Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

TRẦN VĂN ĐƯỜNG ĐI MỸ ĐOÀN TỤ-TÂN SƠN NHỨT NGÀY 19/01/2014

SLIDESHOW  ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE .slideshow
tôi đã nhập chung vào đầu phim quay tại phi trường;các
bạn xem chung ở dưới

PHIM QUAY TẠI PHI TRƯỜNG NGÀY ANH ĐƯỜNG ĐI MỸ ĐOÀN TỤ 19/01/2014

PHIM GỒM 5 PHÚT ĐẦU SLIDESHOW ALL PHOTOS+20 PHÚT VIDEO

NHỮNG MỤC KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

 

Không có nhận xét nào: