Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

CHỢ BẾN THÀNH TPHCM 2011

CHỢ BẾN THÀNH TPHCM 2011

GỒM 3 MỤC
1 – TRONG LÒNG CHỢ BẾN THÀNH
2 -  ĐƯỜNG PHAN PHAN BỘI CHÂU,LƯU VĂN LANG NGUYỄN TRUNG TRỰC
      LÊ LỢI
3 -  LỊCH SỬ CHỢ BẾN THÀNH TPHCM

1 – TRONG LÒNG CHỢ BẾN THÀNH
       A   - HÌNH ẢNH

B    -  VIDEO
         

2 VIDEO TRONG CHO BEN THANH TPHCM 2011

Bên trong chự Bến Thành
Bên trong chợ Bến Thành

2  - ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU ,LƯU VĂN LANG NGUYỄN TRUNG TRỰC
      LÊ LỢI 
     A    - HÌNH ẢNH   xem chung ở mục 1 A
     B    - VIDEO

Đường phan BộI Châu Lưu văn Lang chợ bến thành

1 VIDEO NGUYEN TRUNG TRUC LE LOI

Nguyễn trungTrực Lê LợI nhà sách Saigon

 

3  -  LỊCH SỬ CHỢ BẾN THÀNH TPHCM
LỊCH SỬ CHỢ BẾN THÀNH

LỊCH SỬ CHỢ BẾN THÀNH  SỐ 2

LỊCH SỬ CHỢ BẾN THÀNH 3

Không có nhận xét nào: