒ BAÙN

Keá thaát : NGUYEÃN THÒ DUY

clip_image284

AÛnh oâng baø Ñeán

Sanh haï

Quyù coâ 1.TRAÀN THÒ ÑEÁN (doøng ñaâu)

Quyù coâng 2.TRAÀN COÂNG TY (Thaát loäc)

Quyù coâ 3.TRAÀN THÒ TÔ

4.TRAÀN THÒ AÛNH (thaát loäc)

Quyù coâng 5.TRAÀN CHÆ

Quyù coâ 6.TRAÀN THÒ SAÙNG

7.TRAÀN THÒ NGÔØI

8.TRAÀN THÒ CHÍN

OÂng sinh naêm Giaùp Tyù (1924), maát ngaøy muøng 8 thaùng 5 kæ meïo(1999). Moä oâng taùng taïi nghóa ñòa Taân Ñònh.

Baø sinh naêm canh ngoï (1930)

Baø Ñeán vôï ñaàu cuûa oâng Ñeán söï tình chöa thaáu hieåu ra sao chæ bieát laø 2 ngöôøi ly dò baø taùi giaù veà Moâng Laõnh.

Baø Ñeán phoái ngaãu laø con gaùi hoï Nguyeãn ôû Ñoàng Traøm, gia ñình tham gia khaùng chieán truyeàn thoáng.

Coâ Tô vaø coâ Saùng ôû vôùi oâng baø khoâng laäp gia ñình.

Coâ Ngôøi laáy choàng veà toäc Huyønh, choàng laø huyønh Vaïn ôû thoân 2, xaõ Duy Thaønh,

Coâ Chín laáy choàng toäc Nguyeãn Ñaéc goác Hueá, hieän gia ñình ôû Tam Thuaän, Tp Ñaø Naüng.

Coâ hai Ñeán xuaát giaù veà toäc Nguyeãn, daâu oâng Anh ôû thò traán Nam Phöôùc, xaõ Duy An, hieän laäp nghieäp taïi Tp Nha Trang.

clip_image286

ÑÔØI XII – PHAÙI I – CHI 2 – VAÂN QUAÄT – NHAÙNH I

clip_image057[18]

Quyù oâng: TRAÀN VAÊN XUAÂN (oâng Ñöôøng)

Phaøp danh: THANH TÖÙ

Quyù baø LEÂ THÒ BÖÔÛU (baø Ñöôøng)

Phaùp Danh DIEÄU HÖÔNG

clip_image288

Moä oâng Ñöôøng

Sanh haï

Quyù oâng/baø 1. TRAÀN COÂNG BOÂNG (Thaát loäc 3/10)

2. TRAÀN VAÊN ÑÖÔØNG

3. TRAÀN VAÊN BOÁN

4. TRAÀN VOÂ DANH (3 vò)

5. TRAÀN THÒ YEÁN

6. TRAÀN THÒ ANH

7. LEÂ THÒ CHAÂU (ngoaïi hoân)

8. TRAÀN COÂNG ÑÖÔÏC (Thaát loäc)

9. NGUYEÃN THÒ LAN (ngoaïi hoân)

- OÂng Hai Xuaân sinh naêm Maäu Thìn 1927, maát ngaøy 27 thaùng 5 naêm Giaùp Thìn (1964). Moä xaây naêm Aát Söûu (1997), truøng tu naêm Kyõ Söûu (2009).

- Baø Ñöôøng sinh cuøng naêm vôùi oâng, ngöôøi toäc Leâ Thoï laøng Queá Traïch, xaõ Queá Xuaân, con gaùi oâng xaõ Höôøng, chaùu ngoaïi toäc Ñoaøn, Phoù Thô.

- clip_image290Hai Ñöôøng toát nghieäp Ñaïi hoïc Sö Phaïm Hueá veà laøm ruoäng sau ñònh cö taïi Tp Hoà Chí Minh.

- Chuù Boán caát nhaø treân neàn cuõ cuûa coá Thuû Thieàu beân caïnh nhaø meï, thay theá anh tröôûng lo vieäc toäc hoï vaø phuïng töï oâng baø. Ñieåu kieän gia ñình coù nhieàu uaån khuùc do thôøi cuoäc neân vieäc hoïc cuûa oâng chæ döøng laïi ôû baäc Tuù taøi, hieän laøm taïi Hôïp Taùc Xaõ Noâng Nghieäp Duy Thaønh.

- clip_image292Coâ Yeán sinh naêm 1960, ra ñôøi vaø lôùn leân trong caûnh vöøa beänh vöøa taät, khoâng laäp gia ñình, coù moät con gaùi mang doøng maùu hoï Löu, teân laø Löu Thò Hoàng Haø, hieän coâ coù nhaø rieâng vaø ñang soáng vôùi me,ï sôùm hoâm phuïng döoõng meï giaø thay caùc anh .

- Coâ Anh sinh naêm 1964, khi môùi sanh ñöôïc moät thaùng thì

- cha qua ñôøi, gioáng nhö anh mình hoïc haønh raát gioûi nhöng cuõng döøng laïi ôû baäc Tuù Taøi. Coâ xuaát giaù veà toäc Ñaëng (choàng laø Ñaëng Vaên Laøo) huyeän Hieäp Ñöùc, hieän ñònh cö taïi Thò Traán Khaâm Ñöùc, Phöôùc Sôn.

- Coâ hai Vui (Chaâu) coù choàng ngöôøi toäc Nguyeãn huyeän Ñaïi Loäc, choàng cheát veà soáng vôùi meï.

- Coâ Lan sinh ra vaø löu laïc cuøng cha meï nuoâi, sau ngaøy giaûi phoùng môùi tìm veà nhìn nhaän anh em. Hieän xuaát giaù veà toäc Nguyeãn laøng Xuaân Phuù, xaõ Queá Xuaân.

Khoùc cha treân bia moä

Nhaân theá voâ thöôøng ñeán ñeå ñi,

Phuø sinh öôùc heïn ñaõ coøn gì?

Moà bia aám laïnh ñôøi ñoâi ngaõ,

Höông khoùi ngaãn ngô noãi bieät ly!

Nghieâng boùng traêng saàu tìm loái cuõ,

Chaïnh loøng gioù hoûi coá nhaân tri.

Ngaøn naêm thanh theá coøn vöông vaán,

Laëng leõ ru ngöôøi leä öôùt mi!

Tranvanduong.

ÑÔØI XII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH I

clip_image057[19]

Quyù oâng: TRAÀN VAÊN LONG (OÂ.Lieân)

Phaùp danh VÓNH VAÂN

Quyù baø: NGUYEÃN THÒ XIEÂM

clip_image294

AÛnh oâng Lieân

Sanh haï

Quyù oâng/baø:

1. TRAÀN THÒ SÔÛ

2. TRAÀN COÂNG HIEÄP (Thaát loäc)

3. TRAÀN COÂNG HOÅ (TRAÀN VAÊN HIEÄP)

4. TRAÀN COÂNG YEÂN (Thaát loäc)

5. TRAÀN THÒ TUYEÁT (Nhôø)

6. TRAÀN THÒ CUÙC

7. TRAÀN NGUYEÂN VUÕ

8. TRAÀN THÒ THUÛY (Thaát loäc)

- OÂâng sanh naêm Quyù Daäu 1932, traõi qua cuoäc ñôøi vôùi söï nghieäp nhieàu laän ñaän, hai laàn bò quaân dòch, sau ngaøy Giaûi phoùng vaøi naêm oâng ngoä ñaïo lyù Phaät Phaùp maø caùc oâng baø ñaõ theo maáy chuïc naêm tröôùc neân giao heát coâng vieäc nhaø laïi cho vôï con, ñeán Thoaïi Nam Phaät Ñöôøng tu haønh, hieän laø Laõo sö truï trì cuûa chuøa.

- Baø ngöôøi toäc Nguyeãn laøng Long Xuyeân, xaõ Duy An,baø laø con gaùi oâng baø Trinh, nay coøn chaùu cuûa oâng baø laø oâng Thoï thöøa töï.

- Coâ 2 Sôû sanh naêm Ñinh Daäu 1957, xuaát giaù laøm daâu toäc Nguyeãn laøng Maõ Chaâu (gaàn Caàu Chìm) xaõ Duy An, hieän gia ñình ôû taïi thoân Phöôùc Myõ, xaõ Duy An.

- Coâ Tuyeát sanh naêm Kæ Daäu 1969, xuaát giaù veø toäc Leâ Thoï laøng Queá Traïch, xaõ Queá Xuaân, chaùu daâu oâng Thoâng Tuyeân.

- Coâ Cuùc sanh naêm Nhaâm Tyù 1972, xuaát giaù veà toäc Phaïm laøng Moâng Laõnh, xaõ Queá Xuaân.

clip_image296

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH1

clip_image067[45]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG BAÛO (OÂ.THÒNH)

Quyù baø: LEÂ THÒ THANH TUYEÁT

clip_image298

AÛnh vôï choàng oâng Traàn Coâng Baûo

Sanh haï

Quyù oâng/baø:

1. TRAÀN LEÂ HOAØNG LOÄC

2. TRAÀN LEÂ THÒ YEÁN PHÖÔÏNG (Thaát loäc)

3. TRAÀN LEÂ HOAØNG THOÏ

4. TRAÀN LEÂ HOAØNG TROÏNG

5. TRAÀN LEÂ HOAØNG NGHÓA

- Oâng Baõo (Thònh) sanh naêmGiaùp Ngoï 1954

- Baø Tuyeát sanh naêm giaùp Ngoï 1954 ngöôøi toäc Nguyeãn goác ôû Phuø Caùt cha ñi taäp keát ra Baéc coù vôï keá, thaân maãu baø khoâng coù con trai vaø taát caû ñaõ xuaát giaù, oâng Thònh chuyeån coâng taùc ñi daïy ôû Bình Ñònh, veà ôû reå,

- cuøng vôï thöøa töï gia moân. Hieän gia ñình ôû taïi xaõ Lyù Trung, Nhôn Phong, An Nhôn, Bình Ñònh.

- Traøn Leâ Hoaøng Loäc cöôùi vôï ôû Baûo Loäc, ñaõ coù ùmoät con trai, laäp nghieäp taïi Baûo Loäc, hai vôï choàng cuøng laø giaùo vieân .

- Traàn Leâ HoaøngThoï cöôùi vôï ngöôøi thaønh phoá Quy Nhôn.

- Traàn Leâ Hoaøng Troïng ñaõ coù vôï naêm 2009.

- Troïng Nghóa sau côn soát baïi lieät luùc sô sinh ñeå laïi di

chöùng taät nguyeàn caû ñôøi raát toäi nghieäp.

clip_image186[1]

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image057[20]

Quyù oâng: TRAÀN THANH SÔN

Quyù baø: LEÂ THÒ TRÖÕ

clip_image299

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN THANH LAÂM

-OÂâng sanh naêm Taân Meïo 1951, maát tích ngaøy 19 thaùng 2 naêm1975 taïi Hueá.

-Baø Leâ Thò Tröõ sanh naêm Quyù Tî 1953, ngöôøi toäc Leâ Trung, xoùm Taân Höng, laøng Vaân Quaät. Choàng cheát thuû tieát nuoâi con, baø laø con gaùi cuûa oâng baø Tröõ.

-Traàn Thanh Laâm tính tình raát deã thöông hieàn töø, soáng vôùi meï thieáu tình thöông cha ñöôïc meï daïy doã, raát hieáu thaûo, Thanh Sôn daãu coù maát tích nhöng löu daáu vaãn coøn.

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[46]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG THOAÛNG

Quyù baø: chaùnh thaát LÖU THÒ LUÕ

thöù thaát TRÖÔNG THÒ HAØ

thöù thaát NGUYEÃN THÒ THU

clip_image301

-OÂâng sinh naêm Quyù Meïo (1963)

-Baø Luõ vôï chính Bính Ngoï (1966), baø ngöôøi laøng Döôõng Moâng, Queá Xuaân, cheát ngaøy 7 thaùng 11 naêm Maäu Thìn (1988).

-Baø Haø sanh naêmGiaùp Thìn (1964), ngöôøi laøng Lang Chaâu, Duy Phöôùc, sau oâng baø li dò.

-Baø Thu sanh naêm Taân Hôïi (1971), ngöôøi toäc Nguyeãn, Nam Phöôùc.

Sanh haï

Con baø LÖU THÒ LUÕ

1. TRAÀN COÂNG NHÖÏT (Aát Söûu 1985)

2. TRAÀN PHÖÔNG THUÙY (M.Thìn 1987)

Con baø TRÖÔNG THÒ HAØ

3. TRAÀN THANH NGOÏC (Nh.Thaân 92)

4. TRAÀN HOAØNG OANH (BínhTyù 1996)

Con baø NGUYEÃN THÒ THU

5. TRAÀN THÒ THU TRANG (Ñ.Hôïi 2007)

6. TRAÀN THÒ

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[47]

Quyù oâng: TRAÀN THANH HUØNG (TRAÂM)

Quyù baø: PHAN THÒ HAÏT

clip_image303

aûnh Traàn Thanh Huøng

Sanh haï

Quyù oâng/baø

1. TRAÀN COÂNG CHAÙNH (Nh.Tuaát 1982)

2. TRAÀN COÂNG NHAÂN (Q.Hôïi 1984)

3. TRAÂN THÒ THANH TAÂM (K.Tî 1989)

4. TRAÀN LEÂ THANH (Nh.Thaân1992)

- Traàn Thanh Huøng sanh naêm Giaùp Ngoï (1954),hieän laø Baùc Só beänh vieän Taâm Thaàn Ñaø Naüng, nhaø ôû Hoøa Khaùnh, quaän Lieân Chieåu, Ñaø Naüng.

- Baø Haït sanh naêm Bính Thaân (1956), ngöôøi laøng Caåm Baéc, Hoøa Thoï, Hoøa Vang, Ñaø Naüng.

Traàn Thanh Huøng lôùn leân trong chieán tranh, moà coâi cha töø thuôû nhoû, gia caûnh khaù cô haøn. Ñôøi ñöa ñaåy nhieàu phen, coù theå ghi thaønh taäp saùch nhoû cho Thanh Huøng. Chí caû quyeát, duø thaát hoïc nhöng sau ngaøy Giaûi phoùng ñaõ ra ñi ñeå baét ñaàu trôû laïi cho mình. Trieãn voïng vaø töông lai môû roäng, thaém thoaét ñaõ toát nghieäp Baùc Só. Hieän ñang coâng taùc taïi beänh vieän Taâm thaàn Ñaø Naüng. Moät con ngöôøi ñaõ vöôït qua soá phaän hay soá phaän ñaõ ñöôïc saép baøy taïo neân con ngöôøi aáy? Duø luaän baøn theá naøo, thöïc teá Thanh Huøng ñaõ ñöùng thaúng giöõa toäc hoï vaø laøng xaõ, goùp phaàn toâ ñieåm doøng hoï Traàn Coâng, ñeå thieân haï khoâng daùm cheá nhaïo hay nhaéc laïi caûnh ñôøi nghieät ngaõ tröôùc ñaây! “Doøng hoï ta voán coøn ñoù neùt coâng khanh?”

Traàn Thanh Huøng khoâng theo khaùng chieán maø ra soáng cuøng chuù 6 laø oâng Trieàu ôû Hoaø Khaùnh, Hoaø Vang nay laø quaän Lieân Chieåu, Tp Ñaø Naüng. Thanh Huøng ñaõ laøm ngöôøi huøng ñoát xe Myõ, ñoát xe Quaân Caûnh Hoaø Vang, bò baét troán ñöôïc. Ngaøy giaûi phoùng naêm 1975 veà queâ ñöôïc baøn beø giuùp ñôõ, xaùc nhaän giôùi thieäu neân chính quyeàn taïo ñieàu kieän ñeå tieán thaân Baùc Xuaân ngaøy xöa trang soá coù noùi raèng: soá naøy sau sung söôùng vaø neân danh phaän. Quaû thaät khi veà queâ thaáy caûnh caøy cuoác quaù nhoïc nhaèn,boû ñi laøm coâng nhaân noâng tröôøng queá ôû Traø Mi, sau ñoù hoïc boå tuùc vaên hoaù vaø xin ñi hoïc Trung Caáp Y ôû Tam Kyø . Ñöôïc söï baûo boïc cuûa Ñaûng Thanh Huøng ñi hoïc theâm vaø ñaäu Baùc Só. YÙ chí vöôït khoù ñaõ thaønh ñaït, ñaõ gieo cho toäc hoï tieáng thôm vaø nhaø oâng cuõng theâmù phaàn raïng rôõ. OÂng ñöa meï ra Hoøa Khaùnh, ôû taïi nhaø phuïng döôõng vaø meï oâng maát taïi ñoù.

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[48]

Quyù oâng: TRAÀN THAÂM

OÂâng Traàn Thaâm sanh naêm Bính Thaân (1956)

OÂng ñang soáng moät mình, nhaø caát treân khu vöôøn cuõû cuûa oâng baø.

Maát ngaøy 16 thaùng 10 naêm Canh daàn (2010)

Tænh say moät cheùn röôïu noàng,

Vôùi ñôøi khoâng ñeán chaïnh loøng ñaéng cay!

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[49]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG TRIEÀU

Quyù baø: TRAÀN THÒ NGUYEÄT

clip_image305

Di aûnh oâng Traàn Coâng Trieàu

-OÂâng sanh naêm Canh Tyù 1960, maát ngaøy 15 thaùng 10 naêm Kæ Söûu (2009)

-Baø sanh naêm Kæ Hôïi 1959, ngöôøi toäc Traàn laøng Vaân Quaät, con gaùi oâng Traàn Tranh.

Sanh Haï

Quyù oâng/baø: 1. TRAÀN DAÂN TIEÂN (M.Thìn 1988)

2. TRAÀN THÒ THIEÁU (C.Ngoï 1990)

3. TRAÀN COÂNG DUÕ (Q.Daäu 1993)

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[50]

Quyù oâng : TRAÀN COÂNG QUANG

Quyù baø : PHAN THÒ TOAØN

-OÂâng sanh naêm Nhaâm Daàn 1962

-Baø sanh naêm Taân Söuû 1961 ,ngöôøi toäc Phan,Moâng Laõnh, Queá Xuaân.

Sanh Haï

Quyù oâng/baø: 1. TRAÀN COÂNG THAÉNG (T.Muøi 1991)

2. TRAÀN COÂNG THÖÔNG (Q.Daäu 1993)

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[51]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG TAÙM

Quyù baø: PHAÏM THÒ KIM HOA

-OÂâng sanh naêm Nhaâm Tyù 1972

-Baø sanh naêm Taân Muøi 1979, baø ngöôøi toäc Phaïm laøng Chaâu Hieäp, xaõ Duy An, huyeän Duy Xuyeân.

Sanh Haï

Quyù oâng/baø:

1. TRAÀN THÒ THANH HÖÔNG (AÁt Daäu 2005)

2.

Gia ñình ñònh cö taïi Quaän 12, tp Hoà Chí Minh

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 3/1

clip_image067[52]

Quyù oâng: TRAÀN DUÕNG

Quyù baø: ÑAËNG THÒ VAÂN

clip_image306

OÂng Duõng sanh naêm Taân Söûu 1960

Baø Vaân sanh naêm

Sanh haï

Quyù oâng/baø 1. TRAÀN TRUNG (Ngoaïi hoân)

2. TRAÀN THÒ MYÕ LINH

3. TRAÀN THÒ OANH

Traàn Trung laø con cuûa baø Traàn Thò Trinh laøng Taân Myõ (Phöôùc Myõ Duy An)

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 3/1

clip_image067[53]

Quyù oâng : TRAÀN ÑÖÙC

Quyù baø: VAÊN THÒ ÑAØO

clip_image179[1]

Oâng Ñöøc sanh naêm Giaùp Söûu 1973

Baø Ñaøo sanh naêm Canh Thaân 1980

Sanh haï

Quyù oâng 1. TRAÀN COÂNG TUØNG (G.Thaân 2004)

2. TRAÀN COÂNG VÖÔNG(B.Tuaát 2006)

ÑÔØI THÖÙ XII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 3/2

clip_image067[54]

Quyù oâng : TRAÀN CHÆ

Quyù baø: HUYØNH THÒ HOÀNG

clip_image308

AÛnh Traàn Chæ

Sanh Haï

OÂÂâng: 1. TRAÀN HOAØNG BÌNH (K.Tî 1989)

2. TRAÀN HOAØNG HAØ (Ñ.Söûu 1997)

-Traàn Chæ sinh naêm Ñinh Daäu 1958,naêm 1971 ñeán 1975 hoïc ôû Queá Laâm Trung Quoác,sau khi toát nghieäp trung hoïc phoå thoâng hoïc tröôøng Ñaïi hoïc CSND Ba Vì Haø Noäi.hieän nay laø só quan CATP Ñaø Naüng, haøm Ñaïi Taù.

-Baø Hoàng ngöôøi toäc Huyønh laøng An Laïc, laø Döôïc só laøm vieäc taïi beänh vieän Ñaø Naüng.

Gia ñình hieän nay ôû taïi Ñaø Naüng.

ÑÔØI THÖÙ XIII – PHAÙII - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1

clip_image067[55]

Quyù oâng : TRAÀN VAÊN ÑÖÔØNG

Phaùp danh THANH ÑEÄ

Quyù baø: VOÕ THÒ NGOÏC

Phaùp danh: THÒ TRAI

clip_image310

Gia ñình oâng Ñöôøng

Sanh haï

1. TRAÀN VOÕ NGOÏC TUYEÀN (C.Thaân 1980)

2. TRAÀN VOÕ QUYØNH TIEÂN (G.Tyù 1984)

3. TRAÀN PHÖÔNG THAÛO (T.Muøi 1991)

4. TRAÀN VOÂ DANH (3 vò)

- OÂng Ñöôøng con oâng baø Ñöôøng sanh naêm Quyù Tî 1953

- Gia ñình ñònh cö taïi Tp Hoà Chí Minh 1989 sau 3 naêm laën loäi ôû Kim Long, huyeän Chaâu Thaønh tænh Ñoàng Nai. Maõi cuoác raãy nöông cho ñôøi mai moät, chaüng maáy choác thôøi thanh xuaân xa khuaát, tuoåi quaù 50 an phaän buoân baùn sanh nhai luoân höôùng veà toäc hoï.

Baø Voõ Thò Ngoïc sinh naêm Giaùp Ngoï (1954) con gaùi hoï Voõ taïi laøng Phuù Tho, huyeän Queá Sôn, chaùu oâng baø Xaõ Sôû, con oâng baø Voõ Thoâi. Baø Ngoïc laø daâu tröôûng cuûa toäc hoï Traàn Coâng Vaân Quaät. Hieän nay do ñieàu kieän soáng xa neân khoâng chu toaøn heát ñöôïc phaän laøm daâu tröôûng. Meï choàng ôû queâ nhaø khoâng theå ngaøy ngaøy chaêm soùc nhöng thöôøng sôùt chia nhöõng khoán khoù, baùo ñaùp troïn ñaïo. Nhaân dòp laøm laïi boä gia phaû Traàn Coâng Toäc naøy baø laø ngöôøi yeåm trôï nhieàu maët.

- Con gaùi lôùn Traàn Voõ Ngoïc Tuyeàn toát nghieäp cöû nhaân quaûn trò kinh doanh ngaønh xuaát nhaäp khaåu hieän laøm vieäc cho Italia vaên phoøng ñaïi dieän taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh. Laáy choàng ngöôøi toäc Voõ ôû Ninh Thuaän goác Quaûng Ngaõi laø Voõ Vieät Trieàu, sanh con trai ôû cuøng nhaø ngoaïi teân laø Voõ Traàn Thieân Phuùc nhöng ngoaïi caûi hoï thaønh noäi toân laø Traàn Voõ An Khang ngoõ haàu sau laøm haäu dueä tieáp noái höông khoùi oâng baø.

- Con gaùi thöù hai laø Quyønh Tieân ñònh cö taïi Washington, Myõ quoác ñang hoïc ngaønh Kyõ sö ñieän, thaân töï laäp nôi xöù ngöôøi, öôùc mong laøm ngöôøi ôû nöôùc nöôùc ngoaøi ñeå coù ñieàu kieän dìu daét vaø giuùp keû ôû laïi coù cô hoäi xaây döïng toäc hoï phaùt trieãn.

- Con gaùi uùt Traàn Phöông Thaûo du hoïc taïi NewYork Myõ quoác, chuyeån qua Washington vaø hieäân hoïc taïi Oregon.

ÑÔØI THÖ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1

clip_image067[56]

Quyù câng : TRAÀN VAÊN BOÁN

Quyù baø: LEÂ THÒ BAÛY

Phaùp danh: ÑOÀNG CHI

clip_image312

Nôi thôø töï oâng baø Traàn Coâng Vaân Quaät

OÂng Boán con oâng baø Ñöôøng sanh naêm Bính Thaân 1956

Baø Baûy sanh naêm Canh Tyù 1959

Sanh haï

1. TRAÀN THANH VIEÃN (K.Muøi 1979)

2. TRAÀN THÒ KIEÀU TRANG (T.Daäu 1981)

3. TRAÀN HOÀNG PHÖÔÙC (Q.Hôïi 1984)

4. TRAÀN COÂNG MINH (K.Tî 1989)

- Baø Leâ Thò Baûy ngöôøi toäc Leâ Nho laøng Phuù Traïch, xaõ Phuù Dieân töùc Queá Xuaân ngaøy nay. Con oâng Leâ Ñính doøng höông Chæ,Cöûu Chaán. Meï cuûa baø Baûy laø em cuûa baø Höông daâu baø Xaùng, con gaùi cuûa oâng baø Cöûu Lyù doøng hoï Phaïm cuûa oâng baø chaùnh Thung.

- Caùc con Thanh Vieãn laø kyõ sö Böu Chính Vieãn Thoâng, toát nghieäp ñaïi hoïc Baùch khoa Thaønh Phoá HCM.

- Hoàng Phöôùc laø kyõ sö xaây döïng ñaïi Hoïc Ñaø Naüng

- Traàn Thò Kieàu Trang coù choàng veà toäc Nguyeãn,Thoân 8 xaõ Duy Sôn, choàng laø Nguyeãn Höôùng , chuyeân vieân Tin hoïc.

- Coâng Minh hoïc Ñaïi Hoïc, toát nghieäp kyõ sö Ñieän.

clip_image314

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1

clip_image067[57]

Quyù oâng : TRAÀN VAÊN HIEÄP

Quyù baø: LEÂ THÒ DIEÂU

clip_image316

OÂng Hieäp con oâng baø Lieân, sanh naêm Taân Söûu 1960

Baø Dieâu sanh naêm Giaùp Thìn 1964

Sanh haï

1. TRAÀN THÒ HUEÄ (G.Tyù 1984)

2. TRAÀN VAÊN AÂN (Ñ.Meïo1ù987)

3. TRAÀN THÒ NHUNG (K.Tî 1989)

4. TRAÀN VAÊN TUAÁN (K.Tî 1989)

5. TRAÀN VAÊN THIEÄN (Ñ.Tyù 1996)

-Baø Dieâu laø con gaùi toäc Leâ Trung laøng Thí Thaïi thoân 2, xaõ Duy Thaønh.

- Traàn Thò Hueä xuaát giaù veà phöôøng Taân An, thaønh phoá Hoäi An, choàng teân laø Nguyeãn vaên Lôïi con uùt cuûa oâng Nguyeãn Vaên Huøng.

clip_image318

Vôï choàng Traàn Thò Hueä

ÑÔØI THÖ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1

clip_image067[58]

Quyù oâng : TRAÀN NGUYEÂN VUÕ

Quyù baø: NGUYEÃN THÒ HUEÄ (LYÙ)

clip_image320

OÂng Vuõ con oâng baø Lieân sanh naêm 1975

Baø Hueä sanh naêm 1978

Sanh Haï

1. TRAÀN THÒ BAÛO NGAÂN (Ñ.Hôïi 2007)

2. TRAÀN THÒ ANH THÖ (N. THÌN 2012)

-Baø Hueä (Lyù) laø ngöôøi toäc Nguyeãn laøng Vaân Quaät, con gaùi oâng Leã, giaùo vieân daïy Toaùn Tröôøng PTTH Phan Saøo Nam, Duy Xuyeân

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1/2

clip_image067[59]

Quyù oâng : TRAÀN LEÂ HOAØNG LOÄC

Quyù baø: NOÂNG THAÙI HOAØNG

clip_image175[1]

OÂng Loäc con oâng Baûo, sanh naêm Kæ Muøi 1979

Baø Hoaøng sanh naêm 1980.

Sanh haï

1. TRAÀN COÂNG KIEÄT (B.Tuaát 2006)

2. TRAÀN THÖ KYØ (K.Söûu 2009)

3. TRAÀN NHAÕ KYØ (K.Söûu 2009)

-Gia ñình hieän ôû Baûo Loäc caû vôï choàng laø giaùo vieân, cuoäc ñôøi coù ñaïm baïc nhöng cuõng coù nhieàu cô may neân danh voïng. OÂÏng ngoaïi laø Trung taù veà höu cuõng ôû gaàn ñoù

-Noâng Thaùi Hoaøng con gaùi nhaø giaùo, meï buoân baùn ôû phoá phöôøng – goác ngöôøi Baéc Caïn – duyeân nôï trôøi saép baøy, baïn hoïc ngaøy xöa nay laø baïn traêm naêm.

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1/2

clip_image067[60]

Quyù oâng : TRAÀN LEÂ HOAØNG THOÏ

Quyù baø: HOÀ THÒ MYÕ PHÖÔÏNG

clip_image321

-Hoaøng Thoï con oâng Baûo, sanh naêm Quyù Hôïi (1983)

-Myõ phöông sanh naêm (1982), ngöôøi queâ Tp Qui Nhôn.

Sanh haï

1. TRAÀN HOÀ QUYØNH NHÖ

ÑÔØI XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1/2

clip_image067[61]

Quyù oâng : TRAÀN LEÂ HOAØNG TROÏNGÏ

Quyù baø: LEÂ THÒ HOÀNG PHUÙ

Hoaøng Troïng laø con oâng Baûo, sanh naêm (1985).

Vôï ngöôøi xaõ Nhôn Haïnh, huyeän An Nhôn, tænh Bình Ñònh.

ÑÔØI XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[62]

Quyù oâng : TRAÀN THANH LAÂM

Quyù baø: TÖØ THÒ CUÙC

clip_image322

Thanh Laâm con oângThanh Sôn, sanh naêm Giaùp Daàn (1974)

Baø Töø Thò Cuùc ngöôøi toäc Töø laøng Döôõng Moâng,Thoân 3, xaõ Queá Xuaân, huyeän Queá Sôn.

Sanh Haï

1. TRAÀN VAÊN TíN (2001)

2. TRAÀN VAÊN NGHÓA (2003)

3. TRAÀN THÒ THUYÙ VAÂN (2004)

ÑÔØI XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[63]

Quyù oâng : TRAÀN COÂNG NHÖÏT

Quyù baø: LÖU THÒ

Traàn CoâÂng Nhöït con oâng Thoaûng sanh naêm Aát Söûu (1985)

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[64]

Quyù oâng : TRAÀN THANH NGOÏC

Quyù baø:

Thanh Ngoïc con oâng Thoaûng, sanh naêm Nhaâm Thaân (1992)

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[65]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG CHAÙNH

Quyù baø: ÑAËNG THÒ THANH TAÂM

Coâng Chaùnh con oâng Huøng sanh naêm Nhaâm Tuaát (1982)

Vôï ngöôøi Hoøa Vang, thaønh phoá Ñaø Naüng.

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[66]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG NHAÂN

Quyù baø:

Coâng Nhaân con oâng Huøng sanh naêm Quyù Hôïi (1984)

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[67]

Quyù oâng: TRAÀN LEÂ THANH

Quyù baø:

Traàn Leâ Thanh con oâng Huøng sanh naêm Quyù Hôïi (1984)

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[68]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG TIEÂN

Quyù baø:

Coâng Tieân con oâng Trieàu sanh naêm Nhaâm Thìn (1988)

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[69]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG DUÕ

Quyù baø:

Coâng Duõ con oâng Trieàu sanh naêm Nhaâm Thìn (1993)

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[70]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG THAÉNG

Quyù baø:

Coâng Thaéng con oâng Quang sanh naêm Taân Muøi (1991)

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 2

clip_image067[71]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG THÖÔNG

Quyù baø:

Coâng Thöông con oâng Quang sanh naêm Quyù Daäu (1993)

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 3/1

clip_image067[72]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG TRUNG

Quyù baø:

Coâng Trung con oâng Duõng sanh naêm Aát Söûu (1985)

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 3/1

clip_image067[73]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG TUØNG

Quyù baø:

Con oâng Ñöùc

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 3/1

clip_image067[74]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG VÖÔNG

Quyù baø:

Con oâng Ñöùc

ÑÔØI THÖÙ XIII - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 3/2

clip_image067[75]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG BÌNH (HOAØNG BÌNH)

Quyù baø:

Coâng Bình con oâng Traàn Chæ sanh naêm Kæ Tî (1989)

ÑÔØI THÖÙ XIV - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1

clip_image067[76]

Noäi Toân TRAÀN VOÕ NGOÏC TUYEÀN

VOÕ VIEÄT TRIEÀU

clip_image324

Sanh haï

1. TRAÀN VOÕ AN KHANG sinh Aát Daäu (2005)

(Töùc Voõ Traàn Thieân Phuùc) Chaùu cuûa oâng . Ñöôøng, ñang sinh soáng taïi Tp HCM.

2. TRAÀN VOÕ AN PHUÙ sinh Kyõ Söûu (2009)

(Töùc Voõ Traàn Gia Phuùc)

ÑÔØI THÖÙ XIV - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1

clip_image067[77]

Noäi Toân TRAÀN THANH VIEÃN

CAO THÒ MYÕ KHUYEÂN

clip_image326

Thanh Vieãn laø con oâng Traàn Vaên Boán sanh naêm Kæ Muøi (1979)

Myõ Khuyeân sinh naêm Giaùp Tyù (1984), ngöôøi toäc Cao huyeän Bình Sôn, tænh Quaûng Ngaõi, gia ñình di cö vaøo xaõ Soâng Raây, huyeän Xuyeân Moäc, Tænh Baø Ròa Vuõng Taøu, toát nghieäp Ñaïi hoïc kinh teá, keát hoân cuøng Thanh Vieãn ngaøy 16/8/2009 (26/6/Kyõ Söûu).

ÑÔØI THÖÙ XIV - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1

clip_image067[78]

Noäi Toân TRAÀN HOÀNG PHÖÔÙC

Coâng Phöôùc laø con oâng Traàn Vaên Boán sanh naêm Quyù Hôïi (1984)

ÑÔØI THÖÙ XIV - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1

clip_image067[79]

Noäi Toân TRAÀN COÂNG MINH

Coâng Minh laø con oâng Traàn Vaên Boán sanh naêm Kæ Tî (1989)

ÑÔØI THÖÙ XIV - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1

clip_image067[80]

Noäi Toân TRAÀN COÂNG AÂN

Coâng AÂn laø con oâng Traàn Vaên Hieäp sanh naêm Ñinh Meïo 1987

ÑÔØI THÖÙ XIV - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1

clip_image067[81]

Noäi Toân TRAÀN COÂNG THIEÄN

Coâng Thieän laø con oâng Traàn Vaên Hieäp sanh naêm Bính Tyù 1995

ÑÔØI THÖÙ XIV - PHAÙI I - CHI 2 - VAÂN QUAÄT - NHAÙNH 1

clip_image067[82]

Noäi Toân TRAÀN VAÊN TUAÁN

BUØI THÒ PHÖÔNG

clip_image328

Traàn Vaên Tuaán sanh naêm 1989, laø con oâng Traàn Vaên Hieäp sanh naêm Ñinh Meïo 1987, trong nhöõng naêm ñi boä ñoäi taïi Ñaéc Laéc, oâng Hieäp gaëp moät ngöôøi baïn baïn gaùi cuøng ñôn vò keát nghóa sanh Tuaán.

Tuaán soáng vôùi meï, lôùn khoân laäp gia ñình vôùi Buøi Thò Phöông sanh naêm 1990, ngöôøi Caåm Thuûy, Thanh Hoùa.

clip_image329

Moät soá hình aûnh cuøa toäc Traàn Duy Nghóa

clip_image331

clip_image333

clip_image335

clip_image337

OÂng Traàn Vaên Maønh, ngöôøi lôùn tuoåi nhaát cuûa toäc. ­

clip_image338

QUAÛNG NAM TRIEÄU CÔ

TRAÀN COÂNG THUYÛ TOÅ

TRAÀN COÂNG MOÄ

Nguyeân Quaùn:

Xaõ Taân Thuaän, Huyeän Taân An, Phuû Tn Hoùa,Thaønh Thaêng Long

ÑEÄ NHÒ THEÁ TRAÀN COÂNG PHAÏP (陳 公 乏)

ÑEÄ TAM THEÁ TRAÀN COÂNG DÖÏC (陳 公 )

ÑEÄ TÖÙ THEÁ TRAÀN COÂNG NEÂN (陳 公 )

TRAÀN COÂNG TUAÁN (陳 公 俊)

TRAÀN COÂNG CAÅN (陳 公 謹)

ÑEÄ NGUÕ THEÁ TRAÀN COÂNG BAÙNH (陳 公 )

ÑEÄ LUÏC THEÁ 1 TRAÀN COÂNG PHÖÔNG (陳 公 算)

2 TRAÀN COÂNG LAI (陳 公 萊)

3 TRAÀN COÂNG LÔÏI (陳 公 )

ÑEÄ THAÁT THEÁ 1 TRAÀN COÂNG LÖU (1) (陳 公 琉)

2 TRAÀN COÂNG HAÏT (1) (陳 公 涸)

3 TRAÀN COÂNG LAÏI (1) (陳 公 吏)

4 TRAÀN COÂNG NGÖÕ (2) (陳公 語)

5 TRAÀN COÂNG TÔÙI (3) (陳 公 細)

Sanh Haï Chi phaùi:

HAØ QUAÛNG - ÑIEÄN DÖÔNG – MYÕ KHEÂ

clip_image340

Baøi vò Thôø Toå Coâng Traàn Coâng Caån Haäu Hieàn

Taïi ñình laøng Myõ Kheâ

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[21]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG LÖU

Toå maãu: Chaùnh Thaát LEÂ THÒ TUÙC

Thöù Thaát LEÂ THÒ NHÒ

NGOÂ THÒ OÂ

Kò oâng ngaøy 17 thaùng möôøi, moä oâng taùng ôû xoùm Caùt

Baø ngöôøi Toäc Leâ laøng Haø Loäc chi phaùi oâng Thuû Nuoâi

Baø thöù hai khoâng ghi Toäc Leâ laøng naøo, moä ba taïi Röøng Laøng

Baø thöù ba ngöôøi Toäc Ngoâ Dieâm Ñoâng, moä taïi xoùm Caùt

Sanh haï

Quyù coâ (doøng 1) 1.TRAÀN THÒ LÖÔÏNG

Quyù coâng 2.TRAÀN COÂNG GIAÙO

Quyù coâ (doøng 2) 3.TRAÀN THÒ RÔI

Quyù coâng(doøng3) 4.TRAÀN COÂNG TIEÃN

5.TRAÀN COÂNG CHÆ

(Nhaùnh oâng Phöông)

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[22]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG HAÏT

Toå maãu: Chaùnh Thaát NGUYEÃN THÒ ÑÒNH

Thöù Thaát NGUYEÃN THÒ KEÁ

ÑAØO THÒ HUEÄ

Kò oâng ngaøy muøng 5 thaùng 10, thôøi kì tröôùc oâng coù saéc phong laø Chaùnh Quaûng Cô cuûa Trieàu Ñình, naêm 1966 baûng saé phong ñoù bò thieâu huûy.

Baø ngöôøi Toäc Nguyeãn nhöng khoâng roõ ôû laøng naøo

Baø thöù hai Toäc Nguyeãn nhöng khoâng ghi gì theâm

Baø thöù ba ngöôøi Toäc Ñaøo ngöôøi Phuû Thöøa Thieân.

Sanh haï

Quyù coâ (doøng 1) 1. TRAÀN THÒ GIAI

2. TRAÀN THÒ PHÍ

3. TRAÀN THÒ PHÖÔÙC

Quyù coâng(doøng2) 4. TRAÀN COÂNG KEÁ

Quyù coâ 5. TRAÀN THÒ TAÁN

6. TRAÀN THÒ TUØNG

7. TRAÀN THÒ TIEÁU

Quyù coâng(doøng3) 8. TRAÀN COÂNG ÑÔÙI

Quyù coâ 9. TRAÀN THÒ ÑIEÁT

10. TRAÀN THÒ DÖ

11. TRAÀN VOÂ DANH (4vò)

(Nhaùnh oâng Phöông)

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[23]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG LAÏI

Toå maãu: ÑINH THÒ HIEÀN

Kò oâng ngaøy 20 thaùng 7, moä oâng taùng ôû xoùm Caùt

Baø khoâng ghi Toäc Ñinh laøng naøo, kò theo oâng

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG HUØNG

2. TRAÀN COÂNG LÖÏC

3. TRAÀN COÂNG OÅI

Quyù coâ 4. TRAÀN THÒ BIEÂU

(Nhaùnh oâng Phöông)

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[24]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG NGÖÕ

Toå maàu : ÑAËNG THÒ TAM

Kò oâng ngaøy 15 thaùng 10 , moä taïi xaõ Thoå Laân

Baø ngöôøi Toäc Ñaëng laøngâ Dieâm Ñoâng kò baø ngaøy 30 - 5

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG TRÍ

Quyù coâ 2. TRAÀN THÒ BA

Quyù coâng 3. TRAÀN COÂNG BOÁN

4. TRAÀN COÂNG DIEÂN

5. TRAÀN COÂNG HAÏNH

6. TRAÀN COÂNG KIEÂN

7. TRAÀN COÂNG QUÍ

8. TRAÀN COÂNG Voâ Danh

Quyù coâ 9. TRAÀN THÒ BEÂN

Quyù coâng 10. TRAÀN COÂNG NGAËT

(Nhaùnh oâng Lai)

ÑÔØI THÖÙ VII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[25]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG TÔÙI

Toå maãu : Baát Thöùc Taùnh Danh

Kò oâng ngaøy 14 thaùng 9, moä taïi Thanh Chaâu

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG TIEÀN

Quyù coâ 2. TRAÀN THÒ HAÄU

3. TRAÀN THÒ XAÕI

4. TRAÀN THÒ ÑAÀY

clip_image341

clip_image342

(Nhaùnh oâng Lôïi)

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[26]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG GIAÙO

Toå maãu : ÑAËNG THÒ THÔ

Kò oâng ngaøy 16 thaùng 6, moä taïi xaõ Xoùm Caùt

Baø ngöôøi Toäc Ñaëng laøngâ Dieâm Ñoâng kò baø ngaøy 24-11

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG TRAÂU

Quyù coâ 2. TRAÀN THÒ BÆNH

Quyù coâng 3. TRAÀN COÂNG CAØY

4. TRAÀN COÂNG CUOÁC

Quyù coâ 5. TRAÀN THÒ CAÛI

6. TRAÀN THÒ COØNG

7. TRAÀN THÒ NHOØNG

8. TRAÀN THÒ OÅI

(Nhaùnh oâng Löu)

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[27]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG TIEÃN

Toå maãu Chaùnh thaát NGUYEÕN THÒ BÖÔÛI

Thöù thaát LEÂ THÒ DIEÄM

Kò oâng ngaøy 3 thaùng 4, moä taïi Xoùm Caùt

Baø khoâng coù con, kò baø theo oâng

Baø ngöôøi Toäc Leâ thoân Coå Löu, moä taïi Xoùm Caùt, kò 27-3

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG DIEÅN

Quyù coâ 2. TRAÀN THÒ OM

3. TRAÀN THÒ BUOÄI

Quyù coâng 4. TRAÀN COÂNG BÔØ

Quyù coâ 5. TRAÀN Voâ danh

6. TRAÀN THÒ CAØY

7. TRAÀN THÒ KEÙO

Quyù coâng 8. TRAÀN COÂNG RÖØNG

(Nhaùnh oâng Löu)

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[28]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG KEÁ

Toå baø chaùnh thaát NGUYEÃN THÒ SEÛ

Thöù thaát NGUYEÃN THÒ THAØNH

Kò oâng theo cha

Baø chaùnh ngöôøi Toäc Nguyeãn laøng Haø Loäc

Baø thöù ngöôøi Toäc Nguyeãn laøng Gia Loäc

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG CAÛNH (Doøng 1)

Quyù coâng 2. TRAÀN COÂNG QUEÂ

3. TRAÀN COÂNG QUAÙN

Quyù coâ 4. TRAÀN THÒ HAØNG

5. TRAÀN THÒ QUANG

(Nhaùnh oâng Haït)

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[29]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG LÖÏC

Toå maãu Chaùnh thaát TRÖÔNG THÒ LAÏC

Thöù thaát PHAN THÒ HAY

Kò oâng Ngaøy 17-12, moä taïi Xoùm Caùt

Baø chaùnh ngöôøi Toäc Tröông laøng Phöôøng Chaøo

Baø thöù ngöôøi Toäc Phan laøng Phöôøng Chaøo

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG QUYEÄN (Doøng 1)

Quyù coâ 2. TRAÁN THÒ CHUOÁC

Quyù coâng 2. TRAÀN COÂNG TIEÃN (Doøng 2)

(Nhaùnh oâng Laïi)

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[30]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG TRÍ (OÂâng Hoaïn)

Toå maãu Chaùnh thaát HOÀ THÒ TÒNH

Thöù thaát PHAN THÒ PHAÂN (Baø Mua)

ÑAËNG THÒ THIEÁU (Baø Mau)

Kò oâng ngaøy 5 thaùng 8

Baø kò ngaøy 24 thaùng gieâng

Baø Mua kò ngaøy 5 thaùng 11

Baø Mau ngöôøi Toäc Ñaëngâ laøng Dieâm Ñoâng, kò 20-5

Sanh haï

Quyù coââ(Doøng1) 1. TRAÀN THÒ HOAÏN (b.Cam)

2. TRAÀN THÒ HOAÏT

3. TRAÀN THÒ ÑIEÀU

Quyù coâng 4. TRAÀN COÂNG LYÙ

Quyù coâ 5. TRAÀN THÒ ÑOÛ

6. TRAÀN THÒ TRÖØ

7. TRAÀN THÒ DÖ (b.Ñoan)

8. TRAÀN THÒ NHIEÀU (b.Maäu)

Quyù coâng(Doøng2) 9. TRAÀN COÂNG MUA

10. TRAÀN COÂNG THEÂM

11. TRAÀN COÂNG OÅI

Quyù coâ 12. TRAÀN THÒ Voâ danh

13. TRAÀN THÒ NHOÛ

14. TRAÀN THÒ NOÀI

Quyù coâng(Doøng3)15. TRAÀN COÂNG CHUOÁT

16. TRAÀN COÂNG XÔ

17. TRAÀN COÂNG ROÁN

Quyù coâ 18. TRAÀN THÒ UÙT (b.Hoái)

19. TRAÀN THÒ LAU (b. Nheï)

20. TRAÀN Voâ Danh (2 vò)

21. TRAÀN THÒ NÖÕA (b.Ñoåi)

22. TRAÀN THÒ THOÂI (b.Baûy)

(Nhaùnh OÂâng Ngöõ)

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[31]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG DIEÂN (OÂ.Tröïc)

Toå maãu: Baát Thöùc Danh Taùnh

Kò oâng ngaøy 18 thaùng 6

Baø ngöôøi laøng Haø Loäc, kò baø theo oâng.

Sanh haï

Quyù coâ 1. TRAÀN THÒ TRÖÏC

Quyù coâng 2. TRAÀN Voâ danh (2 vò)

Quyù coâ 3. TRAÀN THÒ ÑAÏO

4. TRAÀN THÒ NGOÏ

5. TRAÀN THÒ Baát Thöùc danh

(Nhaùnh OÂng Ngöõ)

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[32]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG HAÏNH (OÂ.Cöôøng)

Toå maãu : TRÖÔNG THÒ LYÙ

Kò oâng ngaøy 10 thaùng 10, moä taïi Xoùm Caùt

Baø khoâng coù con, kò baø theo oâng

Baø ngöôøi Toäc Tröông Dieâm Ñoâng, moä taïi Xoùm Caùt, kò 10-9

Sanh haï

Quyù coâ 1. TRAÀN THÒ CÖÔØNG

Quyù coâng 2. TRAÀN COÂNG BEÁP

3. TRAÀN COÂNG LEM

5. TRAÀN Voâ danh

Quyù coâng 8. TRAÀN COÂNG LOÏ

(Nhaùnh OÂâng Ngöõ)

ÑÔØI THÖÙ VIII - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[33]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG KIEÂN (OÂ.Coâi)

Toåø maãu: NGUYEÃN THÒ MAU

Kò oâng ngaøy 21 thaùng 11, moä taïi Thoå Laâm

Baø ngöôøi Toäc Nguyeãn cuøng laøng

Sanh haï

Quyù coâ 1. TRAÀN THÒ GOÁC

2. TRAÀN Voâ danh (2 vò)

(Nhaùnh OÂng Ngöõ)

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[34]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG TRAÂU (oâ.Ñoán)

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ CUM

Kò oâng ngaøy muøng 2 thaùng10, moä taïi xaõ Xoùm Caùt

Baø ngöôøi Toäc Nguyeãn trong laøng, kò muøng 5 thaùng 10

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG ÑOÁN

Quyù coâ 2. TRAÀN THÒ GIAÙC

3. TRAÀN THÒ GIAÙT

Quyù coâng 3. TRAÀN COÂNG BAÉT

(Nhaùnh oâng Löu)

ÑÔØI THÖÙ IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[35]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG CAØY (OÂ.Böøa)

Toå maãu : HOÀ THÒ NGOÏ

Kò oâng ngaøy 22 thaùng 4

Kò baø ngaøy muøng 9 thaùng 7

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG BÖØA

2. TRAÀN COÂNG DÖØA

3. TRAÀN COÂNG THOÁI

4. TRAÀN COÂNG CÖÙC

5. TRAÀN COÂNG XAÙI

Quyù coâ 6. TRAÀN THÒ NAÛI

7. TRAÀN THÒ ÑOÅM

8. TRAÀN THÒ THAÅM

9. TRAÀN Voâ Danh

(Nhaùnh OÂâng Löu)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[36]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG CUOÁC (OÂ.Cay)

Toå maãu : ÑAËNG THÒ LÖÙC

Kò oâng ngaøy 28 thaùng 10

Baø ngöôøi Toäc Ñaëng laøng Dieâm Ñoâng kò baø ngaøy 13-10

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG CAY

2. TRAÀN COÂNG TRÔÏ

3. TRAÀN Voâ Danh

Quyù coâ 4. TRAÀN THÒ THÌN

Quyù coâng 5. TRAÀN COÂNG TÎ

Quyù coâ 6. TRAÀN THÒ XÒ

Quyù coâng 7. TRAÀN COÂNG XOÏT

8. TRAÀN COÂMG THOÂI

9. TRAÀN COÂNG NGOØ

10. TRAÀN COÂNG NGHEÂ

11. TRAÀN Voâ Danh (2 vò)

(Nhaùnh oâng Löu)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[37]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG BÔØ (OÂ.Baûi)

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ BAØN

Kò oâng ngaøy 21 thaùng 4, moä taïi Xoùm Caùt

Baø ngöôøi Toäc Nguyeãn laøng Gia Loäc, Kò baø ngaøy 14-11

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG COÀN

2. TRAÀN COÂNG BAÛI

3. TRAÀN COÂNG CAÛI

4. TRAÀN Voâ Danh

Quyù coâ 5. TRAÀN THÒ HAÛI

6. TRAÀN THÒ GAØ

7. TRAÀN THÒ Voâ Danh

8. TRAÀN THÒ CHI (B.Sieâng)

9. TRAÀN Voâ Danh (2vò)

10. TRAÀN COÂNG CHIEÂU

12. TRAÀN Voâ Danh

(Nhaùnh OÂâng Löu)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[38]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG SÖØNG (Tuïc Ca)

Toå maãu Chaùnh Thaát ÑAËNG THÒ LOÀN

Thöù thaát ÑAØO THÒ DIEÃM

Kò oâng ngaøy 14 thaùng 4, moä taïi Xoùm Caùt

Kò baø ngaøy muøng 17 thaùng 10

Kò baø ngaøy 26 thaùng 6, moä taïi Xoùm Caùt

Sanh haï

Quyù coâ (doøng1) 1. TRAÀN THÒ CA

2. TRAÀN THÒ KEÂ

3. TRAÀN THÒ HUEÄ

4. TRAÀN Voâ Danh

(doøng2) 5. TRAÀN THÒ TUOÅN (B.Maïi)

Quyù coâng 6. TRAÀN COÂNG CAÀM

7. TRAÀN Voâ Danh

(Nhaùnh OÂâng Löu)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[39]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG CAÛNH

Toå maãu : TRAÀN THÒ SÖÛU

Kò oâng theo xuaân thu, moä taïi Ñaát Röøng

Baø ngöôøi Toäc Traàn trong laøng, kò theo xuaân thu

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG BIEÄT

(Nhaùnh oâng Haït)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[40]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG QUEÂ

Toå maãu :

Sanh haï

Con Chaùu ñònh cö taïi Bình Thuaän

(Nhaùnh oâng Haït)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CH 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[41]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG QUYEÄN (Tuïc Lieân)

Toå maãu : ÑAËNG THÒ LIEÂN

Kò oâng ngaøy 14 thaùng 12

Baø ngöôøi Toäc Ñaëng laøng Dieâm Ñoâng, Kò theo choàng

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG TRÌNH

Quyù coâ 2. TRAÀN THÒ LIEÂN

Quyù coâng 3. TRAÀN COÂNG TAÙP

4. TRAÀN COÂNG ÑAÈNG

(Nhaùnh oâng Laïi)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[42]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG TRIEÃN (Tuïc Ngoân)

Toå maãu : NGUYEÃN THÒ MUOÄN

Kò oâng ngaøy 19 thaùng 9

Baø ngöôøi Toäc Nguyeãn laøng Gia Loäc

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG NGOÂN

2. TRAÀN COÂNG NGHÆ

3. TRAÀN COÂNG CHÆ

(Nhaùnh oâng Laïi)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[43]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG LYÙ (Tuïc Nhaâm)

Toå maãu: NGUYEÃN THÒ GIAÛNG

Kò oâng ngaøy 20 thaùng 3

Kò baø ngaøy 27-11

Sanh haï

Quyù coâ 1. TRAÀN THÒ NHAÂM (Hieân)

2. TRAÀN THÒ DAÂM

Quyù coâng 3. TRAÀN COÂNG DÖNG

Quyù coâ 4. TRAÀN THÒ MAÏNH (Tích)

5. TRAÀN THÒ AÊN (Phuïng)

Quyù coâng 6. TRAÀN COÂNG NAÈM

Quyù coâ 7. TRAÀN THÒ CHAÏY

Quyù coâng 8. TRAÀN COÂNG TRAÙNG

Quyù coâ 9. TRAÀN THÒ VAÂN

10. TRAÀN THÒ BAY

Quyù coâng 11. TRAÀN COÂNG DAÏI

12. TRAÀN COÂNG THAÂN (Giuùp)

13. TRAÀN COÂNG DÓA

(Nhaùnh oâng Ngöõ)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[44]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG MUA (Tuïc Lieäu)

Toå maãu : PHUØNG THÒ TOAN

Kò oâng ngaøy 5 thaùng 12

Baø ngöôøi cuøng laøng, khoâng roõ ngaøy kò

Sanh haï

Quyù coâ 1. TRAÀN THÒ LIEÄU (Nhaân)

Quyù coâng 2. TRAÀN COÂNG XIEÄU

Quyù coâ 3. TRAÀN THÒ XÖÏ

4. TRAÀN THÒ LÖÏ

Quyù coâng 5. TRAÀN COÂNG CÖ

6. TRAÀN COÂNG CÖÏU

7. TRAÀN COÂNG HÖÏU

(Nhaùnh OÂâng Ngöõ)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[45]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG CHUOÁT (Buoát)

Toå maãu : LEÂ THÒ BAÙN

Kò oâng ngaøy 5 thaùng 11

Kò baø ngaøy 2 thaùng 12

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG BUOÁT

2. TRAÀN COÂNG TOAÙN

Quyù coâ 3. TRAÀN THÒ HOAÙN (Löôøng)

Quyù coâng 4. TRAÀN COÂNG THOÂNG

Quyù coâ 5. TRAÀN THÒ LOÀN

Quyù coâng 6. TRAÀN Voâ danh

7. TRAÀN COÂNG NHAØN

8. TRAÀN Voâ danh

(Nhaùnh Oâng Ngöõ)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[46]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG XÔ (Töï Tô)

Toå maãu : ÑAËNG THÒ CANG

Kò oâng baø ngaøy 30 thaùng 11

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG TÔ

2. TRAÀN COÂNG KEÙN

3. TRAÀN COÂNG LAÉNG

Quyù coâ 4. TRAÀN THÒ SAÉN

5. TRAÀN THÒ LUØNG

Quyù coâng 6. TRAÀN COÂNG CHUÙ

Quyù coâ 7. TRAÀN THÒ BOÀN

8. TRAÀN THÒ LEN

9. TRAÀN THÒ LAÊNG

10. TRAÀN Voâ danh (3 vò)

(Nhaùnh OÂâng Ngöõ)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[47]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG BEÙP (Ñænh)

Toå maãu : TRAÀN THÒ CHUOÁI

Kò oâng Baø theo ngaøy kò oâng Haïnh, moä oâng taïi Xoùm Caùt

Sanh haï

Quyù coâ 1. TRAÀN THÒ ÑÆNH

2. TRAÀN THÒ DUÏN

Quyù coâng 3. TRAÀN Voâ Danh

Quyù coâ 4. TRAÀN Voâ Danh

clip_image344

clip_image345

Ñình laøng Myõ Kheâ

(nhaùnh OÂâng Ngöõ)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[48]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG LEM (Töï Döùa)

Toå maãu : ÑAËNG THÒ CHEÙT

Kò oâng ngaøy 26 thaùng 5, kò baø ngaøy muøng 3 thaùng 11

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG HINH

2. TRAÀN COÂNG CHUOÁI

Quyù coâ 3. TRAÀN THÒ TAØU

4. TRAÀN THÒ NÖÔÙC (Non)

Quyù coâng 5. TRAÀN COÂNG LAÙ (Chaân)

Quyù coâ 6. TRAÀN THÒ MAÉM

Quyù coâng 7. TRAÀN COÂNG DÖÔNG

8. TRAÀN Voâ Danh

9. TRAÀN COÂNG CAØ

Quyù coâ 10. TRAÀN THÒ NGOÏT

11. TRAÀN Voâ Danh

(Nhaùnh OÂâng Ngöõ)

ÑÔØI IX - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[49]

Toå coâng: TRAÀN COÂNG LOÏ (Töï Xaùng)

Toå maãu : ÑAËNG THÒ XIN

Kò oâng 25 thaùng 10, kò baø ngaøy raèm thaùng chaïp

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG XAÙNG

Quyù coâ 2. TRAÀN THÒ SÖÙC

3. TRAÀN THÒ DAÄU

Quyù coâng 4. TRAÀN COÂNG HÔÛN

Quyù coâ 5. TRAÀN THÒ CHAÂM

6. TRAÀN THÒ MUØI

(Nhaùnh OÂâng Ngöõ)

ÑÔØI X - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[50]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG ÑOÁN (Maõi)

Quyù baø : PHUØNG THÒ THÖØA

Kò oâng ø ngaøy muøng 5 thaùng 8, kò baø ngaøy muøng1 thaùng11

Sanh haï

Quyù coâ 1. TRAÀN THÒ BUOÄI

2. TRAÀN Voâ Danh

3. TRAÀN THÒ MAÏI

4. TRAÀN THÒ THUAÄN

5. TRAÀN THÒ NHUAÄN

6. TRAÀN Voâ Danh

Quyù coâng 7. TRAÀN COÂNG NGAÕI

ÑÔØI X - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[51]

Quy oâng: TRAÀN COÂNG THUOÁI (Töï Ñöôïc)

Quyù baø Chaùnh thaát NGUYEÃN THÒ COÄI

Thöù thaát NGUYEÃN THÒ DUÕ

Kò oâng baø ngaøy 29 thaùng 2

Baø Duõ ngöôøi trong laøng, moä taïi Xoùm Caùt, kò ngaøy raèm thaùng 9

Sanh haï

Quyù coâ 1. TRAÀN THÒ NGUOÀN

2. TRAÀN THÒ ÑÖÔÏC

3. TRAÀN THÒ XÖÔÏC

4. TRAÀN Voâ Danh (2 vò)

Quyù coâng 5. TRAÀN COÂNG LÖÔÏC

6. TRAÀN COÂNG NUOÂI

7. TRAÀN COÂNG DOØN (Doøng Thöù)

(Nhaùnh OÂâng Löu)

ÑÔØI X - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[52]

Quyù oââng: TRAÀN COÂNG CAY (Töï Yeán)

Quyù baø : NGOÂ THÒ NHAÏN

Kò oâng ngaøy 16 thaùng gieâng, kò baø muøng 4 thaùng gieâng

Sanh haï

Quyù coâ 1. TRAÀN THÒ YEÁN

Quyù coâng 2. TRAÀN COÂNG ANH

Quyù coâ 3. TRAÀN THÒ CAÙI

Quyù coâng 4. TRAÀN COÂNG TÖÛU

Quyù coâ 5. TRAÀN THÒ CHAÏY

Quyù coâng 6. TRAÀN COÂNG LÒA

â 7. TRAÀN COÂNG NGOÏT

Quyù coâ 8. TRAÀN THÒ CHÍN

9. TRAÀN THÒ MÖÔØI

(Nhaùnh OÂâng Löu)

ÑÔØI X - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[53]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG TRÔÏ (Töï Thì)

Quyù baø : ÑINH THÒ ÒT

Kò oângø ngaøy 10 thaùng 10, kò baø ngaøy 14 thaùng11

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN Voâ Danh

2. TRAÀN COÂNG THÒ

3. TRAÀN COÂNG THÌ

Quyù coâ 4. TRAÀN THÒ MAØ

Quyù coâng 5. TRAÀN COÂNG THÌ (Em)

Quyù coâ 6. TRAÀN THÒ NGOÄ

7. TRAÀN THÒ ÑÒ

8. TRAÀN THÒ TRANH

9. TRAÀN THÒ LÌA

10. TRAÀN COÂNG NGHEO

Quyù coâ 11. TRAÀN THÒ HEÁN

12. TRAÀN THÒ XÍ

13. TRAÀN THÒ DUNG

14. TRAÀN THÒ MYÕ

(Nhaùnh OÂâng Löu)

ÑÔØI X - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[54]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG TY (Töï Thöùc)

Quyù baø Chaùnh Thaát BUØI THÒ MIU

Thöù Thaát NGUYEÃN THÒ LÖÏC

Kò oâng ngaøy 12 thaùng 6, kò baø ngaøî thaùng 12

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN Voâ Danh

2. TRAÀN COÂNG NUOÂI

Doøng Thöù 3. TRAÀN Voâ Danh (2 vò)

Quyù coâng 4. TRAÀN COÂNG THANH

Quyù coâ 5. TRAÀN THÒ NHÖÙT

6. TRAÀN THÒ NHÌ

7. TRAÀN THÒ MEØO

8. TRAÀN THÒ LAØNH

9. TRAÀN THÒ BIEÄT

10. TRAÀN THÒ DEÅ

12. TRAÀN THÒ DEÅ Em

13. TRAÀN THÒ KYÙ

(Nhaùnh OÂâng Löu)

ÑÔØI X - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[55]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG THOÂI (Xaáu)

Quyù baø : PHUØNG THÒ MAËNG

Oâng sanh naêm 1924, baø sanh naêm 1928

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG COØN

2. TRAÀN Voâ Danh

3. TRAÀN COÂNG SANH

4. TRAÀN COÂNG KHUYEÁN

5. TRAÀN COÂNG MEÁN

6. TRAÀN COÂNG DUÕNG

Quyù coâ 7. TRAÀN THÒ CÖÏU

8. TRAÀN COÂNG XÍ

9. TRAÀN THÒ QUYÙ

(Nhaùnh OÂâng Löu)

ÑÔØI X - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[56]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG BAÕI (Leà)

Quyù baø : NGUYEÃN THÒ DUÕ

Kò oâng ngaøy muøng 4 thaùng 5, kò baø ngaøy 16 thaùng 9

Sanh haï

Quyù coâ 1. TRAÀN THÒ LEÀ

2. TRAÀN Voâ Danh

3. TRAÀN THÒ XANG

(Nhaùnh oââng Löu)

ÑÔØI X - PHAÙI II - CHI 1&2 - ÑIEÄN DÖÔNG

clip_image057[57]

Quyù oâng: TRAÀN COÂNG CAÛI

Quyù baø : LEÂ THÒ MÖÏC

Kò oâng ngaøy 28 thaùng 8, baø taùi giaù

Sanh haï

Quyù coâng 1. TRAÀN COÂNG THÖÙÔC

2. TRAÀN COÂNG TÖÔÛNG

clip_image347

Haäu dueä Traàn Coâng Toäc Haø Quaûng

NGOAÏI PHAÛ

clip_image349

Moä bia cuï toå Toäc Traàn, coù nieân ñaïi 1498, taïi thoân 6, xaõ Caåm Thanh

Tran familyancestor’s grave, built in 1498 at section 6 Cam Thanh

NGOAÏI PHAÛ

GIA PHAÛ HOÏ TRAÀN ÑAËNG

(Traàn Ñaëng gia phaû kyù)

Toå tieân laø Vaên Tröng (quoác söû kieân huùy ñoåi cheùp laø Vaên Huy) hoï Traàn, huyeän Baát Baït, xaõ Quang Bò, saùt caïnh soâng Tích Thuûy. Giöõa soâng noåi leân moät baõi caùt roäng tôùi traêm maãu. Baõi naøy troâng ngang nuùi taûn Vieân. Ba traên maêm nay baõi coøn nguyeân ñoù (Ngöôøi trong hoï truyeàn mieäng raèng nôi nhaø ôû ñoù coù töø ñôøi cuï Quoác Tuaán).

Xöa kia oâng Vaên Tröng coøn nhoû, gaëp loaïn giaëc Minh, aån ôû vuøng nuùi (cuï Quoác Tuaán tröôùc kia ñöôïc phong Höng Ñaïo Ñaïi Vöông, coù thaùi aáp ôû ñaïo Höng Hoùa, huyeän Baát Baït, cho ngöôøi con uùt vaøo ôû vuøng nuùi saâu vôùi ngöôøi Nuøng hoùa thaønh ngöôøi mieàn nuùi, voán ñöôïc cho laáy hoï laø Ñoâng, sau ñoåi thaønh hoï Noâng.

Khi thaáy ñaát nöôùc thaùi bình, oâng trôû laïi ñi hoïc, töï laáy hieäu Ñaëng Hieân (xeùt chöõ “Hieân” nhö loaïi chöõ coù nghóa laø “chôù” laø “yeân laëng” nghóa cuõng nhö “Töù Vaät”, “ñònh tónh”. Coøn chöõ Ñaëng theo saùch Quaàn Ngoïc chuù giaûi thì coù nghóa “phuïc hoài nhö tröôùc”. Vì theá tieân toå ñaët hieäu laø Ñaëng Hieân coù moät yù nghóa rieâng ôû ñaáy. Sau naøy cuï Ngaïn Hoùa töùc Ñaëng Coâng Toaûn ñoã Tieán só naêm 1520, ñoåi hoï Traàn laøm hoï Ñaêng laø theá.

Khoa Nhaâm Tuaát trieàu Leâ Thaùi Toâng naêm Ñaïi Baûo thöù 3 (1442) cuï Tröông ñoã Chaùnh Tieán só, cuï coù ñi söù sang Trung Quoác, laøm quan ñeán Hình boä Thöôïng thö, töôùc Döông Khueâ Haàu, laøm nhaø ôû Yeân Sôn, xaõ Tieân Löõ,

maát vaøo thaùng 6 ngaøy 21, teân thuïy laø Duï Phuùc phuû quaân (cuï coù con gaùi laøm Hoaøng haäu, ñöôïc Vua caàm buùt ban teân Thuïy).

Baø chaùnh thaát ngöôøi huyeän Yeân Sôn, xaõ Ngoï Haàu, ñöôïc phong aán laø Töï phu nhaân, hieäu laø Töø Khoân, coù 6 con trai, 2 con gaùi, con caû laø Traàn Caän (Caån) ñoã ñoàng Tieán só naêm Kyû Söûu, nieân hieäu Quang Thuaän, naêm thöù10-1469. Coù ñi sang Trung Quoác laøm quan ñeán chöùc Laïi boä Thöôïng thö. Laïi coù moät chi ñaõ ñoåi sang hoï Ñaëng, laùnh ñeán xaõ Moäc Xaù, huyeän Chöông Ñöùc, sau laø dôøi sang huyeän Phuù Xuyeân, xaõ Thònh Phuùc. Coøn caùc chi hoï khaùc khoâng thaáy truyeàn laïi. Con thöù laø Du, thi höông ñoã giaûi Nguyeân, phong aám Trieàu lieät ñaïi phu, tôùi luùc gaàn veà tuoåi giaø bò Traàn Tuaân xua ñuoåi (söû cheùp naêm Taân Muøi 1511, thaùng 11, Traàn Tuaân noåi loaïn) oâng dôøi ñeán xaõ Tam Löõ, laøm quan ñeán chöùc Tham Nghò, maát vaøo thaùng 9 ngaøy 10. Teân töï laø Nguyeân Traïch phuû quaân – aám taëng Tham Chính. Baø chaùnh thaát ngöôøi huyeän Töø Lieâm, xaõ Nghóa Ñoâ, hoï An aám phong leänh nhaân hieäu Ngoïc Löïu baø. Coù 5 trai 3 gaùi.

Oâng con caû teân Ñinh Toaûn, tuoåi Ñinh Muøi luùc tuoåi treû khoâng theøm laøm chöùc laïi muïc (thôøi aáy con nhaø quan ñöôïc boå chöùc Vieän laïi, goïi laø Hieäu Hoaèng) ôû nôi rieâng bieät, chaêm chæ hoïc haønh, gheùt Traàn Tuaân laø ngöôøi phaûn boäi, dôøi ñeán huyeän Töø Lieâm, xaõ Yeân Quyeát Thöôïng, ñoåi laø hoï Ñaëng (luùc ñoù Tuaân laø con nuoâi cuï Caän, ñaõ ñöôïc laøm chöùc Phuï ñaïo, roài laïi chieám ñoaït ñieàn saûn hoï Traàn).

