Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

HỌ BÙI HỌP MẶT XUÂN QUÝ TỴ 2013

HỌ BÙI TPHCM HỌP MẶT TẠI
DINH THỐNG NHẤT 23/2/2013

ALBUMS ẢNH 88 PHOTOS

VIDEO TRÊN YOUTUBE .Phim họp mặt họ BùI ,tất cả 2 đĩa ,Đĩ̃a 1 đàI 86
phút ,chia ra 2 clip ; Clip số 1 dàI 42 phút ,clip số 2 dàI 49 phút ; Đĩa 2 dài
50 phút chia ra 2 clip ; clip số 3 + số 4

CLIP SỐ 1 HỌP MẶT HỌ BÙI DVD SỐ 1
CLIP SỐ 2 HỌP MẶT HỌ BÙI DVD SỐ 1

ĐĨA SỐ 2 GỒM 2 CLIP  CLIP 1 VÀ 2  ; Clịp1 đĩa 2 dàI 26 phút  ;  Clip 2 đĩa 2
dàI 24 phút

CLIP 1 ĐĨA 2 DÀI 26 phút
Clip 2 đĩa 2 dàI 24 phút

HÌNH ẢNH VÀ VIDEO THÁNG 1+2+3 -  Năm 2013
các bạn chọn ,nhấn chuột nhấn chuột vào link đã chọn

                           MỤC LỤC

Không có nhận xét nào: