Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

GIA PHẢ HỌ ĐỖ QUẬN 12 TPHCM **

 

Cừu đen  
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip 
 

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY   
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT  
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ  
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ  
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN  
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt  
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việc

GIA PHẢ HỌ ĐỖ QUẬN 12 TPHCM **
Lôøi môû ñaàu
GIA PHẢ HỌ ĐỖ QUẬN 12 TPHCM **

Toâi laø moät trong nhöõng haäu dueä cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu, maø teân ñöôïc ñaët cho moät con ñöôøng nhoû ôû phöôøng Phaïm Nguõ Laõo, Quaän 1, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Teân oâng ñöôïc ñaët döôùi traøo Ngoâ Ñình Dieäm, nhöng vaãn ñöôïc chaáp nhaän döôùi cheá ñoä ta, vaäy chaéc chaén oâng laø moät danh nhaân cuûa ñaát nöôùc. Theá maø chính toâi vaø khoâng ít ngöôøi trong doøng toäc hoï Ñoã ngay trong nöôùc khoâng bieát maáy veà toå tieân mình – huoáng hoà thaân toäc ôû nöôùc ngoaøi. Toâi muoán bieát veà toå tieân cuûa toâi, oâng baø töø ñaâu ñeán, oâng baø soáng nhö theá naøo, oâng baø ñaõ laøm gì. Bieát ñeå hieåu nhöõng vinh quang vaø thaêng traàm cuûa doøng hoï, taäp quaùn toát ñeïp cuûa ngöôøi xöa, ngoû haàu vun ñaép gia phong, giöõ gìn leã giaùo.

Söû ghi vieäc cuûa caû nöôùc, phaû vieát vieäc rieâng cuûa moät doøng hoï. gia phaû laøm roõ nguoàn goác cuûa doøng hoï; ghi haønh traïng cuûa tieàn nhaân, cuûa nhöõng thaønh vieân trong doøng toäc, taäp quaùn, gia phong cuûa doøng toäc; ghi ngaøy maát, ngaøy gioã vaø phaàn moä cuûa caùc thaønh vieân ñaõ qua ñôøi. Nhöng toå tieân cuûa toâi döôøng nhö khoâng ñeå laïi gia phaû vieát saün, hoaëc neáu coù thì gia phaû naày cuõng thaát laïc qua nhöõng bieán thieân cuûa thôøi cuoäc. Neáu toâi khoâng döïng laïi, con chaùu toâi sau naøy seõ khoâng bieát gì veà goác gaùc oâng baø, khoâng bieát gì veà toå tieân hoï Ñoã cuûa mình töø mieàn Trung hay mieàn Baéc vaøo cö nguï taïi laøng An Phuù Ñoâng, toång Bình Trò Thöôïng, tænh Gia Ñònh (nay thuoäc phöôøng An Phuù Ñoâng quaän 12, Thaønh phoá Hoà Chí Minh) ra sao. Duø coù nhöõng coá gaéng truy tìm, nhöng quaù khöù xa xöa cuûa doøng toäc toâi vaãn chìm trong boùng toái. Ñeán nay, vaãn chöa roõ veà caùc tieàn nhaân ôû ngoaøi kia vaø ngöôøi ñöôïc qui öôùc trong gia phaû naày laø oâng Toå ñôøi I treân ñaát phöông Nam, cuõng nhö nhöõng ngöôøi con khaùc cuûa oâng thuoäc ñôøi II teân gì, soáng vaø cheát nhöõng naêm naøo, sinh hoaït ra sao, tröø oâng Ñoã Quang Ñaåu. Chæ bieát roõ hôn töø oâng Ñaåu (oâng … cuûa toâi) veà sau – oâng töøng ñöôïc nhaø caàm quyeàn thôøi baáy giôø phong cho chöùc huyeän danh döï – thöôøng goïi laø huyeän haøm; caùc con oâng (thuoäc ñôøi 3) coù nhieàu ngöôøi coù hoïc vò khaù cao, coù vò trí khaù lôùn trong xaõ hoäi Vieät Nam luùc aáy nhö ñoác phuû söù roài toång tröôûng, thaåm phaùn, giaùo sö…

Töø Gia Ñònh, oâng toå ñôøi II naày ñaõ chuyeån vaøo cö nguï trong noäi thaønh Saøi Goøn, quaän 1, roài sau ñoù con chaùu oâng nguï sang quaän 3 vaø moät soá nôi khaùc. Trong khi ñoù, khu ñaát moä khaù roäng cuûa gia toäc hoï Ñoã vôùi khoaûng 28 ngoâi moä toïa laïc taïi laøng Haïnh Thoâng (nay thuoäc phöôøng 5, Goø Vaáp, thaønh Phoá Hoà Chí Minh).

Trong thôøi gian cuûa hai cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng Myõ (1945-1975), phaàn lôùn gia toäc hoï Ñoã chuùng toâi vaãn soáng trong vuøng taïm chieám Saøi Goøn, laøm vieân chöùc cho cheá ñoä Saøi Goøn – tröø moät ngöôøi thuoäc ñôøi 3 laø Ñoã Quang Hueâ bí maät tham gia caùch maïng. Roài tröôùc vaø nhaát laø sau khi hoøa bình laäp laïi, khaù ñoâng thaønh vieân cuûa doøng toäc chuùng toâi ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi. Thöïc teá maø lòch söû ñeå laïi cho moät soá gia ñình Vieät Nam trong ñoù coù gia ñình toâi laø nhö vaäy.

Hy voïng boä gia phaû naøy laø moät bieåu hieän baùo hieáu cuûa moät haäu dueä cuûa gia toäc hoï Ñoã goác taïi laøng An Phuù Ñoâng, Gia Ñònh, daâng leân Toå tieân, ñoàng thôøi laø moät ñoùng goùp nhoû giuùp nhöõng thaân nhaân khaùc trong doøng toäc, cuõng nhö cho anh chò em toâi, con chaùu toâi duø ôû queâ cha ñaát toå hay ôû phöông trôøi xa xaêm naøo muoán tìm veà coäi nguoàn.

Ngöôøi bieát nhieàu veà doøng toäc vaø nhöõng thaân nhaân khaùc laø anh Ñoã Quang Haïnh baän coâng taùc ôû xa moät thôøi gian daøi khoâng theå hoã trôï ñuùng möùc vaø kòp thôøi, neân gia phaû naày thieáu soùt chi tieát veà moät soá toâng chi cuõng nhö hình aûnh moà maû cuûa oâng baø trong khu moä; ngoaøi ra, chaéc chaén gia phaû thieáu soùt nhieàu veà soá thaân nhaân ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi. Mong raèng baø con trong doøng toäc boå sung vaø söûa chöõa giuùp nhöõng sai soùt.

Toâi xin coù lôøi caûm ôn Chi hoäi Khoa hoïc Lòch söû Gia phaû – Hoài kyù Thaønh phoá Hoà Chí Minh (thuoäc Hoäi Khoa hoïc Lòch söû Thaønh phoá Hoà Chí Minh) ñaõ goùp nhieàu coâng söùc söu khaûo vaø döïng boä gia phaû naøy, caûm ôn anh Ñoã Vaên Haïnh thuoäc ñôøi 4 vaø nhöõng chuù baùc coâ dì, anh chò em ñaõ goùp phaàn cho boä gia phaû naøy hình thaønh.

Thaùng 6-2005

ÑOÃ THÒ TRANG

(Chaùu ñôøi IV)

Phaû kyù

Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn

Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra

Moät loøng thôø meï kính cha

Cho troøn chöõ hieáu môùi laø ñaïo con.

Ngöôøi Vieät Nam ta voán troïng chöõ hieáu. Nhöõng caâu ca dao treân nhaéc nhôû ta phaûi nhôù ñeán coâng ôn cha meï. OÂng baø ta cuõng nhaéc nhôû ta tìm veà coäi nguoàn cuûa mình.

“Caây coù coäi, nöôùc coù nguoàn”

“Chim coù toå, ngöôøi coù toâng”

Ñeå thöïc hieän loøng hieáu thaûo cuûa mình ñoái vôùi oâng, baø, cha meï, con chaùu khoâng nhöõng phaûi phuïng döôõng cha meï maø coøn phaûi lo toân taïo moà maû, xaây döïng nhaø thôø hoï toäc, chaêm lo vieäc thôø cuùng gioã chaïp… vaø quan troïng hôn heát laø laäp gia phaû cho doøng hoï mình.

Ngöôøi Vieät Nam coi troïng vieäc laäp gia phaû, coi vieäc laäp gia phaû laø vieäc laøm thieâng lieâng khoâng theå thieáu ñöôïc cho doøng hoï, vì gia phaû laø quyeån soå ñeå ghi cheùp oâng baø, toå tieân, caùc baäc tieàn nhaân cao nhaát cho ñeán theá heä con chaùu hieän nay. Qua gia phaû ta bieát ñöôïc nguoàn goác toå tieân, toå quaùn vaø coâng lao cuûa oâng baø thuûy toå ñaõ coù coâng gaây döïng söï nghieäp cho doøng hoï. Gia phaû cuõng ghi ñaày ñuû ngaøy sanh, ngaøy maát, moà maû, haønh traïng cuûa töøng ngöôøi trong doøng hoï qua ñoù gioã chaïp cho ñuùng ngaøy vaø xöng hoâ ñöôïc thoâng thuaän.

Gia phaû laø moät vaät gia baûo cuûa doøng hoï, laø nôi cho bieát coäi nguoàn, truyeàn thoáng gia phong doøng hoï ñöôïc löu giöõ ñeå con chaùu ñôøi sau hoïc taäp vaø phaùt huy.

Hoï Ñoã chöa coù gia phaû, con chaùu hoï Ñoã töø laâu muoán bieát veà coäi nguoàn, doøng hoï mình coâng lao cuûa toå tieân mình thì nay noãi öu tö ñoù ñöôïc giaûi toaû qua vieäc laäp gia phaû cho doøng hoï mình.

Vì khoâng coù phaû goác neân vieäc laäp gia phaû naày haàu heát döïa vaøo thoâng tin cuûa doøng hoï, thoâng tin treân maïng internet, veà tö lieäu lòch söû, tö lieäu ñaát ñai vaø chuùc ngoân cuûa doøng hoï.

I. NGUOÀN GOÁC CUÛA HOÏ ÑOÃ

Theo lôøi keå cuûa haäu dueä ñôøi IV laø Ñoã Quang Haïnh vaø theo baûn chuùc ngoân thöøa keá cuûa baø Nguyeãn Thò Coù (vôï ñôøi thöù 2 cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu) laäp ngaøy 31 thaùng 12 naêm 1961 thì ngöôøi hoï Ñoã trong doøng hoï baäc cao nhaát maø ta bieát ñöôïc laø oâng Ñoã Vaên Chaâu, coi nhö oâng laø oâng toå ñôøi I. Moä oâng ñöôïc an taùng treân ñaát ruoäng nhaø thuoäc laøng An Phuù Ñoâng xöa. Khoâng coù theâm tö lieäu naøo noùi veà cuoäc ñôøi cuûa oâng, töø luùc sinh cô laäp nghieäp treân vuøng ñaát naøy.

Moät caâu hoûi lôùn ñöôïc ñaët ra: oâng baø Ñoã Vaên Chaâu töø ñaâu ñeán, töø boû queâ höông ra ñi vì lyù do gì? Sinh maát naêm naøo? Cuoäc soáng böôùc ñaàu ôû vuøng ñaát môùi ra sao! Do khoaûng thôøi gian quaù xa, ta khoâng theå kieåm chöùng moät caùch töôøng taän, song coù theå phoûng ñoaùn döïa treân taøi lieäu veà lòch söû vaø tö lieäu töø gia ñình.

Veà naêm sinh cuûa oâng Ñoã Vaên Chaâu, ta coù theå ñoaùn ñöôïc töø naêm sinh cuûa ngöôøi con thöù ba cuûa oâng laø oâng Ñoã Quang Ñaåu, Sinh naêm 1863. Neáu moãi theá heä caùch nhau 25 naêm vaø moãi con ñöôïc sinh caùch nhau 2 naêm thì naêm sinh cuûa oâng toå laø: 1863 -25-2=1836. Coù theå sai soá keùm ít tuoåi. Ñaây laø giai ñoaïn cuoái cuûa trieàu Minh Maïng, khoâng roõ oâng vaøo ñaát phöông Nam töø khi naøo? OÂng ñi cuøng cha meï töø nhoû hay ñaõ tröôûng thaønh? Hoaëc oâng ñaõ coù gia ñình roài môùi boàng beá, daét díu nhau vaøo phöông Nam. Cuõng neân nhaéc laïi raèng cho ñeán theá kyû thöù XIX, luùc Nguyeãn AÙnh laáy ñöôïc ngai vaøng vaø leân ngoâi hoaøng ñeá taïi Phuù Xuaân thì traøo löu Nam tieán cuûa daân vuøng Nguõ Quaûng vaãn taáp naäp. Coù theå oâng ra ñi vaøo cuoái traøo löu ñoù. Coù theå oâng ñi veà phöông Nam baèng ñöôøng bieån, baèng ghe baàu, phöông tieän ñi bieån duy nhöùt thôøi baáy giôø vaø men theo ñöôøng soâng raïch tìm ñaát ñònh cö, tìm nôi sinh keá. OÂng ñaõ döøng chaân treân maûnh ñaát 3 maët giaùp soâng, moät maët giaùp ñaát lieàn cho tieän ñöôøng laøm aên sinh soáng theo loái "thöôïng thoå haï ñieàn" treân vuøng ñaát An Phuù Ñoâng xöa nay laø phöôøng An Phuù Ñoâng quaän 12 thaønh phoá Hoà Chí Minh.

Khoâng roõ oâng soáng baèng ngheà gì, cuoäc soáng ra sao? Baø laø ngöôøi phöông Baéc hay phöông Nam, teân hoï, sinh maát naêm naøo con chaùu khoâng ai bieát.

Khoâng roõ soá con cuûa oâng, baø nhöng qua chuùc ngoân cuûa baø Nguyeãn Thò Coù (vôï ñôøi 2 cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu) thì ñöôïc bieát oâng coù nhöõng ngöôøi con sau:

- Thöù 2 : khoâng roõ

- Thöù 3 : Ñoã Quang Ñaåu

- Thöù 4 : Ñoã Vaên Cöùng

- Thöù 5 : Ñoã Vaên Coûi

- Thöù 6 : khoâng roõ

- Thöù 7 : khoâng roõ

- Thöù 8 : khoâng roõ

- Thöù 9 : Ñoã Vaên Laâu

OÂng baø maát ngaøy thaùng naêm naøo, con chaùu khoâng nhôù roõ. Moä oâng choân taïi laøng An Phuù Ñoâng toång Bình Trò Thöông, Quaän Goø Vaáp tænh Gia Ñònh, khoâng roõ moä baø nôi ñaâu.

Hieän nay chaùu ñôøi V laø oâng Ñoã Quang Haïnh cuùng oâng vaø baø Ñoã Vaên Chaâu vaøo dòp teát.

Boán ngöôøi con trai oâng baø toå, hieän con chaùu hoï Ñoã chæ bieát coù oâng Ñoã Quang Ñaåu ñaõ laäp gia ñình vaø taïo ra haäu dueä ñeán nay laø ñôùi thöù saùu treân ñaát Saøi Goøn – Gia Ñònh vaø moät soá ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi.

Rieâng oâng Ñoã Vaên Cöùng, Ñoã Vaên Coûi vaø Ñoã Vaên Laâu con chaùu chæ bieát qua tôø chuùc ngoân, trong doøng hoï khoâng ai bieát caùc oâng naøy nhöng coøn moä. Moä oâng Ñoã Vaên Cöùng vaø Ñoã Vaên Coûi ôû An Phuù Ñoâng. Moä oâng Ñoã Quang Laâu ôû An Loäc thoân.

OÂng Ñoã Quang Ñaåu laäp gia ñình taïo ra ñôøi II. OÂng laø moät nhaø sö phaïm gioûi, maãu möïc. OÂng daïy ôû tröôøng Chasseloup Laubat (nay laø tröôøng Leâ Quí Ñoân TP.HCM) – moät ngoâi tröôøng lôùn nhöùt cuûa Phaùp ôû Ñoâng Döông. OÂng coøn vieát saùch giaùo khoa baäc sô hoïc baèng tieáng Vieät, lòch söû vaø tieåu thuyeát luaän lyù dòch thô nguï ngoân.

OÂng ñaõ coù ñoùng goùp lôùn trong buoåi ñaàu chöõ quoác ngöõ chöa hoaøn chænh.

Vôùi coâng lao ñoùng goùp cuûa oâng, teân oâng ñöôïc ñaët cho moät con ñöôøng ôû quaän 1 TP.HCM.

Theá heä thöù ba ra ñôøi treân ñaát Gia Ñònh khi toaøn coõi Nam kyø ñaët döôùi söï cai trò tröïc tieáp cuûa thöïc daân Phaùp, nhieàu phong traøo ñaáu tranh choáng Phaùp noåi leân ngaøy caøng nhieàu vaø tieán boä. Trong hoaøn caûnh chieán tranh nhö theá, haäu dueä hoï Ñoã soáng trong vuøng taïm chieám, phaán ñaáu hoïc haønh ñeán nôi ñeán choán, laøm coâng chöùc cho cheá ñoä Saøi Goøn.

Cuõng coù ngöôøi tham gia caùch maïng nhö oâng Ñoã Quang Hueâ (ñôøi III) ñöùng vaøo haøng nguõ cuûa Ñaûng, goùp phaàn qua hai cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng Myõ.

Ñôøi IV, V, VI coá gaéng hoïc taäp, lao ñoäng toát. Sau khi hoaø bình laäp laïi, khaù ñoâng con chaùu hoï Ñoã ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, soá coøn laïi vaãn lao ñoäng toát ôû queâ höông. Ñoù laø thöïc teá lòch söû ñaõ ñeå laïi cho nhieàu gia ñình Vieät Nam trong ñoù coù hoï Ñoã.

II. VAØI NEÙT VEÀ TOÅ QUAÙN HOÏ ÑOÃ

Qua baûn chuùc ngoân cuûa baø Nguyeãn Thò Coù, vôï oâng Ñoã Quang Ñaåu thì phaàn ñaát thuoäc laøng An Phuù Ñoâng xöa coù phaàn moä oâng toå Ñoã Vaên Chaâu vaø caùc con oâng laø oâng Ñoã Vaên Cöùng, Ñoã Vaên Coõi, (nay laø phöôøng An Phuù Ñoâng, Q.12, TP. HCM) vaø theo lôøi keå cuûa oâng Ñoã Quang Haïnh thì nôi ñaây laø toå quaùn cuûa hoï Ñoã. An Phuù Ñoâng xöa laø An Loäc thoân, naêm 1940 An Loäc thoân ñoåi thaønh laøng An Phuù Ñoâng thuoäc toång Bình Trò Thöôïng, quaän Goø Vaáp. Ñeán naêm 1972, An Phuù Ñoâng laø xaõ cuûa quaän vaø tænh cuõ. Sau giaûi phoùng xaõ An Phuù Ñoâng thuoäc veà huyeän Hoùc Moân. Ñeán ngaøy 6/1/1997 thì An Phuù Ñoâng thuoäc phöôøng An Phuù Ñoâng, quaän 12. An Phuù Ñoâng naèm treân ñoaïn soâng töø Thuû Daàu Moät chaûy vaøo Gia Ñònh, caùch Saøi Goøn 4km ñöôøng chim bay, caùch Goø Vaáp 2km ñöôøng boä coù dieän tích 8km2. An Phuù Ñoâng laø moät vuøng ñaát ñai truø phuù nhôø phuø sa soâng Saøi Goøn boài ñaép neân coù nhieàu vöôøn caây aên traùi sum sueâ – vöôøn traø luoân xanh toát. Nhöng ñöôøng vaøo An Phuù Ñoâng raát khoù khaên. Coù nhöõng con ñöôøng ñaát chaät heïp vaø laày loäi vaøo muøa möa. Vaøo An Phuù Ñoâng phaûi duøng ghe hoaëc ñoø treân moät heä thoáng kinh raïch chaèng chòt.

Lôïi duïng ñòa hình ñoù, An Phuù Ñoâng ñöôïc choïn laøm caên cöù khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp laâu daøi. Nôi ñaây coù tröôøng huaán luyeän quaân söï tænh, coù coâng trình xöôûng vôùi maùy moùc ñaày ñuû. Nhieàu boä phaän chæ huy tænh, quaän nhö UÛy ban nhaân daân, UÛy ban khaùng chieán, quaân nhu, y teá… ñöôïc thaønh laäp. Toång coâng ñoaøn cuõng ñoùng ôû ñaây ñeå hoaït ñoäng. Ngaøy 3/3/1946, nôi ñaây ta ñaõ thaéng ñöôïc thöïc daân Phaùp moät traän lôùn. Ñoù laø traän ñaàu tieân cuûa quaân daân Saøi Goøn - Gia Ñònh tröôùc moät löïc löôïng quaân Phaùp huøng haäu. Giaëc Phaùp nhieàu laàn huy ñoäng haûi luïc quaân taán coâng, quaáy phaù ta thöôøng xuyeân nhöng thaát baïi, trong cuoäc tieán coâng naêm 1968 vaø chieán dòch Hoà Chí Minh lòch söû, An Phuù Ñoâng laø nôi döôõng quaân vaø laø ñieåm xuaát phaùt, tieán coâng vaøo boä phaän ñaàu naõo cuûa ñòch, goùp phaàn xöùng ñaùng vaøo chieán thaéng muøa xuaân naêm 1975.

Hieän nay moä oâng Toå vaø caùc con cuûa oâng toïa laïc ôû vuøng An Phuù Ñoâng - vuøng ñaát toå quaùn cuûa hoï Ñoã. Chaùu ñôøi IV, oâng Ñoã Quang Haïnh thöôøng lui tôùi thaêm vieáng moä oâng toå mình.

III. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA HOÏ ÑOÃ

Traûi qua gaàn hai theá kyû töø ngaøy oâng toå hoï Ñoã vaøo Nam sinh cô laäp nghieäp, hoï Ñoã ñaõ truyeàn töû löu toân ñeán nay ñöôïc 6 ñôøi, taïo ra haäu dueä ñoâng ñuùc, ñaõ hình thaønh ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm nhö sau:

· Töø baûn chaát truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Vieät Nam laø caàn cuø, chòu thöông, chòu khoù, khoâng chòu khuaát phuïc tröôùc nhöõng khoù khaên, thöû thaùch gian nan, ñôøi I vaø II ñaõ ñeå laïi nhieàu ñaát ñai cho con chaùu (theo di chuùc). OÂng Ñoã Quang Ñaåu (ñôøi II) ñaõ coù ñoùng goùp nhieàu cho ngaønh giaùo duïc trong tieàn baùn theá kyû XX. OÂng cuõng coù nhieàu ñoùng goùp trong vieäc hoaøn chænh chöõ quoác ngöõ ôû buoåi ñaàu môùi xaây döïng.

Caùc oâng bieát giöõ gìn phong tuïc taäp quaùn toát cuûa daân toäc, coù loái soáng maãu möïc, giaùo duïc gia ñình theo leã giaùo phong kieán nhöng tieán boä.

Trong nhieäm vuï, hoï Ñoã toû ra maån caùn, lieâm chính, khoâng vuï lôïi. Duø ôû baát cöù cöông vò naøo cuõng khoâng xoay sôû boång loäc.

Hoï Ñoã raát hieáu hoïc. Ñôøi III, IV haäu dueä hoï Ñoã hoïc raát gioûi haàu heát coù hoïc vò cao. Coù ngöôøi bieát nhieàu ngoaïi ngöõ.

Beân caïnh ñoù hoï Ñoã cuõng coù moät soá khuyeát ñieåm nhoû nhö baø con hoï haøng ít thaêm vieáng nhau, gioã chaïp ít qui tuï hoï haøng ñeå sieát chaët tình gia toäc, ñeå nhôù ñeán coäi nguoàn vaø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa toå tieân. Hy voïng nhöõng bieåu hieän treân chæ laø nhaát thôøi, do taát baät lo toan cho cuoäc soáng.

Nhöõng ñaëc ñieåm neâu treân laø nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa doøng hoï Ñoã, con chaùu caàn hoïc taäp vaø phaùt huy ñoàng thôøi cuõng neân khaéc phuïc nhöõng bieåu hieän thieáu soùt nhoû.

Xin haäu dueä hoï Ñoã coi gia phaû naøy laø cô sôû cuûa trung taâm ñoaøn keát cuûa doøng hoï ñeå giuùp nhau trong hoïc taäp, trong cuoäc soáng vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa doøng hoï mình.

Con chaùu hoï Ñoã kính daâng leân toå tieân quyeån gia phaû naøy nhö moät leã vaät ñeå baùo hieáu vaø höùa soáng xöùng ñaùng vôùi nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa hoï Ñoã.

Phaû heä

OÂNG TOÅ ÑÔØI I

1. ÑOÃ VAÊN CHAÂU

BAØ KHUYEÁT DANH

Nhìn vaøo baûn chuùc ngoân cuûa baø Nguyeãn Thò Coù laø vôï thöù cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu laäp ngaøy 31.12.1961 (ñính keøm ôû sau) môùi ñöôïc bieát oâng Ñoã Vaên Chaâu - thaân phuï oâng Ñoã Quang Ñaåu laø ngöôøi ñaàu tieân ñeán ñònh cö vaø khôûi nghieäp ruoäng vöôøn taïi thoân An Loäc Toång Bình Trò Thöôïng tænh Gia Ñònh, nay laø phöôøng Thaïnh Xuaân vaø phöôøng An Phuù Ñoâng quaän 12.

Khoâng bieát oâng sanh maát naêm naøo, nguyeân nhaân ñeán ñaây? Cuõng nhôø baûn di chuùc maø bieát ñöôïc moä oâng ñöôïc an taùng treân loâ ruoäng nhaø coù dieän tích 0maãu.51. baèng khoaùn soá 327 thuoäc laøng An Phuù Ñoâng, trong khu moä naøy coøn coù hai moä cuûa oâng Ñoã Vaên Cöùng vaø Ñoã Vaên Coõi laø con oâng Chaâu.

Caên cöù vaøo naêm sanh cuûa ngöôøi con thöù ba Ñoã Quang Ñaåu 1863, thì toå phuï Ñoã Vaên Chaâu hieän dieän khoaûng tröôùc sau naêm 1840, vaøo thôøi cuoái Minh Maïng ñaàu Thieäu Trò nhaø Nguyeãn.

Hai oâng baø sanh ra caùc con:

- Thöù hai : khoâng roõ, coù theå cheát nhoû.

- Thöù ba : Ñoã Quang Ñaåu.

- Thöù tö : Ñoã Vaên Cöùng.

- Thöù naêm : Ñoã Vaên Coõi.

- Thöù saùu : khoâng roõ.

- Thöù baûy : khoâng roõ

- Thöù taùm : khoâng roõ

- Thöù chín : Ñoã Vaên Laâu.

Trong phaû heä naøy chæ cheùp veà oâng Ñoã Quang Ñaåu.

Phuï chuù: Danh xöng An Loäc thoân qua caùc thôøi kyø

Naêm Gia Long nguyeân nieân (1802) phuû Gia Ñònh ñöôïc goïi laø traán Gia Ñònh. Ñeán 1808 ñoåi ra Gia Ñònh thaønh, ñaët chöùc Toång traán ñeå thoáng thuoäc naêm traán: Bieân Hoøa, Phieân An, Vónh Thanh, Ñònh Töôøng vaø Haø Tieân.

Huyeän Taân Bình ñöôïc thaêng thaønh phuû, thuoäc traán Phieân An.

Phuû Taân Bình coi boán huyeän Bình Döông, Taân Long, Thuaän An, Phöôùc Loäc. Huyeän Bình Döông coù hai toång laø Bình Trò vaø Döông Hoøa.

Trong baûy möôi saùu thoân, xaõ, phöôøng cuûa toång Bình Trò ñaõ coù teân An Loäc thoân vaø teân caùc thoân laân caän maø ngaøy nay ta coøn bieát khi nhaéc tôùi, nhöng vò trí chaéc chaén ôû choã naøo thì chöa coù taøi lieäu chính xaùc.

Cho ñeán naêm 1836, Tröông Ñaêng Queá vaøo ño ñaïc laäp ñòa baï, ñaõ thaáy xuaát hieän nhöõng ñòa danh môùi.

Phuû Taân Bình ñaõ taêng theâm phuû Taân An, vaø phuû Taân Bình chæ coøn hai huyeän Bình Döông vaø Taân Long. Phuû Taân An coù hai huyeän Thuaän An, Phöôùc Loäc vaø theâm huyeän Taân Hoøa.

Huyeän Bình Döông coù toång laø Bình Trò Thöôïng 27 thoân. phöôøng Bình Trò Trung 21 thoân phöôøng, Bình Trò Haï 26 thoân xaõ, Döông Hoøa Thöôïng 19 thoân, Döông Hoøa Thoân 21 xaõ thoân, Döông Hoøa Haï 8 thoân.

Trong 26 thoân xaõ cuûa toång Bình Trò Haï thì thoân An Loäc ñöôïc moâ taû nhö sau:

- An Loäc Thoân ôû xöù Khuùc Dueä (?)

- Ñoâng giaùp ñòa phaän thoân An Loäc Ñoâng vaø raïch nöôùc nhoû.

- Taây giaùp ñòa phaän thoân An Xuaân.

- Nam giaùp ñòa phaän thoân An Loäc Ñoâng vaø soâng nhoû.

- Baéc giaùp soâng lôùn vaø ñòa phaän hai thoân An Thaïnh Trung vaø An Phöôùc.

Thöïc canh ruoäng ñaát:

- Ñieàn toâ ñieàn 20m.0.9.0 goàm 9 soå

- Ñaát vöôøn cao 60.6.12.0 goàm 49 soå

- Ñaát hoang nhaøn 2 khoaûng ( maãu laø maãu ta, baèng 4.894m2.40).

Trong soå ñieàn chuû thôøi ñoù, coù naêm ngöôøi hoï Ñoã ñöôïc phaân canh laø:

1. Ñoã Vaên Teá 1maãu

2. Ñoã vaên Thò 1.4.6.0

3. Ñoã Vaên Hó 1.3

4. Ñoã Vaên Cöôøng 0.6

5. Ñoã Vaên Nghóa 1.2

OÂng naøy coøn phuï canh ôû thoân Myõ Thaïnh cuøng toång 1maãu8 ruoäng sôn ñieàn.

Ta nhôù raèng coâng cuoäc ñaïc ñieàn naøy laø naêm 1836, coù theå oâng toå phuï Ñoã Vaên Chaâu chöa hoaëc saép chaøo ñôøi vaø coù quan heä gì vôùi naêm oâng hoï Ñoã treân ñaây vaãn chöa coù tö lieäu giaûi ñaùp.

Sau 1862, thôøi Phaùp tænh Gia Ñònh coi ba tænh Taây Ninh, Taân Bình, Taân An. Phuû Taân Bình coi ba huyeän Bình Döông, Taân Long, Phöôùc Loäc.

Huyeän Bình Döông vaãn quaûn lyù saùu toång nhö tröôùc, nhöng caùc laøng coù theâm bôùt. Ñeán 1867, huyeän Bình Döông caét ra ñaët theâm huyeän Bình Long.

Qua nhieàu laàn thay ñoåi, naêm 1889 caùc teân khu vöïc ñòa haït ñöôïc thoáng nhaát ñoåi thaønh tænh, thì ñòa baøn Gia Ñònh thôøi xöa nay chia ra: thaønh phoá Saøi Goøn, thaønh phoá Chôï Lôùn, tænh Gia Ñònh, tænh Taây Ninh, tænh Chôï Lôùn, tænh Taân An, tænh Goø Coâng.

Naêm 1910, tænh Gia Ñònh coù möôøi taùm toång, trong ñoù toång Bình Trò Thöôïng coù möôøi laêm xaõ thoân vôùi 8.471 suaát ñinh.

1. An Hoäi, 2. An Loäc, 3. An Loäc Ñoâng, 4. An Nhôn, 5. An Phöôùc, 6. An Thaïnh Trung, 7. An Xuaân, 8. Bình Hoøa, 9. Bình Loäc Trung, 10. Bình Quôùi Taây, 11. Hanh Phuù, 12. Hanh Thoâng, 13. Hanh Thoâng Taây, 14. Quôùi An, 15. Thanh Ña.

Ñeán 1940, tænh Gia Ñònh coù boán quaän: Hoùc Moân, Thuû ñöùc, Goø Vaáp, Nhaø Beø. Quaän Goø Vaáp coù hai toång Bình Trò Thöôïng vaø Döông Hoøa Thöôïng.

Toång Bình trò Thöôïng coù taùm xaõ: 1. Thaïnh Loäc, 2. Quôùi Xuaân, 3. An Phuù Ñoâng, 4 .An Nhôn, 5. Thoâng Taây Hoäi, 6. Hanh Thoâng, 7. Bình Hoøa, 8. Thaïnh Myõ Taây (caùc teân An Loäc, An Loäc Ñoâng, An Phöôùc, An Hoäi, Anh Thaïnh trung ñaõ khoâng coøn nöõa).

Tænh Gia Ñònh naêm 1970 coù taùm quaän, trong ñoù quaän Goø Vaáp coù:

1. An Nhôn xaõ, 2. An Phuù Ñoâng, 3. Bình Hoøa xaõ, 4. Hanh Thoâng xaõ, 5. Thaïnh Loäc thoân, 6. Thaïnh Myõ Taây, 7. Thoâng Taây Hoäi.

Naêm 1975 TPHCM quaûn lyù caùc quaän, huyeän thì caùc xaõ Thaïnh Loäc, An Phuù Ñoâng thuoäc huyeän Hoùc Moân. Cuoái cuøng, naêm 1997 laø hai phöôøng Thaïnh Loäc, An Phuù Ñoâng, quaän 12 TPHCM.

Thôøi gian ñaàu troâi qua, cho duø coù tang thöông daâu bieán, con ngöôøi hoï Ñoã chuùng ta vaãn nhôù raèng ñaát ñai An Loäc xöa coøn coù moà maû cuûa caùc oâng: Ñoã Vaên Laâu, Ñoã Vaên Phaän, ôû An Phuù Ñoâng coøn coù moä cuûa oâng Ñoã Vaên Chaâu, Ñoã Vaên Cöùng, Ñoã Vaên Coõi vaø ñaát Hanh Thoâng xaõ nay nay laø phöôøng 5 quaän Goø vaáp laø khu moä nhieàu ngöôøi trong hoï toäc.

ÑÔØI THÖÙ II

Caùc ngöôøi con cuûa oâng toå phuï Ñoã Vaên Chaâu, nhôø baûn di chuùc maø bieát ñöôïc teân boán ngöôøi: thöù ba Ñoã Quang Ñaåu, thöù tö Ñoã Vaên Cöùng, thöù naêm laø Ñoã Vaên Coûi vaø thöù chín laø Ñoã Vaên Laâu, nhöng chæ coù moät ngöôøi laø Ñoã Quang Ñaåu laø coù haäu dueä noái doõi, coøn laïi caùc ngöôøi kia hoaëc maát sôùm hoaëc phaïp töï neân khoâng ai noái doøng. Trong gia phaû naøy xin khaûo taû veà oâng thöù ba laø Ñoã Quang Ñaåu.

2. ÑOÃ QUANG ÑAÅU

(1863-1937)

PHAÏM THÒ ÑÖÔÏM
NGUYEÃN THÒ COÙ
(1877-1965)

clip_image002clip_image004

OÂng Ñoã Quang Ñaåu Baø Nguyeãn Thò Coù

OÂng Ñoã Quang Ñaåu sinh ngaøy 28.5.1863 (Quyù Hôïi), maát ngaøy 5.6.1937 (27.4 Ñinh Söûu) thoï 74 tuoåi do coù nhieàu coâng lao cho söï nghieäp giaùo duïc neân ñöôïc Nhaø nöôùc baáy giôø taëng chöùc huyeän haøm, neân ñöôïc goïi laø oâng Huyeän Ñaåu. OÂng voán laø hoïc troø cuûa nhaø baùc hoïc Tröông Vónh Kyù vaø laø baïn ñoàng moân cuûa Tröông Minh Kyù cuõng ngöôøi ôû Goø Vaáp.

Khi lôùn leân oâng daïy hoïc ôû tröôøng Chasseloup Laubat (Saøi Goøn), veà sau ñöôïc boå laøm tröôûng ban soaïn thaûo saùch giaùo khoa baäc sô hoïc baèng tieáng Vieät cho Sôû Giaùo huaán Nam kyø vaø vieát baùo, thô clip_image006clip_image008nguï ngoân, soaïn vaên quoác ngöõ, dòch saùch (xin xem tieåu söû oâng ôû phaàn phuï khaûo).

Baøi vò thôø oâng Ñoã Quang Ñaåu Baøn thôø oâng Ñaåu ôû nhaø oâng Ñoã Vaên Haïnh

Khi ñaõ coù gia ñình, con caùi, oâng mua theâm ñaát ôû noäi thaønh, nôi ñöôøng Pierre vuøng Ña Kao (coù luùc ñoåi thaønh Phaïm Ñaêng Höng, nay laø Mai Thò Löïu quaän 1 TP HCM) ñeå sinh hoaït ñöôïc tieän lôïi.

Ngöôøi vôï ñaàu ñôøi laø baø Phaïm Thò Ñöôïm, khoâng nhôù naêm sanh, ngaøy maát laø 8.10.1933, khoâng roõ moä choân ôû ñaâu? Nay do con oâng Ñoã Quang Hieäp laø Ñoã Quang Haïnh cuùng gioã.

Baø Ñöôïm sanh boán con (ba gaùi, moät trai)roài baø beänh maø maát. OÂng tuïc huyeàn vôùi baø Nguyeãn Thò Coù, sanh ngaøy 5.6.1877 (Ñinh Söûu) maát ngaøy 14.7.1965 (AÁt Tî), moä oâng Ñaåu vaø baø Coù ñöôïc taùng ôû khu moä gia toäc coù dieän tích 0maãu.19.50, baèng khoùan cuõ soá 1950 taïi Hanh Thoâng xaõ, toång Bình Trò Thöôïng nay laø phöôøng 5 quaän Goø Vaáp. Ngaøy nay nhaø 113 ñöôøng Haø Uy Giaùp, phöôøng Thaïnh Loäc, quaän 12, TP HCM laø nôi thôø cuùng oâng baø.

Caùc con cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu vôùi baø Ñöôïm:

- Thöù hai : Ñoã Thò Nhuaàn, khoâng choàng con, khoâng ghi vaøo gia phaû.

- Thöù ba : Ñoã Thò Gia, khoâng choàng con, khoâng ghi vaøo gia phaû

- Thöù tö : Ñoã vaên Chieáu

- Thöù naêm : Khoâng roõ

Caùc con vôùi baø Coù, laáy thöù töï tieáp theo

- Thöù saùu : Ñoã Vaên Coâng

- Thöù baûy : Ñoã Quang Khanh

- Thöù taùm : Ñoã Quang Chöùc

- Thöù chín : Ñoã Quang Phaän, cheát nhoû khoâng ghi vaøo gia phaû

- Thöù möôøi : Ñoã Thò Truyeàn

- Thöù möôøi moät : Ñoã Quang Vinh

- Thöù möôøi hai : Ñoã Quang Hueâ

- Thöù möôøi ba : Ñoã Quang Hueà

- Thöù möôøi boán :Ñoãâ Quang Hieäp

clip_image010clip_image012Caùc teân cuûa doøng sau naøy mang nguï yù: Coâng khanh chöùc phaän truyeàn vinh hoa hoøa hieäp (hoa traïi thaønh hueâ, hoøa traïi thaønh hueà, leõ ra oâng Coâng cuõng loùt chöõ Quang, nhöng ngaïi seõ ñoïc thaønh Quang Coâng neân phaûi duøng chöõ Vaên).

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ TÖ CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ PHAÏM THÒ ÑÖÔÏM

Ñeán ñôøi ba thì xeáp theo chi, heát con chaùu oâng Chieáu thì ñeán Coâng-Khanh-Hueà-Hieäp v.v…)

4. ÑOÃ VAÊN CHIEÁU

(1887-1935)

VOÕ THÒ HUEÄ
(1900-2001)

clip_image014

OÂng Ñoã Vaên Chieáu

Laø con thöù tö cuûa Ñoã Quang Ñaåu, sanh naêm 1887 Ñinh Hôïi maát ngaøy 24.3.1935 (AÁt Hôïi). Vôï oâng laø Voõ Thò Hueä queâ quaùn khoâng roõ, sinh naêm 1900 (Canh Tyù) maát ngaøy 12.4.2001 (Taân Tî), baø thoï 102 tuoåi. OÂng baø ñöôïc song taùng nôi khu moä gia toäc ôû phöôøng 5 quaän Goø Vaáp. Hai ngöôøi ñeàu do con gaùi thöù hai laø Ñoã Thò Trang cuùng gioã. OÂng Tö Chieáu vaø oâng Saùu Coâng ñöôïc thöøa höôûng chung khoaûng ñaát 344m2 ôû 70 Mai Thò Löïu Ña Kao.

Caùc con cuûa oâng baø laø:

- Thöù hai : Ñoã Thò Trang

- Thöù ba : Ñoã Thò Baïch

- Thöù tö : Ñoã Quang Maãn

- Thöù naêm : Ñoã Quang Ngoïc

- Thöù saùu : Ñoã Quang Thaùch

- Thöù baûy : Ñoã Quang kim

- Thöù taùm : Ñoã Thò Tuyeát

clip_image016

Baø Voõ Thò Hueä
ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ SAÙU CUÛA OÂNG
ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ VAÊN COÂNG

(1899-1965)

DÖÔNG THÒ THÌN

clip_image018

Moä oâng Ñoã Vaên Coâng

OÂng Ñoã Vaên Coâng laø con trai thöù saùu cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu vaø baø keá thaát Nguyeãn Thò Coù. OÂng sanh ngaøy 30-9-1899 (Kyû Hôïi), maát ngaøy 22-10-1965 (28-9 AÁt Tî). Vôï oâng Coâng laø baø Döông Thò Thìn, khoâng nhôù naêm sanh, maát, goác ngöôøi ôû ngaû ba Caây Thò (Bình Thaïnh). Moä oâng baø ñeàu taùng ôû khu moä gia toäc phöôøng 15, Goø Vaáp.

OÂng Coâng laø ngöôøi hoïc roäng, naêm 27 tuoåi ñaõ thaêng Ñoác phuû söù vaø laøm vieäc taïi quaän Cao Laõnh, sau leân Boä tröôûng Caûi caùch Ñieàn ñòa thôøi chính phuû Ngoâ Ñình Dieäm vaø thoaùt hieåm trong laàn thaùp tuøng cuøng toång thoáng Dieäm tham döï hoäi chôï Ban Meâ Thuoät. Sau ñoù oâng veà laøm Vieän tröôûng Vieän Quoác gia haønh chaùnh. OÂng laø ngöôøi thoâng thaïo nhieàu thöù tieáng Anh, Phaùp, Latin…

OÂng laäp gia ñình vôùi baø Döông Thò Thìn khoâng roõ ngaøy sinh. Baø Thìn laø con moät gia ñình giaøu coù ôû gaàn chôï Caây Thò thuoäc Bình Thaïnh. Baø voán laø nöõ sinh tröôøng AÙo Tím (sau laø tröôøng nöõ Trung hoïc Gia Long, nay laø Nguyeãn Thò Minh Khai). Sau khi laäp gia ñình baø ôû nhaø noäi trôï, sanh khaù ñoâng con:

- Thöù hai : Ñoã Thò Trí

- Thöù ba : Ñoã Thò Taâm

- Thöù tö : Ñoã Thò Ñöùc

- Thöù naêm : Cheát nhoû

- Thöù saùu : Ñoã Vaên Lieâm

- Thöù baûy : Ñoã Vaên Long

- Thöù taùm : Ñoã Thò Thanh

- Thöù chín : Ñoã Thò Lieân

- Thöù möôøi : Cheát nhoû

- Thöù möôøi moät : Cheát nhoû

- Thöù möôøi hai : Ñoã Thò Haïnh

- Thöù möôøi ba : Ñoã Thò Thoï

- Thöù möôøi boán : Ñoã vaên Laïc

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ BAÛY CUÛA OÂNG
ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ COÂNG KHANH

(1903-1961)

TRÖÔNG HOÀ NGOÏC CAÅN

clip_image020OÂng Ñoã Coâng Khanh sinh 10.5.1903 (Quyù Maõo), ngaøy maát ghi treân moä bia laø 23.6.1961 (Taân Söûu). Moä oâng choân ôû nghóa trang hoï toäc phöôøng 5 quaän Goø Vaáp. OÂng Khanh coù baèng tuù taøi, gia nhaäp ngaønh caûnh saùt. OÂng laø tröôûng Ty caûnh saùt quaän 4 Ñoâ thaønh Saøi Goøn.

Baø Tröông Hoà Ngoïc Caån laø con moät gia ñình giaøu coù ôû Baø Chieåu.

OÂng baø coù hai con gaùi:

- Thöù hai: Ñoã Thò… Lucie

Moä oâng Ñoã Coâng Khanh

cheát treû.

- Thöù ba: Ñoã Thò Phöông Phi Julie.

Baø Phöông Phi nay khoaûng 60 tuoåi coù choàng teân Nguyeãn Thanh Lieâm hieän ôû 50 ñöôøng Leâ Thò Rieâng quaän 1 TP HCM. Baø laø ngöôøi ñöôïc baø noäi Nguyeãn Thò Coù cho thöøa höôûng soå ruoäng 3maãu.10.20 cuøng vôùi ngöôøi em con chuù laø Ñoã Quang Quyeàn vaø chuù laø Ñoã Quang Hueâ, theo baèng khoaùn soá 106 ôû thoân An Loäc.

Hieän gia ñình naøy khoâng coù lieân laïc neân caùc ñôøi thöù tö, thöù naêm chöa coù ñieàu kieän thöïc hieän.

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ TAÙM CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ QUANG CHÖÙC

(1904-1946)

HUØYNH THÒ HÖÔNG

OÂng Ñoã Quang Chöùc sinh naêm 1904 (Giaùp Thìn) maát naêm 1946 (Bính Tuaát). Phaàn moä cuûa oâng ñöôïc an taùng taïi khu moä gia toäc phöôøng 5 quaän Goø Vaáp. Sinh thôøi oâng chính laø hieäu tröôûng tröôøng trung hoïc ôû quaän Tö. Vôï oâng laø baø Huyønh Thò Höông laø ngöôøi coù Phaùp tòch, soá ñieän thoaïi 8325507.

OÂng baø coù moät con laø Ñoã Quang Quyeàn, coù vôï teân Cuùc. Sinh thôøi oâng laø syõ quan caûnh saùt phuï traùch coâng vieäc xuaát nhaäp caûnh cuûa chính quyeàn Saøi Goøn. Hieän nay oâng ñaõ qua ñôøi. Do khoâng coù lieân laïc neân chöa ghi ñöôïc ñaày ñuû.

OÂng Quyeàn laø ngöôøi ñöôïc baø noäi Nguyeãn Thò Coù cho thöøa höôûng moät phaàn treân thöûa ruoäng 3maãu.10.20 baèng khoaùn soá 106 ôû thoân An Loäc töø naêm 1965.

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ MÖÔØI CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ THÒ TRUYEÀN

(1910-1981)

BÖÛU THEÁ
(1908-1981)

Baø Ñoã Thò Truyeàn sinh naêm 1910. OÂng Böûu Theá choàng baø sinh naêm 1908, maát ngaøy 11.11.1981 (Taân Daäu) . Phaàn moä cuûa oâng baø ñöôïc an taùng taïi khu moä gia toäc ôû phöôøng 5 quaän Goø Vaáp.

Baø Truyeàn laø nöõ sinh tröôøng trung hoïc Marie Curie (Saøi Goøn), nay laø tröôøng Marie Curie. OÂng Böûu theá thuoäc doøng hoaøng toäc, laø keá toaùn. Hai ngöôøi thaønh hoân laø do anh saùu Ñoã Vaên Coâng mai moái. Coù moät con gaùi laø:

- Nguyeãn Phöôùc Thò Ngoïc Lan.

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ MÖÔØI MOÄT CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ QUANG VINH

(1910-1987)

VÔÏ NGÖÔØI PHAÙP

OÂng Ñoã Quang Vinh sinh naêm 1910 (Canh Tuaát), maát naêm 1987 (Ñinh Maõo), thieâu xaùc göûi tro ôû chuøa khoâng roõ teân. OÂng hoïc Ñaïi hoïc y khoa Haø Noäi, laáy baèng baùc só. Vôï oâng coù quoác tòch Phaùp sanh moät con laø Jean Ñoã Quang Vinh laáy vôï ngöôøi Vieät coù quoác tòch Phaùp ñònh cö ôû Phaùp.

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ MÖÔØI HAI CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ QUANG HUEÂ

(1914-1998)

NGUYEÃN THÒ DUNG
(1915-1997)

clip_image022clip_image024

OÂng Ñoã Quang Hueâ Baø Nguyeãn Thò Dung

OÂng Hueâ sinh naêm Giaùp Daàn (12.9.1914), maát 10.4 Maäu Daàn (5.5.1998). Moä taùng taïi khu moä gia toäc ôû phöôøng 5 quaän Goø Vaáp.

Baø Nguyeãn Thò Dung sinh 1915, maát 19.4 Ñinh Daäu (25.5.1997). Moä choân ôû chuøa Linh Tuyeàn, xaõ Vónh Höïu, Goø Coâng Taây tænh Tieàn Giang.

OÂng chaøo ñôøi taïi An Loäc Ñoâng, trong moät gia ñình khoa baûng. OÂng hoïc ñeán cuoái caáp tröôøng Chesseloup Labat vaø ñaäu vaøo Ñaïi hoïc Luaät khoa Haø Noäi. OÂng toát nghieäp naêm 1939 ñöôïc boå nhieäm laøm chaùnh aùn toøa aùn Baïc Lieâu roài Thaåm phaùn toøa aùn Saøi Goøn. Soáng trong loøng ñòch oâng bí maät tham gia caùch maïng töø naêm 1945. Sau 1975 laøm vieäc ôû Ban Phaùp cheá Hoäi ñoàng Nhaân daân TP. OÂng coøn tham gia soaïn thaûo Boä luaät hình söï. (Xin xem tieåu söû ôû phaàn ngoaïi

clip_image026

phaû).

Gia ñình oâng Ñoã Quang Hueâ. Haøng tröôùc (töø traùi sang): Ñoã Thò Lieân, Ñoã Thò Xuaân. Haøng sau (töø traùi sang): Ñoã Quang Tieân, Ñoã Thò Quang Thu, Nguyeãn Thò Dung, Ñoã Quang Thoâng, Ñoã Quang Hueâ.

Baø Dung ngöôøi laøng Vónh Höïu toång Hoøa Ñoàng Trung tænh Goø Coâng (nay laø xaõ Vónh Höïu huyeän Goø Coâng Taây tænh Tieàn Giang). Luùc coøn laø hoïc sinh, oâng Hueâ laø baïn cuõ cuûa anh baø Dung, ñöôïc môøi veà daïy keøm caùc em. Neân oâng Hueâ vaø baø Dung caûm meán nhau maø thaønh vôï choàng. Sau ñoù baø theo oâng ra Haø Noäi tieáp tuïc vieäc hoïc.

Baø tham gia coâng taùc caùch maïng töø raát sôùm. Baø ñöôïc keát naïp vaøo Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông. Baø töøng vaøo tuø ra khaùm, baø laïi laø em cuûa oâng Nguyeãn Vaên Taøi töùc laø nhaø sö Thieän Chieáu. Baø beänh neân con baø ñöa sang Phaùp trò beänh vaø baø maát taïi Phaùp. Baø ñöôïc hoûa taùng vaø di coát cuûa baø ñöôïc chuyeån veà queâ nhaø, ñöôïc göûi ôû chuøa Linh Tuyeàn Töï do cha baø saùng laäp ôû Vónh Höïu. OÂng baø sanh caùc con:

- Thöù hai : Ñoã Quang Tieân

- Thöù ba : Ñoã Quang Thoâng

- Thöù tö : Ñoã Thò Quang Thu

- Thöù naêm : Ñoã Thò Lieân

- Thöù saùu : Ñoã Thò Xuaân

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ MÖÔØI BA CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ QUANG HUEÀ

VÔÏ NGÖÔØI PHAÙP

OÂng Ñoã Quang Hueà sang Phaùp du hoïc roài theo ngaønh nha y. OÂng laáy vôï ngöôøi Phaùp vaø ñònh cöaû¬ mieàn Nam nöôùc Phaùp luoân nôi aáy tröôùc naêm 1975. Hieän laø giaùm ñoác beänh vieän Bordeaux (ôû Phaùp). OÂng ñaõ qua ñôøi.

Do khoâng lieân laïc vôùi gia ñình neân khoâng roõ vôï con vaø nôi ôû cuûa oâng.

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ MÖÔØI BOÁN (UÙT) CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ QUANG HIEÄP

(1919-1974)

NGUYEÃN THÒ XUAÂN
(1922)

clip_image028clip_image030

OÂng Ñoã Quang Hieäp Baø Nguyeãn Thò Xuaân

OÂng Ñoã Quang Hieäp sinh 1919 (Kyû Muøi) taïi Saøi Goøn, maát naêm 1974 (Giaùp Daàn) voán nhaø coù hoïc thöùc. OÂng thoâng thaïo hai thöù tieáng (Anh, Phaùp). Sinh thôøi oâng laø tröôûng Ty Caûnh saùt thöông khaåu ôû tænh Kieân Giang. Sau oâng veà laøm phieân dòch cho baùo Theá giôùi Töï Do roài chuyeån qua Boä thoâng tin, tröôûng phoøng.

Baø Nguyeãn Thò Xuaân sinh 1922, goác ngöôøi Thöøa Thieân Hueá. Baø voán laø doøng Hoøang toäc, nhöng sôùm moà coâi cha meï, theo ngöôøi dì vaøo Saøi Goøn soáng luùc taùm tuoåi.

OÂng baø sanh caùc ngöôøi con:

- Thöù hai : Ñoã Thò Thu

- Thöù ba : Ñoã Thò Cuùc

- Thöù tö : Ñoã Thò Loan

- Thöù naêm : Ñoã Thò Phöôïng

- Thöù saùu : Ñoã Thò Dung

- Thöù baûy : Ñoã Quang Haïnh

- Thöù taùm : Ñoã Quang Trí

-

clip_image032

Thöù chín : Ñoã Thò Ngoïc Lieân

Moä oâng Ñoã Quang Hieäp

ÑÔØI THÖÙ TÖ

CHI HEÄ OÂNG ÑOÃ VAÊN CHIEÁU
VAØ BAØ VOÕ THÒ HUEÄ

2. ÑOÃ THÒ TRANG

(1921)

VOÕ DIEÄM TRANG
(
1919)

clip_image034

Baø Ñoã Thò Trang vaø oâng Voõ Dieäm Trang

Baø Trang sinh naêm 1921 Taân Daäu taïi Saøi Goøn, toát nghieäp trung hoïc y teá vaø laøm vieäc ôû Hoäi Hoàng thaäp töï Saøi Goøn vaø nghæ vieäc thaùng 5.1975 ñeå chaêm soùc gia ñình.

Choàng baø, oâng Voõ Dieäm Trang laø con uùt oâng Voõ Vaên Söû ôû laøng Myõ An Höng quaän Laáp Voø Sa Ñeùc (nay laø xaõ Myõ An Höng B huyeän Laáp Voø - Ñoàng Thaùp). OÂng sanh naêm 1919 Kyû Muøi, luùc 16 tuoåi rôøi queâ höông leân Saøi Goøn ñi hoïc vaø laäp nghieäp, laøm tôùi chöùc phoù Ty thueá vuï caùc quaän 5, 10, 11 roài nghæ höu. Hieän oâng baø soáng vôùi con gaùi ôû soá nhaø 70 Mai Thò Löïu quaän 1, caùc con laø:

clip_image036

- Thöù hai : Voõ Quang Phöôùc

- Thöù ba : Voõ Thò Yeán

- Thöù tö : Voõ Quang Nhung

- Thöù naêm : Voõ Thò Nguyeät

- Thöù saùu : Voõ Quang Huøng

- Thöù baûy : Voõ Quang Duõng

- Thöù taùm : Voõ Thò Nga

- Thöù chín : Voõ Thò Phuïng

Baø Voõ Thò yeán,
con thöù ba cuûa baø Ñoã Trò Trang

3. ÑOÃ THÒ BAÏCH

(1923)

TRÖÔNG MINH CAÛNH

clip_image038

Baø Baïch sanh 1923 (Quyù Hôïi) taïi Saøi Goøn, toát nghieäp tuù taøi vaøo laøm thö kyù taïi Boä Kinh teá Saøi Goøn. Choàng baø laø Tröông Minh Caûnh, queâ ôû Cao Laõnh laøm vieäc ôû Boä Kinh teá. Sau 30.4.1975 xuaát caûnh qua Phaùp cö nguï vaø coù ba ngöôøi con: Su, Nhaät (ôû Phaùp), Haèng ñi hoïc y taù ôû Myõ.

Baø Ñoã Thò Baïch

4. ÑOÃ QUANG MAÃN

(1924-1977)

HOÀ THÒ XUAÂN
(1930)

OÂng Maãn sinh naêm 1924 (Giaùp Tyù) maát 6.10 Ñinh Tî (1977) aâm lòch, ñaäu tuù taøi ôû Saøi Goøn.OÂng bò ñoäng vieân vaøo laøm só quan Boä binh Saøi Goøn, ñöôïc thaêng laøm quaän tröôûng quaän Hoøa Ña (Phan Thieát) roài chuyeån veà quaän Hoàng Ngöï tænh Kieán Phong (nay thuoäc Ñoàng Thaùp). Naêm 1973 nghæ höu ñeán naêm 1977 thì maát do cao huyeát aùp vaø xuaát huyeát naõo, hoûa taùng, do vôï laø baø Xuaân gioã.

Baø Xuaân sinh naêm 1930 (Canh Maõo), nguyeân quaùn ôû Thuû Ñöùc nay nhaø ôû 189 Phan Vaên Trò, quaän Bình Thaïnh.

clip_image040Coù caùc con:

- Thöù hai : Ñoã Quang Sang

- Thöù ba: Ñoã Quang Giaøu

- Thöù tö: Ñoã Thò Thanh Thuûy

- Thöù naêm: Ñoã Thò Thanh Vaân

- Thöù saùu: Ñoã Quang Sôn

- Thöù baûy: Ñoã Thò Thanh Loan

- Thöù taùm: Ñoã Thanh Haèng

- Thöù chín: Ñoã Thanh Nga

- Thöù möôøi: Ñoã Thanh Söông

- Thöù möôøi moät : Ñoã Quang Haûi

-

OÂng Ñoã Quang Maãn

Thöù möôøi hai : Ñoã Thanh Thuùy

- Thöù möôøi ba : Ñoã Quang Huøng

5. ÑOÃ QUANG NGOÏC

(1925-1978)

NGUYEÃN THÒ HUYØNH LIEÂN

OÂng Ngoïc sinh 1925 (AÁt Söûu) vaø maát naêm 1978. Luùc sinh thôøi oâng coâng taùc ôû ngaønh Böu ñieän thaønh phoá. Baø Lieân ngöôøi goác huyeän Bình Chaùnh, sau khi oâng maát moä choân ôû Goø Vaáp baø ñöa caùc con sang ñònh cö ôû UÙc

Caùc con laø Loan, Höông, Chi, Thaûo (4 nöõ, khoâng roõ naêm sinh vaø ñôøi soáng).

clip_image042

OÂng Ñoã Quang Ngoïc

6. ÑOÃ QUANG THAÙCH

(1927)

NGYUEÃN THÒ BA
(1929)

OÂng Thaùch sinh 1927 (Kyû Tî), sinh thôøi laø caàu thuû boùng ñaù, ñaïi uùy phoøng Caûnh saùt cheá ñoä cuõ. Sau 1975 thì nghæ ñaù. Baø Ba sinh 1929 (Kyû Tî) goác ngöôøi mieàn Taây. Baø laøm vieäc noäi trôï trong nhaø, sau ñoù caû gia ñình sang ñònh cö ôû Myõ. OÂng baø coù baûy ngöôøi con khoâng nhôù teân.

7. ÑOÃ QUANG KIM

VÔÏ NGÖÔØI PHAÙP

Khoâng roõ naêm sinh vaø haønh traïng cuûa oâng baø naøy. Hieän baø vôï ôû Phaùp vaø coù hai con: Richard Ñoã Quang vaø Nathalie Ñoã Quang.

clip_image044

OÂng Ñoã Quang Kim

8. ÑOÃ THÒ TUYEÁT

LÖU THEÁ THAÏC

Khoâng roõ nhaân thaân vaø haønh traïng. Sau 1975 oâng baø vaø ba con sang ñònh cö taïi Myõ.

ÑÔØI THÖÙ IV
CON CUÛA OÂNG ÑOÃ VAÊN COÂNG
VAØ BAØ DÖÔNG THÒ THÌN

2. ÑOÃ THÒ CHÍ

VOÕ VAÊN THAÏCH

Baø Chí thöôøng goïi laø Hai Tyù khoâng roõ naêm sinh.

Choàng laø Voõ Vaên Thaïch khoâng roõ naêm sinh vaø queâ quaùn.

Baø laø ñieàu döôõng khoa saûn. OÂng laø baùc só tröôûng khoa saûn taïi beänh vieän Nhaân daân Gia Ñònh. Ñaõ ñònh cö ôû Bæ.

Coù hai con (1 gaùi vaø 1 trai).

3. ÑOÃ THÒ TAÂM

Khoâng coù lieân laïc neân khoâng bieát tình traïng gia ñình.

4. ÑOÃ THÒ ÑÖÙC

Baø laø nhaân vieân ngaân haøng Vieät Nam Thöông Tín thôøi chính quyeàn Saøi Goøn, choàng baø laø hoï haøng vôùi sö Thieän Chieáu, khoâng roõ naêm sinh vaø teân.

5. CHEÁT NHOÛ
(VOÂ DANH)

6. ÑOÃ VAÊN LIEÂM

( -1987)

… MINH

Maát naêm 1987 (Ñinh Maõo), du hoïc ôû Phaùp, toát nghieäp Döôïc khoa, veà coâng taùc ôû beänh vieän Nhaân daân Gia Ñònh roài beänh maát, khoâng roõ moä ôû ñaâu.

Vôï oâng xuaát thaân töø gia ñình coù cöûa haøng xuaát nhaäp khaåu maùy caøy ôû ñöôøng Traàn Höng Ñaïo. OÂng baø coù hai con hieän du hoïc ôû Phaùp theo ngaønh y khoa. OÂng coù vôï hai, coù moät con gaùi, baø naøy hieän ñònh cö ôû Myõ.

7. ÑOÃ VAÊN LONG

TRAÀN THÒ AÙNH

Baø AÙnh maát naêm 1986, goác ngöôøi ôû Baø Chieåu. OÂng Long laø kyõ sö noâng nghieäp ôû Phaùp veà. Hieän oâng ôû Bình Thaïnh khoâng roõ ñòa chæ. Baø AÙnh laø nöõ hoä sinh vaø chuû nhaø baûo sanh Gia Ñònh ôû Baø Chieåu. OÂng baø coù hai con, moät trai vaø moät gaùi khoâng roõ teân hieän ñang ôû Phaùp.

8. ÑOÃ THÒ THANH

Khoâng choàng con hieän ñònh cö taïi Phaùp.

9. ÑOÃ THÒ LIEÂN

Khoâng roõ haønh traïng.

10. CHEÁT NHOÛ

(VOÂ DANH)

11. CHEÁT NHOÛ
(VOÂ DANH)

12. ÑOÃ THÒ HAÏNH

TRAÀN VAÊN HAI

Baø Haïnh laø döôïc só, oâng Traàn Vaên Hai laø baùc só, khoâng roõ naêm sinh. Gia ñình hieän ôû Myõ, coù moät con trai (khoâng roõ teân) ñang hoïc ngaønh y.

13. ÑOÃ THÒ THOÏ

Baø Thoï laø nha só, choàng baø laø phi coâng chính quyeàn Saøi Goøn, coù moät con. Hieän baø Thoï ñònh cö ôû Phaùp.

ÑÔØI THÖÙ IV
CON CUÛA OÂNG ÑOÃ COÂNG KHANH
VAØ TRÖÔNG HOÀ NGOÏC CAÅN

- Thöù hai : Ñoã Thò … Lucie, cheát treû

- Thöù ba : Ñoã Thò Phöông Phi Julie. Baø Phöông Phi coù choàng con, hieän ôû soá 50 ñöôøng Leâ Thò Rieâng, quaän 1. OÂng baø coù hai con trai, khoâng roõ teân vaø haønh traïng.

ÑÔØI THÖÙ IV
CON CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG CHÖÙC
VAØ HUYØNH THÒ HÖÔNG

OÂng baø coù 3 con trai:

- Thöù hai : Ñoã Quang Quyeàn, hieän ôû ñöôøng Nguyeãn Thò Minh Khai, quaän 3, Tp HCM.

- Thöù ba : Ñoã Quang Hieån (cheát treû).

- Thöù tö : Ñoã Thò Henriette, coù choàng laø ngöôøi Phaùp, hieän soáng ôû Phaùp, coù moät con gaùi.

ÑÔØI THÖÙ IV

CON CUÛA BAØ ÑOÃ THÒ TRUYEÀN
VAØ OÂNG BÖÛU THEÁ

NGUYEÃN PHÖÔÙC THÒ NGOÏC LAN

(1939)

MAO TRÍ THIEÀN
(1936-1983)

Nguyeãn Phöôùc Thò Ngoïc Lan sinh 21.4.1939 (Kyû Maõo) taïi Saøi Goøn. Choàng baø laø Mao Trí Thieàn, sinh naêm 1936 maát ngaøy 15/12 naêm Bính Tyù (1983).

Choàng laø döôïc só, baø Lan laø giaùo vieân tieáng Phaùp. Hieän oâng Thieàn ñaõ maát, thieâu xaùc göûi tro coát ôû chuøa Hoøa Khaùnh ôû ngaû naêm Bình Hoøa. Baø Ngoïc Lan ôû nhaø oâng baø ngoïai (62 ñöôøng Mai Thò Löïu Ña Kao). OÂng baø coù boán ngöôøi con:

- Thöù hai: Mao Phuùc khaùnh sinh 1961 (Taân Söûu) taïi Saøi Goøn. OÂng laø höôùng daãn vieân du lòch. Vôï laø Voõ Thò Thaûo sinh 1980, ngöôøi ôû Ñoàng Thaùp, buoân baùn, nhaø ôû chôï Caây Ñieäp.

- Thöù ba: Mao Phuùc Ninh sinh 1964 (Giaùp Thìn), coù vôï teân Dung, anh laøm vieäc cho moät coâng ty nöôùc ngoaøi, vôï laøm Ngaân haøng noâng thoân.

- Thöù tö: Mao Phuùc Ñònh sinh 1965 (AÁt Tî) laøm nhaân vieân coâng ty Baûo hieåm. Vôï laø Mai Thò Bích Leä sinh 1965 laø nhaân vieân coâng ty myõ phaåm DeBon.

- Thöù naêm: Mao Phuùc Myõ (nöõ) sinh 1966 (Bính Ngoï), maát 2.3.2003 (Quyù Daäu). Moä choân nôi ñaát thoå moä gaàn Quang Trung. Choàng chò laø Traàn Vaên Tieán, nhaân vieân haûi quan kieåm hoùa taïi saân bay Taân Sôn Nhaát. Anh chò coù moät con trai laø Traàn Hoaøng Taâm naêm nay 12 tuoåi.

ÑÔØI THÖÙ TÖ

CON OÂNG ÑOÃ QUANG VINH
VAØ BAØ VÔÏ QUOÁC TÒCH PHAÙP

JEAN ÑOÃ QUANG VINH

…MYÕ

Jean Ñoã Quang Vinh khoâng roõ naêm sinh. OÂng laø con trai duy nhaát cuûa oâng Ñoã Quang Vinh, coù vôï teân Myõ laø con cuûa moät vò baùc só ôû tröôøng Phan Toân. Do khoâng coù lieân laïc neân chöa ghi ñöôïc haønh traïng.

Khoâng roõ con cuûa oâng baø.

ÑÔØI THÖÙ TÖ

CAÙC CON CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG HUEÂ
VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ DUNG

2. ÑOÃ QUANG TIEÂN

(1941)

PHAN THÒ LAN
(1943)

OÂng Tieân sinh 1941 (Taân Tî) taïi Saøi Goøn, oâng ñöôïc hoïc ñaày ñuû vaø ñaäu cöû nhaân hoùa naêm 1968. Ñi daïy hoïc caùc tröôøng tö thuïc ban Tuù taøi ôû Saøi Goøn. Sau 1975 oâng tieáp tuïc ñi daïy nhö caùc tröôøng Buøi Thò Xuaân, ñöôïc xem laø giaùo vieân daïy gioûi. Hieän oâng ñaõ nghæ höu veà daïy luyeän thi taïi nhaø vaø ôû moät soá lôùp luyeän thi ñaïi hoïc.

Baø Lan sinh 1943 (Quyù Muøi), queâ ôû Long Ñieàn (Baø Ròa) coù caáp baèng döôïc só. Hieän gia ñình ôû ñöôøng Cao Thaéng quaän 3. OÂng baø coù ba con trai:

- Thöù hai : Ñoã Quang Anh Tuaán

- Thöù ba : Ñoã Quang Anh Khoa

- Thöù tö : Ñoã Quang Anh Duõng

3. ÑOÃ QUANG THOÂNG

(1943)

TRAÀN THÒ KIM DINH
(1950)

OÂng sinh 1943 (Quyù Muøi) taïi Saøi Goøn, ñaäu baèng tuù taøi Phaùp taïi Vieät Nam. Hieän oâng bò beänh tim vaø maát söùc.

Baø Kim Dinh sinh 1950 (Canh Daàn) goác ngöôøi Haø Noäi. Baø di cö vaøo Nam naêm 1954, laøm vieäc ôû nhaø haøng. Caû gia ñình sang Phaùp ñònh cö naêm 1992. Caùc con laø:

- Thöù hai : Ñoã Quang Phuùc

- Thöù ba : Ñoã Quang Taán

- Thöù tö : Ñoã Quang Hieån

- Thöù naêm : Ñoã Thò Haèng

4. ÑOÃ THÒ QUANG THU

(1946)

PHAÏM CHAÁN HÖNG
(1936)

Baø Thu sinh 1946 (Bính Tuaát) taïi Saøi Goøn. Baø hoïc heát trung hoïc ñeä nhò caáp chöông trình Phaùp. Naêm 1978, baø sang ñònh cö ôû Phaùp cuøng gia ñình, ñi laøm coâng nhaân ôû moät noâng traïi nay ñaõ nghæ höu.

OÂng Höng sinh 1936 taïi Saøi Goøn, nguyeân quaùn Caàn Thô. OÂng toát nghieäp Ñaïi hoïc Sö Phaïm, laøm coâng chöùc nay ñaõ nghæ höu ôû Phaùp. Caû gia ñình ñeàu ôû Phaùp,caùc con laø:

- Thöù hai : Phaïm Dö Uy sinh 1970 laø giaùo sö.

- Thöù ba : Phaïm Thu Trinh sinh 1973, coù choàng ngöôøi Phaùp, coù moät con gaùi sinh 1999.

- Thöù tö : Phaïm Thu Traâm sinh 1975, laø baùc só khoa taâm thaàn.

- Thöù naêm : Phaïm Duy Long sinh 1984 taïi Phaùp, ñang laø sinh vieân.

5. ÑOÃ THÒ LIEÂN

(1950)

BERNARD
(1943)

Baø Lieân sinh 1950 (Canh Daàn) taïi Saøi Goøn, laø cöû nhaân luaät laáy choàng ngöôøi Phaùp. OÂng Bernard sinh 1943 (Quyù Muøi) laøm xaây döïng. Hieän gia ñình ôû Paris, ñaõ coù moät con trai khoâng bieát teân ñöôïc 12 tuoåi ñang ñi hoïc.

6. ÑOÃ THÒ XUAÂN

(1952)

PHAÏM KHAÉC THUAÀN
(1950)

Baø Xuaân sinh 1952 (Nhaâm Thìn) taïi Saøi Goøn, du hoïc ôû Phaùp naêm 1972. OÂng Thuaàn sinh 1950 (Canh Daàn) taïi saøi Goøn, laø kyõ sö coâng ngheä thoâng tin hieän ôû quaän 12. OÂng baø coù ba con,ngöôøi con gaùi ñaàu teân Uyeân sinh 1974, hai con coøn laïi chöa ghi ñöôïc teân. Caùc con cuøng soáng vôùi cha meï ôû Phaùp.

ÑÔØI THÖÙ TÖ

CON CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG HUEÀ
VAØ BAØ VÔÏ NGÖÔØI PHAÙP

OÂng Hueà, con thöù möôøi ba cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu vaø baø Nguyeãn Thò Coù, ñi du hoïc Phaùp töø tröôùc 1975, laáy vôï Phaùp vaø ñònh cö ôû Phaùp, khoâng veà neân khoâng roõ con caùi.

ÑÔØI THÖÙ TÖ

CON OÂNG ÑOÃ QUANG HIEÄP
VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ XUAÂN

2. ÑOÃ THÒ THU

(1947)

TRAÀN THEÁ MINH
(1947)

Baø Thu sinh 1947 (Ñinh Hôïi) taïi Saøi Goøn, laøm noäi trôï. OÂng Minh sinh 1947 (Ñinh Hôïi) taïi Saøi Goøn, laø kyõ sö ngaønh vieãn thoâng. Hieän gia ñình ñang ôû Bình Thaïnh, keá beân laêng Leâ Vaên Duyeät. OÂng baø coù caùc con laø:

- Thöù hai: Traàn Thò Thu Thaûo sinh 1970, laø nhaân vieân tieáp taân khaùch saïn New World Hotel, ñaõ laäp gia ñìn vôùi moät ngöôøi Myõ.

- Thöù ba: Traàn Theá Thoâng sinh 1972, laø coâng nhaân coâng ty ñieän töû Bieân Hoøa.

- Thöù tö: Traàn Theá Thaùi sinh 1973, laø coâng nhaân laùi xe cho dieãn vieân kòch noùi Myõ Chi.

- Thöù naêm: Traàn Anh Thö sinh 1974, lo vieäc noäi trôï trong gia ñình vaø ñaõ coù choàng teân … Tuaán, laø kyõ sö ñieän laïnh.

3. ÑOÃ THÒ CUÙC

(1950)

HUØNG RENEÙ
(1949)

Baø Cuùc sinh 1950 (Canh Daàn) taïi Saøi Goøn. Choàng baø sinh naêm 1949 (Kyû Söûu) coù Phaùp tòch, xöa laøm chuû söï. OÂng baø coù moät ngöôøi con laø Joseph sinh 1977 ñang du hoïc ngaønh Ngaân haøng ôû Anh.

4. ÑOÃ THÒ LOAN

(1953)

NGUYEÃN THANH ÑIEÀN
(1945)

Baø Loan sinh 1953 (Quyù Tî) taïi Saøi Goøn. Hieän nay baø ñang ñi daïy hoïc. OÂng Ñieàn sinh 1945 (AÁt Daäu) taïi Baø Chieåu, toát nghieäp kyõ sö Vieãn thoâng. Hieän nay gia ñình ñang ôû Bình Thaïnh vaø coù moät con laø Nguyeãn Baûo Vy sinh 1979, ñaõ ñaäu cöû nhaân Kinh teá vaø coøn ñoäc thaân.

5. ÑOÃ THÒ PHÖÔÏNG

(1954)

BUØI THANH LONG

Baø Phöôïng sinh 1954 (Giaùp Ngoï) taïi Saøi Goøn, laøm chuû nhaø haøng ôû Phaùp. OÂng Long ngöôøi goác Beán Tre, laøm ngheà buoân baùn. OÂng coù thaân phuï nguyeân laø quaän tröôûng moät quaän ôû tænh Beán Tre xöa, gia ñình hieän ñang ôû Phaùp. Caùc con laø:

- Thöù hai: Buøi Thò Uyeân Phöông sinh 1970, toát nghieäp keá toaùn ôû Phaùp.

- Thöù ba: Buøi Quang Tröông sinh 1971, hoïc Taøi chính Ngaân haøng ôû Anh.

- Thöù tö: Buøi Thò… (thöôøng goïi laø Ton) sinh 1979, ñaõ coù choàng.

- Thöù naêm: Buøi… (thöôøng goïi laø Tôn) sinh 1980, laø kyõ sö Tin hoïc.

6. ÑOÃ THÒ DUNG

(1956)

NGUYEÃN VAÊN DUÕNG
(1952)

Baø Dung sinh 1956 (Bính Thaân). OÂng Duõng sinh 1952 ngöôøi Saøi Goøn. OÂng hoïc trung caáp y taù quaân ñoäi, ra laøm y taù ôû nhaø thöông Bieân Hoøa. Hieän nay oâng buoân baùn vaø coù hai con.

- Thöù hai: Nguyeãn Baûo Ngaân (thöôøng goïi laø Mi) sinh 1979 (Kyû Muøi), laø nhaân vieân vaên phoøng du lòch. Choàng laø Voõ Ngoïc Laâm sinh 1968, laø coâng nhaân laùi xe hôi Mercedes.

- Thöù ba: Nguyeãn Baûo Nguyeân sinh 1999 (Kyû Maõo), ñang hoïc maãu giaùo.

7. ÑOÃ QUANG HAÏNH

(1958)

LEÂ NGOÏC TUYEÁN
(1959)
ÑAËNG THÒ THANH NGAÂN
(1952)

OÂng Haïnh sinh 1958 (Maäu Tuaát), hoïc ngaønh xaây döïng. Hieän gia ñình ôû phöôøng Thaïnh Loäc ôû quaän 12.

Baø Tuyeán sinh 1959 (Kyû Hôïi) ngöôøi goác Saøi Goøn. Baø laø cöû nhaân Taøi chaùnh - keá toaùn. Hieän baø ñang coâng taùc taïi coâng ty Lieân doanh Kieåm toaùn Saøi Goøn. Baø ôû nhaø rieâng khoâng roõ ñòa chæ. OÂng baø coù moät con laø:

- Ñoã Quang Ñaït sinh 1980 (Canh Thaân), laø thuyeàn tröôûng taøu soâng vaø ñang hoïc ngaønh Kieán truùc.

Baø Thanh Ngaân sinh 1952 (Nhaâm Thìn), hoïc ngaønh ngoaïi thöông. Baø ñang coâng taùc taïi coâng ty Noâng nghieäp Saøi Goøn. Baø ñang ôû nhaø soá 113 Haø Huy Giaùp phöôøng Thaïnh Loäc quaän 12.

8. ÑOÃ QUANG TRÍ

(1959)

COÂNG TAÈNG TOÂN NÖÕ LAN HÖÔNG

OÂng baø ñeàu sinh naêm 1959 (Kyû Hôïi). OÂng ñang laø taøi xeá laùi xe cho laõnh söï quaùn Phaùp ôû thaønh phoá. Baø thuoäc hoï hoaøng toäc Nguyeãn, ñang buoân baùn ôû nhaø. OÂng baø coù hai con:

- Ñoã Quang Huøng sinh 1991 laø hoïc sinh lôùp 8.

- Ñoã Quang Cöôøng sinh 1994 laø hoïc sinh lôùp 5.

9. ÑOÃ THÒ NGOÏC LIEÂN

(1964)

… HOAØNG SINH
(1956)

Baø Lieân sinh 1964 (Giaùp Thìn), laø giaùo vieân tröôøng maãu giaùo ôû quaän 1. OÂng Hoaøng sinh 1956 (Bình Thaân) goác ngöôøi Hueá, laøm ngheà söûa xe. Nhaø ôû ñöôøng Ñieän Bieân Phuû, quaän Bình Thaïnh. Baø coù hai con: teân thöôøng goïi laø Son hoïc lôùp taùm vaø Su ñöôïc ba tuoåi.

ÑÔØI THÖÙ NAÊM

CON BAØ ÑOÃ THÒ TRANG
VAØ OÂNG VOÕ DIEÄM TRANG

(Laø hoï ngoaïi nhöng xeáp theo theá thöù beân hoï Ñoã)

2. VOÕ QUANG PHÖÔÙC

(1945)

KHUYEÁT DANH

Anh Phöôùc sanh 1945 AÁt Daäu, khoâng roõ teân vôï, coù ba ngöôøi con. Sau 1975 caû gia ñình xuaát ngoaïi ôû Myõ.

3. VOÕ THÒ YEÁN

(1945-1974)


Chò Voõ Thò Yeán sinh naêm Kyû Söûu 1945 taïi Saøi Goøn, laøm giaùo vieân bò beänh vaø maát naêm 1974, chöa coù gia ñình.

4. VOÕ QUANG NHUNG
(1950)

1. ÑOÅNG THÒ DUNG
2. ÑOÃ THÒ LAÂN

Anh Nhung sanh naêm 1950 (Canh Daàn) toát nghieäp tuù taøi, ñi lính quaân ñoäi Saøi Goøn hoaït ñoäng ôû vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Chò Dung sinh naêm 1950, ngöôøi queâ An Höõu, Caùi Beø tænh Tieàn Giang. Chò laø giaùo vieân caáp ba. Anh chò ly dò, vôï keá laø Ñoã Thò Laân goác ngöôøi Baéc di cö 1954. Baø Laân ñònh cö ôû Myõ sau ñoù baûo laõnh oâng Nhung cuøng qua Myõ.

Con vôùi chò Dung:

- Thöù hai : Voõ Thò Thaùi Uyeân, ñaõ coù choàng, hieän ñang laøm ôû haõng xe hôi Toyota taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, chöa coù con.

- Thöù ba : Voõ Thaùi Ñoan Traân sinh naêm 1982 ñaõ coù gia ñình, chöa coù con, hieän laøm vieäc ôû cöûa haøng xe gaén maùy.

Con vôùi chò Laân:

- Thöù hai : Voõ Quang Loäc sinh naêm 1981

- Thöù ba : Voõ Quang Nhöït sinh naêm 1982

Caû hai coøn ñoäc thaân, soáng ôû Myõ.

5. VOÕ THÒ NGUYEÄT
(1951)

Chò Voõ Thò Nguyeät sinh naêm 1951 Taân Maõo, ñoäc thaân ôû nhaø phuïng döôõng cha meï taïi 70 Mai Thò Löïu quaän 1 TPHCM.

6. VOÕ QUANG HUØNG
(1953)

TOÂ THÒ HAÈNG
(1960)

Anh Huøng sinh 1953 Quyù Tî taïi Saøi Goøn, ñaäu tuù taøi roài ñi lính, bieát raønh veà ngaønh döôïc. Hieän ñang kinh doanh mua baùn xe gaén maùy taïi TPHCM. Chò Haèng sinh naêm 1960 Canh Tyù taïi Saøi Goøn, goác ngöôøi Baéc, cha queâ ôû Sôn Taây, meï ôû Haø Ñoâng. Chò laøm keá toaùn Coâng ty phaùt trieån nhaø quaän 1.

Coù caùc con:

- Thöù hai: Voõ Quang Huy sinh naêm 1982 Nhaâm Tuaát, vôï laø Traàn Thò Huøynh Trang sinh naêm 1978, goác ngöôøi Caùi Taøu Haï, Sa Ñeùc. Anh ñang hoïc cao ñaúng xaây döïng, chò buoân baùn, coù moät con laø Voõ Thò Thieân Thanh sinh naêm 2002 (Nhaâm Ngoï).

- Thöù ba: Voõ Thò Thuùy Haïnh sinh 1983 Quyù Hôïi taïi Saøi Goøn. Hieän chò ñang hoïc taïi tröôøng Cao ñaúng Haøng khoâng. Choàng laø Leâ Tuaán Ñaït sinh 1982 Nhaâm Tuaát, queâ ôû Vónh Long. Anh ñang hoïc tin hoïc ôû Coâng vieân Phaàn meàm Quang Trung, ñaõ coù moät con laø Leâ Voõ Ngoïc Haân sinh 2002 (Nhaâm Ngoï).

- Thöù tö: Voõ Quang Huaán sinh 1994 (Giaùp Thaân) ñang laø hoïc sinh lôùp naêm.

7. VOÕ QUANG DUÕNG
(1955)

… BÍCH VAÂN

Anh Duõng sinh naêm 1955 AÁt Muøi, coøn chò Vaân laø ngöôøi Saøi Goøn khoâng roõ naêm sinh, hieän ñònh cö ôû Myõ vaø ñaõ coù moät con.

8. VOÕ THÒ NGA

(1961)

NGUYEÃN VAÊN HUØNG

Chò Nga sinh 1961 Taân Söûu, toát nghieäp Ñaïi hoïc Sö Phaïm. Hieän chò laø giaùo vieân caáp ba moân Tin hoïc cuûa tröôøng Kieán Thieát quaän 3, thaønh phoá Hoà Chí Minh. Anh Huøng toát nghieäp keá toaùn, ñang coâng taùc taïi Coâng ty vaän chuyeån haøng hoùa cuûa moät lieân doanh nöôùc ngoaøi taïi tp HCM, chöa coù con.

9. VOÕ THÒ PHUÏNG

Maát luùc boán tuoåi.

ÑÔØI THÖÙ NAÊM

CON BAØ ÑOÃ THÒ BAÏCH
VAØ OÂNG TRÖÔNG MINH CAÛNH

Ba ngöôøi con cuûa baø Baïch vaø oâng Caûnh laø: Su, Nhöït (hieän ôû Phaùp) vaø Haèng (ôû Myõ), teân tuoåi khoâng bieát chính xaùc.

ÑÔØI THÖÙ NAÊM

CON OÂNG ÑOÃ QUANG MAÃN
VAØ BAØ HOÀ THÒ XUAÂN

2. ÑOÃ QUANG SANG

(1950-1970)

Anh Sang sinh naêm 1950 maát naêm 1970 taïi Bình Hoøa (Baø Chieåu) Gia Ñònh. Anh lôùn leân bò ñoäng vieân ñi lính cheá ñoä Saøi Goøn, töû traän naêm 1970, do meï laø baø Xuaân cuùng gioã.

3. ÑOÃ QUANG GIAØU

(1952)

TRÖÔNG KIM LAN
(1955)

Anh Giaøu sinh naêm 1952 taïi Bình Hoøa, Baø Chieåu, Gia Ñònh, toát nghieäp Cao Ñaúng Sö Phaïm, ñang laøm giaùo vieân caáp hai. Chò Lan sinh naêm 1955 taïi Saøi Goøn nguyeân quaùn Sa Ñeùc, cuõng toát nghieäp Cao Ñaúng Sö Phaïm ñang laøm coâ giaùo daïy caáp hai vaø ñaõ coù moät con laø:

- Ñoã Quang Loäc sinh naêm 1986 (Bính Daàn), hoïc sinh lôùp möôøi moät .

4. ÑOÃ THÒ THANH THUÛY

(1953)

LEÂ ÑÌNH HÖNG
(1955)

Thanh Thuûy sinh naêm 1953 (Quyù Tî) taïi Bình Hoøa xaõ trình ñoä hoïc vaán tuù taøi. Hieän nay chò laøm noäi trôï. Anh Höng sinh 1955 (AÁt muøi) ngöôøi cuøng xaõ, coù baèng tuù taøi. Hieän anh ñang coâng taùc taïi phoøng thueá quaän Bình Thaïnh, ñaõ coù caùc con:

- Thöù hai: Leâ Ñình Hieån, sinh 1974 (Giaùp Daàn) coù vôï laø Leâ Thò Thanh Hoøa sinh naêm 1973 (Quyù Söûu).Vôï choàng ñeàu toát nghieäp trung hoïc phoå thoâng vaø ñang laøm coâng nhaân vieân coâng ty Taân AÙ Chaâu ñaõ coù moät con

- Thöù ba: Leâ Ñình Hieán, sinh naêm 1977 (Ñinh Söûu) hoïc ngaønh keá toaùn vaø ñang laø nhaân vieân kieåm toaùn Coâng ty Du lòch Beán Thaønh, chöa coù gia ñình.

- Thöù tö: Leâ Ñình Hieàn, sinh naêm 1993 hoïc sinh lôùp 5.

5. ÑOÃ THÒ THANH VAÂN

(1956)

Chò sinh 1956 (Bính Thaân) taïi Bình Hoøa xaõ Gia Ñònh (Baø Chieåu), toát nghieäp Trung hoïc vaø ñang laøm nhaân vieân phoøng thueá quaän Bình Thaïnh, chöa laäp gia ñình.

6. ÑOÃ QUANG SÔN

(1957)

VOÕ HUYØNH THANH TRUÙC
(1969)

Anh Sôn sinh naêm 1957 (Ñinh Daäu) taïi Bình Hoøa xaõ Gia Ñònh (Baø Chieåu). Anh laøm chuyeân vieân ñieän töû. Chò Truùc sinh 1969 (Kyû Daäu) taïi Baø Chieåu, nguyeân quaùn Caàn Thô. Chò laø caùn söï nha khoa, caû gia ñình qua ñònh cö ôû Myõ naêm 1980 vôùi ba con laø:

- Veùromique Do sinh naêm 1998 (Maäu Daàn)

- Vivianne Do sinh naêm 1999 (Kyû Maõo)

- Dominique Do sinh naêm 2003 (Quyù Muøi)

7. ÑOÃ THÒ THANH LOAN

(1959)

CHAÂU THAØNH TUAÁN
(1958)

Chò Loan sinh naêm 1959 (Kyû Hôïi) taïi Bình Hoøa xaõ, toát nghieäp trung hoïc. Hieän chò laø nhaân vieân baùn haøng coâng ty deät Vieät Thaéng. Anh Tuaán sinh naêm 1958 (Maäu Tuaát), nguyeân quaùn Long Khaùnh (Ñoàng Nai). Hieän anh laøm ngheà in luïa vaø coù ba con:

- Thöù hai: Chaâu Thaønh Tieán sinh 1987 (Ñinh Maõo) laø hoïc sinh lôùp 12.

- Thöù ba: Chaâu Thaønh Taâm sinh 1989 laø hoïc sinh lôùp 10.

- Thöù tö: Chaâu Thaønh Taán sinh 1992 laø hoïc sinh lôùp 7.

8. ÑOÃ THANH HAÈNG

(1961)

PHAÏM TRUNG TRÖÏC

Chò Haèng sinh 1961 (Taân Söûu) taïi Baø Chieåu, toát nghieäp Trung hoïc. Anh Tröïc goác ngöôøi ôû Beán Tre, gia ñình ñaõ xuaát caûnh qua Myõ, ñang laø coâng nhaân ngaønh böu ñieän, coù ba con:

- Thöù hai : Phaïm Trung Kieân, sinh 1992 (Nhaâm Thaân) laø hoïc sinh.

- Thöù ba : Phaïm Thò Hieân sinh 1999 laø hoïc sinh

- Thöù tö : Phaïm Kieân Cöôøng sinh 2000

9. ÑOÃ THANH NGA

(1962)

Chò sinh 1962 (Nhaâm Daàn) laøm ngheà dòch vuï ñieän töû, chöa coù gia ñình.

10. ÑOÃ THANH SÖÔNG

(1964)

Chò Söông sinh naêm 1964 (Giaùp Thìn) taïi Bình Hoøa xaõ, laø kyõ sö noâng nghieäp. Khoâng bieát teân choàng cuøng 3 con. Hieän ñònh cö taïi Myõ.

11. ÑOÃ QUANG HAÛI

(1966)

…THAÛO

Anh Haûi sinh 1966 (Bính Ngoï) taïi Bình Hoøa, laøm ngheà laùi xe. Chò Thaûo ôû nhaø lo vieäc noäi trôï. Hieän nhaø ôû phöôøng 13 quaän Bình Thaïnh vaø coù moät con:

- Ñoã Quang Huaân sinh 2002 (Nhaâm Ngoï)

12. ÑOÃ THANH THUÙY

(1969)

NGUYEÃN VAÊN LÖÔNG
(1965)

Chò Thuùy sinh naêm 1969 (Kyû Daäu), laøm noäi trôï. Anh Löông sinh naêm 1965 (AÁt Tî), ngöôøi ôû Thò Ngheø laø nhaân vieân coâng ty TNHH Taân AÙ Chaâu coù ba con:

- Thöù hai : Nguyeãn Ñoã Thuùy Vi sinh 1995 (AÁt Hôïi)

- Thöù ba : Nguyeãn Ñoã Thuùy Linh sinh 1997

- Thöù tö : Nguyeãn Ñoã Gia Huy sinh 2000

13. ÑOÃ QUANG HUØNG

(1972)

Anh sinh 1972 (Nhaâm Tyù) taïi Bình Hoøa, laø kyõ sö cô khí. Hieän anh ñang soáng ñoäc thaân.

ÑÔØI THÖÙ NAÊM

Con cuûa Nguyeãn Quang Ngoïc
vaø Nguyeãn Thò Huyønh Lieân

OÂng Ngoïc sinh 1925 (AÁt Söûu), maát 1978 (Maäu Ngoï) taïi thaønh phoá Hoà Chi Minh, baø Huyønh Lieân ñöa caùc con ñi ñònh cö ôû UÙc. Boán ngöôøi con laø: Lan, Höông, Chi, Thaûo (4 nöõ). Khoâng roõ naêm sinh, ñôøi soáng…

Con cuûa Ñoã Quang Thaùch
vaø Nguyeãn Thò Ba

Baûy ngöôøi con cuûa oâng baø naøy hieän theo cha meï ñònh cö ôû Myõ.

Con oâng Ñoã Quang Kim
vaø ngöôøi vôï Phaùp

Coù moät trai, moät gaùi, hieän ôû Phaùp.

Con cuûa Ñoã Thò Tuyeát
vaø Löu Theá Thaïc

Ba ngöôøi con theo cha meï ñònh cö ôû Myõ.

Chi heä oâng Ñoã Vaên Coâng

Coù caùc ngöôøi con:

- Ñoã Thò Taâm

- Ñoã Thò Ñöùc

- Ñoã Vaên Lieâm

- Ñoã Vaên Long

- Ñoã Thò Thanh

- Ñoã Thò Lieâm

- Ñoã Thò Haïnh

- Ñoã Thò Thoï

- Ñoã Vaên Laïc

Chöa coù ñieàu kieän thoáng keâ, neân chöa ghi ñöôïc.

Chi heä oâng Ñoã Coâng Khanh

Hieän coøn moät ngöôøi con gaùi laø Ñoã Thò Phöông Phi Julie 60 tuoåi, gia ñình ôû 50 ñöôøng Leâ Thò Rieâng, quaän 1. Coù con chaùu nhöng khoâng lieân laïc neân chöa ghi ñöôïc.

Chi heä oâng Ñoã Quang Chöùc

Coù moät con trai duy nhöùt laø Ñoã Quang Quyeàn, coù gia ñình ôû ñöôøng Nguyeãn Thò Minh Khai, quaân 3, töø laâu khoâng lieân laïc neân chöa thoáng keâ ñöôïc.

Chi heä baø Ñoã Thò Truyeàn

Coù moät con gaùi laø Nguyeãn Phöôùc Thò Ngoïc Lan, laáy choàng laø Mao Trí Thieàn, sanh boán ngöôøi con laø:

- Thöù hai : Mao Phuùc Khaùnh

- Thöù ba : Mao Phuùc Ninh

- Thöù tö : Mao Phuùc Minh

- Thöù naêm : Mao Phuùc Myõ, coù moät con trai laø Traàn Hoaøng Taâm, sinh naêm 1993.

ÑÔØI THÖÙ NAÊM
CON OÂNG ÑOÃ QUANG TIEÂN
VAØ BAØ PHAN THÒ LAN

2. ÑOÃ QUANG ANH TUAÁN

(1970)


Anh Tuaán sinh 1970 (Canh Tuaát) toát nghieäp Ñaïi hoïc Ngoïai thöông. Hieän anh laøm taïi moät coâng ty tö nhaân.Vôï khoâng roõ teân, sinh 1969, goác ngöôøi Haø Noäi. Hieän nay gia ñình ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh, coù moät con trai laø Ñoã Hoaøng Minh Tröôøng sinh 2000 hoïc maãu giaùo.

3. ÑOÃ QUANG ANH KHOA

(1973)

Anh sinh 1973 (Quyù Söûu) taïi Saøi Goøn, hieän ñang du hoïc ôû Phaùp. Anh ñaõ laáy baèng thaïc syõ Hoùa hoïc, nhöng ñang ñi laøm ñeå coù tieàn hoïc theâm neân chöa laáy vôï.

4. ÑOÃ QUANG ANH DUÕNG

(1975)

Anh sinh thaùng 6-1975 (AÁt Maõo) taïi Saøi Goøn. Anh laø kyõ sö tin hoïc, ñang coâng taùc ôû moät coâng ty phaàn meàm ôû thaønh phoá, chöa coù gia ñình.

ÑÔØI THÖÙ NAÊM

Con oâng Ñoã Quang Thoâng
vaø baø Traàn Thò Kim Dinh

- Thöù hai: Ñoã Quang Phuùc, vôï ngöôøi Phaùp, chöa bieát teân. Anh Phuùc sinh naêm 1970 (Canh Tuaát), hoïc ngaønh coâng ngheä thoâng tin, coù hai con.

- Thöù ba: Ñoã Quang Taán, sanh naêm 1973 (Quyù Söûu), ñoäc thaân, anh hoïc heát chöông trình trung hoïc Phaùp roài ôû laïi laøm thôï tieän.

- Thöù tö: Ñoã Quang Hieån, sanh naêm 1974 (Giaùp Daàn), bò bònh taâm thaàn, ñöôïc Nhaø nöôùc nuoâi döôõng.

- Thöù naêm: Ñoã Thò Haèng, sanh naêm 1977 (Ñinh Tî), toát nghieäp ñaïi hoïc ngaønh Hoaù – Sinh.

Caùc con baø Ñoã Thò Quang Thu
vaø oâng Phaïm Chaán Höng

Boán ngöôøi con thuoäc theá heä thöù naêm laø:

- Phaïm Dö Uy, sanh naêm 1970 (Canh Tuaát), giaùo sö.

- Phaïm Thu Trinh, sanh naêm 1973 (Quyù Söûu), coù choàng ngöôøi Phaùp, coù moät con gaùi sanh naêm 1999 (Kyû Maõo).

- Phaïm Thu Traâm, sanh naêm 1975 (AÁt Maõo), baùc só khoa taâm thaàn.

- Phaïm Duy Long, sanh naêm 1984 (Giaùp Tyù), sanh ôû Phaùp, sinh vieân.

Taát caû ñeàu soáng ôû nöôùc ngoaøi vôùi cha meï.

Con cuûa Ñoã Thò Lieân vaø Bernard

Coù moät con trai 12 tuoåi ôû Phaùp, ñang ñi hoïc, chöa bieát teân.

Con cuûa Ñoã Thò Xuaân
vaø Phaïm Khaéc Thuaàn

Coù ba con, ñöùa ñaàu laø gaùi teân Uyeân sanh naêm 1974, hai ñöùa sau chöa bieát.

Chi heä oâng Ñoã Quang Hueà

Baûn thaân oâng Hueà (ñôøi 3 hoï Ñoã) ñi du hoïc ôû Phaùp roài khoâng veà vaø khoâng lieân laïc, neân nay khoâng roõ theá heä thöù tö, thöù naêm.

Chi heä oâng Ñoã Quang Hieäp

Caùc con oâng Hieäp (ñôøi 4) ñeàu ñaõ tröôûng thaønh, coù gia ñình vaø con caùi (ñôøi 5), nhöng ñaõ lieät keâ ôû phaàn ñôøi 4, vì hoï coøn treû chöa coù con caùi chöa lieät vaøo ñôøi 5.

Phuï khaûo

TIEÅU SÖÛ OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU

OÂng Ñoã Quang Ñaåu sinh ngaøy 28-5-1863 ôû GoøVaáp, tænh Gia Ñònh (nay thuoäc Thaønh phoá Hoà Chí Minh). OÂng laø vieân chöùc ngaønh giaùo duïc, chöùc danh naêm 1925 laø giaùo vieân chính ngoaïi haïng, quan chöùc Haøn laâm, huyeän danh döï(1), neân thöôøng ñöôïc goïi laø Huyeän Ñaåu. Theo taùc giaû Nguyeãn Vaên Traán, oâng voán laø hoïc troø cuûa nhaø baùc hoïc Petrus Tröông Vónh Kyù(2)ù. OÂng töøng daïy hoïc ôû tröôøng Chasseloup Laubat, ñi töø Goø Vaáp vaøo noäi thaønh Saøi Goøn baèng xe thoå moä. Theo Nguyeãn Ñình Tö(3), oâng töøng laø Tröôûng ban Soaïn thaûo Saùch Giaùo khoa baäc Sô hoïc baèng tieáng Vieät cuûa Sôû Giaùo huaán Nam Kyø; coù laøm nhöõng baøi thô nguï ngoân ñaêng trong taäp san Sö phaïm Hoïc khoùa cuûa Sôû.

Veà sau, ngoaøi maûnh ñaát ôû Goø Vaáp thöøa keá cuûa cha meï, oâng daønh duïm tieàn löông haèng thaùng vaø tieàn baûn quyeàn mua theâm ñöôïc moät maûnh ñaát ôû noäi thaønh, ñöôøng Pierre (nay laø Mai Thò Löïu, quaän 1, thaønh phoá Hoà Chí Minh) vaø chuyeån gia ñình veà nôi naøy ñeå vieäc sinh hoaït ñöôïc tieän lôïi hôn. Tuy tieáp xuùc vôùi vaên hoùa Phaùp, haèng ngaøy ñi daïy ôû ngoâi tröôøng lôùn nhaát cuûa Phaùp ôû Saøi Goøn Ñoâng Döông daønh cho con em ngöôøi Phaùp vaø nhöõng ngöôøi baûn xöù coù Phaùp tòch, oâng vaãn maëc aùo daøi khaên ñoùng. Sau khi veà noäi thaønh, haèng tuaàn oâng ñeàu daãn con veà Goø Vaáp, saùng ñi chieàu veà (chôû nhau baèng xe ñaïp töøng hai ngöôøi moät) duø luùc baáy giôø ñöôøng ñi khaù xaáu, ñeå con nhôù laïi ñaát ñai, nguoàn coäi vaø taäp taønh lao ñoäng chaân tay, hoïc taäp caùch troàng troït. Ñoái vôùi taù ñieàn möôùn ñaát cuûa oâng laøm ruoäng, oâng laáy luùa ruoäng vöøa phaûi; moät soá boâ laõo coøn nhôù raèng moãi laàn ñem luùa ruoäng ñoùng cho oâng, oâng ñeàu giöõ laïi ñeå duøng moät böõa côm chung vôùi oâng.

Veà taùc phaåm, trong trang aùp choùt cuoán “ABC Annamite – Vaàn quoác ngöõ” cuûa taùc giaû, baûn in laàn thöùù 28, do oâng töï xuaát baûn taïi Saøi Goøn, khoâng roõ naêm, coù lieät keâ nhöõng cuoán saùch ñaõ xuaát baûn cuûa oâng nhö sau:

- “ABC illustreù” (Vaàn ABC coù minh hoïa);

- “Cinquante fables et preùceptes – Truyeän Phan-sa dieãn ca quoác aâm”, do nhaø in Thöïc Nghieäp ôû Haø Noäi taùi baûn naêm 1925, thöù 19.000;

- “Tableau de lecture – Collection sur feuilles” (Baûng ñeå taäp ñoïc – Boä in treân nhöõng tôø giaáy thöôøng);

- “Tableau de lecture – Collection sur cartons” (Baûng ñeå taäp ñoïcBoä in treân giaáy caïc-toâng);

- “Histoire de Giaëc Khoâi” (Lòch söû giaëc Khoâi – töùc Leâ Vaên Khoâi);

- “Thöông haûi tang ñieàn”.

Qua 6 boä saùch treân, chuùng ta thaáy taùc phaåm cuûa oâng goàm ba loaïi: saùch giaùo khoa, saùch lòch söû vaø tieåu thuyeát luaân lyù. Hieän nay, con chaùu oâng vaø caùc thö vieän ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh khoâng coøn löu tröõ boä saùch naøo cuûa oâng; rieâng chuùng toâi nhôø Thö vieän Trung öông ôû Haø Noäi söu taàm vaø sao chuïp ñöôïc hai boä: “ABC annamite – Vaàn quoác ngöõ”, vaø “Cinquante fables et preùceptes – Truyeän Phan-sa dieãn ca quoác aâm” (nhö ñaõ neâu ôû treân), khoâng roõ naêm xuaát baûn, giaù moãi boä tröôùc 12 xu vaø moãi boä sau 30 xu (veà chi tieát, xin xem Phuï khaûo …).

Theo lôøi keå cuûa chaùu oâng, oâng coù bieân soaïn moät cuoán saùch daïy troàng caây; cuoán naày chöa xuaát baûn, thaát laïc khoâng coøn baûn thaûo.

OÂng laäp gia ñình vôùi baø Phaïm Thò Ñöôïm; hai oâng baø coù 4 ngöôøi con (3 gaùi 1 trai). Sau khi baø Ñöôïm bò bònh maát, oâng tuïc huyeàn vôùi baø Nguyeãn Thò Coù vaø coù theâm 8 ngöôøi con nöõa (7 trai 1 gaùi); nhöõng ngöôøi con doøng sau naày ñöôïc oâng ñaët thöù tieáp theo nhöõng ngöôøi con doøng tröôùc, ngöôøi ñaàu laø Ñoã Vaên Coâng, thöù saùu.

TIEÅU SÖÛ OÂNG ÑOÃ QUANG HUEÂ

OÂng Ñoã Quang Hueâ sinh ngaøy 12-9-1914 (naêm Giaùp Daàn) taïi An Loäc Ñoâng, quaän Goø Vaáp, tænh Gia Ñònh (nay laø phöôøng Thaïnh Loäc, quaän 12, Thaønh phoá Hoà Chí Minh), trong moät gia ñình trí thöùc. Sau khi hoïc trung hoïc taïi tröôøng Phaùp Chasseloup Laubat ôû Saøi Goøn, oâng ñöôïc gia ñình cho tieàn ra Haø Noäi hoïc Ñaïi hoïc Luaät vaø ñoã cöû nhaân luaät naêm 1939.

Tröôùc Caùch maïng Thaùng Taùm 1945, oâng laøm thaåm phaùn taïi Toøa aùn Saøi Goøn. Töø giöõa naêm 1946 ñeán 30-4-1975, oâng soáng vaø laøm vieäc coâng khai döôùi cheá ñoä cuõ ôû nhieàu nôi: thaåm phaùn phuï khuyeát taïi toøa aùn tænh Baïc Lieâu, thaåm phaùn taïi caùc toøa aùn quoác gia Saøi Goøn, Myõ Tho; chuyeân vieân cao caáp taïi Boä Tö phaùp Saøi Goøn, chaùnh aùn Toøa aùn Haønh chaùnh vaø Chuû tòch Tham chaùnh vieän Saøi Goøn.

Tuy soáng trong xöù thuoäc ñòa Nam Kyø (töø sau ngaøy 23-9-1945 laø vuøng ñòch taïm chieám), töøng laø coâng chöùc cao caáp cuûa chaùnh quyeàn thuoäc ñòa Nam Kyø vaø Saøi Goøn, nhöng ngöôøi trí thöùc yeâu nöôùc vaø tieán boä naày töøng tham gia chaùnh quyeàn caùch maïng trong naêm 1945 (trong cöông vò thaåm phaùn toøa aùn quaân söï Goø Coâng döôùi chaùnh quyeàn Vieät Minh) luoân höôùng veà caùch maïng, veà khaùng chieán, hoaït ñoäng bí maät trong loøng ñòch, nhö: bao che, giuùp ñôõ caùc chính trò phaïm laø chieán só caùch maïng bò ñòch baét giam vaø giao cho toøa aùn xöû lyù. Naêm 1950, oâng coù vaøo chieán khu mieàn Ñoâng Nam Boä, ñöôïc truyeàn ñaït chuû tröông, chính saùch cuûa Caùch maïng, ñöôïc keát naïp vaøo Ñaûng Lao ñoäng Vieät Nam taïi chieán khu An Thaønh do Quaân khu uûy Saøi Goøn - Chôï Lôùn toå chöùc.

Trong thôøi kyø khaùng chieán choáng Myõ, oâng coâng taùc bí maät trong Ban Trí vaän – Maët traän cuûa Maët traän Daân toäc Giaûi phoùng Khu Saøi Goøn – Gia Ñònh, gaén boù nhieàu naêm vôùi Maët traäïn trong loøng ñoâ thò Saøi Goøn. Ñaàu naêm 1961, oâng ñaïi dieän cho giôùi trí thöùc Saøi Goøn vaøo vuøng Tam Giaùc Saét, döï Ñaïi hoäi thaønh laäp Maët traän Daân toäc Giaûi phoùng Khu Saøi Goøn – Gia Ñònh. Naêm 1967, oâng cuøng moät soá trí thöùc khaùc nhö luaät gia Traàn Thuùc Linh, luaät sö Trieäu Quoác Maïnh ñi döï moät khoùa sinh hoaït chaùnh trò bí maät do Ban Trí vaän – Maët traän Khu Saøi Goøn – Gia Ñònh toå chöùc taïi Long Haûi (Baø Ròa). Trong caùc phong traøo coâng khai baùn hôïp phaùp cuûa trí thöùc vaø nhaân daân thaønh phoá choáng Myõ vaø chaùnh quyeàn Saøi Goøn, nhö UÛy ban Vaän ñoäng Hoøa bình, Phong traøo Daân toäc Töï quyeát, Phong traøo Baûo veä Vaên hoùa Daân toäc, oâng luoân coù maët beân caïnh caùc trí thöùc tieâu bieåu nhö luaät sö Trònh Ñình Thaûo, luaät sö Nguyeãn Long, luaät sö Traàn Ngoïc Lieãng, giaùo sö Toân Thaát Döông Kî, luaät gia Traàn Thuùc Linh, baø Ngoâ Baù Thaønh…

Sau ngaøy mieàn Nam hoaøn toaøn giaûi phoùng, töø thaùng 7-1975 ñeán cuoái naêm 1976, oâng coâng taùc taïi Trung taâm Nghieân cöùu Phaùp luaät, Ban Luaät Nhaø nöôùc thuoäc Boä Tö phaùp cuûa Chaùnh phuû Caùch maïng Laâm thôøi Coïng hoøa mieàn Nam Vieät Nam. Trong khoaûng thôøi gian ñoù, thaùng 11 vaø 12-1975, oâng tham gia Hoäi nghò Lieân tòch baøn veà vaán ñeà thoáng nhaát ñaát nöôùc, Hoäi nghò Ñaïi bieåu Nhaân daân mieàn Nam pheâ chuaån Hieäp thöông Chaùnh trò thoáng nhöùt Toå quoác. Tieáp sau, oâng tham gia Ban Soaïn thaûo Hieán phaùp nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam tröôùc khi coâng taùc ôû Sôû Tö phaùp Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

OÂng töøng laø ñaïi bieåu Hoäi ñoàng Nhaân daân Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, khoùa 3 vaø khoaù 4.

OÂng laø nhaø trí thöùc chaùnh tröïc, coù uy tín, soáng moät cuoäc soáng thanh ñaïm, lieâm khieát. Vôùi baïn beø, oâng laø ngöôøi thaân thieát, khieâm toán, taän tuïy, thuûy chung. Vôùi quaàn chuùng, oâng coù taùc phong giaûn dò, gaàn guõi, coù loøng thöông ngöôøi.

Ñieàu ñaëc bieät laø voán laø moät coâng chöùc cao caáp cuûa cheá ñoä cuõ, oâng chöa töøng sôû höõu moät ngoâi nhaø; nôi oâng truù nguï sau cuøng laø moät caên hoä treân laàu 2 khu taäp theå thuoäc ngaønh tö phaùp cuûa Saøi Goøn ôû ñöôøng Cao Thaéng, Quaän 3 (hieän laø nôi cö nguï cuûa con oâng - Ñoã Quang Tieân – vaø vaãn thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc).

OÂng töø traàn ngaøy 5-5-1998 (nhaèm ngaøy 10 thaùng tö naêm Maäu Daàn).

Xem soå tang, nhieàu ngöôøi ngaïc nhieân khi ñoïc trong soá nhöõng doøng löu nieäm cuûa nhöõng caùn boä Maët traän Toå quoác Vieät Nam Thaønh phoá nhö Taï Baù Toøng, Leâ Hieáu Ñaèng, Vöông Vaên Leã töï xöng laø ñaøn em cuûa oâng,… coù nhöõng chöõ “Voâ cuøng thöông tieác anh Ñoã Quang Hueâ, baïn thaân cuûa anh - Thöôïng töôùng Cao Ñaêng Chieám; ñoàng chi vaø baïn thaân cuûa anh - Traàn Quoác Höông”. Thì ra, nôi oâng cö nguï tröôùc kia taïi soá 133 ñuôøng Leâ Vaên Duyeät (nay laø Caùch maïng Thaùng Taùm, Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí Minh) töøng laø nôi hoäi hoïp cuûa nhöõng caùn boä cao caáp naày, vaø chính oâng ñaõ maáy laàn töï laùi xe ñöa oâng Traàn Quoác Höông (veà sau töøng laø UÛy vieân Boä Chính trò Trung öông Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, Boä tröôûng Boä Noäi vuï nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam) thoaùt khoûi maïng löôùi rình raäp, buûa vaây cuûa ñòch.

OÂng ñöôïc gia ñình an taùng trong khu ñaát moä cuûa gia toäc hoï Ñoã taïi Phöôøng 5, quaän Goø Vaáp, Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

OÂng laäp gia ñình vôùi baø Nguyeãn Thò Dung, sanh naêm 1915 taïi laøng Vónh Höïu, toång Hoøa Ñoàng Trung, tænh Goø Coâng (nay laø xaõ Long Vónh Höïu, huyeän Goø Coâng Taây, tænh Tieàn Giang). Luùc coøn laø hoïc sinh, oâng laø baïn thaân cuûa anh baø, ñöôïc môøi ñeán nhaø daïy keøm caùc em. Do ñoù, ñoâi trai taøi gaùi saéc caûm meán nhau, sau neân vôï neân choàng. Thöông oâng Hueâ, baø ñaõ theo oâng ra Haø Noäi luùc oâng ra ñoù hoïc ñaïi hoïc, vaø baø tieáp tuïc hoïc vaên hoùa ngoaøi aáy.

Veà sau, ngoaøi coâng vieäc noäi trôï lo cho choàng con, baø töøng tham gia hoaït ñoäng caùch maïng, töøng bò ñòch baét giam naêm 1967. Sau giaûi phoùng, baø hoài höông veà xaõ Vónh Höïu. Sau ñoù, baø bònh naëng, ngöôøi con ôû Phaùp ñöa baø sang beân ñoù ñieàu trò, vaø baø maát ôû xöù ngöôøi. Baø ñöôïc hoûa taùng, di coát ñöôïc chuyeån veà queâ göûi chuøa nhaø Linh Tuyeàn Töï do cha baø saùng laäp taïi xaõ Vónh Höïu.

[Nhaân tieän, xin coù ít doøng beân gia ñình baø. Anh em baø ñeàu tham gia caùch maïng, taát caû ñeàu laø ñaûng vieân Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Ngöôøi anh caû laø Nguyeãn Vaên Taøi, töùc nhaø sö Thieän Chieáu, tham gia caùch maïng töø nhöõng naêm 1930, töøng ñöôïc thaân sinh cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Huy töùc Nguyeãn Sinh Saéc taëng moät cuoán töø ñieån Vieät-Phaùp ñeå hoïc taäp, oâng coøn laø dòch giaû Xích Lieân, hoäi vieân Hoäi Nhaø vaên Vieät Nam, teân oâng ñöôïc ñaët cho moät con ñuôøng ôû Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Nhöõng anh em khaùc cuûa baø Dung ñeàu tham gia caùch maïng, goàm hoïa só Nguyeãn Vaên Möôøi, só quan Nguyeãn Kim Thôùi, só quan lieät só Nguyeãn Kim Khueâ, kyõ sö Nguyeãn Vaên Nhi.]

OÂng Hueâ vaø baø Dung coù 5 ngöôøi con (2 trai 3 gaùi):

- Thöù hai : Ñoã Quang Tieân

- Thöù ba : Ñoã Quang Thoâng

- Thöù tö : Ñoã Thò Quang Thu

- Thöù naêm : Ñoã Thò Lieân

- Thöù saùu : Ñoã Thò Xuaân

CAÙC KHU MOÄ
VAØ VIEÄC THÔØ CUÙNG CUÛA HOÏ ÑOÃ

I. CAÙC KHU MOÄ:

Toå tieân vaø con chaùu hoï Ñoã ña phaàn khi quaù vaõn ñöôïc an taùng ba nôi.

1. Khu moä ôû An Phuù Ñoâng:

Ñaây laø moät loâ ruoäng coù dieän tích 0maãu51.10 baèng khoùang 327, laøng An Phuù Ñoâng, toång Bình Trò Thöôïng tænh Gia Ñònh (nay thuoäc phöôøng An Phuù Ñoâng, quaän 12 thaønh phoá Hoà Chí Minh). Ñaây laø Toå quaùn cuûa hoï Ñoã qua chuùc ngoân cuûa baø Nguyeãn Thò Coù (vôï ñôøi hai cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu thì ñaát naøy ñöôïc chia cho oâng Ñoã Quang Hueà theo chuùc ngoân ngaøy 17-11-1965).

Treân ñaát naøy coù moä oâng Ñoã Vaên Chaâu (cha oâng Ñoã Quang Ñaåu), vaø moä oâng Ñoã Vaên Cöùng, Ñoã Vaên Coûi (con oâng Ñoã Vaên Chaâu). OÂng Ñoã Quang Haïnh (chaùu ñôøi thöù tö hieän ôû 113 Haø Huy Giaùp, phöôøng Thaïnh Loäc quaän 12 thaønh phoá Hoà Chí Minh bieát nhöõng ngoâi moä naøy).

2. Khu moä ôû An Loäc thoân, phöôøng Thanh Xuaân, thaønh phoá Hoà Chí Minh:

Ñaây laø moät loâ ruoäng coù dieän tích 3maãu10.20 baèng khoaùn soá 106 ôû laøng An Loäc thoân, Ty Baûo Thuû ñieàn thoå Saøi Goøn, tænh Gia Ñònh. Theo chuùc ngoân cuûa baø Nguyeãn Thò Coù thì ñaát naøy ñöôïc phaân cho chaùu noäi oâng Ñaåu laø Ñoã Thò Phöông Phi Julie (con uùt cuûa oâng Ñoã Coâng Khanh), Ñoã Quang Quyeàn Jules (con oâng Ñoã Quang Chöùc), vaø Ñoã Quang Hueâ (con oâng Ñoã Quang Ñaåu). Trong ñaát naøy coù hai moä: moä oâng Ñoã Vaên Laâu (em oâng Ñoã Quang Ñaåu) vaø moä oâng Ñoã Quang Phaän (con oâng Ñoã Quang Ñaåu). Hieän khoâng roõ ai laø ngöôøi chaêm soùc nhöõng ngoâi moä naøy.

3. Khu moä ôû Haïnh Thoâng xaõ

Ñaây laø ñaát thoå moä, coù dieän tích 0maãu19.50 baèng khoaùn soá 1540 ôû Haïnh Thoâng xaõ, toång Bình Trò Thöôïng tænh Gia Ñònh do oâng Ñoã Quang Ñaåu mua ñeå laøm khu moä cho doøng hoï. Khu moä hieän nay thuoäc phöôøng 5


(1) Theo baøi vò thôø oâng cuõng nhö bìa saùch “Cinquante fables et preùceptes – Truyeän Phan-sa dieãn ca quoác aâm”, baûn sao ñính keøm. Tuy nhieân, chuùng toâi chöa tìm ra oâng thuoäc Vieän Haøn laâm naøo.

(2) Nguyeãn Vaên Traán, “Gioã Tröông Vónh Kyù”: ”Làm ra cuốn vần quốc ngữ, Trương Vĩnh Ký đã viết sách dạy học trò, trực tiếp gây ảnh hưởng rất lớn đến nhiều nhà giáo dục học, môn đệ của mình. Những ông Trương Minh Ký, Đỗ Quang Đẩu, Nguyễn Văn Mai, Cao Đình Nam… mấy bực thầy nầy đã noi theo Trương Vĩnh Ký mà viết những cuốn vần tập đọc. (Internet, muïc töø “Tröông Vónh Kyù”).

(3) “Ñöôøng phoá noäi thaønh Thaønh phoá Hoà Chí Minh”, Chi cuïc Baûn ñoà vaø Khaûo saùt Xaây döïng, vaø nxb TP Hoà Chí Minh, 12-1994, tr 97-98; vaø “Töø ñieån Thaønh phoá Hoà Chí Minh”, nxb Treû, 3-2001.

Không có nhận xét nào: