Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ +TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ *-* BUỔI HỌP THƯỜNG XUYÊN NGÀY 28/11/2015 TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SATRA SỐ 275 B PHẠM NGŨ LÃO Q.1 TPHCM .*.Lầu 9 A - Viện lịch sử dòng họ TPHCM buổi họp sáng thứ bảy ngày 28/11/2015 lúc 7giờ 30 tại lầu 9 TTTM Satra số 275 B Phạm Ngũ Lão Q. 1 TPHCM :gồm 7 người nội dung : 1-Thư mời + bao thơ :Mời Đại Diện các ban liên lạc dòng họ, chia ra nhiều người cùng mời ,chú ý mời các ban liên lạc phía Nam , đông nam bộ ,TPHCM cho buổi Hội Nghị Ngày 25/12/2015 2 – Anh Cao Bá Nghiệp GĐ ban liên lạc các dòng họ của Viện Lịch Sử Dòng Họ .phải chọn cho minh ít nhất một người làm phó Lầu 6 B – Cùng buổi sáng thứ bẩy tại lầu 6 lúc 9 giờ buổi họp của TTNCVTHGP Nội dung : Gia phả của ông Nguyễn Trung Trực ở Bến Lức Long An Đề nghị với Long An Bến Lức triệu tập một cuộc hội thảo tìm người , doanh nhân hoặc một tổ chức tài trợ

Cừu đen  
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip 
 

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY   
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT  
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ  
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ  
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN  
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt  
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việc

Slide8

Từ trái vòng qua tới người mặc áo đỏ
1 -  Th .Sĩ   Nguyễn Thanh Bền PGĐ TTNCVTHGP 
2 – Nguyễn Văn Thuận Phó Viện Trưởng VLSDH  phụ trách kinh doanh
3 – Vũ Đức Hiền Tổng Thư Ký VLSDH
4 -  TS Hoàng văn Lễ Viện Trưởng VLSDH
5 – Cao Bá Nghiệp GĐ ban liên lạc các dòng họ VLSDH
6 -  Võ Ngọc An Viện Phó Thường Trực VLSDH  “ mặc áo đỏ’

Lầu 9

A - Viện lịch sử dòng họ TPHCM buổi họp sáng thứ bảy
ngày 28/11/2015 lúc 7giờ 30 tại lầu 9 TTTM Satra số 275 B
Phạm Ngũ Lão Q. 1 TPHCM :gồm 7 người nội dung :

1-Thư mời + bao thơ :Mời Đại Diện các ban liên lạc dòng họ, chia ra
nhiều người cùng mời ,chú ý mời các ban liên lạc phía

Nam , đông nam bộ ,TPHCM cho buổi Hội Nghị Ngày 25/12/2015

2 – Anh Cao Bá Nghiệp GĐ ban liên lạc các dòng họ của Viện
Lịch Sử Dòng Họ .phải chọn cho minh ít nhất một người làm phó

Lầu 6

B – Cùng buổi sáng thứ bẩy tại lầu 6 lúc 9 giờ buổi họp của TTNCVTHGP

Nội dung : Gia phả của ông Nguyễn Trung Trực ở Bến Lức Long An

Đề nghị với Long An Bến Lức triệu tập một cuộc hội thảo tìm người ,
doanh nhân hoặc một tổ chức tài trợ

 

Slide1Slide2Slide3 (2)Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7 (2)Slide7Slide8Slide9 (2)Slide9

Slide7Slide16

Slide59Slide20Slide21Slide22Slide27Slide28Slide29Slide30Slide37Slide38Slide56

VÔ TRANG FaceBook ĐỂ XEM NHIỀU ẢNH HƠN

https://www.facebook.com/Khoahoctheky21-1625829520992184/

download

PHIM QUAY VIDEO CẢ 2 BUỔI HỌP LẦU 9+Lầu 6

 

 

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA  khoahoctheky21

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

GIA PHẢ HỌ ĐỖ QUẬN 12 TPHCM **

 

Cừu đen  
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip 
 

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY   
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT  
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ  
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ  
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN  
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt  
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việc

GIA PHẢ HỌ ĐỖ QUẬN 12 TPHCM **
Lôøi môû ñaàu
GIA PHẢ HỌ ĐỖ QUẬN 12 TPHCM **

Toâi laø moät trong nhöõng haäu dueä cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu, maø teân ñöôïc ñaët cho moät con ñöôøng nhoû ôû phöôøng Phaïm Nguõ Laõo, Quaän 1, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Teân oâng ñöôïc ñaët döôùi traøo Ngoâ Ñình Dieäm, nhöng vaãn ñöôïc chaáp nhaän döôùi cheá ñoä ta, vaäy chaéc chaén oâng laø moät danh nhaân cuûa ñaát nöôùc. Theá maø chính toâi vaø khoâng ít ngöôøi trong doøng toäc hoï Ñoã ngay trong nöôùc khoâng bieát maáy veà toå tieân mình – huoáng hoà thaân toäc ôû nöôùc ngoaøi. Toâi muoán bieát veà toå tieân cuûa toâi, oâng baø töø ñaâu ñeán, oâng baø soáng nhö theá naøo, oâng baø ñaõ laøm gì. Bieát ñeå hieåu nhöõng vinh quang vaø thaêng traàm cuûa doøng hoï, taäp quaùn toát ñeïp cuûa ngöôøi xöa, ngoû haàu vun ñaép gia phong, giöõ gìn leã giaùo.

Söû ghi vieäc cuûa caû nöôùc, phaû vieát vieäc rieâng cuûa moät doøng hoï. gia phaû laøm roõ nguoàn goác cuûa doøng hoï; ghi haønh traïng cuûa tieàn nhaân, cuûa nhöõng thaønh vieân trong doøng toäc, taäp quaùn, gia phong cuûa doøng toäc; ghi ngaøy maát, ngaøy gioã vaø phaàn moä cuûa caùc thaønh vieân ñaõ qua ñôøi. Nhöng toå tieân cuûa toâi döôøng nhö khoâng ñeå laïi gia phaû vieát saün, hoaëc neáu coù thì gia phaû naày cuõng thaát laïc qua nhöõng bieán thieân cuûa thôøi cuoäc. Neáu toâi khoâng döïng laïi, con chaùu toâi sau naøy seõ khoâng bieát gì veà goác gaùc oâng baø, khoâng bieát gì veà toå tieân hoï Ñoã cuûa mình töø mieàn Trung hay mieàn Baéc vaøo cö nguï taïi laøng An Phuù Ñoâng, toång Bình Trò Thöôïng, tænh Gia Ñònh (nay thuoäc phöôøng An Phuù Ñoâng quaän 12, Thaønh phoá Hoà Chí Minh) ra sao. Duø coù nhöõng coá gaéng truy tìm, nhöng quaù khöù xa xöa cuûa doøng toäc toâi vaãn chìm trong boùng toái. Ñeán nay, vaãn chöa roõ veà caùc tieàn nhaân ôû ngoaøi kia vaø ngöôøi ñöôïc qui öôùc trong gia phaû naày laø oâng Toå ñôøi I treân ñaát phöông Nam, cuõng nhö nhöõng ngöôøi con khaùc cuûa oâng thuoäc ñôøi II teân gì, soáng vaø cheát nhöõng naêm naøo, sinh hoaït ra sao, tröø oâng Ñoã Quang Ñaåu. Chæ bieát roõ hôn töø oâng Ñaåu (oâng … cuûa toâi) veà sau – oâng töøng ñöôïc nhaø caàm quyeàn thôøi baáy giôø phong cho chöùc huyeän danh döï – thöôøng goïi laø huyeän haøm; caùc con oâng (thuoäc ñôøi 3) coù nhieàu ngöôøi coù hoïc vò khaù cao, coù vò trí khaù lôùn trong xaõ hoäi Vieät Nam luùc aáy nhö ñoác phuû söù roài toång tröôûng, thaåm phaùn, giaùo sö…

Töø Gia Ñònh, oâng toå ñôøi II naày ñaõ chuyeån vaøo cö nguï trong noäi thaønh Saøi Goøn, quaän 1, roài sau ñoù con chaùu oâng nguï sang quaän 3 vaø moät soá nôi khaùc. Trong khi ñoù, khu ñaát moä khaù roäng cuûa gia toäc hoï Ñoã vôùi khoaûng 28 ngoâi moä toïa laïc taïi laøng Haïnh Thoâng (nay thuoäc phöôøng 5, Goø Vaáp, thaønh Phoá Hoà Chí Minh).

Trong thôøi gian cuûa hai cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng Myõ (1945-1975), phaàn lôùn gia toäc hoï Ñoã chuùng toâi vaãn soáng trong vuøng taïm chieám Saøi Goøn, laøm vieân chöùc cho cheá ñoä Saøi Goøn – tröø moät ngöôøi thuoäc ñôøi 3 laø Ñoã Quang Hueâ bí maät tham gia caùch maïng. Roài tröôùc vaø nhaát laø sau khi hoøa bình laäp laïi, khaù ñoâng thaønh vieân cuûa doøng toäc chuùng toâi ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi. Thöïc teá maø lòch söû ñeå laïi cho moät soá gia ñình Vieät Nam trong ñoù coù gia ñình toâi laø nhö vaäy.

Hy voïng boä gia phaû naøy laø moät bieåu hieän baùo hieáu cuûa moät haäu dueä cuûa gia toäc hoï Ñoã goác taïi laøng An Phuù Ñoâng, Gia Ñònh, daâng leân Toå tieân, ñoàng thôøi laø moät ñoùng goùp nhoû giuùp nhöõng thaân nhaân khaùc trong doøng toäc, cuõng nhö cho anh chò em toâi, con chaùu toâi duø ôû queâ cha ñaát toå hay ôû phöông trôøi xa xaêm naøo muoán tìm veà coäi nguoàn.

Ngöôøi bieát nhieàu veà doøng toäc vaø nhöõng thaân nhaân khaùc laø anh Ñoã Quang Haïnh baän coâng taùc ôû xa moät thôøi gian daøi khoâng theå hoã trôï ñuùng möùc vaø kòp thôøi, neân gia phaû naày thieáu soùt chi tieát veà moät soá toâng chi cuõng nhö hình aûnh moà maû cuûa oâng baø trong khu moä; ngoaøi ra, chaéc chaén gia phaû thieáu soùt nhieàu veà soá thaân nhaân ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi. Mong raèng baø con trong doøng toäc boå sung vaø söûa chöõa giuùp nhöõng sai soùt.

Toâi xin coù lôøi caûm ôn Chi hoäi Khoa hoïc Lòch söû Gia phaû – Hoài kyù Thaønh phoá Hoà Chí Minh (thuoäc Hoäi Khoa hoïc Lòch söû Thaønh phoá Hoà Chí Minh) ñaõ goùp nhieàu coâng söùc söu khaûo vaø döïng boä gia phaû naøy, caûm ôn anh Ñoã Vaên Haïnh thuoäc ñôøi 4 vaø nhöõng chuù baùc coâ dì, anh chò em ñaõ goùp phaàn cho boä gia phaû naøy hình thaønh.

Thaùng 6-2005

ÑOÃ THÒ TRANG

(Chaùu ñôøi IV)

Phaû kyù

Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn

Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra

Moät loøng thôø meï kính cha

Cho troøn chöõ hieáu môùi laø ñaïo con.

Ngöôøi Vieät Nam ta voán troïng chöõ hieáu. Nhöõng caâu ca dao treân nhaéc nhôû ta phaûi nhôù ñeán coâng ôn cha meï. OÂng baø ta cuõng nhaéc nhôû ta tìm veà coäi nguoàn cuûa mình.

“Caây coù coäi, nöôùc coù nguoàn”

“Chim coù toå, ngöôøi coù toâng”

Ñeå thöïc hieän loøng hieáu thaûo cuûa mình ñoái vôùi oâng, baø, cha meï, con chaùu khoâng nhöõng phaûi phuïng döôõng cha meï maø coøn phaûi lo toân taïo moà maû, xaây döïng nhaø thôø hoï toäc, chaêm lo vieäc thôø cuùng gioã chaïp… vaø quan troïng hôn heát laø laäp gia phaû cho doøng hoï mình.

Ngöôøi Vieät Nam coi troïng vieäc laäp gia phaû, coi vieäc laäp gia phaû laø vieäc laøm thieâng lieâng khoâng theå thieáu ñöôïc cho doøng hoï, vì gia phaû laø quyeån soå ñeå ghi cheùp oâng baø, toå tieân, caùc baäc tieàn nhaân cao nhaát cho ñeán theá heä con chaùu hieän nay. Qua gia phaû ta bieát ñöôïc nguoàn goác toå tieân, toå quaùn vaø coâng lao cuûa oâng baø thuûy toå ñaõ coù coâng gaây döïng söï nghieäp cho doøng hoï. Gia phaû cuõng ghi ñaày ñuû ngaøy sanh, ngaøy maát, moà maû, haønh traïng cuûa töøng ngöôøi trong doøng hoï qua ñoù gioã chaïp cho ñuùng ngaøy vaø xöng hoâ ñöôïc thoâng thuaän.

Gia phaû laø moät vaät gia baûo cuûa doøng hoï, laø nôi cho bieát coäi nguoàn, truyeàn thoáng gia phong doøng hoï ñöôïc löu giöõ ñeå con chaùu ñôøi sau hoïc taäp vaø phaùt huy.

Hoï Ñoã chöa coù gia phaû, con chaùu hoï Ñoã töø laâu muoán bieát veà coäi nguoàn, doøng hoï mình coâng lao cuûa toå tieân mình thì nay noãi öu tö ñoù ñöôïc giaûi toaû qua vieäc laäp gia phaû cho doøng hoï mình.

Vì khoâng coù phaû goác neân vieäc laäp gia phaû naày haàu heát döïa vaøo thoâng tin cuûa doøng hoï, thoâng tin treân maïng internet, veà tö lieäu lòch söû, tö lieäu ñaát ñai vaø chuùc ngoân cuûa doøng hoï.

I. NGUOÀN GOÁC CUÛA HOÏ ÑOÃ

Theo lôøi keå cuûa haäu dueä ñôøi IV laø Ñoã Quang Haïnh vaø theo baûn chuùc ngoân thöøa keá cuûa baø Nguyeãn Thò Coù (vôï ñôøi thöù 2 cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu) laäp ngaøy 31 thaùng 12 naêm 1961 thì ngöôøi hoï Ñoã trong doøng hoï baäc cao nhaát maø ta bieát ñöôïc laø oâng Ñoã Vaên Chaâu, coi nhö oâng laø oâng toå ñôøi I. Moä oâng ñöôïc an taùng treân ñaát ruoäng nhaø thuoäc laøng An Phuù Ñoâng xöa. Khoâng coù theâm tö lieäu naøo noùi veà cuoäc ñôøi cuûa oâng, töø luùc sinh cô laäp nghieäp treân vuøng ñaát naøy.

Moät caâu hoûi lôùn ñöôïc ñaët ra: oâng baø Ñoã Vaên Chaâu töø ñaâu ñeán, töø boû queâ höông ra ñi vì lyù do gì? Sinh maát naêm naøo? Cuoäc soáng böôùc ñaàu ôû vuøng ñaát môùi ra sao! Do khoaûng thôøi gian quaù xa, ta khoâng theå kieåm chöùng moät caùch töôøng taän, song coù theå phoûng ñoaùn döïa treân taøi lieäu veà lòch söû vaø tö lieäu töø gia ñình.

Veà naêm sinh cuûa oâng Ñoã Vaên Chaâu, ta coù theå ñoaùn ñöôïc töø naêm sinh cuûa ngöôøi con thöù ba cuûa oâng laø oâng Ñoã Quang Ñaåu, Sinh naêm 1863. Neáu moãi theá heä caùch nhau 25 naêm vaø moãi con ñöôïc sinh caùch nhau 2 naêm thì naêm sinh cuûa oâng toå laø: 1863 -25-2=1836. Coù theå sai soá keùm ít tuoåi. Ñaây laø giai ñoaïn cuoái cuûa trieàu Minh Maïng, khoâng roõ oâng vaøo ñaát phöông Nam töø khi naøo? OÂng ñi cuøng cha meï töø nhoû hay ñaõ tröôûng thaønh? Hoaëc oâng ñaõ coù gia ñình roài môùi boàng beá, daét díu nhau vaøo phöông Nam. Cuõng neân nhaéc laïi raèng cho ñeán theá kyû thöù XIX, luùc Nguyeãn AÙnh laáy ñöôïc ngai vaøng vaø leân ngoâi hoaøng ñeá taïi Phuù Xuaân thì traøo löu Nam tieán cuûa daân vuøng Nguõ Quaûng vaãn taáp naäp. Coù theå oâng ra ñi vaøo cuoái traøo löu ñoù. Coù theå oâng ñi veà phöông Nam baèng ñöôøng bieån, baèng ghe baàu, phöông tieän ñi bieån duy nhöùt thôøi baáy giôø vaø men theo ñöôøng soâng raïch tìm ñaát ñònh cö, tìm nôi sinh keá. OÂng ñaõ döøng chaân treân maûnh ñaát 3 maët giaùp soâng, moät maët giaùp ñaát lieàn cho tieän ñöôøng laøm aên sinh soáng theo loái "thöôïng thoå haï ñieàn" treân vuøng ñaát An Phuù Ñoâng xöa nay laø phöôøng An Phuù Ñoâng quaän 12 thaønh phoá Hoà Chí Minh.

Khoâng roõ oâng soáng baèng ngheà gì, cuoäc soáng ra sao? Baø laø ngöôøi phöông Baéc hay phöông Nam, teân hoï, sinh maát naêm naøo con chaùu khoâng ai bieát.

Khoâng roõ soá con cuûa oâng, baø nhöng qua chuùc ngoân cuûa baø Nguyeãn Thò Coù (vôï ñôøi 2 cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu) thì ñöôïc bieát oâng coù nhöõng ngöôøi con sau:

- Thöù 2 : khoâng roõ

- Thöù 3 : Ñoã Quang Ñaåu

- Thöù 4 : Ñoã Vaên Cöùng

- Thöù 5 : Ñoã Vaên Coûi

- Thöù 6 : khoâng roõ

- Thöù 7 : khoâng roõ

- Thöù 8 : khoâng roõ

- Thöù 9 : Ñoã Vaên Laâu

OÂng baø maát ngaøy thaùng naêm naøo, con chaùu khoâng nhôù roõ. Moä oâng choân taïi laøng An Phuù Ñoâng toång Bình Trò Thöông, Quaän Goø Vaáp tænh Gia Ñònh, khoâng roõ moä baø nôi ñaâu.

Hieän nay chaùu ñôøi V laø oâng Ñoã Quang Haïnh cuùng oâng vaø baø Ñoã Vaên Chaâu vaøo dòp teát.

Boán ngöôøi con trai oâng baø toå, hieän con chaùu hoï Ñoã chæ bieát coù oâng Ñoã Quang Ñaåu ñaõ laäp gia ñình vaø taïo ra haäu dueä ñeán nay laø ñôùi thöù saùu treân ñaát Saøi Goøn – Gia Ñònh vaø moät soá ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi.

Rieâng oâng Ñoã Vaên Cöùng, Ñoã Vaên Coûi vaø Ñoã Vaên Laâu con chaùu chæ bieát qua tôø chuùc ngoân, trong doøng hoï khoâng ai bieát caùc oâng naøy nhöng coøn moä. Moä oâng Ñoã Vaên Cöùng vaø Ñoã Vaên Coûi ôû An Phuù Ñoâng. Moä oâng Ñoã Quang Laâu ôû An Loäc thoân.

OÂng Ñoã Quang Ñaåu laäp gia ñình taïo ra ñôøi II. OÂng laø moät nhaø sö phaïm gioûi, maãu möïc. OÂng daïy ôû tröôøng Chasseloup Laubat (nay laø tröôøng Leâ Quí Ñoân TP.HCM) – moät ngoâi tröôøng lôùn nhöùt cuûa Phaùp ôû Ñoâng Döông. OÂng coøn vieát saùch giaùo khoa baäc sô hoïc baèng tieáng Vieät, lòch söû vaø tieåu thuyeát luaän lyù dòch thô nguï ngoân.

OÂng ñaõ coù ñoùng goùp lôùn trong buoåi ñaàu chöõ quoác ngöõ chöa hoaøn chænh.

Vôùi coâng lao ñoùng goùp cuûa oâng, teân oâng ñöôïc ñaët cho moät con ñöôøng ôû quaän 1 TP.HCM.

Theá heä thöù ba ra ñôøi treân ñaát Gia Ñònh khi toaøn coõi Nam kyø ñaët döôùi söï cai trò tröïc tieáp cuûa thöïc daân Phaùp, nhieàu phong traøo ñaáu tranh choáng Phaùp noåi leân ngaøy caøng nhieàu vaø tieán boä. Trong hoaøn caûnh chieán tranh nhö theá, haäu dueä hoï Ñoã soáng trong vuøng taïm chieám, phaán ñaáu hoïc haønh ñeán nôi ñeán choán, laøm coâng chöùc cho cheá ñoä Saøi Goøn.

Cuõng coù ngöôøi tham gia caùch maïng nhö oâng Ñoã Quang Hueâ (ñôøi III) ñöùng vaøo haøng nguõ cuûa Ñaûng, goùp phaàn qua hai cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng Myõ.

Ñôøi IV, V, VI coá gaéng hoïc taäp, lao ñoäng toát. Sau khi hoaø bình laäp laïi, khaù ñoâng con chaùu hoï Ñoã ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, soá coøn laïi vaãn lao ñoäng toát ôû queâ höông. Ñoù laø thöïc teá lòch söû ñaõ ñeå laïi cho nhieàu gia ñình Vieät Nam trong ñoù coù hoï Ñoã.

II. VAØI NEÙT VEÀ TOÅ QUAÙN HOÏ ÑOÃ

Qua baûn chuùc ngoân cuûa baø Nguyeãn Thò Coù, vôï oâng Ñoã Quang Ñaåu thì phaàn ñaát thuoäc laøng An Phuù Ñoâng xöa coù phaàn moä oâng toå Ñoã Vaên Chaâu vaø caùc con oâng laø oâng Ñoã Vaên Cöùng, Ñoã Vaên Coõi, (nay laø phöôøng An Phuù Ñoâng, Q.12, TP. HCM) vaø theo lôøi keå cuûa oâng Ñoã Quang Haïnh thì nôi ñaây laø toå quaùn cuûa hoï Ñoã. An Phuù Ñoâng xöa laø An Loäc thoân, naêm 1940 An Loäc thoân ñoåi thaønh laøng An Phuù Ñoâng thuoäc toång Bình Trò Thöôïng, quaän Goø Vaáp. Ñeán naêm 1972, An Phuù Ñoâng laø xaõ cuûa quaän vaø tænh cuõ. Sau giaûi phoùng xaõ An Phuù Ñoâng thuoäc veà huyeän Hoùc Moân. Ñeán ngaøy 6/1/1997 thì An Phuù Ñoâng thuoäc phöôøng An Phuù Ñoâng, quaän 12. An Phuù Ñoâng naèm treân ñoaïn soâng töø Thuû Daàu Moät chaûy vaøo Gia Ñònh, caùch Saøi Goøn 4km ñöôøng chim bay, caùch Goø Vaáp 2km ñöôøng boä coù dieän tích 8km2. An Phuù Ñoâng laø moät vuøng ñaát ñai truø phuù nhôø phuø sa soâng Saøi Goøn boài ñaép neân coù nhieàu vöôøn caây aên traùi sum sueâ – vöôøn traø luoân xanh toát. Nhöng ñöôøng vaøo An Phuù Ñoâng raát khoù khaên. Coù nhöõng con ñöôøng ñaát chaät heïp vaø laày loäi vaøo muøa möa. Vaøo An Phuù Ñoâng phaûi duøng ghe hoaëc ñoø treân moät heä thoáng kinh raïch chaèng chòt.

Lôïi duïng ñòa hình ñoù, An Phuù Ñoâng ñöôïc choïn laøm caên cöù khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp laâu daøi. Nôi ñaây coù tröôøng huaán luyeän quaân söï tænh, coù coâng trình xöôûng vôùi maùy moùc ñaày ñuû. Nhieàu boä phaän chæ huy tænh, quaän nhö UÛy ban nhaân daân, UÛy ban khaùng chieán, quaân nhu, y teá… ñöôïc thaønh laäp. Toång coâng ñoaøn cuõng ñoùng ôû ñaây ñeå hoaït ñoäng. Ngaøy 3/3/1946, nôi ñaây ta ñaõ thaéng ñöôïc thöïc daân Phaùp moät traän lôùn. Ñoù laø traän ñaàu tieân cuûa quaân daân Saøi Goøn - Gia Ñònh tröôùc moät löïc löôïng quaân Phaùp huøng haäu. Giaëc Phaùp nhieàu laàn huy ñoäng haûi luïc quaân taán coâng, quaáy phaù ta thöôøng xuyeân nhöng thaát baïi, trong cuoäc tieán coâng naêm 1968 vaø chieán dòch Hoà Chí Minh lòch söû, An Phuù Ñoâng laø nôi döôõng quaân vaø laø ñieåm xuaát phaùt, tieán coâng vaøo boä phaän ñaàu naõo cuûa ñòch, goùp phaàn xöùng ñaùng vaøo chieán thaéng muøa xuaân naêm 1975.

Hieän nay moä oâng Toå vaø caùc con cuûa oâng toïa laïc ôû vuøng An Phuù Ñoâng - vuøng ñaát toå quaùn cuûa hoï Ñoã. Chaùu ñôøi IV, oâng Ñoã Quang Haïnh thöôøng lui tôùi thaêm vieáng moä oâng toå mình.

III. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA HOÏ ÑOÃ

Traûi qua gaàn hai theá kyû töø ngaøy oâng toå hoï Ñoã vaøo Nam sinh cô laäp nghieäp, hoï Ñoã ñaõ truyeàn töû löu toân ñeán nay ñöôïc 6 ñôøi, taïo ra haäu dueä ñoâng ñuùc, ñaõ hình thaønh ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm nhö sau:

· Töø baûn chaát truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Vieät Nam laø caàn cuø, chòu thöông, chòu khoù, khoâng chòu khuaát phuïc tröôùc nhöõng khoù khaên, thöû thaùch gian nan, ñôøi I vaø II ñaõ ñeå laïi nhieàu ñaát ñai cho con chaùu (theo di chuùc). OÂng Ñoã Quang Ñaåu (ñôøi II) ñaõ coù ñoùng goùp nhieàu cho ngaønh giaùo duïc trong tieàn baùn theá kyû XX. OÂng cuõng coù nhieàu ñoùng goùp trong vieäc hoaøn chænh chöõ quoác ngöõ ôû buoåi ñaàu môùi xaây döïng.

Caùc oâng bieát giöõ gìn phong tuïc taäp quaùn toát cuûa daân toäc, coù loái soáng maãu möïc, giaùo duïc gia ñình theo leã giaùo phong kieán nhöng tieán boä.

Trong nhieäm vuï, hoï Ñoã toû ra maån caùn, lieâm chính, khoâng vuï lôïi. Duø ôû baát cöù cöông vò naøo cuõng khoâng xoay sôû boång loäc.

Hoï Ñoã raát hieáu hoïc. Ñôøi III, IV haäu dueä hoï Ñoã hoïc raát gioûi haàu heát coù hoïc vò cao. Coù ngöôøi bieát nhieàu ngoaïi ngöõ.

Beân caïnh ñoù hoï Ñoã cuõng coù moät soá khuyeát ñieåm nhoû nhö baø con hoï haøng ít thaêm vieáng nhau, gioã chaïp ít qui tuï hoï haøng ñeå sieát chaët tình gia toäc, ñeå nhôù ñeán coäi nguoàn vaø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa toå tieân. Hy voïng nhöõng bieåu hieän treân chæ laø nhaát thôøi, do taát baät lo toan cho cuoäc soáng.

Nhöõng ñaëc ñieåm neâu treân laø nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa doøng hoï Ñoã, con chaùu caàn hoïc taäp vaø phaùt huy ñoàng thôøi cuõng neân khaéc phuïc nhöõng bieåu hieän thieáu soùt nhoû.

Xin haäu dueä hoï Ñoã coi gia phaû naøy laø cô sôû cuûa trung taâm ñoaøn keát cuûa doøng hoï ñeå giuùp nhau trong hoïc taäp, trong cuoäc soáng vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa doøng hoï mình.

Con chaùu hoï Ñoã kính daâng leân toå tieân quyeån gia phaû naøy nhö moät leã vaät ñeå baùo hieáu vaø höùa soáng xöùng ñaùng vôùi nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa hoï Ñoã.

Phaû heä

OÂNG TOÅ ÑÔØI I

1. ÑOÃ VAÊN CHAÂU

BAØ KHUYEÁT DANH

Nhìn vaøo baûn chuùc ngoân cuûa baø Nguyeãn Thò Coù laø vôï thöù cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu laäp ngaøy 31.12.1961 (ñính keøm ôû sau) môùi ñöôïc bieát oâng Ñoã Vaên Chaâu - thaân phuï oâng Ñoã Quang Ñaåu laø ngöôøi ñaàu tieân ñeán ñònh cö vaø khôûi nghieäp ruoäng vöôøn taïi thoân An Loäc Toång Bình Trò Thöôïng tænh Gia Ñònh, nay laø phöôøng Thaïnh Xuaân vaø phöôøng An Phuù Ñoâng quaän 12.

Khoâng bieát oâng sanh maát naêm naøo, nguyeân nhaân ñeán ñaây? Cuõng nhôø baûn di chuùc maø bieát ñöôïc moä oâng ñöôïc an taùng treân loâ ruoäng nhaø coù dieän tích 0maãu.51. baèng khoaùn soá 327 thuoäc laøng An Phuù Ñoâng, trong khu moä naøy coøn coù hai moä cuûa oâng Ñoã Vaên Cöùng vaø Ñoã Vaên Coõi laø con oâng Chaâu.

Caên cöù vaøo naêm sanh cuûa ngöôøi con thöù ba Ñoã Quang Ñaåu 1863, thì toå phuï Ñoã Vaên Chaâu hieän dieän khoaûng tröôùc sau naêm 1840, vaøo thôøi cuoái Minh Maïng ñaàu Thieäu Trò nhaø Nguyeãn.

Hai oâng baø sanh ra caùc con:

- Thöù hai : khoâng roõ, coù theå cheát nhoû.

- Thöù ba : Ñoã Quang Ñaåu.

- Thöù tö : Ñoã Vaên Cöùng.

- Thöù naêm : Ñoã Vaên Coõi.

- Thöù saùu : khoâng roõ.

- Thöù baûy : khoâng roõ

- Thöù taùm : khoâng roõ

- Thöù chín : Ñoã Vaên Laâu.

Trong phaû heä naøy chæ cheùp veà oâng Ñoã Quang Ñaåu.

Phuï chuù: Danh xöng An Loäc thoân qua caùc thôøi kyø

Naêm Gia Long nguyeân nieân (1802) phuû Gia Ñònh ñöôïc goïi laø traán Gia Ñònh. Ñeán 1808 ñoåi ra Gia Ñònh thaønh, ñaët chöùc Toång traán ñeå thoáng thuoäc naêm traán: Bieân Hoøa, Phieân An, Vónh Thanh, Ñònh Töôøng vaø Haø Tieân.

Huyeän Taân Bình ñöôïc thaêng thaønh phuû, thuoäc traán Phieân An.

Phuû Taân Bình coi boán huyeän Bình Döông, Taân Long, Thuaän An, Phöôùc Loäc. Huyeän Bình Döông coù hai toång laø Bình Trò vaø Döông Hoøa.

Trong baûy möôi saùu thoân, xaõ, phöôøng cuûa toång Bình Trò ñaõ coù teân An Loäc thoân vaø teân caùc thoân laân caän maø ngaøy nay ta coøn bieát khi nhaéc tôùi, nhöng vò trí chaéc chaén ôû choã naøo thì chöa coù taøi lieäu chính xaùc.

Cho ñeán naêm 1836, Tröông Ñaêng Queá vaøo ño ñaïc laäp ñòa baï, ñaõ thaáy xuaát hieän nhöõng ñòa danh môùi.

Phuû Taân Bình ñaõ taêng theâm phuû Taân An, vaø phuû Taân Bình chæ coøn hai huyeän Bình Döông vaø Taân Long. Phuû Taân An coù hai huyeän Thuaän An, Phöôùc Loäc vaø theâm huyeän Taân Hoøa.

Huyeän Bình Döông coù toång laø Bình Trò Thöôïng 27 thoân. phöôøng Bình Trò Trung 21 thoân phöôøng, Bình Trò Haï 26 thoân xaõ, Döông Hoøa Thöôïng 19 thoân, Döông Hoøa Thoân 21 xaõ thoân, Döông Hoøa Haï 8 thoân.

Trong 26 thoân xaõ cuûa toång Bình Trò Haï thì thoân An Loäc ñöôïc moâ taû nhö sau:

- An Loäc Thoân ôû xöù Khuùc Dueä (?)

- Ñoâng giaùp ñòa phaän thoân An Loäc Ñoâng vaø raïch nöôùc nhoû.

- Taây giaùp ñòa phaän thoân An Xuaân.

- Nam giaùp ñòa phaän thoân An Loäc Ñoâng vaø soâng nhoû.

- Baéc giaùp soâng lôùn vaø ñòa phaän hai thoân An Thaïnh Trung vaø An Phöôùc.

Thöïc canh ruoäng ñaát:

- Ñieàn toâ ñieàn 20m.0.9.0 goàm 9 soå

- Ñaát vöôøn cao 60.6.12.0 goàm 49 soå

- Ñaát hoang nhaøn 2 khoaûng ( maãu laø maãu ta, baèng 4.894m2.40).

Trong soå ñieàn chuû thôøi ñoù, coù naêm ngöôøi hoï Ñoã ñöôïc phaân canh laø:

1. Ñoã Vaên Teá 1maãu

2. Ñoã vaên Thò 1.4.6.0

3. Ñoã Vaên Hó 1.3

4. Ñoã Vaên Cöôøng 0.6

5. Ñoã Vaên Nghóa 1.2

OÂng naøy coøn phuï canh ôû thoân Myõ Thaïnh cuøng toång 1maãu8 ruoäng sôn ñieàn.

Ta nhôù raèng coâng cuoäc ñaïc ñieàn naøy laø naêm 1836, coù theå oâng toå phuï Ñoã Vaên Chaâu chöa hoaëc saép chaøo ñôøi vaø coù quan heä gì vôùi naêm oâng hoï Ñoã treân ñaây vaãn chöa coù tö lieäu giaûi ñaùp.

Sau 1862, thôøi Phaùp tænh Gia Ñònh coi ba tænh Taây Ninh, Taân Bình, Taân An. Phuû Taân Bình coi ba huyeän Bình Döông, Taân Long, Phöôùc Loäc.

Huyeän Bình Döông vaãn quaûn lyù saùu toång nhö tröôùc, nhöng caùc laøng coù theâm bôùt. Ñeán 1867, huyeän Bình Döông caét ra ñaët theâm huyeän Bình Long.

Qua nhieàu laàn thay ñoåi, naêm 1889 caùc teân khu vöïc ñòa haït ñöôïc thoáng nhaát ñoåi thaønh tænh, thì ñòa baøn Gia Ñònh thôøi xöa nay chia ra: thaønh phoá Saøi Goøn, thaønh phoá Chôï Lôùn, tænh Gia Ñònh, tænh Taây Ninh, tænh Chôï Lôùn, tænh Taân An, tænh Goø Coâng.

Naêm 1910, tænh Gia Ñònh coù möôøi taùm toång, trong ñoù toång Bình Trò Thöôïng coù möôøi laêm xaõ thoân vôùi 8.471 suaát ñinh.

1. An Hoäi, 2. An Loäc, 3. An Loäc Ñoâng, 4. An Nhôn, 5. An Phöôùc, 6. An Thaïnh Trung, 7. An Xuaân, 8. Bình Hoøa, 9. Bình Loäc Trung, 10. Bình Quôùi Taây, 11. Hanh Phuù, 12. Hanh Thoâng, 13. Hanh Thoâng Taây, 14. Quôùi An, 15. Thanh Ña.

Ñeán 1940, tænh Gia Ñònh coù boán quaän: Hoùc Moân, Thuû ñöùc, Goø Vaáp, Nhaø Beø. Quaän Goø Vaáp coù hai toång Bình Trò Thöôïng vaø Döông Hoøa Thöôïng.

Toång Bình trò Thöôïng coù taùm xaõ: 1. Thaïnh Loäc, 2. Quôùi Xuaân, 3. An Phuù Ñoâng, 4 .An Nhôn, 5. Thoâng Taây Hoäi, 6. Hanh Thoâng, 7. Bình Hoøa, 8. Thaïnh Myõ Taây (caùc teân An Loäc, An Loäc Ñoâng, An Phöôùc, An Hoäi, Anh Thaïnh trung ñaõ khoâng coøn nöõa).

Tænh Gia Ñònh naêm 1970 coù taùm quaän, trong ñoù quaän Goø Vaáp coù:

1. An Nhôn xaõ, 2. An Phuù Ñoâng, 3. Bình Hoøa xaõ, 4. Hanh Thoâng xaõ, 5. Thaïnh Loäc thoân, 6. Thaïnh Myõ Taây, 7. Thoâng Taây Hoäi.

Naêm 1975 TPHCM quaûn lyù caùc quaän, huyeän thì caùc xaõ Thaïnh Loäc, An Phuù Ñoâng thuoäc huyeän Hoùc Moân. Cuoái cuøng, naêm 1997 laø hai phöôøng Thaïnh Loäc, An Phuù Ñoâng, quaän 12 TPHCM.

Thôøi gian ñaàu troâi qua, cho duø coù tang thöông daâu bieán, con ngöôøi hoï Ñoã chuùng ta vaãn nhôù raèng ñaát ñai An Loäc xöa coøn coù moà maû cuûa caùc oâng: Ñoã Vaên Laâu, Ñoã Vaên Phaän, ôû An Phuù Ñoâng coøn coù moä cuûa oâng Ñoã Vaên Chaâu, Ñoã Vaên Cöùng, Ñoã Vaên Coõi vaø ñaát Hanh Thoâng xaõ nay nay laø phöôøng 5 quaän Goø vaáp laø khu moä nhieàu ngöôøi trong hoï toäc.

ÑÔØI THÖÙ II

Caùc ngöôøi con cuûa oâng toå phuï Ñoã Vaên Chaâu, nhôø baûn di chuùc maø bieát ñöôïc teân boán ngöôøi: thöù ba Ñoã Quang Ñaåu, thöù tö Ñoã Vaên Cöùng, thöù naêm laø Ñoã Vaên Coûi vaø thöù chín laø Ñoã Vaên Laâu, nhöng chæ coù moät ngöôøi laø Ñoã Quang Ñaåu laø coù haäu dueä noái doõi, coøn laïi caùc ngöôøi kia hoaëc maát sôùm hoaëc phaïp töï neân khoâng ai noái doøng. Trong gia phaû naøy xin khaûo taû veà oâng thöù ba laø Ñoã Quang Ñaåu.

2. ÑOÃ QUANG ÑAÅU

(1863-1937)

PHAÏM THÒ ÑÖÔÏM
NGUYEÃN THÒ COÙ
(1877-1965)

clip_image002clip_image004

OÂng Ñoã Quang Ñaåu Baø Nguyeãn Thò Coù

OÂng Ñoã Quang Ñaåu sinh ngaøy 28.5.1863 (Quyù Hôïi), maát ngaøy 5.6.1937 (27.4 Ñinh Söûu) thoï 74 tuoåi do coù nhieàu coâng lao cho söï nghieäp giaùo duïc neân ñöôïc Nhaø nöôùc baáy giôø taëng chöùc huyeän haøm, neân ñöôïc goïi laø oâng Huyeän Ñaåu. OÂng voán laø hoïc troø cuûa nhaø baùc hoïc Tröông Vónh Kyù vaø laø baïn ñoàng moân cuûa Tröông Minh Kyù cuõng ngöôøi ôû Goø Vaáp.

Khi lôùn leân oâng daïy hoïc ôû tröôøng Chasseloup Laubat (Saøi Goøn), veà sau ñöôïc boå laøm tröôûng ban soaïn thaûo saùch giaùo khoa baäc sô hoïc baèng tieáng Vieät cho Sôû Giaùo huaán Nam kyø vaø vieát baùo, thô clip_image006clip_image008nguï ngoân, soaïn vaên quoác ngöõ, dòch saùch (xin xem tieåu söû oâng ôû phaàn phuï khaûo).

Baøi vò thôø oâng Ñoã Quang Ñaåu Baøn thôø oâng Ñaåu ôû nhaø oâng Ñoã Vaên Haïnh

Khi ñaõ coù gia ñình, con caùi, oâng mua theâm ñaát ôû noäi thaønh, nôi ñöôøng Pierre vuøng Ña Kao (coù luùc ñoåi thaønh Phaïm Ñaêng Höng, nay laø Mai Thò Löïu quaän 1 TP HCM) ñeå sinh hoaït ñöôïc tieän lôïi.

Ngöôøi vôï ñaàu ñôøi laø baø Phaïm Thò Ñöôïm, khoâng nhôù naêm sanh, ngaøy maát laø 8.10.1933, khoâng roõ moä choân ôû ñaâu? Nay do con oâng Ñoã Quang Hieäp laø Ñoã Quang Haïnh cuùng gioã.

Baø Ñöôïm sanh boán con (ba gaùi, moät trai)roài baø beänh maø maát. OÂng tuïc huyeàn vôùi baø Nguyeãn Thò Coù, sanh ngaøy 5.6.1877 (Ñinh Söûu) maát ngaøy 14.7.1965 (AÁt Tî), moä oâng Ñaåu vaø baø Coù ñöôïc taùng ôû khu moä gia toäc coù dieän tích 0maãu.19.50, baèng khoùan cuõ soá 1950 taïi Hanh Thoâng xaõ, toång Bình Trò Thöôïng nay laø phöôøng 5 quaän Goø Vaáp. Ngaøy nay nhaø 113 ñöôøng Haø Uy Giaùp, phöôøng Thaïnh Loäc, quaän 12, TP HCM laø nôi thôø cuùng oâng baø.

Caùc con cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu vôùi baø Ñöôïm:

- Thöù hai : Ñoã Thò Nhuaàn, khoâng choàng con, khoâng ghi vaøo gia phaû.

- Thöù ba : Ñoã Thò Gia, khoâng choàng con, khoâng ghi vaøo gia phaû

- Thöù tö : Ñoã vaên Chieáu

- Thöù naêm : Khoâng roõ

Caùc con vôùi baø Coù, laáy thöù töï tieáp theo

- Thöù saùu : Ñoã Vaên Coâng

- Thöù baûy : Ñoã Quang Khanh

- Thöù taùm : Ñoã Quang Chöùc

- Thöù chín : Ñoã Quang Phaän, cheát nhoû khoâng ghi vaøo gia phaû

- Thöù möôøi : Ñoã Thò Truyeàn

- Thöù möôøi moät : Ñoã Quang Vinh

- Thöù möôøi hai : Ñoã Quang Hueâ

- Thöù möôøi ba : Ñoã Quang Hueà

- Thöù möôøi boán :Ñoãâ Quang Hieäp

clip_image010clip_image012Caùc teân cuûa doøng sau naøy mang nguï yù: Coâng khanh chöùc phaän truyeàn vinh hoa hoøa hieäp (hoa traïi thaønh hueâ, hoøa traïi thaønh hueà, leõ ra oâng Coâng cuõng loùt chöõ Quang, nhöng ngaïi seõ ñoïc thaønh Quang Coâng neân phaûi duøng chöõ Vaên).

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ TÖ CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ PHAÏM THÒ ÑÖÔÏM

Ñeán ñôøi ba thì xeáp theo chi, heát con chaùu oâng Chieáu thì ñeán Coâng-Khanh-Hueà-Hieäp v.v…)

4. ÑOÃ VAÊN CHIEÁU

(1887-1935)

VOÕ THÒ HUEÄ
(1900-2001)

clip_image014

OÂng Ñoã Vaên Chieáu

Laø con thöù tö cuûa Ñoã Quang Ñaåu, sanh naêm 1887 Ñinh Hôïi maát ngaøy 24.3.1935 (AÁt Hôïi). Vôï oâng laø Voõ Thò Hueä queâ quaùn khoâng roõ, sinh naêm 1900 (Canh Tyù) maát ngaøy 12.4.2001 (Taân Tî), baø thoï 102 tuoåi. OÂng baø ñöôïc song taùng nôi khu moä gia toäc ôû phöôøng 5 quaän Goø Vaáp. Hai ngöôøi ñeàu do con gaùi thöù hai laø Ñoã Thò Trang cuùng gioã. OÂng Tö Chieáu vaø oâng Saùu Coâng ñöôïc thöøa höôûng chung khoaûng ñaát 344m2 ôû 70 Mai Thò Löïu Ña Kao.

Caùc con cuûa oâng baø laø:

- Thöù hai : Ñoã Thò Trang

- Thöù ba : Ñoã Thò Baïch

- Thöù tö : Ñoã Quang Maãn

- Thöù naêm : Ñoã Quang Ngoïc

- Thöù saùu : Ñoã Quang Thaùch

- Thöù baûy : Ñoã Quang kim

- Thöù taùm : Ñoã Thò Tuyeát

clip_image016

Baø Voõ Thò Hueä
ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ SAÙU CUÛA OÂNG
ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ VAÊN COÂNG

(1899-1965)

DÖÔNG THÒ THÌN

clip_image018

Moä oâng Ñoã Vaên Coâng

OÂng Ñoã Vaên Coâng laø con trai thöù saùu cuûa oâng Ñoã Quang Ñaåu vaø baø keá thaát Nguyeãn Thò Coù. OÂng sanh ngaøy 30-9-1899 (Kyû Hôïi), maát ngaøy 22-10-1965 (28-9 AÁt Tî). Vôï oâng Coâng laø baø Döông Thò Thìn, khoâng nhôù naêm sanh, maát, goác ngöôøi ôû ngaû ba Caây Thò (Bình Thaïnh). Moä oâng baø ñeàu taùng ôû khu moä gia toäc phöôøng 15, Goø Vaáp.

OÂng Coâng laø ngöôøi hoïc roäng, naêm 27 tuoåi ñaõ thaêng Ñoác phuû söù vaø laøm vieäc taïi quaän Cao Laõnh, sau leân Boä tröôûng Caûi caùch Ñieàn ñòa thôøi chính phuû Ngoâ Ñình Dieäm vaø thoaùt hieåm trong laàn thaùp tuøng cuøng toång thoáng Dieäm tham döï hoäi chôï Ban Meâ Thuoät. Sau ñoù oâng veà laøm Vieän tröôûng Vieän Quoác gia haønh chaùnh. OÂng laø ngöôøi thoâng thaïo nhieàu thöù tieáng Anh, Phaùp, Latin…

OÂng laäp gia ñình vôùi baø Döông Thò Thìn khoâng roõ ngaøy sinh. Baø Thìn laø con moät gia ñình giaøu coù ôû gaàn chôï Caây Thò thuoäc Bình Thaïnh. Baø voán laø nöõ sinh tröôøng AÙo Tím (sau laø tröôøng nöõ Trung hoïc Gia Long, nay laø Nguyeãn Thò Minh Khai). Sau khi laäp gia ñình baø ôû nhaø noäi trôï, sanh khaù ñoâng con:

- Thöù hai : Ñoã Thò Trí

- Thöù ba : Ñoã Thò Taâm

- Thöù tö : Ñoã Thò Ñöùc

- Thöù naêm : Cheát nhoû

- Thöù saùu : Ñoã Vaên Lieâm

- Thöù baûy : Ñoã Vaên Long

- Thöù taùm : Ñoã Thò Thanh

- Thöù chín : Ñoã Thò Lieân

- Thöù möôøi : Cheát nhoû

- Thöù möôøi moät : Cheát nhoû

- Thöù möôøi hai : Ñoã Thò Haïnh

- Thöù möôøi ba : Ñoã Thò Thoï

- Thöù möôøi boán : Ñoã vaên Laïc

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ BAÛY CUÛA OÂNG
ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ COÂNG KHANH

(1903-1961)

TRÖÔNG HOÀ NGOÏC CAÅN

clip_image020OÂng Ñoã Coâng Khanh sinh 10.5.1903 (Quyù Maõo), ngaøy maát ghi treân moä bia laø 23.6.1961 (Taân Söûu). Moä oâng choân ôû nghóa trang hoï toäc phöôøng 5 quaän Goø Vaáp. OÂng Khanh coù baèng tuù taøi, gia nhaäp ngaønh caûnh saùt. OÂng laø tröôûng Ty caûnh saùt quaän 4 Ñoâ thaønh Saøi Goøn.

Baø Tröông Hoà Ngoïc Caån laø con moät gia ñình giaøu coù ôû Baø Chieåu.

OÂng baø coù hai con gaùi:

- Thöù hai: Ñoã Thò… Lucie

Moä oâng Ñoã Coâng Khanh

cheát treû.

- Thöù ba: Ñoã Thò Phöông Phi Julie.

Baø Phöông Phi nay khoaûng 60 tuoåi coù choàng teân Nguyeãn Thanh Lieâm hieän ôû 50 ñöôøng Leâ Thò Rieâng quaän 1 TP HCM. Baø laø ngöôøi ñöôïc baø noäi Nguyeãn Thò Coù cho thöøa höôûng soå ruoäng 3maãu.10.20 cuøng vôùi ngöôøi em con chuù laø Ñoã Quang Quyeàn vaø chuù laø Ñoã Quang Hueâ, theo baèng khoaùn soá 106 ôû thoân An Loäc.

Hieän gia ñình naøy khoâng coù lieân laïc neân caùc ñôøi thöù tö, thöù naêm chöa coù ñieàu kieän thöïc hieän.

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ TAÙM CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ QUANG CHÖÙC

(1904-1946)

HUØYNH THÒ HÖÔNG

OÂng Ñoã Quang Chöùc sinh naêm 1904 (Giaùp Thìn) maát naêm 1946 (Bính Tuaát). Phaàn moä cuûa oâng ñöôïc an taùng taïi khu moä gia toäc phöôøng 5 quaän Goø Vaáp. Sinh thôøi oâng chính laø hieäu tröôûng tröôøng trung hoïc ôû quaän Tö. Vôï oâng laø baø Huyønh Thò Höông laø ngöôøi coù Phaùp tòch, soá ñieän thoaïi 8325507.

OÂng baø coù moät con laø Ñoã Quang Quyeàn, coù vôï teân Cuùc. Sinh thôøi oâng laø syõ quan caûnh saùt phuï traùch coâng vieäc xuaát nhaäp caûnh cuûa chính quyeàn Saøi Goøn. Hieän nay oâng ñaõ qua ñôøi. Do khoâng coù lieân laïc neân chöa ghi ñöôïc ñaày ñuû.

OÂng Quyeàn laø ngöôøi ñöôïc baø noäi Nguyeãn Thò Coù cho thöøa höôûng moät phaàn treân thöûa ruoäng 3maãu.10.20 baèng khoaùn soá 106 ôû thoân An Loäc töø naêm 1965.

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ MÖÔØI CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ THÒ TRUYEÀN

(1910-1981)

BÖÛU THEÁ
(1908-1981)

Baø Ñoã Thò Truyeàn sinh naêm 1910. OÂng Böûu Theá choàng baø sinh naêm 1908, maát ngaøy 11.11.1981 (Taân Daäu) . Phaàn moä cuûa oâng baø ñöôïc an taùng taïi khu moä gia toäc ôû phöôøng 5 quaän Goø Vaáp.

Baø Truyeàn laø nöõ sinh tröôøng trung hoïc Marie Curie (Saøi Goøn), nay laø tröôøng Marie Curie. OÂng Böûu theá thuoäc doøng hoaøng toäc, laø keá toaùn. Hai ngöôøi thaønh hoân laø do anh saùu Ñoã Vaên Coâng mai moái. Coù moät con gaùi laø:

- Nguyeãn Phöôùc Thò Ngoïc Lan.

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ MÖÔØI MOÄT CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ QUANG VINH

(1910-1987)

VÔÏ NGÖÔØI PHAÙP

OÂng Ñoã Quang Vinh sinh naêm 1910 (Canh Tuaát), maát naêm 1987 (Ñinh Maõo), thieâu xaùc göûi tro ôû chuøa khoâng roõ teân. OÂng hoïc Ñaïi hoïc y khoa Haø Noäi, laáy baèng baùc só. Vôï oâng coù quoác tòch Phaùp sanh moät con laø Jean Ñoã Quang Vinh laáy vôï ngöôøi Vieät coù quoác tòch Phaùp ñònh cö ôû Phaùp.

ÑÔØI THÖÙ BA

CON THÖÙ MÖÔØI HAI CUÛA OÂNG ÑOÃ QUANG ÑAÅU VAØ BAØ NGUYEÃN THÒ COÙ

ÑOÃ QUANG HUEÂ

(1914-1998)

NGUYEÃN THÒ DUNG
(1915-1997)

clip_image022clip_image024

OÂng Ñoã Quang Hueâ Baø Nguyeãn Thò Dung

OÂng Hueâ sinh naêm Giaùp Daàn (12.9.1914), maát 10.4 Maäu Daàn (5.5.1998). Moä taùng taïi khu moä gia toäc ôû phöôøng 5 quaän Goø Vaáp.

Baø Nguyeãn Thò Dung sinh 1915, maát 19.4 Ñinh Daäu (25.5.1997). Moä choân ôû chuøa Linh Tuyeàn, xaõ Vónh Höïu, Goø Coâng Taây tænh Tieàn Giang.

OÂng chaøo ñôøi taïi An Loäc Ñoâng, trong moät gia ñình khoa baûng. OÂng hoïc ñeán cuoái caáp tröôøng Chesseloup Labat vaø ñaäu vaøo Ñaïi hoïc Luaät khoa Haø Noäi. OÂng toát nghieäp naêm 1939 ñöôïc boå nhieäm laøm chaùnh aùn toøa aùn Baïc Lieâu roài Thaåm phaùn toøa aùn Saøi Goøn. Soáng trong loøng ñòch oâng bí maät tham gia caùch maïng töø naêm 1945. Sau 1975 laøm vieäc ôû Ban Phaùp cheá Hoäi ñoàng Nhaân daân TP. OÂng coøn tham gia soaïn thaûo Boä luaät hình söï. (Xin xem tieåu söû ôû phaàn ngoaïi

clip_image026

phaû).

Gia ñình oâng Ñoã Quang Hueâ. Haøng tröôùc (töø traùi sang): Ñoã Thò Lieân, Ñoã Thò Xuaân. Haøng sau (töø traùi sang): Ñoã Quang Tieân, Ñoã Thò Quang Thu, Nguyeãn Thò Dung, Ñoã Quang Thoâng, Ñoã Quang Hueâ.

Baø Dung ngöôøi laøng Vónh Höïu toång Hoøa Ñoàng Trung tænh Goø Coâng (nay laø xaõ Vónh Höïu huyeän Goø Coâng Taây tænh Tieàn Giang). Luùc coøn laø hoïc sinh, oâng Hueâ laø baïn cuõ cuûa anh baø Dung, ñöôïc môøi veà daïy keøm caùc em. Neân oâng Hueâ vaø baø Dung caûm meán nhau maø thaønh vôï choàng. Sau ñoù baø theo oâng ra Haø Noäi tieáp tuïc vieäc hoïc.

Baø tham gia coâng taùc caùch maïng töø raát sôùm. Baø ñöôïc keát naïp vaøo Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông. Baø töøng vaøo tuø ra khaùm, baø laïi laø em cuûa oâng Nguyeãn Vaên Taøi töùc laø nhaø sö Thieän Chieáu. Baø beänh neân con baø ñöa sang Phaùp trò beänh vaø baø maát taïi Phaùp. Baø ñöôïc hoûa taùng vaø di coát cuûa baø ñöôïc chuyeån veà queâ nhaø, ñöôïc göûi ôû chuøa Linh Tuyeàn Töï do cha baø saùng laäp ôû Vónh Höïu. OÂng baø sanh caùc con:

- Thöù hai : Ñoã Quang Tieân

- Thöù ba : Ñoã Quang Thoâng

- Thöù tö : Ñoã Thò Quang Thu

- Thöù naêm : Ñoã Thò Lieân

- Thöù saùu : Ñoã Thò Xuaân