Toäc Ñaëng vaãn môû ñaàu phaû heä laø caùc toå oâng Traàn cuûa Traàn Trieàu thuûy toå ngöôøi Hieàn Khaùnh, ñôøi tröôùc ôû ñaát Maân

(coù ngöôøi goïi laø Queá Laâm) ngöôøi hoï Traàn, teân Kính ñeán ôû phuû Thieân Tröôøng, huyeän Myõ Loäc, xaõ Töùc Maëc sinh ra

Haáp, Haáp sinh Lyù, Lyù sinh Thöøa. Thöøa sinh con caû Lieãu, con thöù laø Caûnh, con uùt laø Hieäu maáy ñôøi laøm ngheà chaøi löôùi. Ñeán ñôøi cuï Traàn Lyù laøm quan trieàu Lyù Hueä Toâng ñöôïc phong töôùc Minh Töï. Ñôøi Traàn Thieàu nieân hieäu Kieán Gia naêm thöù 4 (1214) trieàu Lyù. Chöùc Thò noäi phaùn thuû – em trai laø Thaùi Uùy phuï chaùnh Traàn Töï Khaùnh. Em gaùi uùt laø Traàn phu nhaân saéc phong Hoaøng haäu nhaø Lyù…

Ñaëng gia phaû heä Toaûn Chính Thöïc Luïc trang 94&95 – Ñaïi hoïc Quoác Gia Haø Noäi xuaát baûn.

Teân “Thuïy” laø teân ñöôïc ñaët cho ngöôøi vöøa môùi cheát döïa treân teân thaät hoaëc thaân theá maø ñaët. Khi coøn soáng khoâng ai duøng teân Thuïy, teân Thuïy duøng ñeå thôø hay ghi treân laù trieäu.

NGOAÏI PHAÛ

GIA ÑÌNH OÂNG NINH – ÑOÂI NEÙT CUOÄC ÑÔØI

OÂng Ninh chính laø taèng thuùc toå Traàn Coâng Coà. Thuôû sinh thôøi oâng laø ngöôøi raát khoûe maïnh vaø thoâng minh. Khi veà laøng Vaân Quaät nhaùnh phía oâng chæ moät maët laøm noâng neân thu nhaäp khoâng cao, gia caûnh khoâng sa suùt gì nhöng khoâng giaøu coù ñöôïc baèng thieân haï. Oâng sinh ra 1 trai, 2 gaùi xaây döïng gia ñình chu taát, moät baø daâu hoï Leâ Trung, daâu oâng Baùc Böûu gaàn nhaø, moät baø laáy choâng hoï Nguyeãn laøng Thi Laïi. Oâng con trai duy nhaát teân Ñeán, töùc laø Traàn Chinh, sau tham gia chính quyeàn vaø Ñaûng Coäng Saûn oâng coù teân laø Traàn Theá Cang, trong phaû heä teân töï laø Traàn Coâng Chinh. OÂâng Ñeán tính noùng naûy, baûo thuû töøng beân vöïc cho anh em con chaùu trong doøng hoï neân ñoàng chí khoâng öu thích. Traûi qua moät thôøi gian laøm Vieät Minh khoâng taäp keát ra Baéc vì cha oâng chæ coù mình oâng. ÔÛ laïi mieàn Nam cöïu ñaûng vieân Coäng Saûn gaëp nhieàu phieàn phöùc trong cuoäc soáng, ñeán naêm 1966 oâng trôû laïi toå chöùc cuûa daân chính Ñaûng, thoaùt ly baêng röøng, loäi suoái trong löûa ñaïn chieán tranh 9 naêm trôøi nhöng ngaøy trôû veà vaãn laønh laën nhö xöa. Nhaø nöôùc phong quaân chöông khaùng chieán haïng 2. Ngöôøi hieàn trôøi ñaõ daønh cho aân hueä giöõa caùi soáng vaø caùi cheát maûy may. Ñuùng laø theá, suùng göôm treân tay, hai cuoäc chieán khoâng ñem ra rieâng xöû moät ai ñeå oaùn hôøn con chaùu ñôøi sau phaûi traû.

Theo Ñaûng nhieàu naêm nhöng toäc hoï, oâng baø loøng oâng vaãn töôûng nhôù. OÂâng baét ñaàu chuyeän höông hoûa toå tieân, nhaø thôø chöa laøm xong oâng than thôû sôï phaûi cheát sôùm hôn khoâng goùp phaàn xaây döïng ñöôïc. Caên beänh xô gan laøm da oâng vaøng nhö ngheä, chaúng bao laâu oâng töø traàn,

toäc hoï thöông tieác moät thaân tình, chaùu con Traàn Coâng toäc Vaân Quaät maát ñi moät choã döïa. Khoâng hieåu theá naøo ñeán ñôøi oâng cuõng chæ sinh ra moät con trai duy nhaát ñoù laø Traàn Chæ. Con gaùi hai ñôøi coøn vaøi ngöôøi soáng vôùi meï khoâng coù gia ñình.

Traàn Chæ ra Ñaø Naüng ñònh cö sau khi toát nghieäp só quan coâng an Haø Taây veà nhaän chöùc taïi Ñaø Naüng…Tình nghóa baø con, anh em xueà xoøa moät doøng maùu khoâng chia xu höôùng ñònh kieán naøo neân anh em taát caû meán thöông, (naêm 2011 ñöôïc phong haøm ñaïi taù).

NGOAÏI PHAÛ

GIA ÑÌNH OÂNG LIEÂU – ÑOÂI NEÙT CUOÄC ÑÔØI

OÂâng Lieâu töùc oâng Taïo qua ñôøi trong thôøi kyø tröôùc chaùu con khoâng hình dung ñöôïc vaø nhöõng töông truyeàn cuõng khoâng ñöôïc nghe, chæ coù baø Lieâu – baø laø ngöôøi hoï Nguyeãn ôû laøng Long Xuyeân, xaõ Duy An, huyeän Duy Xuyeân, Quaûng Nam. Chò em cuøng laáy choàng ôû gaàn nhaø laø baø Baùc Böûu, con trai baø Baùc Böûu laø oâng Taây (Leâ Trung Di) laøm reå oâng Ninh, laøm em reå oâng Ñeán, choàng cuûa baø Traàn Thò Caù. Vaøo nhöõng naêm 50 – 60 cuûa theá kyû 20, baø phaûi nuoâi chaùu noäi laø Traàn Nghieâu, Traàn Thò Ñieåu, Traàn Ñieäu khi con trai baø taäp keát ra Baéc khoâng coù ôû nhaø. Caùc chaùu noäi cuûa baø ñöôïc söï ñuøm boïc cuûa baø Tröông Thò Keá laø baø Tieäm laø phoái ngaãu cuûa oâng Traàn Lieâu. Khi chieán tranh aùc lieät baø ñöa caùc con vaøo traän, hy sinh heát caû ba. Baø ñöôïc phong baø meï Vieät Nam anh huøng vaø khi oâng Lieâu veà laïi queâ nhaø thì baø ñaõ taùi giaù, nhöng sau laïi veàø ôû moät mình vôùi ñöùa chaùu noäi rôi laø Traàn Coâng Trung, höôûng cheá ñoä meï Vieät Nam anh huøng. OÂâng Lieâu töùc oâng Nghieâu ôû Baéc 20 naêm cöôùi vôï, khi veà ñöa baø cuøng veà cuøng soáng chung vaø ñaõ coù theâm 1 con trai laø Traàn Duõng vaø con gaùi laø Traàn Thò Nhö.

Gia theá cuûa nhaø oâng Nghieâu coù nhieàu sa suùt, luùc veà oâng Xuaân ñaõ giuùp ít nhieàu baèng vaät phaåm ñeå laøm nhaø oån ñònh cuoäc soáng. Ñeán baây giôø tuoåi giaø cuûa ba ngöôøi oâng Nghieâu – Vôï lôùn – Vôï nhoû ñeàu coù löông giaø neân cuoäc soáng cuõng an nhaøn. Tuy nhieân con caùi chöa ñöôïc saùng suûa baèng ngöôøi. Vôï oâng Nghieâu laø baø Nguyeãn Thò Duïc taùi giaù, coù con rieâng coøn ôû ngoaøi Baéc. Vôï chaùnh oâng Nghieâu laø baø Tröông Thò Roán qua ñôøi töø laâu.

Thuôû thanh nieân caùc anh em cuûa oâng laø oâng Xaûo (Traàn Ñôùi) cuøng anh em chuù baùc ñi ñi theo laøm thuûy thuû ñoaøn cho oâng thuû Löõ ôû Thanh Ñoâng, buoân baùn ôû Caùt Laùi, ôû Vuõng Taøu. Sau oâng veà laøm xaõ ñoäi trong chính quyeàn Vieät Minh ñeán khi ra Baéc, chuyeån ra laøm vaät tö noâng tröôøng cho ñeán luùc veà höu.

Oâng Xaûo em oâng khoâng coù con trai, sau nhöõng naêm nhaø khoù khaên di daân ôû Dinh ñieàn Ñoàng Thaùp Möôøi, coù ñöôïc 2 con gaùi vaø chaùu ngoaïi trai vaø con giaù lôùn xaây nhaø saùt caïnh lo saên soùc luùc tuoåi giaø.

Oâng Thöù ôû rieâng, vôï choàng oâng raát hieàn töø chaát phaùt khoâng heà möu söï neân con caùi cuõng raát hieàn. Oâng chæ coù moät con trai laø chuù Traàn Ñöùc. Baø Thöù laø Leâ Thò Tam con gaùi toäc Leâ Vaên ôû xoùm Nam An phía oâng Nhieâu vöøa môùi qua ñôøi naêm Ñinh Hôïi (2007).

clip_image351Cuoäc ñôøi giaøu sang hay cô cöïc coù leõ ñaõ coù moät phaàn ñònh ñoaït cuaû trôøi ñaát, neáu khoâng noùi ñeán nhaân quaû thì hình nhö trôøi ñang baát coâng vôùi caùc nhaùnh 2 vaø 3 cuûa Traàn Coâng toäc Vaân Quaät. Hai nhaùnh naøy phaûi chòu sa suùt, anh em trong doøng toäc khoâng ñuû löïc ñeå vöïc daäy neân vieäc möu sinh ñaõ thaønh caùi chính cuûa caû cuoäc ñôøi, vieäc hoïc chæ laø phaàn phuï phaûi coù cuûa lôùp tieàn boái. Ñeán ñôøi XII söï hoài sinh ñaõ coù nhöng

cuõng chæ ôû nhaø oâng Saâm vaø nhaø oâng Ñeán. Vì ñaâu!

clip_image353

NGOAÏI PHAÛ

GIA ÑÌNH OÂNG TRAÀN SOAÏN – ÑOÂI NEÙT CUOÄC ÑÔØI

OÂng baø cao ñôøi veà Thi Lai vaøo naêm naøo vaø söï tình ñöa ñaåy theá naøo chaùu con chöa roõ,tuy nhieân vaãn xaùc ñònh ñöôïc vaøo ñôøi thöù 7 trong theá thöù Gia Phoå Traàn Coâng Toäc caùc oâng ñaõ coù cô ngôi taïi ñoù.

Naêm Taân Muøi oâng thaày Haûo, moät nhaø Nho chuyeân khoa Y döôïc ñaõ sinh ra oâng Traàn Soaïn vôùi nhieàu gaén lieàn nôùi queâ höông Thi Lai qua maáy ñôøi, choán oâng baø ñaõ theâm moät laàn löu laïc. Chieán chinh ñuoåi xua, theá söï ñoåi dôøi, oâng soaïn ñònh cö taïi quaän Taân Bình vaø chaùu con oâng ñaõ thaønh daân thöôøng truù cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

Sau nhieàu naêm tha höông, lo saép xeáp laïi cuoäc soáng cho nhaø cho con, oâng ñaõ naèm ñeâm laéng nghe vaø haän ra raèng doøng maùu xa xöa laïi chaûy veà tim. Oâng quay veà vôùi coäi nguoàn nôi oâng baø töø giaõ ñaát thaêng Long laàn daàu tieân ñaät chaân ñeán ñoù, ñaát Thanh Chaâu ! Caûnh höông taøn khoùi laïnh laøm chaïnh loøng ngöôøi con xa xöù, hieáu nghóa thuùc thoâi, oâng vaän ñoäng xaây ngoâi nhaø thôø ñaàu tieân taïi Thanh Chaâu cho Toå tieân Traàn Coâng aám laïi boùng daùng xöa vaø chaùu con ñaõ aám laïi nghóa tình doøng maùu cuûa Toå coâng.

Caên beänh ung thö gan khoâng thöông xoùt ngöôøi con chí hieáu cuûa doøng hoï, oâng ra ñi ôû tuoåi 65, khi muøa xuaân naêm Ñinh Hôïi môû ra döôïc vaøi ngaøy. Noãi nieàm thöông tieác coøn ñeå trong loøng bao ngöôøi, naám moà beân nhöõng ngöôøi naèm chung xa laï taïi nghóa trang Nhuaän Ñöùc, Cuû Chi, nhöng ñoù laø choán nghæ cuoái cuøng cuûa oâng,

choán coát nhuïc Traàn Coâng kyù thaùc.

Traàn Xuaân Duõng, con trai duy nhaát cuûa oâng, noi theo loøng hieáu thaûo cuûa cha tieáp tuïc gaùnh vaùc vieäc toäc hoï nhö cha mình. Gìn giöõ Gia Phoå toäc vaø thôø phöôïng oâng baø cao ñôøi chi phaùi Thi Lai Traàn xuaân Duõng vaãn laø ngöôøi ñaûm nhieäm

NHÖÕNG ÑIEÀU KHOÂNG KHAÙC BIEÄT TOÅ TOÂNG

clip_image354

Theo gia phaû coå chöõ haùn noâm ghi cheùp töø thôøi vua Töï Ñöùc Traàn CoângToäc coù goác tích töø xaõ Taân Thuaän, huyeän Taân An, phuû Taân Hoaù, thaønh Thaêng Long. Trong thaäp nieân cuoái cuûa theá kyû XV, oâng cha ñaõ vaøo Nam, coù leõ baèng ñöôøng bieån vaø vaøo ñeán cuûa Ñaïi, Quaûng Nam, töùc laø laøng Thanh Chaâu, Toång Thanh Chaâu, huyeän Hoaø Vang, phuû Ñieän Baøn tænh Quaûng Nam, nay laø thò xaõ Hoäi An – Tænh Quaûng Nam.

OÂâng baø vaãn giöõ ngheà truyeàn thoáng laøm ngheà treân soâng nöôùc, bieån caû ñaùnh baét caù, khai thaùc haûi saûn, chæ coù moät soá ít laøm ngheà noâng vaø laøm thöông nhaân buoânbaùn Baéc Nam baèng ghe baàu caäp beán caûng trong nöôùc. Traàn Coâng coù ñieåm ñaàu tieân khoâng khaùc oâng baø thôøi xöa veà ngheà nghieäp chuû yeáu laø ñaùnh baét caù.

Ñaát Thanh Chaâu khoâng ai ñeå yù veà maët phong thuyû ñeå luaän giaûi. Coù theå con chaùu Traàn Coâng tröôùc ñaây muoán daáu ñi coát caùch cuûa mình, coù theå sôï ñôøi mai mæa khi toïa treân ñòa caùt nhö vaäy maø khoâng giöõ ñöôïc gia theá cuûa mình ñeå phaûi laën huïp vôùi theá söï ñöông thôøi. Thöû baøn xem: Phía baéc Thanh Chaâu laø ñoài caùt Ñieän Döông chaïy daøi ñeán Ñaø Naüng taïo moät choã döïa nhö ruøa naèm, öùng vôùi cuoäc Huyeàn Voõ. Phía tay traùi (phía ñoâng) laø ñaïi döông, laø bieån ñoâng huøng vó, phong vuõ thuûy trieàu oà aït, khoâng coøn moät thanh long naøo öùng vaøo choã ñòa cuoäc toát baèng ñöôïc. Phía taây ñoài caùt Ñieän Döông chaïy bao ñeán Caåm Haø nhö caùnh tay oâm daøi töø sau löng sang beân phaûi ñeå tieáp vôùi soâng Thu Boàn daãn con nöôùc veà tuï tröôùc Minh Ñöôøng nhö moät Baïch Hoå phuû phuïc chaàu cuoäc ñaát. Phía nam laø hôïp long cuûa soâng Thu Boàn, Tröôøng Giang, Baø Reùn taïo thaønh soâng Hoaøi moät vuøng soâng nöôùc roäng meânh moâng, coù cuø lao Caåm Kim naèm giöõa tröôùc khi chaûy ra Cöûa Ñaïi. Xa xa laø goø ñoài caùt cuûa Duy Nghóa – Bình Giang laøm bình phong aùn cuoäc minh ñöôøng.

Moät theá traïch ñuû neùt cuûa haønh cung phong thuûy cho tinh anh hun ñuùc moät thôøi coâng haàu tröôùc beä, haäu cung töôùc vò Vöông Phi. Söï löïa choïn cuûa moät vöông trieàu khoâng coù khaùc. Moät keû daân daõ laøm moät ñieàu daân daõ chaüng neân baøn, nhöng moät daân daõ laøm chuyeän cuûa moät coâng haàu thì phaûi coi xem ngöôøi aáy laø ai! Ñoù laø tính caùch quaân vöông.

Di tích bia moä Traàn Coâng Toäc, hoï töøng laø ñaïi coâng thaàn. Trong boán ñôøi coù 8 vò, moät thöù phi vaø coøn nöõa chöa tìm heát toâng tích. Baáy nhieâu döôùi moät trieàu ñaïi Taây Sôn khoâng phaûi laø doøng hoï Traàn thì khoâng phaûi laø ít ngöôøi laøm quan. Ñieàu naøy noùi leân söï tieàm aån doøng maùu danh töùông Traàn xa xöa – Xöû vi daân xuaát vi thaàn.

Taùnh khí hieàn hoaø ñöùc ñoä, ngay thaúng thoâng minh nhöng ngang taøng khoâng chòu cuùi luoàn ai, khoâng nònh hoùt ai. Haàu nhö daán thaân laø laøm ñöôïc, khoâng khoù moät vieäc gì neân thieân haï thöôøng sanh ñoá kò thöøa theá buûa vaây. Thöïc teá cho thaáy con chaùu Traàn chòu nhieàu phuû phaøng trong nhieàu theá heä.

Traàn Coâng Toäc Thanh Chaâu ra ñi töø Thaêng Long mang theo bieát bao ñieàu bí aån cho con chaùu. Söï khoâng khaùc bieät naøy chaùu con muoán ñöôïc nghó mình nay vaø xöa moät doøng maùu ñeå coù theå nuoâi khí tieát toâng moân töø göông tieàn nhaân moät thuôû söûa laïi neáp gia phong.

Huyønh Vaên Naêm

Trung taâm gia phaû TP.HCM.

Naêm Maäu Tyù

Taây lòch 2008

clip_image356Gia phaû ñöôïc thaønh laäp töø muøa xuaân naêm Ñinh hôïi (2007) vaø hoaøn taát thaùng 08 naêm Maäu tyù (2008).

Boå sung söûa chöõa thaùng 10 naêm Quí Tî (2013).

Traùch nhieäm bieân soaïn:

Noäi Toân Traàn Vaên Ñöôøng.

Cuøng söï hôïp taùc caùc oâng, caùc chuù vaø con chaùu trong doøng toäc, nhaát laø oâng Hai Boàn ña coù coâng lôùn döïng baûn gia phaû naêm 1999.

MUÏC LUÏC

GIA PHAÛ TRAÀN COÂNG TOÄC

1 YÙ kieán cuûa trung taâm Quaûn lyù vaø Baûo toàn di tích Hoäi An... 11

2 Töïa................................................................................. 13

3 Toäc Traàn xöa vaø nay..................................................... 15

4 Traàn Coâng toäc laøng Vaân Quaät.......................................... 25

5 Ba linh vò Traàn Quan Lôùn tieàn hieàn Vaân Quaät.................... 31

6 Phieân aâm baûn Gia Phaû Tieàn Hieàn Traàn Quan Lôùn Vaân Quaät 39

7 Tieàn nhôn Traàn toäc tieàn hieàn Vaân Quaät............................. 41

8 Tieàn nhôn Traàn Coâng toäc Thanh Chaâu.............................. 42

9 Gia phaû _Traàn Coâng........................................................ 45

10 Toå coâng thuyû toå Traàn Coâng toäc Thanh Chaâu..................... 49

11 Ñôøi thöù II......................................................................... 50

12 Ñôøi thöù III........................................................................ 51

14 Ñôøi thöù IV........................................................................ 61

15 Ñôøi Thöù V........................................................................ 64

16 Ñôøi thöù VI........................................................................ 71

17 GIA PHAÛ TRAÀN COÂNG TOÄC QUYEÅN HAÏ – I................... 83

18 Baûn phieân AÂm Gia Phaû chi phaùi Thi Lai Phuïng luïc thôøi Töï Ñöùc

nguyeân nieân........................................................................... 85

19 Ñôøi thöù VII....................................................................... 87

20 Ñôøi thöù VIII...................................................................... 88

21 Ñôøi thöù IX........................................................................ 90

22 Ñôøi thöù X......................................................................... 94

23 Ñôøi thöù XI........................................................................ 99

24 Ñôøi thöù XII....................................................................... 106

25 GIA PHAÛ TRAÀN COÂNG TOÄC QUYEÅN HAÏ – II.................. 113

26 Ñôøi thöù VI........................................................................ 117

27 Ñôøi thöù VII....................................................................... 118

28 Ñôøi thöù VIII...................................................................... 129

29 Ñôøi thöù IX........................................................................ 131

30 Ñôøi thöù X......................................................................... 133

31 Ñôøi thöù XI........................................................................ 135

32 GIA PHAÛ TRAÀN COÂNG TOÄC QUYEÅN HAÏ – III................. 139

33 Gia phaû Traàn Coâng Thanh Chaâu - phaùi 1- chi 1 - nhaùnh 2 141

34 Ñôøi thöù VIII...................................................................... 143

35 Ñôøi thöù IX........................................................................ 147

36 Ñôøi thöù X......................................................................... 157

37 Ñôøi thöù XI........................................................................ 167

38 Ñôøi thöù XII....................................................................... 174

39 GIA PHAÛ TRAÀN COÂNG TOÄC QUYEÅN HAÏ – IV................ 177

40 Ñôøi thöù VII....................................................................... 181

41 Ñôøi thöù VIII...................................................................... 183

42 Ñôøi thöù IX........................................................................ 184

43 Ñôøi thöù X......................................................................... 185

44 Ñôøi thöù XI........................................................................ 189

45 Ñôøi thöù XII....................................................................... 194

46 Ñôøi thöù XIII...................................................................... 201

47 GIA PHAÛ TRAÀN COÂNG TOÄC QUYEÅN HAÏ – V................. 205

48 Gia phaû Traàn Coâng Vaân Quaät.......................................... 207

49 Baûn phieân aâm Gia phaû Haùn Noâm phaùi II laøng Vaân Quaät.... 208

50 Ñôøi thöù VI........................................................................ 213

51 Ñôøi thöù VII....................................................................... 214

52 Ñôøi thöù VIII...................................................................... 216

53 Ñôøi thöù IX........................................................................ 219

54 Ñôøi thöù X......................................................................... 227

55 Ñôøi thöù XI........................................................................ 237

56 Ñôøi thöù XII....................................................................... 255

57 Ñôøi thöù XIII...................................................................... 273

58 Ñôøi thöù XIV..................................................................... 297

59 GIA PHAÛ TRAÀN COÂNG TOÄC QUYEÅN HAÏ – VI................ 305

60 GIA PHAÛ TRAÀN COÂNG TOÄC QUYEÅN HAÏ – VII............... 311

61 Ñôøi thöù VII....................................................................... 313

62 Ñôøi thöù VIII...................................................................... 318

63 Ñôøi thöù IX........................................................................ 327

64 Ñôøi thöù X......................................................................... 343

65 Ngoaïi phaû........................................................................ 351

HÌNH AÛNH BOÅ SUNG

clip_image360
clip_image361
clip_image362

clip_image364

Không có nhận xét nào: